Voorafbetalingen voor vennootschappen: optimaliseren vóór 10 april is opnieuw een must!

Kenmerkend voor de voorafbetalingen van de laatste jaren was dat de vermeerdering klein was. Daardoor volstond een beperkte storting voor de vierde voorafbetaling om ervoor te zorgen dat er geen vermeerdering verschuldigd was.

Voor aanslagjaar 2016 en 2017 bedroeg het vermeerderingspercentage slechts 1,125%. Bovendien was er geen vermeerdering verschuldigd indien deze kleiner was dan 1% van de verschuldigde belasting of minder bedroeg dan 25 euro (geïndexeerd bedrag voor 2017 = 40 euro).

Voor aanslagjaar 2018 werden de regels voor de voorafbetalingen zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting gewijzigd. Het vermeerderingspercentage bedraagt vanaf dan altijd minstens 2,25%. De limieten die voorheen van toepassing waren om de vermeerdering niet toe te passen werden eveneens aangepast: vanaf dan is geen vermeerdering verschuldigd indien ze kleiner is dan 0,5% van de verschuldigde belasting of 50 euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2018: 80 euro). Voorheen was dit 1% of 25 euro.

Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering mogelijk

De voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, dus dat van 2015. Indien je kan aantonen dat je inkomen van 2018 aanzienlijk lager zal zijn dan dat van 2015, kan er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van sociale bijdragen aangevraagd worden. Dit kan onder meer het geval zijn bij een gewijzigde situatie zoals omschakeling van hoofd- naar bijberoep, uitzonderlijke opbrengsten in 2015, verminderde activiteit omwille van ziekte/arbeidsongeschiktheid, … Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. De aanvraag tot vermindering gebeurt best voordat de bijdrage van het eerste kwartaal 2018 betaald wordt.

Starten als zelfstandige in Vlaanderen: afschaffing getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer vermoedelijk al een jaartje vroeger

Onder druk van Europa is de vestigingswetgeving al een tijdje in beweging. Het Vlaamse Gewest is volop bezig met de voorbereiding van de afschaffing van het bedrijfsbeheer. 1 september 2019 was hiervoor oorspronkelijk als datum vooropgesteld, maar dit zou vermoedelijk al een jaartje vroeger zijn. Dit betekent dat je om te starten als zelfstandige (onder voorbehoud) vanaf 1 september 2018 geen bedrijfsbeheer meer zal moeten voorleggen.

Als je op dit moment wil starten als zelfstandige, moet je nog steeds een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer voorleggen of moet je een familielid hebben die voor jou de kennis bewijst. Dit zal waarschijnlijk al vanaf 1 september 2018 niet meer nodig zijn. In de toekomst zullen zelfstandigen meer continu vorming krijgen. De overheid werkt een actieplan uit waarbij via opleidingen de competenties van zowel startende als gevestigde zelfstandigen gestimuleerd en ondersteund worden.

Pensioensparen: keuzemogelijkheid om hogere bijdrage te betalen, weliswaar met een lager belastingvoordeel

Naast de mogelijkheid om 960,00 euro pensioenbijdragen te storten met een belastingvermindering van 30%, wordt het vanaf dit jaar mogelijk om tot 1.230,00 euro pensioenbijdragen te storten, maar dan wel met een belastingvermindering van slechts 25%. Deze keuze tussen het gewone of verhoogde pensioensparen is jaarlijks herzienbaar.

Vanaf het moment dat een hogere storting gedaan wordt dan 960,00 euro, levert de volledige storting een belastingvoordeel op van slechts 25% in plaats van 30%! Wie opteert voor het verhoogd pensioensparen stort dus best het volledige bedrag van 1.230,00 euro om op die manier toch ongeveer hetzelfde fiscaal voordeel te behouden als bij het gewone pensioensparen:

960,00 x 30% = 288,00 euro

1.230,00 x 25% = 307,50 euro
(om hetzelfde fiscaal voordeel te behouden is een minimale storting van 1.152,00 euro noodzakelijk: 1.152,00 x 25% = 288,00 euro)

Coda Boekhouders opent bijkomende vestiging te Opglabbeek (Oudsbergen)

In 2011 verhuisde Coda Boekhouders naar een gloednieuw kantoorgebouw, gelegen aan de kruising van de Stationsstraat en Beringersteenweg te Zonhoven.

