Vrijstelling van sociale bijdragen voor pas bevallen zelfstandigen

Zelfstandige moeders, die vanaf 1 oktober bevallen, kunnen een nieuwe vrijstelling van sociale bijdragen genieten. Indien voldaan is aan de voorwaarden om moederschapsrust te genieten, moeten geen sociale bijdragen betaald worden in het kwartaal volgend op dat van de bevalling. Het eerste kwartaal dat vrijgesteld kan zijn, is het eerste kwartaal van 2017. Tijdens dit vrijgestelde kwartaal bouwt de zelfstandige moeder wel sociale rechten op.

Samen met deze maatregel werd ook het moederschapsverlof verlengd van 8 naar 12 weken. De verplichte periode blijft nog steeds 3 weken. Het is dus de facultatieve periode die met 4 weken verlengd wordt. Deze facultatieve periode kan bovendien halftijds opgenomen worden. De nieuwe regels zijn van toepassing op periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen te lopen.

Dit behoort tot de initiatieven van de regering om vrouwen te stimuleren om voor het ondernemerschap te kiezen!

Uitbetaling loon in de horecasector (voorlopig) nog mogelijk in cash

Zoals reeds meegedeeld via onze vorige Nieuwsbrief kan loon vanaf oktober niet meer uitbetaald worden in cash. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien dit zo voorzien is in een sectoriale CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) of indien dit voortvloeit uit een impliciet akkoord of gebruik in de sector bekendgemaakt op de website van FOD Werkgelegenheid. Horeca Vlaanderen laat weten dat voorlopig de uitbetaling van loon in cash mogelijk blijft in de horecasector. Deze  procedure wordt nog verder uitgewerkt.

Waakhond: aftrekbare kosten

Kosten van een waakhond (aankoop, hondenverblijf, voeding, dierenarts …) zijn aftrekbaar in verhouding tot het beroepsgebruik van de woning van de belastingplichtige. Uiteraard moet ook voldaan zijn aan de algemene voorwaarden van aftrekbaarheid als beroepskost. De belastingplichtige moet de echtheid en het bedrag van de kosten kunnen bewijzen.

Een belastingplichtige die zijn zelfstandige activiteit uitoefent in zijn privéwoning kan de kosten van een waakhond dus slechts aftrekken ten belope van het beroepsmatig gebruikt gedeelte van de woning.

Beperking van cashbetalingen

Sinds enige tijd zijn er limieten van toepassing op cashbetalingen bij verkopen door handelaars en dienstverrichters. Indien de prijs inclusief BTW minder dan 3.000 EUR bedraagt mag de klant cash betalen. Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 EUR dan mag tot 10% van het bedrag cash betaald worden met een absoluut maximum van 3.000 EUR. Deze limieten zijn niet van toepassing bij betalingen tussen particulieren of bij de storting van cash op de bankrekening.

Bij immobiliënverkopen of vastgoedtransacties zijn cashbetalingen sinds 1 januari 2014 helemaal verboden. Dit cashverbod geldt voor iedereen: kopers, verkopers, handelaars, particulieren.

Vanaf oktober 2016 komt er eveneens een beperking op de betaling van loon in cash.

Fiscaal co-ouderschap voortaan ook mogelijk voor ‘meerderjarige’ kinderen

Gescheiden ouders kunnen het fiscale voordeel voor de kinderen ten laste verdelen via de formule van ‘fiscaal co-ouderschap’, als voldaan wordt aan twee voorwaarden: gelijkmatig verdeelde huisvesting EN gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Op basis van de huidige regeling kan fiscaal co-ouderschap niet toegepast worden voor meerderjarige kinderen. Zij vallen immers niet meer onder ‘het ouderlijk gezag’.

Meerderjarige kinderen vergen echter vaak zwaardere financiële inspanningen van de ouders (hoger onderwijs, kledij, …)

Nieuw statuut student – zelfstandige

Recent heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het statuut van student-zelfstandige. Hierdoor kunnen studenten, die hun studies combineren met ondernemen, terugvallen op een bijzondere regeling op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen en onder bepaalde voorwaarden fiscaal toch nog als persoon ten laste beschouwd worden.

Het voorstel is van toepassing op student-zelfstandigen:

 • die minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud zijn;
 • die in hoofdzaak zijn ingeschreven om regelmatig lessen te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door de bevoegde instantie;
 • die een beroepsbezigheid uitoefenen waardoor ze onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen.

 

Op fiscaal vlak mogen kinderen maximum 3.140,00 EUR netto bestaansmiddelen hebben om nog ten laste te zijn van hun ouders. Voor kinderen ten laste van een alleenstaande ouder is dat 4.530,00 EUR (aanslagjaar 2017).

Dienstencheques – maximum 1.400 EUR per persoon

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven in het Vlaams gewest recht op een belastingvermindering van 30%. Op fiscaal vlak komt per persoon per jaar maximum 1.400,00 EUR uitgaven aan dienstencheques in aanmerking voor de toepassing van de belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben beiden recht op de belastingvermindering voor dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering genieten.

Indien één van beide partners reeds voor 1.400,00 EUR dienstencheques gekocht heeft, is het raadzaam over te stappen naar het gebruikersnummer van de andere partner. Uitgaven boven de 1.400,00 EUR leveren immers geen fiscaal voordeel op.

 

Reclame op uw auto – BTW 100% aftrekbaar

In het verleden beschouwde de BTW-administratie reclame op uw auto als een autokost en niet als een publiciteitskost. Reclame aangebracht op uw auto verloor m.a.w. haar eigen karakter. Dit had als gevolg dat de BTW op deze reclamekosten niet voor 100% aftrekbaar waren maar slechts ten belopen van het beroepsgebruik van de wagen met een maximum van 50%.

De BTW-administratie heeft haar standpunt echter herzien. Voortaan is de BTW geheven op reclamekosten op personenwagens 100% aftrekbaar. Meer zelfs, voor dergelijke kosten waarop in het verleden de BTW slechts gedeeltelijk afgetrokken werd, aanvaardt de BTW-administratie een herziening van de niet afgetrokken BTW. Hiervoor kan men teruggaan tot 2013.

Alternatief bewijs voor intracommunautaire levering

In onze nieuwsbrief van juni 2016 kon u reeds nalezen welke de voorwaarden zijn opdat een verkoop van goederen, aan een BTW-plichtige uit een andere lidstaat, onder een vrijgestelde intracommunautaire levering kan vallen.

In het verleden was het hierbij vaak moeilijk om het bewijs te leveren dat de goederen effectief vervoerd werden naar een andere lidstaat. Via alternatieve bewijsvoering kon men proberen aan te tonen dat het vervoer effectief had plaatsgevonden. In de praktijk zorgde dit echter vaak voor problemen.

Sinds 1 juli 2016 heeft de administratie de bewijsregels voor de intracommunautaire levering versoepeld. Het zogenaamde “bestemmingsdocument” volstaat als alternatief bewijsmiddel. Een conform opgesteld en ondertekend bestemmingsdocument wordt geacht juist te zijn tot de BTW-administratie het tegendeel levert. Er moeten een aantal verplichte vermeldingen in opgenomen worden zoals:

Verlaging vennootschapsbelasting op til?

Over de vennootschapsbelasting is de voorbije weken en maanden al heel wat gezegd en geschreven in de media:

 • "Een verlaging van het tarief tot 20% waarbij een aantal bestaande aftrekposten, zoals de notionele intrestaftrek, geschrapt worden.”
 • "Een minimumbelasting voor multinationals ten voordele van de KMO’s.”
 • "Een extra fiscaal steuntje voor bedrijven die werkgelegenheid creëren.”

 

Binnen de regeringspartijen wordt dit onderwerp momenteel uitvoerig besproken maar het debat moet nog gevoerd worden.

Het is nog even afwachten hoe de verlaging van de vennootschapsbelasting er effectief zal uitzien, wij houden u op de hoogte.

Bereikbaarheid tijdens de wegenwerken

UPDATE: op maandag 3 april 2017 zal gestart worden met de afwerking van de Stationsstraat.  Deze zal dus tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen.  U kunt best parkeren langs de Beringersteenweg om vervolgens ons kantoor te voet te bereiken via de Stationsstraat.

 

UPDATE: vanaf dinsdag 11 oktober 2016 tot en met vrijdag 14 oktober 2016 zal de Stationsstraat tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. U kunt best parkeren langs de Beringersteenweg om vervolgens ons kantoor te voet te bereiken via de Stationsstraat.

 

Recent werd gestart met wegenwerken in de omgeving van ons kantoor te Zonhoven. De Stationsstraat en Dellestraat zullen in verschillende fases opgebroken worden.

Automatische vergoeding voor zelfstandigen bij hinder door openbare werken

Vanaf 1 juli 2017 komt er in Vlaanderen een nieuw compensatiemechanisme bij hinder door openbare werken.

Door de zesde staatshervorming werd de compensatie voor hinder bij openbare werken een Vlaamse bevoegdheid. Reeds 10 jaar bestaat er een federaal systeem van inkomenscompensatie. Dit is echter enkel van toepassing als de zaak effectief gesloten moet worden. De aanvraagprocedure weerhield veel zelfstandigen er bovendien van een aanvraag in te dienen.

De nieuwe vergoeding zal toegekend worden aan ondernemingen die:

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon

Eén van de doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord betreft het wegwerken van het verschil in behandeling tussen zelfstandigen actief als natuurlijk persoon en de zelfstandigen met een vennootschap voor wat betreft de individuele pensioentoezeggingen.

Vorige maand, 20 juli 2016, keurde de ministerraad reeds een voorontwerp van wet goed, dat zorgt voor een sociaal kader dat zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, als meewerkende echtgenoot of als zelfstandige helper toelaat om naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een nieuwe vorm van aanvullend pensioen op te bouwen. Tot nu toe is dat enkel mogelijk voor zelfstandigen met een vennootschap.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Wij houden u op de hoogte van zodra meer nieuws bekend is.

RIZIV-voordelen voor logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen

Een RIZIV-toelage bestaat reeds geruime tijd voor geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten. Binnenkort komen ook logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking.

! Dit alles dient nog bevestigd te worden via koninklijk besluit.

 

Wat is een RIZIV-toelage?

Via het RIZIV krijgt u, als u toetreedt tot de conventie en de richtlijnen hiervan naleeft, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming. Deze toelage moet gebruikt worden voor het financieren van een aanvullend pensioen en/of een gewaarborgd inkomen.

 

Logopedisten

Om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor een toelage moeten geconventioneerde logopedisten (basisvoorwaarde) een minimale beroepsactiviteit uitoefen.

Tussen 900 en 1999 geleverde RIZIV-prestaties => recht op een RIZIV-toelage van € 1.200.
Tussen 2000 en 4000 geleverde RIZIV-prestaties => recht op een RIZIV-toelage van € 2.475.

 

Hervorming fiscale diensten van de FOD-Financiën

De fiscale diensten van de FOD-Financiën werden grondig hervormd. Vanaf 1 juli 2016 is dit een doelgroepgerichte organisatie. Vanaf nu zal voor elke belastingplichtige maar 1 kantoor bevoegd zijn voor het beheer van alle types belastingen.

Het beheer van de dossiers is nu gespreid over 3 centra:

 1. Centrum Particulieren
 2. Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen
 3. Centrum Grote Ondernemingen (reeds opgericht op 1 juli 2015)

 

Centrum Particulieren

Vakantieregeling BTW 2016

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie aan de BTW-belastingplichtigen een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften en opgaven.

Opgelet! Dit geldt enkel voor het indienen van aangiften en opgaven.
De verschuldigde BTW en/of voorschotten moeten betaald worden op de normale vervaldagen!

Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de normale vervaldagen kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zullen er intresten berekend worden overeenkomstig de bepalingen van het BTW-Wetboek.

BTW-aangifte

Latere verzending aanslagbiljetten onroerende voorheffing

Aanslagbiljet onroerende voorheffing (ook wel gekend als “de grondbelasting”) nog niet ontvangen?

Door een omschakeling in het informaticasysteem van de federale overheid kunnen de gegevens, noodzakelijk voor de berekening van de onroerende voorheffing, pas later verwerkt worden door de Vlaamse Belastingdienst.

Pas in augustus 2016 kan gestart worden met het verzenden van de aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2016.

Voor de burgers en bedrijven heeft de vertraging in verzending geen negatieve gevolgen en betekent dit enkel een uitstel van betaling. Ongeacht het moment van verzending is de onroerende voorheffing steeds verschuldigd voor een periode van 1 januari tot 31 december.

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen daalt op 1 juli 2016

Werknemers die hun eigen voertuig gebruiken voor beroepsverplaatsingen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

Ofwel bewijst de werknemer het bedrag van de autokosten ofwel maakt men gebruik van een forfait die door de overheid wordt vastgelegd. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 kilometer per jaar. In geval er meer kilometers per jaar afgelegd worden, moet de werkelijke kostprijs in rekening gebracht worden.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 wordt verlaagd van € 0,3412 per kilometer naar € 0,3363 per kilometer.

Facturatieregels vanaf 1 januari 2016 – update

De regels in verband met de opeisbaarheid van de BTW zijn de voorbije jaren meermaals gewijzigd waardoor het een complexe en onduidelijke materie werd.
Vervolgens besliste de BTW-administratie om deze regels vanaf 01/01/2016 te vereenvoudigen.
Graag herinneren we jullie kort aan de belangrijkste punten.

Algemeen:

Vennootschappen: houd je beroepsrekeningen strikt gescheiden van je privé-bankrekeningen

Bij een vennootschap heeft een controleur de bevoegdheid om al de rekeninguittreksels op naam van de vennootschap na te kijken. Vennootschappen hebben per definitie immers enkel beroepsmatige bankrekeningen. Wij stellen echter vast dat uitgaven van de vennootschap maar al te vaak via een privé-rekening betaald worden. In dat geval is het al dan niet gebruik van de betreffende bankrekening als beroepsrekening een feitenkwestie. Het is dan aan de fiscus om te bewijzen dat de omstreden rekening beroepsmatig wordt gebruikt en bijgevolg volledig gecontroleerd mag worden. Dergelijke discussies kan je best vermijden en dat kan maar op één manier: houd je beroepsrekeningen strikt gescheiden van je privé-bankrekeningen. 

Voorwaarden BTW-vrijstelling intracommunautaire levering

Een intracommunautaire levering vanuit België is een levering van een goed door een Belgische BTW-plichtige aan een BTW-plichtige uit een andere EU-lidstaat, waarbij de goederen vanuit België naar het land van de afnemer vervoerd worden.

Dergelijke levering is vrij van BTW wanneer tegelijk aan drie voorwaarden voldaan is:

Werken in onroerende staat: BTW te voldoen door de medecontractant

De regeling ‘BTW te voldoen door de medecontractant’ is altijd van toepassing indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • het moet gaan om werken in onroerende staat;
 • de klant moet een Belgische belastingplichtige zijn die gehouden is tot het indienen van periodieke BTW-aangiften;
 • de werken moeten gebeuren aan een pand dat geheel of gedeeltelijk beroepsmatig wordt gebruikt (voor minstens 1%).


De dienstverrichter zal de BTW verleggen naar de klant en moet vervolgens geen verschuldigde BTW opnemen. Het is de klant die de BTW zal moeten aangeven bij de BTW-administratie (via zijn BTW-aangifte) en deze eventueel volledig of gedeeltelijk kan recupereren naargelang zijn aftrekrecht.

Bij gedeeltelijk beroepsmatig gebruik werden in het verleden vaak twee aparte facturen opgemaakt:

Nieuwe BTW-regeling voor esthetische handelingen

Sinds 1 januari 2016 is plastische chirurgie met een esthetisch karakter niet langer vrijgesteld van BTW. Dit zal onderworpen worden aan het BTW-tarief van 21%.

Het gaat om esthetische ingrepen die geen recht geven op terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering, uitgevoerd door artsen,

 • op zelfstandige basis in hun privé kabinet
 • in een door de overheid erkend ziekenhuis
 • in een privé kliniek.


Opgelet:
al de aanverwante prestaties tijdens de opname zijn eveneens aan BTW onderworpen (cardioloog, neuroloog, medische beeldvorming, anesthesist, nazorg door verplegend personeel, ziekenhuisverblijf, maaltijden…). Met andere woorden: al de gefactureerde handelingen vanaf de opname tot het ontslag.

Inleveren documenten aangifte personenbelasting

Naar jaarlijkse gewoonte is het weer tijd om de aangifte in de personenbelasting in te dienen!

De alom gekende bruine omslag valt echter bij de meesten onder jullie niet meer in de brievenbus. Wij dienen de aangiften immers elektronisch in via Tax-on-web. Sinds kort is Tax-on-web voor inkomstenjaar 2015 online beschikbaar.

Wij willen jullie dan ook vragen om ons ten laatste tegen maandag 23 mei 2016 alle reeds ontvangen fiscale attesten en inkomstenfiches te bezorgen. Indien u later nog bijkomende attesten of fiches ontvangt, kan u ze alsnog binnenbrengen. Tip! Tegenwoordig worden veel fiscale attesten online aangereikt en niet meer per post verstuurd. U mag ons deze per e-mail of per post bezorgen.

Deze regeling geldt ook voor familieleden, waarvoor u wenst dat wij de belastingbrief indienen.

Vernieuwd btw attest 6% voor renovatiewerken aan woningen

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief waarin de nieuwe maatregel inzake de voorwaarden van het verlaagd btw tarief voor renovatiewerken aan woningen werd voorgesteld, kan u op de onderstaande link het vernieuwde btw attest downloaden. Het aangepaste btw attest kan u ook terugvinden in het menu “downloads”.

Klik hier om het vernieuwde btw attest te downloaden

Coda Boekhouders haalt erkenning kmo-portefeuille binnen!

Met een grote fierheid kunnen wij u melden dat Coda Boekhouders en Fiscalisten erkend werd door het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen als dienstverlener kmo-portefeuille voor het domein algemeen advies. Deze erkenning is 5 jaar geldig.

Om als erkend dienstverlener te kunnen optreden werden wij recent onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole van een onafhankelijk auditbureau. Coda Boekhouders heeft deze audit met glans doorstaan.

Overgangsmaatregel voorwaarden verlaagd btw tarief voor renovatiewerken

Zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt de ouderdomsdrempel inzake het verlaagd btw tarief voor renovatiewerken aan een woning verhoogd van 5 naar 10 jaar. Deze maatregel ging oorspronkelijk van start gaan vanaf 01/01/2016, maar werd niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 2/02/2016 is de definitieve maatregel gepubliceerd en deze zal van kracht zijn binnen de 10 dagen na publicatie. Vanaf 12/02/2016 zijn de voorwaarden dus definitief gewijzigd. Voorlopig kan u nog tijdelijk het oude btw attest gebruiken, wij brengen u op de hoogte zodra het nieuwe btw attest klaar is.

Om te bepalen of uw klant (of uzelf) voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief moet u nagaan wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit levert voor het jaar 2016 drie concrete gevallen op.

Bron: FOD Financiën

Geregistreerde kassa horeca - vernietiging van de omzetdrempel van 10%

Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de horeca als volgt aan te passen:

- De huidige 10 % -regel wordt geschrapt. Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

- De grens voor de verplichting wordt gelegd op een omzet van 25.000 euro.

Bron: FOD Financiën

Fiscus kan boete innen via loon, huurinkomsten of bankrekeningen

Vanaf februari kan de fiscus achterstallige boetes innen via loon, huurinkomsten of rechtstreeks van de bankrekening van de schuldenaar. De fiscus zal dus werkgevers kunnen dwingen tot loonbeslag om zo het openstaande boetegeld sneller te innen. Hetzelfde geldt voor huurders die mogelijk een deel van de huursom rechtstreeks aan de belastingendienst moeten overmaken (i.p.v. aan de verhuurder die schulden heeft) of banken die verplicht worden om het verschuldigde bedrag bij voldoende provisie van de rekening te debiteren ten voordele van de fiscus. Er zijn wel beperkingen: de wetgever bepaalt dat 1.037 euro netto per maand niet vatbaar is voor beslag.

Bron: Diverse media

Verlaging van de sociale bijdragen zelfstandige vanaf 2016

De zelfstandigen zullen vanaf dit jaar minder sociale bijdragen betalen. In 2016 en 2017 zal het tarief telkens met 0,5% dalen om vanaf 2018 uit te komen op 20,5%.

De sociale bijdragen van een zelfstandige worden berekend als een percentage op het netto belastbaar beroepsinkomen van het bijdragejaar. Dit percentage bedraagt vanaf 2016 21,5% (i.p.v. 22%) voor zelfstandigen in hoofd- en in bijberoep op alle zelfstandige beroepsinkomsten tot en met € 56.182,45 per jaar. Wie meer verdient, betaalt 14.16% op zijn inkomen tot en met € 82.795,16. Op inkomsten boven dit bedrag zijn geen sociale bijdragen verschuldigd.

Bron: Zenito
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments