Coda Boekhouders en Fiscalisten anno 2018

Om onze dienstverlening te verruimen, opent Coda Boekhouders een tweede vestiging in Opglabbeek. Vanaf februari 2018 bieden we onze diensten ook aan in ons kantoor gelegen aan de Industrieweg Noord 1192 te Opglabbeek. Informatie hierover vindt u eveneens terug op onze website Coda Boekhouders en Fiscalisten.

Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht

Op de ministerraad van 20 juli 2017 werd het voorontwerp voor de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht goedgekeurd. Dit voorontwerp van wet werd op 1 december ook in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd. De wijzigingen die de tekst inhoudt, zitten er dan ook aan te komen.

Door het vennootschapsrecht te vereenvoudigen, wil de minister het ondernemingsklimaat bevorderen en België aantrekkelijker maken als vestigingsplaats. Zo komt er een grote inperking van het aantal vennootschapsvormen. In plaats van de huidige 17 mogelijkheden, blijven enkel nog de Maatschap, de Besloten Vennootschap, de Naamloze Vennootschap en de Coöperatieve Vennootschap over. Voor het eerst kunnen een nv en een vba (vroegere bvba) uit één persoon bestaan, waardoor de eenpersoons-bvba’s in de praktijk zullen verdwijnen. België wordt bovendien een van de eerste landen in Europa waar vba’s naar de beurs kunnen gaan.

Lagere sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Voorlopig betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep, ongeacht hun inkomen, steeds een minimumbijdrage per kwartaal van 664,81 euro. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.296,25 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit soms een zware financiële last. De regering wil hieraan tegemoet komen door het invoeren van drie progressieve inkomensdrempels vanaf 01.01.2018. De eerste schijf zou 1/3de bedragen van de minimumbijdrage, de tweede schijf 2/3de en vanaf dan geldt de minimumbijdrage.

Dit geldt enkel voor startende zelfstandigen die op 01.04.2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn. Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die zich hebben laten omzetten naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Je betaalt als starter niet automatisch de lagere bijdragen! De vermindering moet uitdrukkelijk aangevraagd worden bij je sociale kas.

Sociale bijdragen vierde kwartaal: tijdig betalen is de boodschap!

De sociale bijdragen moeten betaald zijn vóór het verstrijken van het betrokken kwartaal; voor het vierde kwartaal dus uiterlijk op 31 december.

In geval van laattijdige betaling is de sociale kas verplicht om verhogingen wegens laattijdige betaling aan te rekenen. De verhogingen worden berekend op het onbetaald gedeelte van de sociale bijdragen:

Snellere uitbetaling aan zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt worden vanaf 1 januari 2018 zullen al na twee weken in aanmerking kunnen komen voor een ziekte-uitkering. Momenteel hebben zelfstandigen pas recht op een tussenkomst van het RIZIV vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid. Om de zelfstandigen beter te beschermen, wordt de periode waarin zij nog geen recht hebben op een ziekte-uitkering nu gehalveerd tot twee weken.

Het dagbedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft hetzelfde.

 

Tijdens de eerste 2 weken

Vanaf de 15e dag

Alleenstaande

0

44,95

Samenwonende

0

34,47

Nieuwe regels rond cashbetalingen

Door een wet van 18 september 2017 werd het verbod op cashbetalingen gewijzigd.

Afschaffing voorschotregeling

Onder de oude regeling werd een opsplitsing gemaakt tussen verkopen lager dan 3.000 euro en verkopen gelijk aan of hoger dan 3.000 euro. Wanneer de totale prijs (incl. btw) lager was dan 3.000 euro, dan mocht het volledige bedrag cash ontvangen worden. Was de totale prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mocht u als handelaar maximaal 10 procent van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 euro. Die regel wordt nu afgeschaft: ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.
Bijvoorbeeld: u verkoopt een product voor 4.500 euro? Dan mag u volgens de nieuwe regels maximaal 3.000 euro daarvan in cash geld ontvangen. Onder de oude regels zou dat maximaal 10% of 450 euro geweest zijn.

Uitbreiding toepassingsgebied

Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: tot 1.000 euro per maand (max. 6.000 euro per jaar) bijverdienen

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 onder zekere voorwaarden tot 1.000 euro per maand onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.

Voorwaarden

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep en gepensioneerden komen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking om tot 1.000 euro per maand en 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.
Een elektronische applicatie registreert de activiteiten en bij overschrijding van de drempel van 6.000 euro per jaar zullen alle aangegeven bedragen beschouwd worden als beroepsinkomsten. Bij het overschrijden van de maandgrens, zal het inkomen van die kalendermaand als beroepsinkomen beschouwd worden. Dit inkomen zal wel blijven meetellen om de jaargrens te beoordelen.

Fietsherstellingen en verlaagd BTW-tarief 6%

Volgens de BTW-wetgeving zijn een aantal kleine hersteldiensten onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%. Hieronder valt ook de herstelling van fietsen (met inbegrip van de speed pedelecs)

Het BTW-tarief van 6% is echter alleen van toepassing op de handeling van de herstelling van de fietsen, maar niet op de levering van onderdelen voor deze fietsen.

In het verleden werd voor samengestelde handelingen (herstelling in combinatie met het leveren van onderdelen) de 50%-regel toegepast. Dit hield in dat voor een herstelling waarvoor overwegend werkuren werden aangerekend, het verlaagd BTW-tarief op de totale handelingen werd toegepast. Indien overwegend onderdelen aangerekend werden, was de totale handeling onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21%.

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2017:
Aangezien de oude regeling volgens de fiscus in de praktijk moeilijk hanteerbaar en controleerbaar was, is vanaf 1 juli 2017 een nieuwe regeling ingevoerd.

Forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen

Vanaf inkomstenjaar 2018 kunnen ook genieters van “winsten” (handelaars, nijveraars, landbouwers) zich beroepen op een kostenforfait. Het bedraagt 30% met een absoluut maximum van (nog te indexeren) 2.950 euro. Dit forfait kan toegepast worden indien zij hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen of indien de werkelijke kosten lager zijn dan het forfait.

Verhoging belastingvrije som voor alleenstaande ouder met laag inkomen

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017

Voorwaarden:

  • een laag belastbaar inkomen van max. 18.000 euro                                                
  • een netto beroepsinkomen van minstens 3.200 euro (exclusief werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten)
  • de belastingplichtige mag niet samenwonen met iemand die over netto bestaansmiddelen beschikt van meer dan 3.200 euro (met uitzondering van de kinderen, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad van de belastingplichtige, en de personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest). Aan deze vereiste moet voldaan zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag verhoging: 1.550 euro voor aanslagjaar 2018

Fiscale bepalingen rond de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: belangrijke wijziging vanaf inkomstenjaar 2018

Op 6 oktober 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die via een éénmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen dat vandaag enkel door een polis Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) af te sluiten. De premies hiervan zijn echter beperkt tot 8,17% van het beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 euro in 2017.
Deze zelfstandigen kunnen geen bijkomend pensioen aanleggen, terwijl zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap dat wel kunnen. De vennootschap kan voor hen een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Moederschapshulp voor zelfstandige mama’s: vanaf 1 september moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aangevraagd worden

Sinds 2016 heeft een zelfstandige vrouw die bevalt recht op 105 gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden. Omdat veel zelfstandige vrouwen niet op de hoogte waren van dit recht en bijgevolg geen tijdige aanvraag indienden, is er een wetswijziging doorgevoerd.

De zelfstandige moeder van een pasgeborene  (geboren vanaf 1 september 2017) hoeft geen aanvraag meer te doen! Indien zij in aanmerking komt voor de gratis dienstencheques, dan wordt zij spontaan gecontacteerd door haar sociaal verzekeringsfonds. Zelfstandige moeders die bevallen zijn voor deze datum, moeten nog steeds zelf en tijdig een aanvraag doen.

Starters: verlaging van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij de aanvang van de activiteit

Vanaf 1 januari 2018 zullen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep, gedurende de eerste twee sociale bijdragejaren, progressieve inkomstendrempels worden ingevoegd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage:

De eerste drie jaren zullen de zelfstandigen die van start gaan, sociale bijdragen betalen volgens onderstaand inkomstenschema:

                                                                  Nu                        Nieuwe drempel

Update gegevens KBO via myenterprise.be

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen gebundeld in een centrale databank van de FOD Economie: “ de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)”.

Om de gegevens gemakkelijker te kunnen updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking, My Enterprise. Deze toepassing geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO.

Een aantal van die data kan hij zelf 24/24 gratis beheren.

Afkopen studiejaren voor pensioen

De regelgeving over het afkopen of regulariseren van studieperiodes zal grondig veranderen. Het is de bedoeling om de regels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren te harmoniseren.

Huidige regeling: vandaag kan je als zelfstandige enkel de studieperiodes vanaf 1 januari van het jaar van je 20ste verjaardag afkopen om ze te laten meetellen voor je pensioen. Voorwaarde is dat je binnen de zes maanden na het afstuderen zelfstandige geworden bent.

Wat er op termijn verandert:

Mycareer.be: een betrouwbaar overzicht van uw loopbaan

Sinds 29 augustus kan elke Belg een volledig overzicht krijgen van zijn persoonlijke loopbaan via “mycareer.be”. Dit is een online platform dat onder meer wordt aangestuurd door de RSZ.

Aanmelden is mogelijk met je elektronische identiteitskaart.

Alle gegevens (vroegere en huidige werkgever(s), periode(s) van inactiviteit, gewerkte dagen, loon …) worden weergegeven in een overzichtelijke tijdlijn. Dit kan heel handig zijn om snel dingen op te zoeken, wat voorheen soms niet zo eenvoudig was.

Voortaan ook mobiel aanmelden op Tax-on-Web

Gebruikers van Tax-on-Web kunnen zich vanaf dit jaar ook aanmelden via hun tablet of smartphone. Eerst moet een app gedownload worden die Google, Apple of Windows hiervoor aanbieden. Vervolgens kan er aangemeld worden met een gebruikersnaam en wachtwoord, gevolgd door een éénmalige beveiligingscode die je via de aanmeldingsapp krijgt.

Aanmelden via papieren token wordt afgebouwd

Naar aanleiding van een beslissing van de Privacycommissie en het verdwijnen van de SIS-kaart, wordt de mogelijkheid om in te loggen met een papieren token voor bepaalde onlinediensten van de overheid afgebouwd.

In plaats daarvan is het mogelijk om via uw elektronische identiteitskaart aan te melden.

Onder andere mypension.be zal vanaf 1 januari 2018 niet meer via papieren token geconsulteerd kunnen worden. Ook een pensioenaanvraag is niet meer toegankelijk via token.

Zomerakkoord federale regering

Op 26 juli bereikte de federale regering een zomerakkoord betreffende een vernieuwde fiscaliteit, de begroting en een aantal socio-economische hervormingen. Wij lichten enkele belangrijke fiscale maatregelen voor u toe.

1. Hervorming vennootschapsbelasting vanaf inkomstenjaar 2018 

Attest bedrijfsbeheer niet meer nodig vanaf 1 september 2019

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daar vanaf 1 september 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer voor nodig. Enerzijds wil Vlaams minister van Economie Philippe Muyters met deze maatregel de drempel om te ondernemen verlagen. Anderzijds wil hij de Belgische wetgeving gelijkschakelen met de Europese. Elders in Europa is zo’n attest niet vereist.

Tegenwoordig is het attest bedrijfsbeheer te behalen via verschillende centra van volwassenenonderwijs. De opleidingen zijn een beetje verouderd en focussen vooral op de periode vooraleer je een zaak start. Anderzijds leveren een aantal reguliere diploma’s het attest bedrijfsbeheer automatisch op, hetgeen niet altijd logisch is.

In de toekomst moeten zelfstandigen meer continu vorming krijgen. Unizo opteert ervoor een aanbod aan vrijwillige opleidingen en een degelijke omkadering van zelfstandigen uit te werken.

Premie voor 45-plussers die eigen zaak starten

Om meer 45-plussers aan te moedigen om zelfstandige te worden, wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters tot 1.000 euro per maand geven aan wie werkloos is en een zaak start. Muyters wil een duw in de rug geven via een premie die twee jaar lang wordt uitgekeerd.

De eerste drie maanden zou de premie 1.000 euro bedragen. Nadien gaat die stelselmatig omlaag, om na twee jaar uit te doven.

Muyters stelt binnenkort een decreet voor met het plan aan de Vlaamse regering. Om de nieuwe premie te financieren, wil hij de werkhervattingspremie afschaffen. Die bestaat nu voor 55-plussers die werkloos zijn geworden. 

Principieel akkoord rond mobiliteitsbudget

Wat is een mobiliteitsbudget: zie onze vorige nieuwsbrief : Mobiliteitsbudget – Alternatieven voor de bedrijfswagen:

De federale regering bereikte eind juni een principieel akkoord over het mobiliteitsbudget. Het akkoord moet nu verder uitgewerkt worden en zal vermoedelijk ten vroegste in werking treden vanaf begin 2018.

Volgens dit principieel akkoord kunnen werkgevers beslissen dat hun werknemers bedrijfswagens kunnen inleveren voor een extra bedrag in cash, bovenop hun loon. Het is vervolgens aan de werknemer om hier dan al dan niet voor te opteren.

Uitbreiding fiscale voordelen fietsen en toekenning bedrijfsfietsen

Onlangs zette men het licht op groen voor de toekenning van de fietsvergoeding bij het gebruik van de snelle elektrische fiets, de speed pedelec. In de toekomst zullen dit soort fietsen ook als bedrijfsfiets ter beschikking gesteld mogen worden. Dezelfde uitbreiding zal gemaakt worden voor koersfietsen en mountainbikes. Aanvankelijk werden enkel de gewone stads- of hybride fietsen aanvaard voor de ter beschikkingstelling van een fiets aan de werknemer. De wijzigingen zullen pas definitief worden wanneer het wetsontwerp wordt gefinaliseerd en in werking treedt.

Hinder door openbare werken

Vanaf 1 juli 2017 verdwijnen de bestaande steunmaatregelen voor inkomenscompensatievergoeding en rentetoelage. Ze worden vervangen door nieuwe, tweeledige steunmaatregelen:    

- een vast bedrag van € 2000 (de hinderpremie): deze wordt automatisch toegekend aan winkeliers die zich bevinden in de werfzone, ongeacht of er tijdens de duur van de werken wordt gesloten of niet                                                                                   

Flitscontroles in de bouwsector en de horeca

In het kader van het actieplan “Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping” worden in fraudegevoelige sectoren jaarlijks meerdere flitscontroles georganiseerd.
Op dinsdag 30 mei 2017 is het de beurt aan de bouwsector en de horeca.

Bij een zogenaamde sociale flitscontrole komen er meerdere inspectiediensten op hetzelfde moment ter plaatse om te kijken of uw onderneming alle regels correct toepast en de nodige documenten aanwezig zijn. 

De controles zijn erop gericht om het bewustzijn bij de werkgever te versterken om volledig in orde te zijn. Daarnaast is het de bedoeling om herhaaldelijke en zware fraude te detecteren en te sanctioneren.

Als werkgever binnen de bouwsector of de horeca kan u zich voorbereiden op deze controles door uw administratie op punt te stellen. Een handige checklist hiervoor vindt u terug op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) via onderstaande links

Fietsvergoeding: binnenkort ook voor de snelle elektrische fiets

De federale regering dient binnenkort een wetsontwerp in dat ervoor zal zorgen dat ook de snelle elektrische fietsen recht geven op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

De zogenaamde speed pedelecs, elektrische fietsen die snelheden halen tot 45 kilometer per uur, worden beschouwd als bromfietsen. Bedrijven geven dan ook geen fietsvergoeding voor werknemers die dergelijke fietsen gebruiken voor woon- werkverkeer, omdat ze er belastingen op zouden moeten betalen.

Dat zal op korte termijn echter veranderen. De fietsvergoeding voor de speed pedelecs zal binnenkort voor de werknemer beschouwd worden als een vrijgesteld sociaal voordeel. Voor de werkgevers zullen de betaalde vergoedingen voor 120 procent aftrekbaar zijn.

Mobiliteitsbudget – Alternatieven voor de bedrijfswagen

Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen staat de bedrijfswagen onder druk.
Er gaan steeds meer stemmen op voor even aantrekkelijke, maar duurzamere alternatieven. Bij voorkeur kan de werknemer vrij beschikken over een multimodaal mobiliteitsbudget. Zo’n budget kan een werknemer vrij spenderen aan een waaier van vervoersmogelijkheden. Over de praktische uitvoering bestaat echter nog heel wat discussie.

Het belangrijkste discussiepunt is hoe groot het resterende bedrag mag zijn dat de werknemer na de omwisseling van de bedrijfswagen in alternatieven, nog als loon ontvangt. Het is eveneens onduidelijk welke belastingen daar dan op betaald moeten worden.

Terwijl de sociale partners tegen de volledige omzetting van de bedrijfswagen in loon zijn, vertrekt het eerste wetsontwerp wél van dit standpunt. Werknemers zouden hun auto enkel integraal kunnen inruilen voor extra loon. Deze vergoeding zou op dezelfde gunstige manier belast worden als de bedrijfswagens.

Zelfstandigen en ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wanneer zelfstandigen ziek of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, gaan ze doorgaans toch weer snel aan de slag. Ze zijn in de eerste plaats bezorgd om hun inkomsten, maar ook het verlies aan klanten of het feit dat ze geen vervanging hebben, speelt een rol.

Veel zelfstandigen weten echter ook niet goed welke rechten ze hebben. Zo hebben ze na de eerste maand recht op een ziekte-uitkering en bovendien kunnen ze tijdens de ziekteperiode vrijgesteld worden van sociale bijdragen.

Via onderstaande link van de FOD Economie vindt u een overzicht van de rechten en verplichtingen van de zelfstandige.

Het sociaal statuut van de zelfstandigen - Ondernemingen & Zelfstandigen - Home

Jobstudenten nog ten laste van ouders?

Jaarlijks veranderen de fiscale bedragen voor jobstudenten. De grensbedragen bepalen hun vrijgesteld inkomen en of ze fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders. Even alles op een rijtje voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).

RSZ:

Tot maximaal 475 gepresteerde uren per jaar is een verminderde RSZ bijdrage mogelijk. Boven deze grens wordt er meer RSZ ingehouden en houdt de student bijgevolg netto minder over.

Kinderbijslag:

Om de kinderbijslag niet te verliezen, mag een student maximaal 240 uren per kwartaal werken. Voor het derde kwartaal wordt hierop een uitzondering gemaakt aangezien tijdens de zomermaanden vaak vakantiewerk verricht wordt. Gaat men hierover dan verliezen de ouders het kindergeld voor het betreffende kwartaal.

Aankopen van goederen in het buitenland door “vrijgestelde BTW-plichtigen” of door niet BTW-plichtigen

Het doorgeven van je Belgisch ondernemingsnummer kan vergaande gevolgen hebben!

Wie?

  • Vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben bijv. vrije beroepen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen


Waarover gaat het?

Zij zijn niet BTW-plichtig. Bijgevolg moet er op hun omzet of ontvangsten geen BTW aangerekend worden. Anderzijds kunnen ze de BTW op hun aankopen/onkosten niet recupereren.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments