Fiscale levensverzekeringen: mogelijk geen belastingvoordeel meer voor contracten vanaf 2024

Met het fiscale langetermijnsparen kan jaarlijks tot € 2.350,00 belegd worden in een spaar- of beleggingsverzekering. Op de betaalde premies kan u een belastingvermindering van 30% genieten via uw aangifte personenbelasting. Minister Van Peteghem zou dit voordeel willen afschaffen voor contracten die vanaf 2024 worden gesloten. Reeds bestaande contracten zouden het voordeel blijven genieten.

In 2023 nog genieten van het 6%-tarief voor zonnepanelen

Sinds 1 april 2022 kan de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen een verlaagd btw-tarief van 6% genieten indien de woning jonger is dan tien jaar. Deze maatregel dooft echter uit op 31 december 2023.

Voor woningen ouder dan tien jaar blijft voor dergelijke werken het algemene 6%‑tarief voor ‘werken in onroerende staat’ van toepassing!

Voorwaarden om te kunnen genieten van het 6%‑tarief:

De werken moeten betrekking hebben op een gebouw dat ofwel uitsluitend, ofwel hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Is het professionele gebruik groter dan 50% en dient de installatie voor het hele gebouw, dan komt enkel het deel dat op het privégedeelte betrekking heeft in aanmerking.

Opdat het verlaagde tarief van toepassing is, moeten de werken ook verstrekt en gefactureerd worden aan de eindverbruiker. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar. Ook een huurder kan als eindverbruiker kwalificeren.

Afgestudeerd kind fiscaal nog ten laste voor 2023?

Is uw kind dat deze zomer afstudeerde en momenteel aan het solliciteren is fiscaal nog ten laste voor 2023?

Om ten laste te zijn, moet uw kind nog deel uitmaken van het gezin. Deze situatie wordt beoordeeld op 1 januari 2024. Enkel de toestand op die datum is van tel! Indien uw kind het hele jaar bij u gedomicilieerd was, maar in december beslist om te verhuizen, zal het voor het volledige jaar 2023 niet meer ten laste zijn!

Maximum netto bestaansmiddelen

Jobstudent: proefperiode moet vermeld worden in het contract

De zomervakantie gaat van start. Een moment waarop veel ondernemers jobstudenten inschakelen. Wat indien de jobstudent tijdens de eerste dagen helaas al niet geschikt blijkt te zijn?

Indien een jobstudent tijdens de eerste dagen niet geschikt blijkt te zijn, kan de studentenovereenkomst tijdens de drie eerste effectieve werkdagen beëindigd worden zonder opzegtermijn of –vergoeding of –formaliteiten. Sinds 10/11/2022 moeten die drie dagen proeftijd wel in de studentenovereenkomst vermeld worden! U zorgt er dan best nog voor dat u het ontslag kan bewijzen bijvoorbeeld via een mail of een papier dat u door de student laat ondertekenen.

Post van de fiscus net vóór uw vakantie?

Wanneer u van de fiscus een vraag om inlichtingen ontvangt, moet daar verplicht op geantwoord worden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van de vraag. In geval van een laattijdig antwoord kan de fiscus een aanslag van ambtswege vestigen en eventueel een boete opleggen.

Indien u een dergelijke vraag krijgt net vóór u op reis vertrekt of indien uw boekhouder de tijd niet heeft om deftig te antwoorden op de vraag alvorens het verlof begint, wordt best een langere antwoordtermijn aangevraagd! De controleur zal dat in principe niet weigeren.

Fiscaal voordeel tweede verblijf: regeling lange termijnsparen dooft uit

Wanneer u gaat lenen voor de niet-eigen woning, zoals uw tweede verblijf of een onroerend goed dat u wil verhuren, bestaan er nog altijd fiscale voordelen in de personenbelasting. Het gaat om de intrestaftrek en het federaal langetermijnsparen.

Intrestaftrek. De intresten betaald op een lening voor een tweede verblijf komen in aanmerking om uw onroerend inkomen te verminderen. Het moet niet noodzakelijk gaan om een hypothecaire lening. Uit de leningsovereenkomst moet echter wel duidelijk blijken dat het krediet is aangegaan om het tweede verblijf aan te kopen of te renoveren.

