BTW en bedrijfsvoorheffing: ook uitstel voor de maand april

De BTW over de maand april moet uiterlijk 20 juli 2020 betaald zijn.

De betaaltermijn voor de bedrijfsvoorheffing van de maand april wordt verlengd tot 15 juli 2020.

Corona-steunmaatregelen: fiscale behandeling

De steunpremies die in het kader van de corona pandemie door de Gemeenschappen en gewesten worden toegekend aan ondernemingen en zelfstandigen zullen vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen.

Coronavirus: voorafbetalingen belastingen

Omwille van de coronacrisis zullen veel bedrijven hun belastingen die ze verschuldigd zijn over de inkomsten van 2020 pas in oktober en/of december kunnen vooraf betalen.

De regering wil vermijden dat deze bedrijven geconfronteerd worden met een hoge vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen. Het systeem voor de berekening van deze vermeerdering zal daarom aangepast worden voor 2020.

Coronavirus: bijkomende maatregelen Vlaams Gewest

Onroerende voorheffing: dit jaar zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing van bedrijven/rechtspersonen pas verstuurd worden vanaf september in plaats van vanaf mei. Eénmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verkeersbelastingen: voor bedrijven/rechtspersonen zal de betaaltermijn van twee op zes maanden gebracht worden. Ook hier kunnen eénmanszaken soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verplichtingen inzake erf- en registratiebelasting: om hieraan te voldoen wordt een algemene termijnverlenging getolereerd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Uitstel aanvragen is hiervoor niet nodig.

Coronavirus: verlenging overbruggingsrecht tot 31 mei 2020

Zelfstandigen die tot en met 3 mei 2020 (of langer) verplicht gesloten moeten blijven of die hun activiteiten in mei zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, hebben ook voor de maand mei recht op het overbruggingsrecht.

Had je het overbruggingsrecht reeds aangevraagd voor de maanden maart en/of april, dan ontvang je het overbruggingsrecht automatisch ook voor de maand mei. Alle zelfstandigen die in maart of april een uitkering ontvingen, zullen uiterlijk 15 mei een mail ontvangen van hun sociaal verzekeringsfonds.

Toch zullen sommige zelfstandigen géén recht hebben op de overbruggingsuitkering voor de maand mei. Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfzaak die in mei niet meer verplicht is te sluiten of aan een zelfstandige die niet langer vrijwillig sluit. Die zelfstandigen zullen hun sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte moeten brengen, zodra ze de e-mail ontvangen hebben (niet eerder!)

Dienstencheques: nog slechts 20% belastingvermindering in plaats van 30%

In Vlaanderen geven dienstencheques en wijk-werkcheques (die sinds 2018 de PWA-cheques vervangen) die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2020 slechts recht op een belastingvermindering van 20% in plaats van 30%.

De nominale waarde van de cheque (9 euro) en het absolute plafond per belastingplichtige dat recht geeft op een belastingvermindering (1 520 euro voor aanslagjaar 2021) blijven ongewijzigd.

! Wanneer je voor meer dan 1 520 euro dienstencheques per jaar aankoopt, is het raadzaam om de aankoop te splitsen op naam van beide partners. Beide partners hebben recht op een belastingvermindering op een maximum aankoopbedrag van 1 520 euro.

Daling verkooprecht in Vlaanderen: compensatie voor wegvallen woonbonus

Een daling van de registratiebelasting bij de aankoop van een eigen woning, wordt naar voor geschoven als compensatiemaatregel voor het wegvallen van de woonbonus, al klopt dit in de realiteit niet helemaal.

Tot eind 2019 bedroeg het basistarief voor de aankoop van een onroerend goed in het Vlaams Gewest 10%. Ging het om de aankoop van de volle eigendom van een woning, die als hoofdverblijfplaats gebruikt werd en had je bovendien geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom, dan bedroeg het tarief 7%.
In geval van een ingrijpende energetische renovatie werd dit verlaagd tarief nog verder verminderd tot 6%.

Vanaf 1 januari 2020 dalen deze tarieven:

Authentieke akte gesloten vanaf 1 januari 2020!

Het tarief van 7% voor de enige gezinswoning daalt naar 6%

Het tarief voor de enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie daalt van 6% naar 5%

Einde woonbonus sinds 1 januari 2020

Hypothecaire leningen voor de eigen woning van de belastingplichtige die woonachtig is in het Vlaams Gewest, waarvan de authentieke akte verleden is vanaf 1 januari 2020, geven geen enkel recht meer op enig fiscaal voordeel.

Een nieuwe lening of schuldsaldoverzekering voor een ander onroerend goed dan de eigen woning kan, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, wel nog recht geven op federale fiscale voordelen.

Een wederopname van reeds afgelost kapitaal, wordt altijd aanzien als een nieuwe lening. Indien de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod na 1 januari 2020 valt, gelden dezelfde regels als voor een nieuwe lening.

Een herfinanciering die plaatsvindt vanaf 1 januari 2020 wordt daarentegen beschouwd als de verderzetting van de bestaande lening en blijft dus recht geven op de oorspronkelijke fiscale voordelen, weliswaar beperkt tot het bedrag en de looptijd van de oorspronkelijke lening.

Ook bij pandwissel (hypotheekoverdracht) met een ongewijzigd leningscontract wijzigt er niets.

Coronavirus: compensatiepremie ingevoerd, ook voor bijberoepen

Op 1 april kondigde minister Jan Jambon de compensatiepremie aan.

Tot nu toe kregen enkel ondernemingen die verplicht werden te sluiten als onderdeel van de Corona-maatregelen een hinderpremie van 4.000 euro. De ondernemingen die niet verplicht werden te sluiten maar omwille van het virus hun omzet zien verminderen kunnen nu onder voorwaarden genieten van een compensatiepremie van 3.000 of 1.500 euro. Zowel hoofdberoepen als bijberoepen komen in aanmerking.

Meer uitleg over de compensatiepremie kan u terugvinden via de website van Unizo:

https://www.unizo.be/corona

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de premie kan aangevraagd worden via Coda Boekhouders. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, brengen we u op de hoogte!

Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

Onderwerp: Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

 

Beste klant

 

Graag willen wij u nog de volgende info meegeven :

 

Werking Coda boekhouders

Melding - gewijzigde dienstverlening (Ontwikkelingen van) COVID-19

Onze eerste prioriteit is om de gezondheid en de veiligheid van ons allemaal te verzekeren.

Daarom hebben we intern reeds maatregelen genomen waardoor een groot deel van onze medewerkers thuis werkt. U zal daar niets van merken want we kunnen onze telefoonlijnen doorschakelen.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden zal Coda boekhouders er alles aan doen om jullie optimaal te helpen en bij te staan.

 

Geplande afspraken

Indien u in de komende weken een afspraak zou maken met een medewerker van Coda boekhouders, dan bespreken we samen met u wat de beste oplossing is. Bij voorkeur willen we persoonlijke contacten zoveel mogelijk vermijden.

 

"Binnenbrengen" van documenten

Zowel in onze vestigingen te Oudsbergen en Zonhoven is een grote brievenbus voorzien.

Coronavirus – mogelijke steunmaatregelen

De coronacrisis laat zich inmiddels voelen in alle aspecten van ons leven. Zowel professioneel als privé is er geen ontkomen meer aan. Net zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact snel veel groter.

Ongetwijfeld roept deze uitzonderlijke situatie bij jullie als ondernemers/werkgevers veel vragen op. Op veel van deze vragen vindt u alvast een antwoord via volgende nuttige links van Liantis, Unizo, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio) en ons beroepsinstituut.

 

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

 

Brexit: voorlopig geen gevolgen inzake BTW, douane en sociale zekerheid

Het Europees Parlement en het Britse Parlement keurden eindelijk de Brexit-deal goed, waardoor het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU stapt. Vanaf dan start er een overgangsperiode die eindigt 31 december 2020, tenzij deze vóór 1 juli 2020 met maximum 2 jaar verlengd wordt.

Tijdens deze overgangsperiode zullen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelingen voeren over de samenwerking na het einde van de overgangsperiode.

Zolang de overgangsperiode loopt, verandert er niets voor ondernemers die zaken doen op beide grondgebieden of medewerkers die in het andere gebied actief zijn. De FOD Financiën bevestigt dat er zowel op vlak van BTW als douane voorlopig niets verandert. Ook de bestaande sociale zekerheidsrechten blijven gelden.

Het handelsakkoord bevat specifieke overgangsbepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.

Wij houden je uiteraard op de hoogte zodra de precieze inhoud van het akkoord na de overgangsperiode bekend is!

Voorafbetalingen belastingen zelfstandigen

Momenteel kan de gestructureerde mededeling bij een voorafbetaling aan belastingen zowel op basis van je nationaal nummer als op basis van je ondernemingsnummer.

De Dienst Voorafbetalingen vraagt echter bij voorkeur om deze op basis van uw nationaal nummer te gebruiken.

 

De voorafbetalingen uitgevoerd in 2019, kunnen geconsulteerd worden via MyMinfin.

Momenteel wordt er gewerkt aan de digitalisatie van de betalingsuitnodigingen. Gebruik bij uw betaling steeds uw gestructureerde mededeling die u ook kan terugvinden op MyMinfin.

Via MyMinfin kan voortaan ook een wijziging van bestemming (teruggaaf, overdracht) van de gedane voorafbetalingen aangevraagd worden.

Vervaldata voorafbetalingen:   vóór 10 april

Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden: ook voor buitenlandse ondernemingen!

Wat houdt de inhoudingsplicht in voor Belgische ondernemingen?

Alvorens een ondernemer een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, doet hij er goed aan te controleren of het verstandig is om met een bepaalde aannemer in zee te gaan. Door te surfen naar www.checkinhoudingsplicht.be en vervolgens op deze site het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven, kan je controleren of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft.

Indien de aannemer inderdaad sociale of fiscale schulden heeft, bestaat er immers een inhoudingsplicht in hoofde van de ondernemer die de werken laat uitvoeren. Het niet naleven van deze inhoudingsplicht kan vergaande gevolgen hebben!

Vanaf 01/03/2020 voorafgaande meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Voor buitenlandse werkgevers en hun werknemers en ook voor zelfstandigen die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden om daar grensoverschrijdende diensten te verlenen, geldt een meldingsplicht voorafgaand aan de werkzaamheden. Deze verplichting geldt voor werkzaamheden die aanvangen op of vanaf 1 maart 2020.

De grensoverschrijdende werkzaamheden moeten aangemeld worden bij het “Meldloket WagwEU”, een online systeem van de Nederlandse overheid. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020, moet u niet melden.

In het Nederlandse meldloket moet onder meer aangegeven worden welke werkzaamheden u gaat verrichten, voor wie, in welke periode, de verwachte duur, of u werknemers meebrengt …

Flitscontroles van de sociale inspectie in 2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt de volgende controles aan in 2020:

Schoonmaaksector: januari

Sector van de elektrotechniek en de bouwsector: maart

Sector van de taxi's en de transportsector: mei

Horecasector: datum nog te bevestigen

Land- en tuinbouwsector: juli

Carwashsector: september

Vleessector: november.

Het informatieve en preventieve karakter van die controles belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen.

Wat een sociale inspectie kan inhouden en hoe je je hierop kan voorbereiden, kan je uitgebreid nalezen op de site van onze partner Liantis: 

Sociale inspectie: kom goed voorbereid voor de dag

Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering of verhoging mogelijk

Begin februari zijn de aanrekeningen van de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 verstuurd. Via deze link vind je de bijdragetabel voor 2020: Bijdragetabel 2020

Nieuwe regels voor de verplaatsing van je zetel

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking en werd het van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen die vanaf die datum werden opgericht of kozen voor de opt-in* (hierna samen ‘nieuwe’ vennootschappen en verenigingen genoemd).

*opt-in: bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen konden opteren om zich vanaf 1 mei 2019 aan de nieuwe regels te onderwerpen door middel van een statutenwijziging.

Sinds 1 januari 2020 vallen echter ook de vennootschappen en verenigingen die voordien werden opgericht en niet voor de opt-in kozen (hierna ‘oude’ vennootschappen en verenigingen genoemd), onder het toepassingsgebied van het nieuwe WVV.

De regels voor een zetelverplaatsing nl. wie hierover mag beslissen en hoe dit dient te gebeuren, zijn gewijzigd. Afhankelijk van de vraag of het een ‘oude’ dan wel een ‘nieuwe’ vennootschap of vereniging betreft, zijn er andere regels van toepassing.

Hoe de afrondingsregels tot op 5 eurocent toepassen?

Vanaf 1 december 2019 moet je als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden tot op 5 eurocent. Hoe doe je dat nu precies?

Afkoop studiejaren: overgangsregeling loopt af op 1 december 2020

In 2017 werd het systeem van de afkoop van studiejaren grondig hervormd. De afkoop van studiejaren kan leiden tot een hoger pensioenbedrag maar kan er nooit voor zorgen dat men vroeger op pensioen kan. Op 1 december 2017 startte een overgangsperiode die afloopt op 1 december 2020.

Tijdens deze overgangsperiode hebben zelfstandigen nog de mogelijkheid om de studieperiode te laten gelijkstellen in de ‘oude’ regeling. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet vóór 1 december 2020 een aanvraag indienen. Vanaf 1 december 2020 zal men geen keuzemogelijkheid meer hebben en kan men enkel nog studiejaren afkopen volgens de nieuwe regels.

Meer info hierover vind je op de site van de federale pensioendienst via volgende link: Afkoop studiejaren.

Vanaf aanslagjaar 2021 geen aftrek meer van administratieve geldboeten!

Tot nu toe waren er nogal wat interpretatieproblemen over welke geldboeten nu wel of niet als beroepskost aftrekbaar zijn.

Aan die onzekerheid komt nu een einde. Voortaan is geen enkele administratieve geldboete opgelegd door een publieke overheid nog een aftrekbare kost, en dit zowel in de vennootschaps- als personenbelasting. Dit geldt zowel voor proportionele als andere administratieve geldboeten.

Meewerkende echtgenoten: onderscheid huwelijk en wettelijke samenwoonst kan van belang zijn!

Gehuwden en wettelijk samenwonenden die meewerken in de eenmanszaak van hun partner moeten in principe bij het sociaal verzekeringsfonds aansluiten als meewerkende echtgenoot. Het specifieke statuut van meewerkende echtgenoot is echter niet van toepassing op meehelpende partners die een eigen, volwaardig sociaal statuut hebben.

Wettelijk samenwonende partners van zelfstandigen die meewerken in de eenmanszaak én die een eigen sociaal statuut hebben, moeten wel als zelfstandige aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. Voor gehuwde partners van zelfstandigen geldt dit niet.

Nieuwe Nederlandse BTW-nummers vanaf 1 januari 2020: voor Nederlandse BTW-plichtige éénmanszaken

Momenteel zijn de Nederlandse BTW-nummers voor éénmanszaken gekoppeld aan hun persoonlijk nummer in de sociale zekerheid (ook burgerservicenummer genoemd). Aangezien deze nummers behoren tot de GDPR privacy regels van de EU, gaat de Nederlandse BTW-dienst nieuwe BTW-nummers toekennen aan deze natuurlijke personen.

Facturen die door een Nederlandse leverancier of dienstverrichter worden opgemaakt of aan een Nederlandse afnemer worden uitgereikt zullen vanaf 1 januari 2020 melding moeten maken van het nieuwe nummer. Voor rechtspersonen wijzigt er niets.

Gevolgen voor Belgische ondernemingen

Uw BVBA werd op 1 januari 2020 een BV

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking voor alle vennootschappen die opgericht zijn vóór 1 mei 2019. Voor de vennootschappen opgericht na deze datum is het WVV reeds van kracht.

In een vorige nieuwsbrief las u reeds dat alle vennootschappen zich in regel moeten stellen met het nieuwe WVV. Hiervoor moet u de statuten van uw vennootschap aanpassen, met als deadline 31 december 2023. Zo’n aanpassing vereist doorgaans een notariële akte.

Echter worden de dwingende bepalingen van het WVV van kracht op 1 januari 2020, ook al doet u pas na deze datum een statutenwijziging.

Heeft u in tussentijd nog statutaire bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen, dan worden deze statutaire bepalingen vanaf 1 januari 2020 voor niet geschreven gehouden.

Even de voornaamste dwingende bepalingen vanaf 1 januari 2020 op een rijtje:

Exit Vlaamse woonbonus: voor authentieke leningsaktes vanaf 2020

De nieuwe Vlaamse regering wil de regeling van de Vlaamse woonbonus laten uitdoven door vanaf 1 januari 2020 geen nieuwe woonbonussen meer toe te kennen.

Doorslaggevend hierbij is de datum van de authentieke (bij de notaris getekende) leningsakte. Alleen als deze datum dateert van vóór 2020, kan de woonbonus nog van toepassing zijn. De datum van de koopovereenkomst is dus niet relevant.

Een wederopname van een bestaande lening wordt beschouwd als een nieuwe lening. Indien voor de wederopname geen authentieke hypothecaire leningsakte verleden wordt, geldt de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening. Enkel een wederopname van vóór 1 januari 2020 kan nog recht geven op de woonbonus.

Aftrek autokosten: gewijzigde regels vanaf 2020

De fiscale aftrek van personenwagens wordt tot nu toe bepaald aan de hand van volgende tabel op basis van het type brandstof en de CO²-uitstoot:

Aftrek%        Diesel CO² gram     Benzine CO² gram

120%           0                              0

100%           1 tem 60                  1 tem 60

90%             61 tem 105 gr          61 tem 105 gr

80%             106 tem 115 gr        106 tem 125 gr

Wettelijke verhogingen sociale bijdragen: niet langer fiscaal aftrekbaar vanaf 2020!

Wanneer je je sociale bijdragen als zelfstandige niet tijdig betaalt of wanneer je ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen betaalde, kan je sociaal verzekeringsfonds wettelijke verhogingen aanrekenen.

Momenteel zijn de betaalde verhogingen nog aftrekbaar als beroepskost.

Vanaf 1 januari 2020 kan je de verhogingen niet langer fiscaal in mindering brengen! De sociale bijdragen zelf blijven echter wel aftrekbaar als kost.

Fiscaal attest

Op het fiscaal attest 2019, dat je begin 2020 van je sociaal verzekeringsfonds ontvangt, zullen eventuele verhogingen die je in 2019 betaalde nog vermeld staan. Verhogingen die je na 31 december 2019 betaalt, zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Op fiscale attesten vanaf inkomstenjaar 2020 – die je dus ten vroegste in 2021 ontvangt – zullen verhogingen dus niet langer vermeld staan.

verhoging sociale bijdragen

Commerciële nummerplaten: tijdig hernieuwing aanvragen!

Wie handelaars- of proefrittenplaten heeft, moet jaarlijks een btw-attest aanvragen om die platen te verlengen.

De hernieuwingsperiode loopt van 1 oktober tot 31 december. Dien je aanvraag echter zo snel mogelijk in en houd rekening met een sluiting van de kantoren van 25 tot 31 december!

De aanvraagformulieren en praktische info voor het indienen ervan zijn beschikbaar op de site van de FOD Financiën via volgende link: Aanvraagformulieren handelaars- of proefrittenplaten

Voor de hernieuwing van proefrittenplaten zijn geen verantwoordingsstukken nodig.

Voor de hernieuwing van handelaarsplaten moet u voor elk gevraagd btw-attest op jaarbasis 12 voertuigen verkocht hebben aan eindgebruikers. U moet bij uw aanvraag tot hernieuwing een kopie van die verkoopfacturen toevoegen.

Sociale bijdragen: tijdstip van aftrekbaarheid

Sociale bijdragen die een zeker en vaststaand karakter hebben, moeten voortaan geboekt en fiscaal in mindering gebracht worden in het jaar waarop ze betrekking hebben. Door te wachten met de aftrek als beroepskost totdat de bijdragen effectief betaald worden, gaat de aftrek verloren.

In het verleden was de aftrek van een beroepskost in het jaar waarin de kost een zeker en vaststaand karakter verkrijgt eerder een recht dan wel een verplichting. De aftrek van een uitgave in het jaar van de effectieve betaling ervan werd meer als de algemene regel gezien.

Voortaan wordt deze werkwijze voor elke onderneming onderworpen aan het boekhoudrecht een verplichting. Het gaat dus om zelfstandige verkrijgers van winsten of baten(*). Bedrijfsleiders en eenmanszaken-land-/tuinbouwbedrijf vallen hier niet onder.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!