Bijna 7 jaren later hebben we besloten om onze dienstverlening geografisch uit te breiden en werd er een bijkomende vestiging in gebruik genomen. Het nieuwe kantoor is gelegen te 3660 Opglabbeek (Oudsbergen), Industrieweg Noord 1192 en opende haar deuren op 01/02/2018. Hierdoor kunnen we ook onze huidige klanten uit deze regio beter van dienst zijn.

Bijkomende informatie is ook terug te vinden op de website codaboekhouders.be

Wijziging aftrek autokosten in de personenbelasting

Vanaf 1 januari 2018 is de aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting ook afhankelijk van de CO²-uitstoot van de wagen. Het tarief van de aftrekbaarheid wordt op dezelfde manier bepaald als in de vennootschapsbelasting. Voor voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 blijft de aftrekbaarheid echter minimum 75%.

Vanaf 1/1/2020 zal de formule voor berekening van de aftrekbaarheid aangepast worden (zowel voor de vennootschaps- als de personenbelasting). Formule percentage aftrekbaarheid: 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO²). Het percentage is maximum 100% en minimum 50%, of zelfs 40% voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk aan of groter dan 200 gr/km. De coëfficiënt bedraagt 1 voor dieselwagens, 0,90 voor voertuigen op aardgas en 0,95 voor andere wagens.

Stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting

Vanaf 1 januari 2018 zullen stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting in een aantal gevallen minder zwaar belast worden. Het moet gaan om stopzettingsmeerwaarden die zijn verkregen of vastgesteld naar aanleiding van de stopzetting van de activiteit vanaf de leeftijd van 60 jaar OF ingevolge het overlijden van de belastingplichtige OF naar aanleiding van een gedwongen definitieve stopzetting.

In deze gevallen zullen de stopzettingsmeerwaarden op immateriële vaste activa voortaan binnen de zogenaamde 4x4-regel in de personenbelasting slechts belastbaar zijn tegen 10% (voorheen 16,5 %). Het tarief van 10% geldt in deze gevallen ook voor stopzettingsmeerwaarden op andere activa dan immateriële vaste activa (zoals materiële vaste activa).

De 4x4-regel: meerwaarden op immateriële vaste activa: tot de grens van de netto winst of baten verkregen vier jaar vóór het jaar van de stopzetting     

Verlaging tarief sociale bijdragen tot 20,5 % in 2018

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend als een percentage op het netto belastbaar beroepsinkomen. In het kader van de taxshift besliste de regering in 2015 om het bijdragepercentage geleidelijk te verlagen. In 2016 werd het percentage van 22% verminderd naar 21,5%. In 2017 betaalden zelfstandigen nog 21% sociale bijdragen. Starters konden genieten van een voordeliger bijdragepercentage.

Vanaf 2018 zal er maar één percentage meer zijn voor iedereen: 20,5% voor alle zelfstandigen, ook de starters.

Op het gedeelte van de inkomsten dat € 58.513,60 overschrijdt, zal de zelfstandige nog steeds 14,16% betalen. Op inkomsten boven € 86.230,53 zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. 

Gepensioneerde zelfstandigen genieten nog steeds van een apart bijdragepercentage van 14,70%.

Vrije beroepen: geen billijke vergoeding meer verschuldigd

Vanaf 1 januari 2018 moeten dokters, tandartsen, kinesitherapeuten, advocaten … niet langer de billijke vergoeding betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal. Zij halen hier immers geen commercieel voordeel uit. Het spelen van muziek geldt enkel als ondersteuning voor het welbevinden van de patiënt of cliënt, zonder dat hier ook maar enig concurrentievoordeel uit voortvloeit. Het valt dan ook niet te verantwoorden dat vrije beroepers hiervoor een extra vergoeding zouden moeten betalen.

Dit betekent niet dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdragen voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk. Terwijl de billijke vergoeding ten goede komt aan de uitvoerders van de muziek, gaan de SABAM-bijdragen naar de auteurs. Vrije beroepers moeten nog wel de SABAM-bijdragen blijven betalen.