Koopkrachtpremie 2023

Ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst behaald hebben, kunnen vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 een éénmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Ze kunnen een éénmalige extra premie van maximaal € 500 (€ 750 bij uitzonderlijk hoge winst) netto aan hun werknemers toekennen. Het is aan de sector of de onderneming om te interpreteren wat precies ‘een hoge winst’ is. De koopkrachtpremie is niet verplicht toe te kennen, tenzij er door het paritair comité van de sector waar u toe behoort nog een verplichting voorzien zou worden.

De koopkrachtpremie volgt het stramien van de eerder uitgewerkte consumptiecheques. Bijgevolg zal de premie uitgekeerd worden door middel van papieren of elektronische cheques die de werknemer enkel kan besteden in bepaalde winkels die aangesloten zijn bij een uitgiftebedrijf zoals Edenred, Sodexo of Monizze. De cheques mogen enkel gebruikt worden om een maaltijd te betalen, of om verbruiksklare voeding of ecologische producten en diensten te kopen.

Werken aan een pand dat zowel privé als zakelijk gebruikt wordt: wat met de BTW?

Vooraf:

betekenis ‘BTW verlegd’: wanneer werken in onroerende staat uitgevoerd worden voor de beroepsdoeleinden van een BTW-plichtige klant die bovendien periodieke BTW-aangiften indient, dan moet de aannemer geen BTW aanrekenen op zijn factuur. De BTW wordt in dat geval voldaan door de klant via zijn periodieke BTW-aangifte.

Stel nu dat de werken worden uitgevoerd aan een woning die deels beroepsmatig en deels privé gebruikt wordt. Hoe moet de aannemer dan factureren?

Gewijzigde indieningstermijnen aangiften personenbelasting

Tot nu toe werd de indieningstermijn bepaald afhankelijk van de persoon die de aangifte indiende. Aangiften op papier moesten hoe dan ook uiterlijk eind juni ingediend worden. Voor aangiften die elektronisch ingediend werden door een mandataris van de belastingplichtige (belastingadviseur, …) was de termijn echter aanzienlijk langer dan wanneer de aangifte door de belastingplichtige zelf werd ingediend.

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) wordt de indieningstermijn echter bepaald door de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte!

De langere aangiftetermijn zal enkel nog van toepassing zijn als de aangifte één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

Controles in de bouwsector

In het kader van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 zal in de betrokken periode verhoogde aandacht uitgaan naar de bouwsector met inbegrip van elektriciteit en metaal. Vanaf april 2023 zullen er flitscontroles plaatsvinden. Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Voor het lopende jaar staan ongeveer 1 800 diepgaande controles gepland. Een aantal controles zullen ook ’s avonds en in het weekend plaatsvinden en er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de sector van het stortklaar beton. Hier is immers sprake van oneerlijke concurrentie wat de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft.

Een buitenlands BTW-nummer controleren

Wanneer u factureert aan een BTW-plichtige klant in een andere EU lidstaat, moet het geldig buitenlands BTW-nummer van de klant op de factuur vermeld worden.

Eenvoudig de geldigheid van een BTW-nummer checken, doe je best via de toepassing VIES. Hier vindt de controle onmiddellijk plaats en je kan het attest afdrukken of downloaden.
Voor sommige lidstaten is het met VIES niet mogelijk een btw-nummer te koppelen aan een naam of adres. Als u deze informatie nodig hebt, kunt u een aanvraag indienen in MyMinfin

In VIES kan u slechts één controle tegelijk uitvoeren. Als u meerdere aanvragen tegelijk wilt indienen, gebruik dan MyMinfin. Informatie over hoe dit moet gebeuren vindt u terug via volgende link:

Hoe vraagt u een attest van geldigheid aan via Myminfin?

Cadeaubonnen: welke vermeldingen?

Wanneer je in je zaak cadeaubonnen wil verkopen, bestaan hier geen specifieke wettelijke regels voor.

Strikt genomen volstaat het dat de bon vermeldt in welke winkel hij gebruikt kan worden en voor welk bedrag. Er zijn geen vormvereisten. Om misbruik te voorkomen voorzie je de bon best wel van een stempel van de winkel of een handtekening.

Je kan echter wel vermelden waarvoor de cadeaubon gebruikt mag worden en daar eventueel bepaalde grenzen aan stellen, bijvoorbeeld niet in de soldenperiode, omruiling in geld is niet mogelijk… De klant moet hierover geïnformeerd worden voor de aankoop, dus kan je dit best op de bon vermelden.

Bovendien vermeld je best de geldigheidsduur; zorg hier bij voorkeur voor een redelijke termijn van één of twee jaar. Indien je geen geldigheidsduur vermeld geldt de wettelijke termijn voor contractuele verbintenissen van 10 jaar.
Na de vervaldag is het absoluut mogelijk om de bon alsnog te aanvaarden. Om commerciële redenen kan je dit doen wanneer het bijvoorbeeld om een trouwe klant gaat.

BTW-activatie nodig voor niet-familiale zelfstandige helpers!

Wat is een zelfstandig helper?

Zelfstandig helper kan je enkel zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft. Je helpt dan de zelfstandige zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Meestal zijn zelfstandige helpers naaste familieleden, al dan niet inwonend.

Een zelfstandig helper moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Gehuwden of officieel samenwonende partners zullen echter aansluiten als meewerkend echtgeno(o)t(e).
Toevallige helpers moeten niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Toevallige helpers zijn personen die op niet-regelmatige basis optreden als helper en dit gedurende minder dan 90 dagen per jaar. Het moet gaan om occasionele én toevallige hulp. Iemand die elk jaar rond half augustus een zelfstandige helpt tijdens een braderie, kan dus geen toevallige helper zijn, aangezien het een weerkerende, regelmatige hulp is, ook al gebeurt het maar één keer per jaar. Bij controles worden bijna alleen familieleden aanvaard als toevallige helper.

Vanaf wanneer moet je als zelfstandig helper aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Wetsvoorstel: opnieuw geldautomaten in winkels

Eind 2017 werden geldautomaten uit handelszaken weggehaald, terwijl er gemiddeld 20.000 transacties per jaar op werden uitgevoerd voor een gemiddeld bedrag van 70 euro per transactie.
Voor de consument was het handig om geld af te halen op een veilige plaats waar veel mensen kwamen. Voor de handelaars gaf het de mogelijkheid om de inhoud van hun kassa beperkt te houden door een deel van het ontvangen geld in de automaat te steken.

En nu bouwen de verschillende grootbanken hun kantorennetwerk af en sluiten zij hun eigen bankautomaten ten voordelen van enkele afhaalpunten. De banken sluiten hun eigen kantoren echter veel sneller dan dat ze cashpunten openen. Mensen verliezen hierdoor toegang tot essentiële dienstverlening. Een ander gevolg is dat de handelaars moeten terugvallen op het oudere systeem waarbij zij het geld uit de kassa’s naar hun kluis moeten brengen en van daaruit vervolgens na sluitingsuur zelf via de openbare weg naar een nabijgelegen bankfiliaal moeten brengen. Dat stelt nog hogere veiligheidsrisico’s. 

Sociale bijdragen voor 2023

De nieuwe percentages en grensbedragen voor de berekening van de sociale bijdragen anno 2023 zijn bekend. Ze gaan omhoog in vergelijking met vorig jaar.

Zelfstandigen in hoofdberoep

Voor hen zijn de voorlopige bijdragen voor 2023 verschuldigd op een minimumbasis van 16.409,20 euro. De minimumbijdrage per kwartaal is voor 2023 gelijk aan 840,97 euro en de maximumbijdrage per kwartaal 4.819,65 euro. Bovenop deze bedragen komen nog de administratiekosten die verschillen naargelang het gekozen sociaal verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen worden voorlopig berekend op het geherwaardeerde beroepsinkomen van drie jaar terug. Voor de bijdragen van 2023 is 2020 bijgevolg het refertejaar.

Indien de zelfstandige in hoofdberoep echter aannemelijk kan maken dat zijn inkomen van 2023 lager zal zijn, kan hij zijn bijdragen laten berekenen op een door hem zelf geraamd inkomen, maar wel met in acht name van de minimumgrens van 16.409,20 euro.

Hervorming auteursrechten

Sinds 2008 geldt een aantrekkelijke fiscale regeling voor auteursrechten. Tot een bepaald plafond worden zij geacht roerende inkomsten te zijn die afzonderlijk belast worden aan 15% en waarop bovendien een voordelig kostenforfait mag toegepast worden (voor aanslagjaar 2024: 50% op de eerste schijf van 18.720 euro, 25% op de volgende schijf tot 37.450 euro). De bedoeling was om tegemoet te komen aan de financiële meerkosten waaraan de vergoedingen uit auteursrechten en naburige rechten blootgesteld worden door het onregelmatige en wisselvallige karakter van deze vergoedingen.

De laatste jaren is dit bijzonder belastingregime echter meer en meer toegepast in sectoren die soms ver af staan van deze die de wetgever in 2008 op het oog had.

Tijdens de jongste begrotingsbesprekingen is dan ook beslist om het bestaande taxatiestelsel van auteursrechten aan te passen.

Betalingsuitstel aanslagjaar 2022

Eén van de maatregelen van de regering om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis omvat een algemeen betalingsuitstel van de belastingen met betrekking tot aanslagjaar 2022.
De standaard betaaltermijn van 2 maanden wordt verlengd naar 4 maanden voor alle aanslagbiljetten met betrekking tot aanslagjaar 2022. Dit geldt zowel voor de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners als de rechtspersonenbelasting.

Op de aanslagbiljetten personenbelasting en belasting niet-inwoners die vóór 14 november 2022 verzonden werden, staat nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden vermeld. Niettemin geldt ook hier de extra betaaltermijn van 4 maanden. De overige aanslagbiljetten werden reeds aangepast of staan al juist.

Belastingvermindering plaatsing laadstation

Particulieren en zelfstandigen die thuis een intelligent laadstation laten plaatsen in de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024, kunnen daarvoor een belastingvermindering krijgen.
Het bedrag waarvoor de belastingvermindering kan worden verleend, wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 1.500 euro per laadstation en per belastingplichtige naar 1.750 euro.
Vanaf 1 januari 2023 wordt dit bedrag verhoogd tot 8.000 euro wanneer het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation. Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden.
Vanaf 1 januari 2023 moet bovendien de factuur van de plaatsing van het laadstation en het AREI-attest (attest van goedkeuring van de installatie door een erkend keuringsmechanisme) bij de aangifte personenbelasting gevoegd worden.

Extra vermelding op factuur bij BTW verlegd

Wie werken in onroerende staat factureert aan een BTW-plichtige klant, factureert met verlegging van BTW. De aannemer rekent in dat geval geen BTW aan op zijn factuur, maar de klant zal de BTW moeten voldoen via zijn periodieke BTW-aangifte. Op de factuur moet de aannemer dan verplicht vermelden “BTW verlegd” (KB nr. 1, art. 20, §3).

Vanaf 1 januari 2023 moet de aannemer in geval van toepassing van de verleggingsregel de volgende vermelding opnemen op zijn factuur (KB 26.10.2022, BS 10.11.2022, ed. 2, 10.11.2022, art. 13):

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is, gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Fiscus pakt laattijdige BTW-aangiften aan

Bedrijven of zelfstandigen die hun BTW-aangifte niet of laattijdig indienen, krijgen vanaf 2024 een voorstel van vervangende aangifte. De fiscus zal zich daarvoor baseren op het hoogste verschuldigde bedrag aan BTW in de BTW-aangiften van de laatste 12 maanden, met een minimum van 2.100 euro.

Deze sanctie is de uitvoering van een onderdeel van het regeerakkoord, dat bepaalt dat de regering maatregelen moet nemen om de BTW-kloof tussen wat de overheid zou moeten ontvangen en wat ze werkelijk int, moet verkleinen tot het niveau van onze buurlanden.

Ook de automatisering van de inningsprocessen zou hiertoe moeten bijdragen.

Deze procedure zou een sterke stimulans moeten zijn voor de belastingplichtigen om hun periodieke aangiften, desnoods zelfs laattijdig, in te dienen en zo leiden tot een betere inning van de BTW. Belastingplichtigen krijgen een maand om te reageren op het voorstel van vervangende aangifte door alsnog een periodieke BTW-aangifte in te dienen. In dat geval volgt alleen een boete voor laattijdige indiening.

Ondernemingsnummers/BTW-nummers starten binnenkort met 1

De gekende structuur van elk BTW- en ondernemingsnummer op dit moment is (BE) 0xxx.xxx.xxx.

De 0-reeks is bijna uitgeput. In de loop van 2023 zullen nieuwe BTW- en ondernemingsnummers gaan starten met 1. Je kan alvast nagaan of je digitale toepassingen daarvoor aangepast moeten worden.

Aandachtspunten voor klanten met een webshop

Steeds meer klanten verkopen hun producten of diensten ook via hun webshop. Voor deze manier van ondernemen bestaan er specifieke regels.

 

Specifieke codes in de KBO

Elke zelfstandige moet al zijn activiteiten correct registreren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan de hand van NACE-codes. Voor e-commerce bestaan er specifieke codes. Naast de klassieke codes moeten ook de codes voor e-commerce in de KBO ingeschreven zijn.

De gegevens van je onderneming

Je ondernemingsnummer moet gepubliceerd worden op je website. Op die manier kan het grote publiek nakijken wie de initiatiefnemers van een bepaalde webshop zijn. 

Naast je contactgegevens zijn soms ook een aantal specifieke vermeldingen vereist. Een overzicht van de verplichte info vind je via deze link: Deze info moet u zeker vermelden op uw bedrijfswebsite - FOD Economie (bericht)

Fiscale maatregelen van het federale begrotingsakkoord voor 2023 en 2024

Het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024 bevat een aantal fiscale maatregelen. Beslissingen omtrent een grotere fiscale hervorming blijven voorlopig uit. Een kort overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen:

Fiscaal voordeel tweede woning

Wie een hypothecaire lening aanging voor een tweede woning kon tot op heden genieten van de federale belastingvermindering van 30% op (een deel van) de kapitaalaflossingen of premies van schuldsaldoverzekeringen. Dit belastingvoordeel zal verdwijnen vanaf 2024.

Voor een hypothecaire lening aangegaan vóór 2024 blijft het fiscaal voordeel voor de tweede woning wel van toepassing.

Btw-tarief gas en elektriciteit

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit zou definitief verlaagd worden tot 6%. Hiertegenover staat een nieuw stelsel waarbij de accijnzen stijgen en dalen naargelang de energieprijzen onder of boven een bepaalde grenswaarde liggen. Op deze manier worden de schommelingen van de energieprijzen beperkt.

Minimumbelasting voor vennootschappen

Nieuwe autofiscaliteit: belang van datum van bestelling

De wet op de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende wijziging op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. De FOD Financiën heeft onlangs verduidelijkt dat de datum waarop de bestelbon, het leasingcontract of de huurovereenkomst ondertekend werd door beide partijen van belang is om te beoordelen welke fiscale regels van toepassing zijn.

Een eerste belangrijke spildatum is 30/06/2023. Voor auto’s met fossiele brandstof die aangeschaft worden vóór 01/07/2023 wordt de fiscale aftrek berekend volgens de huidige gramformule (in functie van de CO²-uitstoot en het type brandstof) en dit voor de ganse gebruiksduur van het betreffende voertuig.

De kosten van personenwagens aangeschaft vanaf 01/07/2023 vallen aanvankelijk ook onder de huidige aftrekregels, maar de aftrek van de kosten daalt zienderogen vanaf aanslagjaar 2026. Voor fossiele wagens die aangeschaft worden vanaf 01/01/2026, zullen de autokosten in hun geheel niet meer aftrekbaar zijn, terwijl de uitdoofregeling nog wel geldt voor de wagens die voorheen aangeschaft werden.

Investeringsaftrek: overdraagbaarheid terug één jaar!

Hoofdzakelijk naar aanleiding van de coronacrisis werden de regels voor de investeringsaftrek voor een vennootschap de voorbije jaren enkele keren aangepast.

In oorsprong konden vennootschappen de “gewone” investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019, die niet kon toegepast worden bij gebrek aan resultaat, overdragen naar de twee volgende belastbare tijdperken terwijl de basisregeling een overdracht van maximum één jaar voorziet. Vervolgens werd deze overdraagbaarheid van twee jaar verlengd voor investeringen die gedaan werden tot 31 december 2021.

Voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2022 is de investeringsaftrek terug slechts één jaar overdraagbaar! De tijdelijke verhoging van het basistarief van de gewone éénmalige investeringsaftrek tot 25% blijft echter wel nog gelden voor investeringen gedaan in 2022.

Opgelet: de beperkte overdraagbaarheid geldt enkel voor de “gewone” éénmalige investeringsaftrek van vennootschappen.

De onbeperkte overdraagbaarheid blijft de regel:

Forse stijging premie brandverzekering

Op budgettair vlak houdt u best rekening met een premieverhoging van bijna 9% op uw brandverzekeringen. De forse stijging van de ABEX-index zorgt ervoor dat de premies van de brandpolissen de hoogte in gaan. De ABEX-index wordt gebruikt om de verzekerde kapitalen van het verzekerde gebouw in uw brandpolis te indexeren. Voor de inboedel kunnen andere indexatieformules aangesproken worden. In juli 2022 is deze index met iets meer dan 5% gestegen. Dit is onder andere te verklaren door de stijgende loon- en energiekosten, maar ook door duurdere materialen en toegenomen bouwnormen. Het voordeel van de ABEX-index is dat uw verzekerd kapitaal up-to-date blijft. Bij een totaal verlies moet de verzekering immers voldoende uitkeren om het getroffen goed volledig te kunnen heropbouwen. De verzekerde som moet dus die heropbouwwaarde weerspiegelen.

Wat kan u doen om de kostprijs verantwoord te drukken?

Opnieuw valse e-mails ‘FOD Financiën’ in omloop

Er circuleren opnieuw heel wat phishingmails in naam van de ‘FOD Financiën’, waarin u gevraagd wordt om een bedrag via bankoverschrijving te betalen of vertrouwelijke gegevens mee te delen om een zogenaamd tegoed te ontvangen.

De fiscus laat nooit per e-mail weten dat u nog een schuld heeft of geld terugkrijgt! Klik dus zeker niet op de linken in dergelijke e-mails en verwijder ze onmiddellijk. U wordt steeds gecontacteerd via uw eBox of per post.

Momenteel maken de fraudeurs gebruik van de e-mailadressen ‘betaling@minfin.fed.be’ en ‘klantenservice@mailing.minfin.fed.be’, maar uiteraard kan in de toekomst gebruik gemaakt worden van andere valse e-mailadressen.

Via volgende link legt de fiscus uit hoe u phishingmails kan herkennen en vindt u een lijst van de meest voorkomende fraudegevallen: Pas op voor pogingen tot online of telefonische fraude | FOD Financiën

Personenbelasting: aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2022 worden reeds massaal verstuurd

Eind augustus had de fiscus reeds een miljoen aanslagbiljetten van aanslagjaar 2022 verstuurd. Mandatarissen hebben echter nog tijd tot 28 oktober 2022 om de aangiften personenbelasting van hun cliënten in te dienen (oorspronkelijk was dit 30 september 2022). Deze en andere aanslagbiljetten zullen vervolgens de komende maanden en ten laatste in juni 2023 verstuurd worden.

Het gaat om de afrekening in de personenbelasting over inkomstenjaar 2021. Wie de eBox reeds geactiveerd heeft, ontvangt een bericht wanneer het aanslagbiljet beschikbaar is in MyMinfin. Wie nog geen gebruik maakt van de eBox ontvangt een afrekening op papier.

Zodra u uw aanslagbiljet ontvangt, is het aan te raden om dit door uw boekhouder te laten controleren, zodat er tijdig gereageerd kan worden wanneer het aanslagbiljet niet correct blijkt te zijn.

De datum van verzending van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal als u uw aanslagbiljet dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar.

Achterstallen bij de fiscus: voortaan kan je auto in beslag genomen worden

De recente fiscale hervormingen laten de fiscus toe om de auto van hardnekkige wanbetalers in beslag te nemen en te verkopen.

Dit kan ook via ANPR-camera’s die nummerplaten scannen. Deze werden reeds gebruikt om na te gaan of de eigenaar van de nummerplaat een verkeersboete of bepaalde douane- en accijnsschulden niet betaald heeft.

Wanneer de wanbetaler niet onmiddellijk kan betalen, kan de politie de wagen in beslag nemen en krijgt de persoon in kwestie 10 dagen de tijd om zijn schulden te vereffenen. Indien dat niet gebeurt, kan de auto verkocht worden. De eigenaar ontvangt het bedrag van de verkoop, verminderd met de openstaande schulden en de procedurekosten van de inbeslagname.

Sinds 27 juli 2022 geldt dit systeem ook om de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en zelfs achterstallig alimentatiegeld te innen, wanneer de betalingstermijn overschreden is en op voorwaarde dat er geen betwistingsprocedure loopt.

Jobstudenten inschakelen: waar moet je op letten?

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent voor veel ondernemers een extra drukke periode. Heb je nood aan extra helpende handen? Voor tijdelijke versterking kan je een beroep doen op jobstudenten, die op jaarbasis 475 uur (60 dagen) kunnen werken aan een voordelig RSZ-tarief.

Er zijn wel een aantal aandachtspunten waar je op moet letten als je jobstudenten wil inschakelen. Onze partner Liantis zet het even voor je op een rij!

Jobstudent inschakelen: dit zijn de aandachtspunten

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments