Fiscus pakt laattijdige BTW-aangiften aan

Bedrijven of zelfstandigen die hun BTW-aangifte niet of laattijdig indienen, krijgen vanaf 2024 een voorstel van vervangende aangifte. De fiscus zal zich daarvoor baseren op het hoogste verschuldigde bedrag aan BTW in de BTW-aangiften van de laatste 12 maanden, met een minimum van 2.100 euro.

Deze sanctie is de uitvoering van een onderdeel van het regeerakkoord, dat bepaalt dat de regering maatregelen moet nemen om de BTW-kloof tussen wat de overheid zou moeten ontvangen en wat ze werkelijk int, moet verkleinen tot het niveau van onze buurlanden.

Ook de automatisering van de inningsprocessen zou hiertoe moeten bijdragen.

Deze procedure zou een sterke stimulans moeten zijn voor de belastingplichtigen om hun periodieke aangiften, desnoods zelfs laattijdig, in te dienen en zo leiden tot een betere inning van de BTW. Belastingplichtigen krijgen een maand om te reageren op het voorstel van vervangende aangifte door alsnog een periodieke BTW-aangifte in te dienen. In dat geval volgt alleen een boete voor laattijdige indiening.

Ondernemingsnummers/BTW-nummers starten binnenkort met 1

De gekende structuur van elk BTW- en ondernemingsnummer op dit moment is (BE) 0xxx.xxx.xxx.

De 0-reeks is bijna uitgeput. In de loop van 2023 zullen nieuwe BTW- en ondernemingsnummers gaan starten met 1. Je kan alvast nagaan of je digitale toepassingen daarvoor aangepast moeten worden.

Aandachtspunten voor klanten met een webshop

Steeds meer klanten verkopen hun producten of diensten ook via hun webshop. Voor deze manier van ondernemen bestaan er specifieke regels.

 

Specifieke codes in de KBO

Elke zelfstandige moet al zijn activiteiten correct registreren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan de hand van NACE-codes. Voor e-commerce bestaan er specifieke codes. Naast de klassieke codes moeten ook de codes voor e-commerce in de KBO ingeschreven zijn.

De gegevens van je onderneming

Je ondernemingsnummer moet gepubliceerd worden op je website. Op die manier kan het grote publiek nakijken wie de initiatiefnemers van een bepaalde webshop zijn. 

Naast je contactgegevens zijn soms ook een aantal specifieke vermeldingen vereist. Een overzicht van de verplichte info vind je via deze link: Deze info moet u zeker vermelden op uw bedrijfswebsite - FOD Economie (bericht)

Fiscale maatregelen van het federale begrotingsakkoord voor 2023 en 2024

Het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024 bevat een aantal fiscale maatregelen. Beslissingen omtrent een grotere fiscale hervorming blijven voorlopig uit. Een kort overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen:

Fiscaal voordeel tweede woning

Wie een hypothecaire lening aanging voor een tweede woning kon tot op heden genieten van de federale belastingvermindering van 30% op (een deel van) de kapitaalaflossingen of premies van schuldsaldoverzekeringen. Dit belastingvoordeel zal verdwijnen vanaf 2024.

Voor een hypothecaire lening aangegaan vóór 2024 blijft het fiscaal voordeel voor de tweede woning wel van toepassing.

Btw-tarief gas en elektriciteit

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit zou definitief verlaagd worden tot 6%. Hiertegenover staat een nieuw stelsel waarbij de accijnzen stijgen en dalen naargelang de energieprijzen onder of boven een bepaalde grenswaarde liggen. Op deze manier worden de schommelingen van de energieprijzen beperkt.

Minimumbelasting voor vennootschappen

Nieuwe autofiscaliteit: belang van datum van bestelling

De wet op de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende wijziging op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. De FOD Financiën heeft onlangs verduidelijkt dat de datum waarop de bestelbon, het leasingcontract of de huurovereenkomst ondertekend werd door beide partijen van belang is om te beoordelen welke fiscale regels van toepassing zijn.

Een eerste belangrijke spildatum is 30/06/2023. Voor auto’s met fossiele brandstof die aangeschaft worden vóór 01/07/2023 wordt de fiscale aftrek berekend volgens de huidige gramformule (in functie van de CO²-uitstoot en het type brandstof) en dit voor de ganse gebruiksduur van het betreffende voertuig.

De kosten van personenwagens aangeschaft vanaf 01/07/2023 vallen aanvankelijk ook onder de huidige aftrekregels, maar de aftrek van de kosten daalt zienderogen vanaf aanslagjaar 2026. Voor fossiele wagens die aangeschaft worden vanaf 01/01/2026, zullen de autokosten in hun geheel niet meer aftrekbaar zijn, terwijl de uitdoofregeling nog wel geldt voor de wagens die voorheen aangeschaft werden.

Investeringsaftrek: overdraagbaarheid terug één jaar!

Hoofdzakelijk naar aanleiding van de coronacrisis werden de regels voor de investeringsaftrek voor een vennootschap de voorbije jaren enkele keren aangepast.

In oorsprong konden vennootschappen de “gewone” investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019, die niet kon toegepast worden bij gebrek aan resultaat, overdragen naar de twee volgende belastbare tijdperken terwijl de basisregeling een overdracht van maximum één jaar voorziet. Vervolgens werd deze overdraagbaarheid van twee jaar verlengd voor investeringen die gedaan werden tot 31 december 2021.

Voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2022 is de investeringsaftrek terug slechts één jaar overdraagbaar! De tijdelijke verhoging van het basistarief van de gewone éénmalige investeringsaftrek tot 25% blijft echter wel nog gelden voor investeringen gedaan in 2022.

Opgelet: de beperkte overdraagbaarheid geldt enkel voor de “gewone” éénmalige investeringsaftrek van vennootschappen.

De onbeperkte overdraagbaarheid blijft de regel:

Forse stijging premie brandverzekering

Op budgettair vlak houdt u best rekening met een premieverhoging van bijna 9% op uw brandverzekeringen. De forse stijging van de ABEX-index zorgt ervoor dat de premies van de brandpolissen de hoogte in gaan. De ABEX-index wordt gebruikt om de verzekerde kapitalen van het verzekerde gebouw in uw brandpolis te indexeren. Voor de inboedel kunnen andere indexatieformules aangesproken worden. In juli 2022 is deze index met iets meer dan 5% gestegen. Dit is onder andere te verklaren door de stijgende loon- en energiekosten, maar ook door duurdere materialen en toegenomen bouwnormen. Het voordeel van de ABEX-index is dat uw verzekerd kapitaal up-to-date blijft. Bij een totaal verlies moet de verzekering immers voldoende uitkeren om het getroffen goed volledig te kunnen heropbouwen. De verzekerde som moet dus die heropbouwwaarde weerspiegelen.

Wat kan u doen om de kostprijs verantwoord te drukken?

Opnieuw valse e-mails ‘FOD Financiën’ in omloop

Er circuleren opnieuw heel wat phishingmails in naam van de ‘FOD Financiën’, waarin u gevraagd wordt om een bedrag via bankoverschrijving te betalen of vertrouwelijke gegevens mee te delen om een zogenaamd tegoed te ontvangen.

De fiscus laat nooit per e-mail weten dat u nog een schuld heeft of geld terugkrijgt! Klik dus zeker niet op de linken in dergelijke e-mails en verwijder ze onmiddellijk. U wordt steeds gecontacteerd via uw eBox of per post.

Momenteel maken de fraudeurs gebruik van de e-mailadressen ‘betaling@minfin.fed.be’ en ‘klantenservice@mailing.minfin.fed.be’, maar uiteraard kan in de toekomst gebruik gemaakt worden van andere valse e-mailadressen.

Via volgende link legt de fiscus uit hoe u phishingmails kan herkennen en vindt u een lijst van de meest voorkomende fraudegevallen: Pas op voor pogingen tot online of telefonische fraude | FOD Financiën

Personenbelasting: aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2022 worden reeds massaal verstuurd

Eind augustus had de fiscus reeds een miljoen aanslagbiljetten van aanslagjaar 2022 verstuurd. Mandatarissen hebben echter nog tijd tot 28 oktober 2022 om de aangiften personenbelasting van hun cliënten in te dienen (oorspronkelijk was dit 30 september 2022). Deze en andere aanslagbiljetten zullen vervolgens de komende maanden en ten laatste in juni 2023 verstuurd worden.

Het gaat om de afrekening in de personenbelasting over inkomstenjaar 2021. Wie de eBox reeds geactiveerd heeft, ontvangt een bericht wanneer het aanslagbiljet beschikbaar is in MyMinfin. Wie nog geen gebruik maakt van de eBox ontvangt een afrekening op papier.

Zodra u uw aanslagbiljet ontvangt, is het aan te raden om dit door uw boekhouder te laten controleren, zodat er tijdig gereageerd kan worden wanneer het aanslagbiljet niet correct blijkt te zijn.

De datum van verzending van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal als u uw aanslagbiljet dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar.

Achterstallen bij de fiscus: voortaan kan je auto in beslag genomen worden

De recente fiscale hervormingen laten de fiscus toe om de auto van hardnekkige wanbetalers in beslag te nemen en te verkopen.

Dit kan ook via ANPR-camera’s die nummerplaten scannen. Deze werden reeds gebruikt om na te gaan of de eigenaar van de nummerplaat een verkeersboete of bepaalde douane- en accijnsschulden niet betaald heeft.

Wanneer de wanbetaler niet onmiddellijk kan betalen, kan de politie de wagen in beslag nemen en krijgt de persoon in kwestie 10 dagen de tijd om zijn schulden te vereffenen. Indien dat niet gebeurt, kan de auto verkocht worden. De eigenaar ontvangt het bedrag van de verkoop, verminderd met de openstaande schulden en de procedurekosten van de inbeslagname.

Sinds 27 juli 2022 geldt dit systeem ook om de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en zelfs achterstallig alimentatiegeld te innen, wanneer de betalingstermijn overschreden is en op voorwaarde dat er geen betwistingsprocedure loopt.

Jobstudenten inschakelen: waar moet je op letten?

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent voor veel ondernemers een extra drukke periode. Heb je nood aan extra helpende handen? Voor tijdelijke versterking kan je een beroep doen op jobstudenten, die op jaarbasis 475 uur (60 dagen) kunnen werken aan een voordelig RSZ-tarief.

Er zijn wel een aantal aandachtspunten waar je op moet letten als je jobstudenten wil inschakelen. Onze partner Liantis zet het even voor je op een rij!

Jobstudent inschakelen: dit zijn de aandachtspunten

Elektronisch betaalmidddel ook voor vrije beroepers verplicht vanaf 01/07/2022

Ook artsen, tandartsen … zullen vanaf 01/07/2022 hun patiënten minstens één elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden. Deze wet kadert in het fraudebestrijdingsplan van de regering-De Croo.

Eén elektronisch betaalmiddel volstaat en cash betalen blijft eveneens mogelijk. De app Payconiq by Bancontact is een goedkoper alternatief dan de gewone bancontact, maar ook een klassieke overschrijving behoort tot de mogelijkheden.

Minderjarigen die in 2021 geen inkomen ontvangen hebben, moeten geen belastingaangifte indienen!

Alle minderjarigen die reeds gebruik maken van de e-box, hebben daar begin dit jaar een bericht in ontvangen met de vraag hun aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2021 in te vullen.

Het gaat hier echter om een fout van de fiscus. Enkel minderjarige kinderen die tijdens 2021 inkomsten ontvangen hebben (studentenjob, alimentatie…) moeten een fiscale aangifte indienen of het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat zij ontvangen hebben controleren. De anderen mogen dit bericht negeren.

Aangifte personenbelasting: wat te doen wanneer u een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen hebt?

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft, moet in principe geen aangifte personenbelasting meer indienen. De fiscus past dit sinds enkele jaren steeds vaker toe voor belastingplichtigen van wie de fiscale situatie stabiel en niet al te complex is. Op basis van uw gegevens die de fiscus kent, wordt een simulatie gemaakt van de berekening van uw belastingen.

Je ontvangt een dergelijk voorstel in de maand mei, hetzij op papier per post, hetzij in tax-on-web wanneer je voorheen je aangifte reeds indiende via tax-on-web.

Het is aangewezen om het voorstel zorgvuldig na te kijken. Indien je immers niet tijdig reageert, kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden. Wijzigingen op papier kunnen uiterlijk op 30/06/2022 ingediend worden. Lukt dat niet dan kunnen de wijzigingen alsnog ingediend worden via tax-on-web tot uiterlijk 15/07/2022.

e-Box eindelijk in twee richtingen

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Daardoor zal voortaan communicatie in twee richtingen mogelijk worden. Op die manier kan de persoon die een bericht ontvangt erop reageren zonder via de website van de betrokken overheidsdienst te moeten gaan.

Voor burgers blijft het gebruik van de e-Box facultatief. Iedereen die over een ondernemingsnummer beschikt, zal daarentegen de e-box ten laatste op 1 januari 2025 in gebruik moeten nemen.

BTW-rekeninguittreksel: laatste verzending op papier

Het BTW-rekeninguittreksel op papier zal voor de laatste keer verstuurd worden na afsluiting van het eerste kwartaal 2022.

Vanaf het tweede kwartaal 2022 kan je de digitale versie terugvinden op MyMinfin in “Mijn documenten”. Daar kan je trouwens steeds de actuele stand van je BTW rekening-courant raadplegen.

Indien je een melding wil ontvangen van elk digitaal document dat de FOD Financiën naar je onderneming verstuurt, dan kan je je e-Box Enterprise activeren via www.eboxentreprise.be Meer info over het gebruik van de e-Box kan je terugvinden bij de FAQ op de site van de FOD Financiën   FAQ eBox

Afbraak en wederopbouw van woningen tegen 6% BTW is verlengd!

De afbraak en wederopbouw van woningen met 6% BTW was in oorsprong maar mogelijk in 32 centrumsteden – en gemeenten. Sinds 1 januari 2021 tot 31 december 2022 is deze toepassing uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied.

Om het verlaagde tarief van 6% te genieten moet de klant of bouwheer als koper de woning gebruiken als zijn enige en eigen woning. Dit moet ook de komende 5 jaar zo blijven. De bewoonbare oppervlakte van de nieuwbouw moet bovendien beperkt blijven tot 200 m².

Die termijn wordt nu met een jaar verlengd tot 31/12/2023!

6% BTW op zonnepanelen en –boilers en warmtepompen: tijdelijk ook voor woningen jonger dan 10 jaar

Het btw-tarief van 6 procent voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 ook voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wie een woning ouder dan 10 jaar laat renoveren, geniet in België namelijk van een verlaagd btw-tarief van 6 procent.

De voorwaarde is wel dat er gefactureerd wordt aan een eindverbruiker en dat de levering betrekking moet hebben op een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt.

Voordeel Alle Aard verwarming en elektriciteit bedrijfsleiders: wijziging vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 kan het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en/of verwarming enkel nog forfaitair gewaardeerd worden op voorwaarde dat de privéwoning waarvoor de vennootschap de kosten van verwarming/elektriciteit betaalt, ook door haar ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet met andere woorden eigenaar, vruchtgebruiker… zijn van uw privéwoning.

Wordt uw privéwoning niet door uw vennootschap ter beschikking gesteld, dan wordt het voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit vanaf 1 januari 2022 bepaald op basis van de werkelijke kosten die aan de vennootschap gefactureerd worden.

Wanneer de vennootschap de woning ter beschikking stelt, gelden volgende forfaits voor inkomstenjaar 2022:

Terugbetaling van voorgeschoten bedragen op je privérekening door je vennootschap

Vanaf 2022 zal een nieuwe verstrengde regeling gelden in verband met het opstellen van inkomstenfiches.

Naast de vermelding van de maandelijkse kosten eigen aan de werkgever, moeten mogelijk ook al de contante betalingen of privé betalingen van leveranciers van de vennootschap op de fiche vermeld worden.

Kosten voor de vennootschap horen betaald te worden door de vennootschap. Probeer cash-betalingen of betalingen met je privérekening dus te vermijden wanneer kosten gemaakt worden voor rekening van de vennootschap! Het gaat hier om kosten die contant betaald worden of per vergissing met de privé bankkaart en die vervolgens door de vennootschap terugbetaald worden.

Net als bij de kostenvergoedingen word je op deze terugbetalingen niet belast, maar door deze bedragen ook verplicht op de fiches te laten vermelden wil de fiscus er wel een duidelijker zicht op krijgen en meer transparantie scheppen.

Schijnzelfstandige of niet?

Om te bepalen of een persoon die voor een platform (bv. Deliveroo, Uber of …) werkt als zelfstandige moet beschouwd worden of niet, stelde de regering acht criteria op. Hiervan komen er vijf uit een ontwerp van Europese richtlijn namelijk de punten 4 tot en met 8 uit onderstaande lijst:

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

Sinds 1 februari 2022 is het recht om vergeten te worden, uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen voor wie van kanker genezen is. Deze maatregel is bindend voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia.

Er is vastgelegd dat kankerbehandelingen die reeds meer dan tien jaar geleden succesvol afgerond werden voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is.

Ons land is het eerste land dat een recht om vergeten te worden invoert voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

(Hoeveel) mag u bijverdienen als gepensioneerde?

Wanneer je nog wil bijverdienen als je op pensioen gaat, moet je soms rekening houden met bepaalde grensbedragen. In sommige gevallen wordt het pensioen verminderd wanneer je inkomen het grensbedrag overschrijdt.

Indien aan één van de twee volgende voorwaarden voldaan is, mag je als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen:

  • Zodra de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt is

    OF

  • Als je nog geen 65 jaar bent, maar wel al een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt

Indien niet aan één van deze voorwaarden voldaan is, mag je niet onbeperkt bijverdienen, maar moet je rekening houden met wettelijke grensbedragen. De grensbedragen verschillen naargelang:

Welke fiscale voordelen zijn verbonden aan de installatie van laadpalen?

De wet tot vergroening van de mobiliteit beperkt enerzijds de aftrek van autokosten, maar anderzijds bevat ze ook maatregelen om de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s te bevorderen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt voor ondernemingen en voor particulieren.

Laadpaal voor uw zaak:

Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat de installatie van een laadpaal voor uw zaak in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel:

Verplicht elektronisch betaalmiddel in handelszaken

Sinds de coronacrisis is het elektronisch betalen hoe dan ook in een enorme stroomversnelling geraakt. Cash betalingen zijn tegenwoordig eerder uitzonderlijk.

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle handelszaken in België echter verplicht om een vorm van elektronisch betalen aan te bieden. Elektronisch betalen omvat vandaag meer dan betalen met een bankkaart in een terminal. Voor kleine aankopen kan u tegenwoordig uw bankkaart simpelweg scannen. Ook betalingen met Payconiq, waarbij je met je smartphone een QR-code scant, geraken meer en meer ingeburgerd. Cash betalingen blijven wel mogelijk. Elke handelaar moet echter minstens één elektronische betaalvorm aanbieden, naast de mogelijkheid om cash te betalen.

Het spreekt voor zich dat het verminderd gebruik van cash bepaalde sectoren minder fraudegevoelig zal maken. Minister Van Peteghem wil met deze maatregel een gelijkaardig effect creëren als bij de invoering van de witte kassa in de horeca zes jaar geleden.

Aanvraag rouwverlof voor zelfstandigen mogelijk

Zelfstandigen hebben nu ook recht op 10 dagen betaald rouwverlof bij het overlijden van een kind of een partner. De aanvragen zijn mogelijk voor elk overlijden van een partner of kind sinds 25 juli 2021.

Op de website van onze partner Liantis vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier terug. Weet dat de rouwuitkering pas voor de eerste keer kan betaald worden vanaf maart 2022, ook al kan de aanvraag nu al ingediend worden.

Hogere belastingvermindering voor kinderoppas vanaf aanslagjaar 2022

Het basisbedrag, vóór indexatie, van uitgaven voor kinderopvang die in aanmerking komen voor belastingvermindering bedroeg tot voor kort maximum 8,20 euro per oppasdag en per kind.

De programmawet verhoogt dit nog te indexeren maximumbedrag vanaf aanslagjaar 2022 van 8,20 naar 8,40 euro. Na indexatie komt daardoor het maximumbedrag dat een fiscaal voordeel oplevert op 14 euro per oppasdag en per kind vanaf aanslagjaar 2022. Dit is dus voor de uitgaven van kinderopvang gedaan vanaf 2021.

Sociale bijdragen: geen verminderingsdrempels meer sinds 1 januari 2022

De sociale bijdragen worden in een eerste fase voorlopig berekend op het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Voor bijdragejaar 2022 is 2019 bijgevolg het refertejaar. Je kan er echter voor opteren om hogere of lagere voorlopige bijdragen te betalen.

In een tweede fase, wanneer de beroepsinkomsten van het bijdragejaar definitief door de fiscus aan de sociale verzekeringsfondsen wordt meegedeeld (doorgaans twee jaar later), worden de definitieve bijdragen berekend op de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf. Wie teveel voorlopige bijdragen betaalde, krijgt terug; wie te weinig betaalde, moet bijbetalen.

Wie echter verwacht dat zijn inkomen van het bijdragejaar lager zal zijn dan het inkomen van drie jaar terug, kan vragen om lagere voorlopige bijdragen te betalen.

Nu nog investeren om het resultaat te drukken?

Deze redenering moet genuanceerd worden. Er is hierbij een wezenlijk verschil tussen een éénmanszaak en een vennootschap.

Eénmanszaken mogen nog een volledig jaar afschrijven op een investering, ook als deze pas in december is aangeschaft. Bovendien is hier eventueel een degressieve afschrijving mogelijk, waardoor het dubbele van het gewone lineaire percentage kan toegepast worden. In de meeste gevallen zal deze investering ook nog eens recht geven op een éénmalige investeringsaftrek van 25% (enkele voorwaarden: 100% beroepsmatig gebruik, aanschaf in nieuwe staat, geen personenwagen, minimum over 3 jaar af te schrijven).

Eindejaarsgeschenken voor zakenrelaties en personeel: fiscale aftrekbaarheid en recuperatie van BTW

Waarmee moet u rekening houden wanneer u uw zakenrelaties of personeel wil verrassen met een eindejaarsgeschenk, zonder dat zij erop belast worden, en dat ook voor uzelf aftrekbaar is en waarvan u bovendien de BTW kan recupereren?

Geschenken voor zakenrelaties

Een relatiegeschenk is voor uzelf voor 50% fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat de waarde ervan niet hoger is dan 125 euro inclusief BTW. Opgelet! Geeft u meer uit dan 125 euro, dan moet u hiervan een fiche 281.50 opstellen en zal uw klant bijgevolg belast worden op het geschenk.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments