6% BTW-attest weldra vervangen door melding op factuur

Wanneer renovatie- of herstellingswerken uitgevoerd worden aan een woning kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen het BTW-tarief van 6%. De woning moet onder meer minstens 10 jaar oud zijn en hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt worden.

Bij de huidige regeling moet de klant een ondertekend attest aan de aannemer bezorgen, waarin hij verklaart dat aan de gestelde voorwaarden voor de toepassing van het BTW-tarief van 6% voldaan is. Dit attest ontlast de dienstverrichter van de aansprakelijkheid betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief.

Coronapremie van 500 euro voor werknemers

Ondernemingen die er in slaagden tijdens de coronacrisis goede resultaten te behalen, kunnen aan hun werknemers een coronapremie toekennen van maximum 500 euro per werknemer. De term coronapremie is wat misleidend, want een bonus in geld is het niet. Je moet de premie verplicht uitkeren via consumptiecheques. Zo wil de overheid in één beweging de koopkracht verhogen én de binnenlandse consumptie aanzwengelen.

Sommige werknemers kregen al consumptiecheques in 2020. Deze konden ze spenderen in de horeca, cultuur- en sportsector en bepaalde kleinhandelszaken. Nu zijn er ruimere bestedingsmogelijkheden. De cheques zijn voortaan bruikbaar in de volledige kleinhandel en in warenhuizen. De 'oude' consumptiecheques kunnen trouwens vanaf 1 augustus op dezelfde plaatsen besteed worden als de coronapremie.

Je kunt de uitzonderlijke coronapremie van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 toekennen. Je werknemers hebben tot 31 december 2022 om de nieuwe of eerder toegekende cheques te besteden.

Forfaitaire regeling voor kleinhandel verdwijnt

Voor forfaitaire belastingplichtigen worden de belastingen en de btw niet op basis van de reële winst berekend, maar op basis van een forfaitair percentage op de aankopen. Zo'n 6.000 kleinhandelaars waaronder cafébazen, kappers, bakkers, slagers en krantenwinkels maken vandaag nog gebruik van de forfaitaire btw-regeling.

De regering schaft het forfait nu af omdat het Wetboek van Economisch Recht, dat er onder de vorige regering kwam, bepaalt dat alle zelfstandigen een gedetailleerde boekhouding moeten voeren.

De regering voorziet in een ruime overgangsregeling: wie nu nog een btw-forfait betaalt, kan dat tot 1 januari 2028 blijven doen. Het systeem wordt op 1 januari 2022 wel afgesloten voor nieuwe instromers. Unizo had een overgang tot 2030 gevraagd, omdat een aantal sectoren nogal staan op het gemak van het forfait en het meestal om oudere zelfstandigen gaat, die niet zo heel lang meer zullen doorgaan. Oorspronkelijk ging Van Peteghem voor een overgangsregeling tot 2027, maar bij de laatste bespreking in de ministerraad is er nog een jaar bijgekomen.

BTW op installatie van laadpalen

Wanneer een laadpaal geleverd wordt, zonder plaatsing, dan is deze levering steeds onderworpen aan 21% BTW.

Gaat het om een levering met plaatsing, dan kan er sprake zijn van een werk in onroerende staat. Dit is het geval wanneer een laadpaal effectief vastgehecht wordt aan een gebouw en die niet zonder beschadiging verwijderd kan worden.

Wordt een dergelijke installatie gefactureerd aan een BTW-plichtige klant, dan moet de factuur opgemaakt worden met “BTW verlegd”. De klant voldoet in dat geval de BTW via zijn BTW-aangifte. De BTW-plichtige klant kan de BTW recupereren in functie van het beroepsmatig gebruik. De 50%-btw-aftrekbeperking voor autokosten speelt hierbij niet.

Eénmalige coronapremie voor zelfstandigen

De Ministerraad keurde op 15 juni 2021 de invoering goed van een éénmalige premie van 500 euro voor zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen is door de COVID-19-pandemie. De maatregel – opgenomen in de Wet van 18 juli 2021 – voorziet in een éénmalige premie van 500 euro voor zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 minstens zes maanden rechtmatig genoten hebben van het overbruggingsrecht.

Het sociaal verzekeringsfonds controleert zelf of de zelfstandige voldoet aan de opgelegde voorwaarden en moet de zelfstandige informeren over de beslissing over het al dan niet toekennen van de premie.

In dit artikel van fiscaal expert Pieter Debbaut van onze partner Liantis lees je welke klanten-ondernemers in aanmerking komen én hoe de premie belast wordt.

Kinderopvang: nieuw model attest volgens KB binnenkort gepubliceerd

Vele fiscale attesten en inkomstenfiches zijn tegenwoordig beschikbaar via MyMinfin. Voor attesten van kinderopvang is dit echter nog niet het geval.

In de loop van september 2021 zal een nieuw verplicht te gebruiken model van attest gepubliceerd worden. Personen en instanties die opvang voorzien, moeten deze attesten elektronisch aan de Administratie toesturen. Voordeel hiervan is dat de betrokken attesten ook zullen worden opgenomen in MyMinfin, hetgeen het invullen van de aangifte personenbelasting eenvoudiger maakt.

De verplichting om gebruik te maken van het nieuwe attest geldt in elk geval voor opvangactiviteiten georganiseerd vanaf de datum van publicatie (september 2021). Voor de opvangactiviteiten voorafgaand aan de publicatie van het nieuwe attest, mogen de oude/eigen attesten nog gebruikt worden. Niets weerhoudt de instanties echter om te wachten met het opstellen van de attesten tot na de datum van publicatie, zodat al de uitgaven inzake kinderopvang vanaf 1 januari 2021 elektronisch worden meegedeeld aan de Administratie.

Auteursrechten

Compensatie voor gemiste auteursrechten

De wet van 4 juli 2021 betreffende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie voorziet voor bepaalde auteurs en uitvoerende kunstenaars een compensatie voor de minderinkomsten uit auteursrechten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Het gaat enkel om natuurlijke personen en eenpersoonsvennootschappen die in 2020 en 2021 minder inkomsten behaalden uit openbare uitvoeringen en openbare opvoeringen.

Fiscaal stelsel auteursrechten niettemin onder druk!

In een eerste rapport van de Hoge Raad van Financiën pleit de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit voor een volledige afschaffing van het fiscale regime met betrekking tot auteursrechten. Ze zijn immers van mening dat de aard van een economische activiteit niet de belastingdruk erop moet beïnvloeden. Bovendien geldt dit regime in de praktijk voor een veel ruimere doelgroep dan oorspronkelijk was bedoeld.

Meewerkende echtgenoten met maxi-statuut: vervangingsinkomsten vanaf 1 januari 2022 belastbaar!

Meewerkende partners met het maxi-statuut krijgen een inkomen toegekend door hun geholpen partner dat bij die partner aftrekbaar is als beroepskost en in hoofde van de meewerkende partner belast wordt. Op sociaal gebied hebben deze meewerkende partners recht op bepaalde uitkeringen bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid.

Tot nu toe was er geen wettelijke basis voor handen om die vervangingsinkomsten belastbaar te stellen. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat bepaalde tegemoetkomingen die in het kader van de coronacrisis betaald werden aan deze meewerkende partners niet belast konden worden.

Daarom is nu bij wet bepaald dat de “vergoedingen van alle aard tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten met maxi-statuut” eveneens als zodanig belastbaar zijn.

Dit geldt voor inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2022.

Verlenging belastingvoordeel bij kwijtschelding huur: aangepaste toekenningsvoorwaarden

In onze voorgaande nieuwbrief gaven we reeds mee dat deze maatregel verlengd wordt voor de huur die vrijwillig kwijtgescholden wordt (ten belope van minstens 40%) voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021.

De toekenningsvoorwaarden zijn op één punt echter gewijzigd. Bij de vorige regeling moest de huurder zijn vestigingseenheid ten gevolge van de door de overheid opgelegde maatregelen sluiten op een “bepaald ogenblik”. Dat ogenblik werd in de wet niet verder gepreciseerd. De huidige regeling stelt daarentegen dat de verplichte sluiting zich moet voordoen “in” de maand waarvoor huur wordt kwijtgescholden, waarbij één dag verplichte sluiting in de betrokken maand volstaat.

Noodweer en wateroverlast: steunmaatregelen zelfstandigen

Tijdens de persconferentie liet premier De Croo reeds weten dat zelfstandigen die getroffen zijn door het noodweer recht hebben op een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbreking en voor het derde kwartaal van dit jaar vrijstelling van sociale bijdragen krijgen.

We volgen dit uiteraard verder op en houden jullie op de hoogte.

Restaurant- en cateringdiensten: tijdelijke tariefverlaging BTW

Voor de periode van 8 mei tot en met 30 september 2021 werd het BTW-tarief op restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6% als tegemoetkoming aan de horecasector in het kader van de Covid-19 pandemie. Het normale BTW-tarief op restaurant- en cateringdiensten bedraagt immers 12%, met uitzondering van het verschaffen van dranken waarvoor normaal het tarief van 21% geldt.

Op voorverpakte producten, zoals een pakje chips, een reep chocolade, een ijsje, voorverpakte kaas- of salamiblokjes…, voor verbruik ter plaatse was het tarief van 21% van toepassing. Deze regel verdwijnt definitief. Dit betekent dat het verschaffen van dergelijke producten voor verbruik ter plaatse als “restaurant- of cateringdienst” ook tijdelijk in aanmerking komt voor het verlaagd BTW-tarief van 6%. Na afloop zullen deze versnaperingen die ter plaatse worden verbruikt ook onderworpen zijn aan 12% BTW.

Gelijk pensioen voor zelfstandigen, historische ongelijkheid ten einde!

Vanaf dit jaar zal het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier berekend worden als dat van werknemers!

Voorheen werd bij de pensioenberekening van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt toegepast, waardoor hun jaarinkomen maar voor 69% meetelde. Deze correctie werd ingevoerd in de jaren 80 omdat de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers toen veel hoger lagen dan die voor zelfstandigen. Dit verschil is door de jaren heen echter ongeveer gelijk getrokken, waardoor het onderscheid in de pensioenopbouw niet meer te rechtvaardigen was.

De nieuwe regeling wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021, maar zal pas uitwerking hebben op zelfstandigen die hun rustpensioen vanaf 1 januari 2022 opnemen. Gaat het rustpensioen vroeger in, dan is de oude regeling nog volledig van toepassing. Ook zelfstandigen die recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen, zullen niets merken van deze wijziging.

Kantoor Coda Oudsbergen: tijdelijke wijziging bereikbaarheid!

Van de Gemeente Oudsbergen ontvingen wij onderstaand bericht in verband met riolerings- en wegenwerken in de omgeving van ons kantoor te Oudsbergen. Houd dus rekening met een gewijzigde bereikbaarheid van ons kantoor van 7 juni tot begin september!

Bericht van de gemeente Oudsbergen:

Beste lezer
Beste ondernemer

Op maandag 7 juni start aannemer Willemen met de riolerings- en wegenwerken in de Industrieweg-Noord vanaf de Weg naar Zwartberg tot en met het kruispunt met de Nijverheidslaan (aan Coda/CSG Industrie).

De werken in deze zone duren tot begin september

Bereikbaarheid industriezone en bedrijven

In de werfzone

Kernkabinet bereikt akkoord over de vergroening van het bedrijfswagenpark

Op 18 mei is de federale regering het eens geworden over de principes om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Vanaf 2026 zullen enkel elektrische bedrijfswagens nog kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. De fiscale aftrekbaarheid van de emissievrije bedrijfswagens zal stelselmatig zakken van 100 procent in 2026 naar 67,5 procent in 2031.

Ook na 2026 zullen wagens op fossiele brandstof nog aangekocht kunnen worden MAAR ze zullen niet langer fiscaal aftrekbaar zijn en bijgevolg dus een pak duurder voor de onderneming! Aan bestaande contracten zal niet geraakt worden.

Voor bedrijfswagens gelden volgende principes :

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: schriftelijke overeenkomst uiterlijk 15 juli 2021 indienen!

Eén van de maatregelen naar aanleiding van de Coronapandemie is het toekennen van een belastingvoordeel bij het kwijtschelden van huur of huurvoordelen aan ondernemers.

Dit item kwam reeds aan bod in onze nieuwsbrief van april Nieuwe corona-wet: tijdelijke nieuwe maatregelen en verlenging van een aantal bestaande maatregelen

Uitgebreide info vindt u ook terug op de website van Vlaio

In het kort:

Wat?    

Tuin en tuinaanleg: een BTW-doolhof

Werken aan tuinen worden aanzien als werken in onroerende staat. Wanneer deze werken gefactureerd worden aan BTW-plichtige klanten moet de factuur opgemaakt worden met verlegging van BTW. Wordt de factuur opgemaakt aan een particulier dan zijn de werken onderworpen aan 21% BTW.

Uitzonderingen op deze algemene regel:

Leveren van planten:

6% BTW wanneer deze planten ook aangekocht werden met 6% BTW

Aanleggen van opritten en paden:

6% BTW voor een oprit of pad die een woning, van minstens 10 jaar oud en die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor privé doeleinden, rechtstreeks verbindt met de openbare weg. Voor een particuliere klant stelt de tuinaannemer een factuur op met 6% BTW.

Buitenlands onroerend goed: verplicht tijdig uit eigen beweging aan te geven!

In onze nieuwsbrief van februari werd deze verplichting reeds aangehaald: Buitenlands of Belgisch onroerend goed: tot 3 000,00 euro boete bij niet-naleving aangifteverplichtingen!

Gezien de hoge boetes die hieraan verbonden kunnen zijn, willen we nog even benadrukken wat precies binnen welke termijn moet aangegeven worden.

Binnen 30 dagen (ten vroegste 27 maart 2021): de ingebruikname van een nieuwbouw, einde verbouwingswerken, wijziging van de exploitatie…van een buitenlands onroerend goed.

Binnen de vier maanden (ten vroegste 30 juni 2021): de verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed na 31/12/2020 (uitgezonderd nieuwbouw)

Verlaging drempel BTW-teruggaaf

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er ook inzake BTW een aantal maatregelen genomen. Enkele hiervan werden reeds besproken in onze vorige nieuwsbrief: de nalatigheidsintresten en moratoriumintresten inzake BTW worden voor het tweede trimester van 2021 tijdelijk verlaagd en het decembervoorschot wordt definitief afgeschaft.

Ook de proportionele geldboete bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van de opeisbare BTW wordt voor het tweede kwartaal 2021 verlaagd van 15% naar 10%.

Bovendien worden vanaf 1 april 2021 de minimumbedragen voor de teruggaaf van een BTW-tegoed verlaagd. BTW-tegoeden worden in principe overgebracht naar het volgende aangiftetijdvak, maar indien de belastingplichtige er uitdrukkelijk om verzoekt, kan het tegoed ook terugbetaald worden. De minimumbedragen voor teruggaaf van een BTW-tegoed worden verlaagd:

Uitstel van betaling voor vennootschapsbijdrage 2021

Door de coronacrisis besliste de overheid om de uiterste betaaldatum van de vennootschapsbijdrage voor 2021 met zes maanden uit te stellen naar 31 december 2021. De bedragen blijven dezelfde als vorig jaar, namelijk 347,50 euro en 868,00 euro.

Heropstart horeca: tijdelijke verlaging BTW-tarief

Op 23 april 2021 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 mei 2021.

Van 8 mei tot en met 30 september 2021 zal het verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing zijn op alle restaurant- en cateringdiensten. Dit geldt ook voor het verschaffen van dranken (zonder maaltijden) voor verbruik ter plaatse in cafés, tavernes,… met inbegrip van alcoholische dranken.

De loutere levering van alcoholische dranken (zonder verbruik ter plaatse) blijft daarentegen onderworpen aan 21% BTW.

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Wie werkt met een geregistreerd kassasysteem moet de programmering van het kassasysteem zo snel mogelijk aanpassen.

Niet essentiële winkels: overbruggingsrecht tijdens de zogenaamde paaspauze en na de heropening op 26 april 2021

Tijdens de zogenaamde paaspauze van 27 maart tot en met 25 april 2021 konden niet essentiële winkels enkel openblijven op afspraak. Indien het niet mogelijk was om op afspraak te werken (niet rendabel, geen personeel beschikbaar, je activiteit leent zich er niet toe…) kan je nog in aanmerking komen voor het dubbel overbruggingsrecht. Er kon eventueel terug gewerkt worden met het systeem van click & collect.

Paaspauze en dubbel overbruggingsrecht:

Als je onmogelijk kon gebruikmaken van het systeem van winkelen op afspraak in de periode van 27 tot en met 31 maart 2021 kom je in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht voor de maand maart 2021.

Bij het indienen van je aanvraag zal je op eer moeten verklaren dat je in de onmogelijkheid was om op afspraak te werken en dat je winkel bijgevolg gesloten is geweest vanaf 27 maart tot en met 31 maart 2021. Verder werken via een systeem van click & collect was wel toegestaan.

Coda Boekhouders: op vrijdag bereikbaar en toegankelijk tot 16.00 uur

Op vrijdag zullen zowel ons kantoor te Zonhoven als ons kantoor te Oudsbergen de deuren een uurtje vroeger sluiten. Voortaan zijn beide kantoren op vrijdag toegankelijk tot 16.00 uur. Telefonisch kan u ons op vrijdag eveneens bereiken tot 16.00 uur.

Openingsuren

  • Maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u
  • Donderdagvoormiddag gesloten – donderdagnamiddag van 13.00 u. tot 17.00 u
  • Vrijdag van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u
  • Zaterdag en zondag gesloten
  • Voor of na de kantooruren: enkel op afspraak

Consumptiecheques: verlenging gebruiksduur

Consumptiecheques konden worden uitgegeven tot en met 31 december 2020. Deze maatregel werd tot op heden niet verlengd of hernomen in 2021. Specifiek voor de zorgsector werd beslist om aan het personeel in 2021 nog een eenmalige consumptiecheque van 300 euro toe te kennen.

De gebruiksduur van de consumptiecheque is beperkt. De aanvankelijke maximale geldigheidsdatum, nl. 7 juni 2021, werd ondertussen verlengd tot 31 december 2021.

Investeringsaftrek: tarief en overdraagbaarheid

De Corona III-wet verhoogde het tarief van de gewone investeringsaftrek van 8% naar 25% voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Het verhoogd tarief van 25% is nu ook van toepassing voor investeringen gedaan in 2021 en 2022 en dit zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.

In principe is voor vennootschappen slechts een overdracht mogelijk van 1 jaar. De Corona III-wet besliste echter dat vennootschappen de gewone investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019, die niet kan toegepast worden wegens gebrek aan resultaat, mogen overdragen naar twee belastbare tijdperken. Die overdraagbaarheid van twee jaar wordt nu uitgebreid naar de investeringen die gedaan werden of worden van 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

Coronacrisis en aanvraag afbetalingsplannen

Ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis, maar nu hun schulden inzake vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en BTW niet tijdig kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 30 juni 2021 een afbetalingsplan aanvragen alsook een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling van de belastingschuld. Zij moeten het bewijs kunnen leveren hinder ondervonden te hebben ingevolge de coronacrisis; het mag niet gaan om structurele betaalmoeilijkheden onafhankelijk van de coronacrisis.

Naar aanleiding van de ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht kan een aanvraag ingediend worden bij het regionaal invorderingscentrum.

Een aanvraagformulier en uitgebreidere informatie is beschikbaar op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus/betaling

Nieuwe corona-wet: tijdelijke nieuwe maatregelen en verlenging van een aantal bestaande maatregelen

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur en huurvoordelen aan ondernemers

Omwille van de coronacrisis hebben vele ondernemingen hun deuren moeten sluiten, terwijl de vaste kosten zoals de huurprijs van het pand waarin de onderneming actief is, blijven verder lopen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan.

De wet voorziet in de invoering van een fiscaal voordeel voor verhuurders die vrijwillig de huur van de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden. Voor verhuurders/vennootschappen resulteert dit in een belastingkrediet in de vennootschapsbelasting; voor verhuurders/natuurlijke personen in een belastingvoordeel in de personenbelasting.

Het moet gaan om een in België gelegen onroerend goed dat wordt verhuurd of ter beschikking gesteld. Het moet niet gaan om een handelshuur, zelfs niet om een verhuur in strikte zin.

Zaak opnieuw open: op welke steunmaatregelen heb je nog recht?

Federaal: crisis-overbruggingsrecht

Was je zaak minstens één dag van een bepaalde maand verplicht gesloten? Dan heb je voor die maand sowieso nog recht op een dubbele crisis-overbruggingsuitkering, ook als je later in diezelfde maand mag heropstarten.

Mag je op 1 maart 2021 de deuren opnieuw openen, dan heb je vanaf maart 2021 geen recht meer op de dubbele overbruggingsuitkering. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor het enkele crisis-overbruggingsrecht als je omzet na je heropening nog niet op peil is.

Uitbreiding BTW-tarief 6% bij afbraak en heropbouw woningen: aanvulling

In een vorige nieuwsbrief werden de voorwaarden voor de uitbreiding van het BTW-tarief van 6% bij de afbraak en heropbouw van woningen reeds uitvoerig besproken:

BTW-tarief 6% bij afbraak en heropbouw woningen: uitbreiding mits strikte voorwaarden

Dit verlaagd tarief werd vanaf 1 januari 2021 gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.

Het verlaagd BTW-tarief blijkt nu ook mogelijk voor lopende projecten, die reeds vóór 1 januari 2021 een aanvang namen. Uiteraard is de tariefverlaging enkel mogelijk voor de BTW die vanaf 1 januari 2021 opeisbaar wordt, dus niet op voorschotten die bij lopende projecten reeds betaald of gefactureerd werden vóór 1 januari 2021.

Communicatie met de fiscus: digitaal wordt de regel, op papier de uitzondering

Voor de elektronische communicatie tussen de belastingplichtigen en de fiscus, zal op termijn gebruik gemaakt worden van de eBox. De e-Box is een digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus die de federale overheid ter beschikking stelt van elke burger en onderneming.

De e-Box is niet geheel nieuw. Belastingplichtigen die er voor kozen hun aanslagbiljet digitaal te ontvangen, krijgen sinds 1 oktober 2019 een bericht in hun e-Box dat hun aanslagbiljet beschikbaar is op MyMinfin. De e-Box functioneert dan ook als een portaal waarbij de burger wordt doorverwezen naar Myminfin. Via de e-Box wordt men op de hoogte gebracht dat bepaalde documenten beschikbaar zijn op Myminfin, waarnaar men kan doorklikken.

In principe wordt de e-Box verplicht voor communicatie naar en van de FOD Financiën.

Natuurlijke personen met een BTW-nummer (eenmanszaken) en vennootschappen komen er hoe dan ook niet onderuit.

Hebben echter de keuzemogelijkheid:

Buitenlands of Belgisch onroerend goed: tot 3 000,00 euro boete bij niet-naleving aangifteverplichtingen!

Momenteel worden onroerende inkomsten van niet verhuurde, in het buitenland gelegen onroerende goederen (die niet de eigen woning zijn), zwaarder belast dan vergelijkbare onroerende goederen die in België gelegen zijn.

Daarom keurde De Ministerraad een voorontwerp van wet goed om ook aan de betreffende in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toe te kennen. Op die manier kunnen deze onroerende goederen op dezelfde manier belast worden als inkomsten van in België gelegen onroerend goed.

De Administratie moet hiervoor op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijk onroerend goed.

Daarom wordt aan de betrokken belastingplichtigen de verplichting opgelegd om elke verwerving of vervreemding van een in het buitenland gelegen onroerend goed uit eigen beweging aan te geven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere kadaster). Dit moet gebeuren binnen de 4 maanden vanaf de verwerving of de vervreemding.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!