Nieuwe waardering voordeel alle aard pc, tablet, telefoon, smartphone en internet

Wanneer werkgevers kosteloos een pc, gsm of tablet ter beschikking stellen van hun werknemers, die deze apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, ontstaat er een belastbaar voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Vanaf 1 januari 2018 wordt de wetgeving rond dit voordeel vernieuwd.

De huidige regelgeving was aan modernisering toe. Zo hield de wet bijvoorbeeld nog geen rekening met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet altijd dezelfde bedragen. Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel op twee manieren gemoderniseerd:

Uitbreiding flexi-jobs

Eenvoudig gesteld kunnen werknemers of uitzendkrachten, die al een hoofdjob hebben, onder bepaalde voorwaarden als flexi-job-werknemer bijklussen.

Een flexi-job zal vanaf 2018 niet enkel mogelijk zijn in de horeca, maar ook in de volgende sectoren:

 • Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij
 • Handel in voedingswaren
 • De zelfstandige kleinhandel
 • Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • Grote kleinhandelszaken
 • Warenhuizen
 • Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Gepensioneerden zullen voortaan onbeperkt een flexi-job kunnen uitoefenen. Nu is dit enkel mogelijk tot uiterlijk het derde kwartaal na het pensioen.

Coda Boekhouders en Fiscalisten anno 2018

Om onze dienstverlening te verruimen, opent Coda Boekhouders een tweede vestiging in Opglabbeek. Vanaf februari 2018 bieden we onze diensten ook aan in ons kantoor gelegen aan de Industrieweg Noord 1192 te Opglabbeek. Informatie hierover vindt u eveneens terug op onze website Coda Boekhouders en Fiscalisten.

Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht

Op de ministerraad van 20 juli 2017 werd het voorontwerp voor de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht goedgekeurd. Dit voorontwerp van wet werd op 1 december ook in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd. De wijzigingen die de tekst inhoudt, zitten er dan ook aan te komen.

Door het vennootschapsrecht te vereenvoudigen, wil de minister het ondernemingsklimaat bevorderen en België aantrekkelijker maken als vestigingsplaats. Zo komt er een grote inperking van het aantal vennootschapsvormen. In plaats van de huidige 17 mogelijkheden, blijven enkel nog de Maatschap, de Besloten Vennootschap, de Naamloze Vennootschap en de Coöperatieve Vennootschap over. Voor het eerst kunnen een nv en een vba (vroegere bvba) uit één persoon bestaan, waardoor de eenpersoons-bvba’s in de praktijk zullen verdwijnen. België wordt bovendien een van de eerste landen in Europa waar vba’s naar de beurs kunnen gaan.

Lagere sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Voorlopig betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep, ongeacht hun inkomen, steeds een minimumbijdrage per kwartaal van 664,81 euro. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.296,25 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit soms een zware financiële last. De regering wil hieraan tegemoet komen door het invoeren van drie progressieve inkomensdrempels vanaf 01.01.2018. De eerste schijf zou 1/3de bedragen van de minimumbijdrage, de tweede schijf 2/3de en vanaf dan geldt de minimumbijdrage.

Dit geldt enkel voor startende zelfstandigen die op 01.04.2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn. Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die zich hebben laten omzetten naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Je betaalt als starter niet automatisch de lagere bijdragen! De vermindering moet uitdrukkelijk aangevraagd worden bij je sociale kas.

Sociale bijdragen vierde kwartaal: tijdig betalen is de boodschap!

De sociale bijdragen moeten betaald zijn vóór het verstrijken van het betrokken kwartaal; voor het vierde kwartaal dus uiterlijk op 31 december.

In geval van laattijdige betaling is de sociale kas verplicht om verhogingen wegens laattijdige betaling aan te rekenen. De verhogingen worden berekend op het onbetaald gedeelte van de sociale bijdragen:

Snellere uitbetaling aan zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt worden vanaf 1 januari 2018 zullen al na twee weken in aanmerking kunnen komen voor een ziekte-uitkering. Momenteel hebben zelfstandigen pas recht op een tussenkomst van het RIZIV vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid. Om de zelfstandigen beter te beschermen, wordt de periode waarin zij nog geen recht hebben op een ziekte-uitkering nu gehalveerd tot twee weken.

Het dagbedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft hetzelfde.

 

Tijdens de eerste 2 weken

Vanaf de 15e dag

Alleenstaande

0

44,95

Samenwonende

0

34,47

Nieuwe regels rond cashbetalingen

Door een wet van 18 september 2017 werd het verbod op cashbetalingen gewijzigd.

Afschaffing voorschotregeling

Onder de oude regeling werd een opsplitsing gemaakt tussen verkopen lager dan 3.000 euro en verkopen gelijk aan of hoger dan 3.000 euro. Wanneer de totale prijs (incl. btw) lager was dan 3.000 euro, dan mocht het volledige bedrag cash ontvangen worden. Was de totale prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mocht u als handelaar maximaal 10 procent van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 euro. Die regel wordt nu afgeschaft: ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.
Bijvoorbeeld: u verkoopt een product voor 4.500 euro? Dan mag u volgens de nieuwe regels maximaal 3.000 euro daarvan in cash geld ontvangen. Onder de oude regels zou dat maximaal 10% of 450 euro geweest zijn.

Uitbreiding toepassingsgebied

Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: tot 1.000 euro per maand (max. 6.000 euro per jaar) bijverdienen

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 onder zekere voorwaarden tot 1.000 euro per maand onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.

Voorwaarden

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep en gepensioneerden komen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking om tot 1.000 euro per maand en 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.
Een elektronische applicatie registreert de activiteiten en bij overschrijding van de drempel van 6.000 euro per jaar zullen alle aangegeven bedragen beschouwd worden als beroepsinkomsten. Bij het overschrijden van de maandgrens, zal het inkomen van die kalendermaand als beroepsinkomen beschouwd worden. Dit inkomen zal wel blijven meetellen om de jaargrens te beoordelen.

Fietsherstellingen en verlaagd BTW-tarief 6%

Volgens de BTW-wetgeving zijn een aantal kleine hersteldiensten onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%. Hieronder valt ook de herstelling van fietsen (met inbegrip van de speed pedelecs)

Het BTW-tarief van 6% is echter alleen van toepassing op de handeling van de herstelling van de fietsen, maar niet op de levering van onderdelen voor deze fietsen.

In het verleden werd voor samengestelde handelingen (herstelling in combinatie met het leveren van onderdelen) de 50%-regel toegepast. Dit hield in dat voor een herstelling waarvoor overwegend werkuren werden aangerekend, het verlaagd BTW-tarief op de totale handelingen werd toegepast. Indien overwegend onderdelen aangerekend werden, was de totale handeling onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21%.

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2017:
Aangezien de oude regeling volgens de fiscus in de praktijk moeilijk hanteerbaar en controleerbaar was, is vanaf 1 juli 2017 een nieuwe regeling ingevoerd.

Forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen

Vanaf inkomstenjaar 2018 kunnen ook genieters van “winsten” (handelaars, nijveraars, landbouwers) zich beroepen op een kostenforfait. Het bedraagt 30% met een absoluut maximum van (nog te indexeren) 2.950 euro. Dit forfait kan toegepast worden indien zij hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen of indien de werkelijke kosten lager zijn dan het forfait.

Verhoging belastingvrije som voor alleenstaande ouder met laag inkomen

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017

Voorwaarden:

 • een laag belastbaar inkomen van max. 18.000 euro                                                
 • een netto beroepsinkomen van minstens 3.200 euro (exclusief werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten)
 • de belastingplichtige mag niet samenwonen met iemand die over netto bestaansmiddelen beschikt van meer dan 3.200 euro (met uitzondering van de kinderen, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad van de belastingplichtige, en de personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest). Aan deze vereiste moet voldaan zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag verhoging: 1.550 euro voor aanslagjaar 2018

Fiscale bepalingen rond de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: belangrijke wijziging vanaf inkomstenjaar 2018

Op 6 oktober 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die via een éénmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen dat vandaag enkel door een polis Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) af te sluiten. De premies hiervan zijn echter beperkt tot 8,17% van het beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 euro in 2017.
Deze zelfstandigen kunnen geen bijkomend pensioen aanleggen, terwijl zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap dat wel kunnen. De vennootschap kan voor hen een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Moederschapshulp voor zelfstandige mama’s: vanaf 1 september moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aangevraagd worden

Sinds 2016 heeft een zelfstandige vrouw die bevalt recht op 105 gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden. Omdat veel zelfstandige vrouwen niet op de hoogte waren van dit recht en bijgevolg geen tijdige aanvraag indienden, is er een wetswijziging doorgevoerd.

De zelfstandige moeder van een pasgeborene  (geboren vanaf 1 september 2017) hoeft geen aanvraag meer te doen! Indien zij in aanmerking komt voor de gratis dienstencheques, dan wordt zij spontaan gecontacteerd door haar sociaal verzekeringsfonds. Zelfstandige moeders die bevallen zijn voor deze datum, moeten nog steeds zelf en tijdig een aanvraag doen.

Starters: verlaging van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij de aanvang van de activiteit

Vanaf 1 januari 2018 zullen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep, gedurende de eerste twee sociale bijdragejaren, progressieve inkomstendrempels worden ingevoegd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage:

De eerste drie jaren zullen de zelfstandigen die van start gaan, sociale bijdragen betalen volgens onderstaand inkomstenschema:

                                                                  Nu                        Nieuwe drempel

Update gegevens KBO via myenterprise.be

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen gebundeld in een centrale databank van de FOD Economie: “ de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)”.

Om de gegevens gemakkelijker te kunnen updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking, My Enterprise. Deze toepassing geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO.

Een aantal van die data kan hij zelf 24/24 gratis beheren.

Afkopen studiejaren voor pensioen

De regelgeving over het afkopen of regulariseren van studieperiodes zal grondig veranderen. Het is de bedoeling om de regels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren te harmoniseren.

Huidige regeling: vandaag kan je als zelfstandige enkel de studieperiodes vanaf 1 januari van het jaar van je 20ste verjaardag afkopen om ze te laten meetellen voor je pensioen. Voorwaarde is dat je binnen de zes maanden na het afstuderen zelfstandige geworden bent.

Wat er op termijn verandert:

Mycareer.be: een betrouwbaar overzicht van uw loopbaan

Sinds 29 augustus kan elke Belg een volledig overzicht krijgen van zijn persoonlijke loopbaan via “mycareer.be”. Dit is een online platform dat onder meer wordt aangestuurd door de RSZ.

Aanmelden is mogelijk met je elektronische identiteitskaart.

Alle gegevens (vroegere en huidige werkgever(s), periode(s) van inactiviteit, gewerkte dagen, loon …) worden weergegeven in een overzichtelijke tijdlijn. Dit kan heel handig zijn om snel dingen op te zoeken, wat voorheen soms niet zo eenvoudig was.

Voortaan ook mobiel aanmelden op Tax-on-Web

Gebruikers van Tax-on-Web kunnen zich vanaf dit jaar ook aanmelden via hun tablet of smartphone. Eerst moet een app gedownload worden die Google, Apple of Windows hiervoor aanbieden. Vervolgens kan er aangemeld worden met een gebruikersnaam en wachtwoord, gevolgd door een éénmalige beveiligingscode die je via de aanmeldingsapp krijgt.

Aanmelden via papieren token wordt afgebouwd

Naar aanleiding van een beslissing van de Privacycommissie en het verdwijnen van de SIS-kaart, wordt de mogelijkheid om in te loggen met een papieren token voor bepaalde onlinediensten van de overheid afgebouwd.

In plaats daarvan is het mogelijk om via uw elektronische identiteitskaart aan te melden.

Onder andere mypension.be zal vanaf 1 januari 2018 niet meer via papieren token geconsulteerd kunnen worden. Ook een pensioenaanvraag is niet meer toegankelijk via token.

Zomerakkoord federale regering

Op 26 juli bereikte de federale regering een zomerakkoord betreffende een vernieuwde fiscaliteit, de begroting en een aantal socio-economische hervormingen. Wij lichten enkele belangrijke fiscale maatregelen voor u toe.

1. Hervorming vennootschapsbelasting vanaf inkomstenjaar 2018 

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments