6% BTW voor afbraak- en heropbouw uitgebreid voor woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen

Sinds begin dit jaar geldt een algemene regel voor sloop- en heropbouwprojecten in heel België. De BTW verlaging van 21% naar 6% geldt voor particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m² en voor particulieren en/of rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Maar omdat ook de particuliere huurmarkt nood heeft aan extra aanbod om de krapte op de markt tegen te gaan, heeft minister Van Peteghem het verlaagd BTW-tarief uitgebreid naar afbraak en heropbouwprojecten van woningen die verhuurd worden.

Er worden drie voorwaarden gekoppeld aan deze maatregel:

-         Maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²

-         Enkel woningen die worden gebruikt als hoofdverblijfplaats komen in aanmerking (geen vakantiewoningen, studentenverblijven…)

Gestructureerde elektronische facturen verplicht vanaf 1 januari 2026 voor facturatie tussen bedrijven b2b

Een factuur in UBL-formaat is meer dan een klassieke factuur in pdf. Aan de voorgrond is de factuur zichtbaar in pdf, maar achterliggend gaat het om een volledig gecodeerde factuur die alle verplichte data bevat. Dergelijke facturen kunnen door de bestemmeling via een technologische tool gelezen en automatisch en digitaal behandeld worden. Vanaf 1 januari 2026 bent u verplicht elektronisch te factureren via het PEPPOL-netwerk in een b2b omgeving (tussen ondernemingen). Het PEPPOL-netwerk (Pan-European Public Procurement Online) garandeert een veilige realtime overdracht van facturen in heel Europa.

Hierdoor zullen enerzijds de administratieve lasten drastisch gereduceerd worden en anderzijds zal deze verplichting bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude. Dergelijke facturen bevatten door de automatisering minder fouten en vergemakkelijken controle-initiatieven.

Belastingaangifte inkomsten 2023: wat te doen zodat betaalde huur een aftrekbare beroepskost blijft?

Tot nu toe volstond het dat de algemene voorwaarden inzake beroepskosten vervuld waren om betaalde huur in aftrek te nemen als beroepskost. Wanneer een persoon of vennootschap een onroerend goed huurt voor beroepsgebruik, dan is de betaalde huur in principe een aftrekbare beroepskost.

De fiscus heeft echter vastgesteld dat verhuurders een onroerend goed vaak aangeven als privé verhuring, terwijl de huurder de betaalde huur (deels) in mindering brengt als beroepskost. De verhuurder is hiervan niet altijd op de hoogte, maar wordt in dat geval ten onrechte minder zwaar belast op de verhuur van het onroerend goed.

Een verhuurder natuurlijk persoon wordt belast op de nettohuur (werkelijk ontvangen huur min een kostenforfait) wanneer de huurder een vennootschap is of een natuurlijk persoon is die het onroerend goed gebruikt voor zijn beroepsactiviteit. Bij een verhuring voor privédoeleinden is daarentegen slechts het geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met 40% belastbaar.

Digitale aandelenregisters en UBO-registraties

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 2020 in voege. Vroegere BVBA’s kregen hierbij de verplichting om tegen 31/12/2023 hun statuten aan te passen conform het WVV. Verder heeft het WVV ook een effect op de aandelenregisters van vennootschappen. Voorheen hielden vennootschappen het aandelenregister bij in boekvorm. Deze “boeken” zijn echter niet meer conform de nieuwe wetgeving en zullen gedigitaliseerd worden om nog te blijven voldoen aan het WVV. Deze digitalisatie verloopt via het platform “Estox” en kan enkel door notarissen en accountants gebeuren. Het Estox-account kan ook nog gekoppeld worden met het UBO-register hetgeen de jaarlijkse bevestiging in het UBO-register ook vergemakkelijkt. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om voor onze klanten (enkel vennootschappen) een Estox-account aan te maken en dit te koppelen met het UBO-register. Sowieso zullen we ook jaarlijks een controlemoment inbouwen om ervoor te zorgen dat de gegevens in de registers up-to-date blijven.

Kantoren gesloten op donderdagvoormiddag

Even een reminder ter opfrissing: op donderdagvoormiddag werken we steeds met gesloten deuren. We nemen dan onze tijd voor o.a. interne vergaderingen en overleg. Vastgelegde afspraken met onze medewerk(st)ers kunnen uiteraard wel steeds doorgaan. Facturen en andere boekhoudkundige stukken kunnen steeds in onze (grote) brievenbus aan de straatkant gedeponeerd worden. Deze wordt dagelijks meermaals geledigd!

Teruggave belastingen omzetten in voorafbetaling?

Ontvangt u uw aanslagbiljet over inkomstenjaar 2022 eind december of begin 2024, met als resultaat een teruggave aan belastingen, dan kan u die teruggave eventueel laten omzetten in een voorafbetaling.

Dit heeft als voordeel dat u tijd wint. Indien u de teruggave gebruikt als voorafbetaling, dan wordt de datum van uitvoerbaarverklaring vermeld op het aanslagbiljet in aanmerking genomen als datum van de voorafbetaling. Doet u dat niet en wacht u op de terugbetaling, dan moet u minstens twee maanden wachten.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit schriftelijk aangevraagd worden bij het Inningscentrum van de FOD Financiën (FOD Financiën – AAII Voorafbetalingen, Gaston Crommenlaan 6 bus 292, 9050 Ledeberg). Let op: de aanvraag moet dus tijdig gebeuren!

Flitscontroles 2024

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 heeft de sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) in 2024 volgende flitscontroles gepland:

Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)

Maart: verhuissector

Juni: horeca

September: groene sectoren

November: transport (incl. bus & truck)

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Voor elk van de sectoren zet de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst op haar website checklists waarmee de ondernemingen aan zelfcontrole kunnen doen

Checklists SIOD

Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Sinds september 2023 krijgen alle nieuwe bedrijven een ondernemingsnummer dat begint met 1 wanneer ze zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De reeks ondernemingsnummers die met 0 beginnen is immers opgebruikt.

Dat nummer is voor een onderneming wat een rijksregisternummer is voor een burger: een uniek identificatienummer voor het leven.

Vanaf nu krijgen alle nieuwe entiteiten een 10-cijferig ondernemingsnummer dat begint met 1. Bestaande bedrijven behouden echter hun ondernemingsnummer dat met 0 begint.

Wijziging 6% BTW bij afbraak en wederopbouw

Vanaf 1 januari 2024 komt er een uniforme regeling die de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% bij afbraak en wederopbouw voor heel België regelt. In het kort komt het er op neer dat het 6%-tarief bij afbraak en wederopbouw nog enkel geldt voor contracten gesloten tussen een aannemer en een particuliere bouwheer. Verkopen door projectontwikkelaars, bouwpromotoren of sleutel-op-de-deur firma’s kunnen in de toekomst niet meer genieten van het gunsttarief.

Waarom dit onderscheid, terwijl het in beide gevallen gaat om een volledige nieuwbouw? Dit heeft te maken met het feit dat een verkoop op plan vanuit BTW-oogpunt beschouwd wordt als een levering van een goed, terwijl een aannemingscontract een dienstprestatie veronderstelt.

Opgelet voor factuurfraude!

Bij factuurfraude onderscheppen oplichters de papieren (of elektronische) factuur, veranderen ze het rekeningnummer en versturen de aangepaste factuur. Als u die betaalt, betaalt u dus de oplichters. Het risico bestaat dat u de factuur twee keer moet betalen omdat uw leverancier geen betaling ontvangen heeft.

Ook de Vlaamse Belastingdienst waarschuwt voor vervalste papieren aanslagbiljetten. Oplichters vissen het originele document uit de brievenbus en vervangen het door een kopie met hun eigen rekeningnummer.

Aangezien u uw aanslagbiljet verwacht, bent u minder geneigd om aan de betrouwbaarheid van de informatie te twijfelen dan bij een phishingbericht uit het niets.

Indien u twijfelt aan de echtheid van een aanslagbiljet dat u ontvangen hebt, dan kan het juiste rekeningnummer gecontroleerd worden op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.

Zou het boek “De Groeiparadox” een leuk kerstcadeau zijn?

Naar aanleiding van de symptomen die Bart Lodewyckx als gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg ervaart bij de vele groeibedrijven die hij bezoekt, besloot hij om samen met Matty Paquay, oprichter van Paquay & Associates, dit boek te schrijven. Want Matty kent het fenomeen van groeipijnen als geen ander. Hij beschrijft ze in zijn theorie van de groeiparadox: als een onderneming sterk groeit, heeft ze de neiging zichzelf af te remmen.

Daar kan je echter iets aan doen, en dit boek helpt je daarbij. In elf hoofdstukken legt Matty in heldere taal uit wat de meest voorkomende groeipijnen zijn en hoe je ze kan aanpakken. Vanzelfsprekendheden worden onderuitgehaald, mythes doorprikt. Dit boek identificeert de problemen, verklaart ze en reikt oplossingen aan. Elk bedrijf heeft namelijk het potentieel een groeibedrijf te worden. En te blijven.

Eindejaarsgeschenken voor uw medewerkers op een fiscaal vriendelijke manier

Wanneer zijn eindejaarsgeschenken voor uw medewerkers voor uw zaak aftrekbaar en wanneer kan u er de BTW op recupereren?

Geeft u uw medewerkers ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar een geschenk waarvan de waarde beperkt blijft tot 40 euro inclusief BTW, dan gaat het om een sociaal voordeel. Het geschenk zal voor uw medewerkers niet belastbaar zijn en tegelijk voor u zelf wel fiscaal aftrekbaar zijn.

Let op! De fiscus gaat uit van de waarde die de medewerker zelf zou betalen voor het geschenk. Dit is de waarde inclusief BTW, ook al is de BTW op een geschenk van deze waarde voor u als bedrijf meestal aftrekbaar.

En de BTW? Wanneer het gaat om een collectief voordeel en u de waarde van 50 euro exclusief BTW per geschenk respecteert, dan zal de BTW aftrekbaar zijn met uitzondering van de BTW op tabakswaren of sterke dranken. Bovendien komt per begunstigde (medewerker, kind van medewerker) elk kalenderjaar slechts één gelegenheidsgeschenk in aanmerking voor BTW-aftrek, ongeacht het tijdstip of de aanleiding.

Zorg voor gezonde binnenlucht in publieke ruimtes vanaf 10 december 2023

Dankzij de expertise die werd opgedaan tijdens de COVID-19-pandemie en het groeiende bewustzijn van het belang van een goede binnenluchtkwaliteit voor de gezondheid, wordt in België een ambitieus beleid ingevoerd dat is gebaseerd op de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

De luchtkwaliteitswet heeft een aantal doelstellingen: 

Verplicht digitale facturatie tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026

Minister Van Peteghem verplicht digitale facturatie tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026.

Elektronische facturatie of E-invoicing is reeds verplicht voor facturatie aan de overheid, maar vanaf 2026 zal dit ook gelden voor transacties tussen Belgische ondernemingen.

E-invoicing is een grootschalig project van de EU. Elke lidstaat bepaalt zelf hoe en wanneer dit wettelijk verplicht wordt. Voor de implementatie heeft de Belgische overheid gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk dat reeds door veel andere lidstaten gebruikt wordt. Het is voor ondernemingen echter toegestaan een ander systeem te kiezen mits het voldoet aan de Europese normen.

Een pdf-bestand is geen e-invoice. Digitale facturen moeten opgemaakt worden volgens een vaste structuur met velden die moeten voldoen aan de zogenaamde UBL (Universal Business Language) normen. De bedoeling is dat deze facturen geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.

Fiscale levensverzekeringen: mogelijk geen belastingvoordeel meer voor contracten vanaf 2024

Met het fiscale langetermijnsparen kan jaarlijks tot € 2.350,00 belegd worden in een spaar- of beleggingsverzekering. Op de betaalde premies kan u een belastingvermindering van 30% genieten via uw aangifte personenbelasting. Minister Van Peteghem zou dit voordeel willen afschaffen voor contracten die vanaf 2024 worden gesloten. Reeds bestaande contracten zouden het voordeel blijven genieten.

In 2023 nog genieten van het 6%-tarief voor zonnepanelen

Sinds 1 april 2022 kan de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen een verlaagd btw-tarief van 6% genieten indien de woning jonger is dan tien jaar. Deze maatregel dooft echter uit op 31 december 2023.

Voor woningen ouder dan tien jaar blijft voor dergelijke werken het algemene 6%‑tarief voor ‘werken in onroerende staat’ van toepassing!

Voorwaarden om te kunnen genieten van het 6%‑tarief:

De werken moeten betrekking hebben op een gebouw dat ofwel uitsluitend, ofwel hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Is het professionele gebruik groter dan 50% en dient de installatie voor het hele gebouw, dan komt enkel het deel dat op het privégedeelte betrekking heeft in aanmerking.

Opdat het verlaagde tarief van toepassing is, moeten de werken ook verstrekt en gefactureerd worden aan de eindverbruiker. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar. Ook een huurder kan als eindverbruiker kwalificeren.

Afgestudeerd kind fiscaal nog ten laste voor 2023?

Is uw kind dat deze zomer afstudeerde en momenteel aan het solliciteren is fiscaal nog ten laste voor 2023?

Om ten laste te zijn, moet uw kind nog deel uitmaken van het gezin. Deze situatie wordt beoordeeld op 1 januari 2024. Enkel de toestand op die datum is van tel! Indien uw kind het hele jaar bij u gedomicilieerd was, maar in december beslist om te verhuizen, zal het voor het volledige jaar 2023 niet meer ten laste zijn!

Maximum netto bestaansmiddelen

Jobstudent: proefperiode moet vermeld worden in het contract

De zomervakantie gaat van start. Een moment waarop veel ondernemers jobstudenten inschakelen. Wat indien de jobstudent tijdens de eerste dagen helaas al niet geschikt blijkt te zijn?

Indien een jobstudent tijdens de eerste dagen niet geschikt blijkt te zijn, kan de studentenovereenkomst tijdens de drie eerste effectieve werkdagen beëindigd worden zonder opzegtermijn of –vergoeding of –formaliteiten. Sinds 10/11/2022 moeten die drie dagen proeftijd wel in de studentenovereenkomst vermeld worden! U zorgt er dan best nog voor dat u het ontslag kan bewijzen bijvoorbeeld via een mail of een papier dat u door de student laat ondertekenen.

Post van de fiscus net vóór uw vakantie?

Wanneer u van de fiscus een vraag om inlichtingen ontvangt, moet daar verplicht op geantwoord worden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van de vraag. In geval van een laattijdig antwoord kan de fiscus een aanslag van ambtswege vestigen en eventueel een boete opleggen.

Indien u een dergelijke vraag krijgt net vóór u op reis vertrekt of indien uw boekhouder de tijd niet heeft om deftig te antwoorden op de vraag alvorens het verlof begint, wordt best een langere antwoordtermijn aangevraagd! De controleur zal dat in principe niet weigeren.

Fiscaal voordeel tweede verblijf: regeling lange termijnsparen dooft uit

Wanneer u gaat lenen voor de niet-eigen woning, zoals uw tweede verblijf of een onroerend goed dat u wil verhuren, bestaan er nog altijd fiscale voordelen in de personenbelasting. Het gaat om de intrestaftrek en het federaal langetermijnsparen.

Intrestaftrek. De intresten betaald op een lening voor een tweede verblijf komen in aanmerking om uw onroerend inkomen te verminderen. Het moet niet noodzakelijk gaan om een hypothecaire lening. Uit de leningsovereenkomst moet echter wel duidelijk blijken dat het krediet is aangegaan om het tweede verblijf aan te kopen of te renoveren.

Koopkrachtpremie 2023

Ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst behaald hebben, kunnen vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 een éénmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Ze kunnen een éénmalige extra premie van maximaal € 500 (€ 750 bij uitzonderlijk hoge winst) netto aan hun werknemers toekennen. Het is aan de sector of de onderneming om te interpreteren wat precies ‘een hoge winst’ is. De koopkrachtpremie is niet verplicht toe te kennen, tenzij er door het paritair comité van de sector waar u toe behoort nog een verplichting voorzien zou worden.

De koopkrachtpremie volgt het stramien van de eerder uitgewerkte consumptiecheques. Bijgevolg zal de premie uitgekeerd worden door middel van papieren of elektronische cheques die de werknemer enkel kan besteden in bepaalde winkels die aangesloten zijn bij een uitgiftebedrijf zoals Edenred, Sodexo of Monizze. De cheques mogen enkel gebruikt worden om een maaltijd te betalen, of om verbruiksklare voeding of ecologische producten en diensten te kopen.

Werken aan een pand dat zowel privé als zakelijk gebruikt wordt: wat met de BTW?

Vooraf:

betekenis ‘BTW verlegd’: wanneer werken in onroerende staat uitgevoerd worden voor de beroepsdoeleinden van een BTW-plichtige klant die bovendien periodieke BTW-aangiften indient, dan moet de aannemer geen BTW aanrekenen op zijn factuur. De BTW wordt in dat geval voldaan door de klant via zijn periodieke BTW-aangifte.

Stel nu dat de werken worden uitgevoerd aan een woning die deels beroepsmatig en deels privé gebruikt wordt. Hoe moet de aannemer dan factureren?

Gewijzigde indieningstermijnen aangiften personenbelasting

Tot nu toe werd de indieningstermijn bepaald afhankelijk van de persoon die de aangifte indiende. Aangiften op papier moesten hoe dan ook uiterlijk eind juni ingediend worden. Voor aangiften die elektronisch ingediend werden door een mandataris van de belastingplichtige (belastingadviseur, …) was de termijn echter aanzienlijk langer dan wanneer de aangifte door de belastingplichtige zelf werd ingediend.

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) wordt de indieningstermijn echter bepaald door de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte!

De langere aangiftetermijn zal enkel nog van toepassing zijn als de aangifte één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

Controles in de bouwsector

In het kader van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 zal in de betrokken periode verhoogde aandacht uitgaan naar de bouwsector met inbegrip van elektriciteit en metaal. Vanaf april 2023 zullen er flitscontroles plaatsvinden. Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Voor het lopende jaar staan ongeveer 1 800 diepgaande controles gepland. Een aantal controles zullen ook ’s avonds en in het weekend plaatsvinden en er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de sector van het stortklaar beton. Hier is immers sprake van oneerlijke concurrentie wat de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft.

Een buitenlands BTW-nummer controleren

Wanneer u factureert aan een BTW-plichtige klant in een andere EU lidstaat, moet het geldig buitenlands BTW-nummer van de klant op de factuur vermeld worden.

Eenvoudig de geldigheid van een BTW-nummer checken, doe je best via de toepassing VIES. Hier vindt de controle onmiddellijk plaats en je kan het attest afdrukken of downloaden.
Voor sommige lidstaten is het met VIES niet mogelijk een btw-nummer te koppelen aan een naam of adres. Als u deze informatie nodig hebt, kunt u een aanvraag indienen in MyMinfin

In VIES kan u slechts één controle tegelijk uitvoeren. Als u meerdere aanvragen tegelijk wilt indienen, gebruik dan MyMinfin. Informatie over hoe dit moet gebeuren vindt u terug via volgende link:

Hoe vraagt u een attest van geldigheid aan via Myminfin?

Cadeaubonnen: welke vermeldingen?

Wanneer je in je zaak cadeaubonnen wil verkopen, bestaan hier geen specifieke wettelijke regels voor.

Strikt genomen volstaat het dat de bon vermeldt in welke winkel hij gebruikt kan worden en voor welk bedrag. Er zijn geen vormvereisten. Om misbruik te voorkomen voorzie je de bon best wel van een stempel van de winkel of een handtekening.

Je kan echter wel vermelden waarvoor de cadeaubon gebruikt mag worden en daar eventueel bepaalde grenzen aan stellen, bijvoorbeeld niet in de soldenperiode, omruiling in geld is niet mogelijk… De klant moet hierover geïnformeerd worden voor de aankoop, dus kan je dit best op de bon vermelden.

Bovendien vermeld je best de geldigheidsduur; zorg hier bij voorkeur voor een redelijke termijn van één of twee jaar. Indien je geen geldigheidsduur vermeld geldt de wettelijke termijn voor contractuele verbintenissen van 10 jaar.
Na de vervaldag is het absoluut mogelijk om de bon alsnog te aanvaarden. Om commerciële redenen kan je dit doen wanneer het bijvoorbeeld om een trouwe klant gaat.

BTW-activatie nodig voor niet-familiale zelfstandige helpers!

Wat is een zelfstandig helper?

Zelfstandig helper kan je enkel zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft. Je helpt dan de zelfstandige zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Meestal zijn zelfstandige helpers naaste familieleden, al dan niet inwonend.

Een zelfstandig helper moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Gehuwden of officieel samenwonende partners zullen echter aansluiten als meewerkend echtgeno(o)t(e).
Toevallige helpers moeten niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Toevallige helpers zijn personen die op niet-regelmatige basis optreden als helper en dit gedurende minder dan 90 dagen per jaar. Het moet gaan om occasionele én toevallige hulp. Iemand die elk jaar rond half augustus een zelfstandige helpt tijdens een braderie, kan dus geen toevallige helper zijn, aangezien het een weerkerende, regelmatige hulp is, ook al gebeurt het maar één keer per jaar. Bij controles worden bijna alleen familieleden aanvaard als toevallige helper.

Vanaf wanneer moet je als zelfstandig helper aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Wetsvoorstel: opnieuw geldautomaten in winkels

Eind 2017 werden geldautomaten uit handelszaken weggehaald, terwijl er gemiddeld 20.000 transacties per jaar op werden uitgevoerd voor een gemiddeld bedrag van 70 euro per transactie.
Voor de consument was het handig om geld af te halen op een veilige plaats waar veel mensen kwamen. Voor de handelaars gaf het de mogelijkheid om de inhoud van hun kassa beperkt te houden door een deel van het ontvangen geld in de automaat te steken.

En nu bouwen de verschillende grootbanken hun kantorennetwerk af en sluiten zij hun eigen bankautomaten ten voordelen van enkele afhaalpunten. De banken sluiten hun eigen kantoren echter veel sneller dan dat ze cashpunten openen. Mensen verliezen hierdoor toegang tot essentiële dienstverlening. Een ander gevolg is dat de handelaars moeten terugvallen op het oudere systeem waarbij zij het geld uit de kassa’s naar hun kluis moeten brengen en van daaruit vervolgens na sluitingsuur zelf via de openbare weg naar een nabijgelegen bankfiliaal moeten brengen. Dat stelt nog hogere veiligheidsrisico’s. 

Sociale bijdragen voor 2023

De nieuwe percentages en grensbedragen voor de berekening van de sociale bijdragen anno 2023 zijn bekend. Ze gaan omhoog in vergelijking met vorig jaar.

Zelfstandigen in hoofdberoep

Voor hen zijn de voorlopige bijdragen voor 2023 verschuldigd op een minimumbasis van 16.409,20 euro. De minimumbijdrage per kwartaal is voor 2023 gelijk aan 840,97 euro en de maximumbijdrage per kwartaal 4.819,65 euro. Bovenop deze bedragen komen nog de administratiekosten die verschillen naargelang het gekozen sociaal verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen worden voorlopig berekend op het geherwaardeerde beroepsinkomen van drie jaar terug. Voor de bijdragen van 2023 is 2020 bijgevolg het refertejaar.

Indien de zelfstandige in hoofdberoep echter aannemelijk kan maken dat zijn inkomen van 2023 lager zal zijn, kan hij zijn bijdragen laten berekenen op een door hem zelf geraamd inkomen, maar wel met in acht name van de minimumgrens van 16.409,20 euro.

Hervorming auteursrechten

Sinds 2008 geldt een aantrekkelijke fiscale regeling voor auteursrechten. Tot een bepaald plafond worden zij geacht roerende inkomsten te zijn die afzonderlijk belast worden aan 15% en waarop bovendien een voordelig kostenforfait mag toegepast worden (voor aanslagjaar 2024: 50% op de eerste schijf van 18.720 euro, 25% op de volgende schijf tot 37.450 euro). De bedoeling was om tegemoet te komen aan de financiële meerkosten waaraan de vergoedingen uit auteursrechten en naburige rechten blootgesteld worden door het onregelmatige en wisselvallige karakter van deze vergoedingen.

De laatste jaren is dit bijzonder belastingregime echter meer en meer toegepast in sectoren die soms ver af staan van deze die de wetgever in 2008 op het oog had.

Tijdens de jongste begrotingsbesprekingen is dan ook beslist om het bestaande taxatiestelsel van auteursrechten aan te passen.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments