Fiscale bepalingen rond de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: belangrijke wijziging vanaf inkomstenjaar 2018

Op 6 oktober 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die via een éénmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen dat vandaag enkel door een polis Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) af te sluiten. De premies hiervan zijn echter beperkt tot 8,17% van het beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 euro in 2017.
Deze zelfstandigen kunnen geen bijkomend pensioen aanleggen, terwijl zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap dat wel kunnen. De vennootschap kan voor hen een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Moederschapshulp voor zelfstandige mama’s: vanaf 1 september moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aangevraagd worden

Sinds 2016 heeft een zelfstandige vrouw die bevalt recht op 105 gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden. Omdat veel zelfstandige vrouwen niet op de hoogte waren van dit recht en bijgevolg geen tijdige aanvraag indienden, is er een wetswijziging doorgevoerd.

De zelfstandige moeder van een pasgeborene  (geboren vanaf 1 september 2017) hoeft geen aanvraag meer te doen! Indien zij in aanmerking komt voor de gratis dienstencheques, dan wordt zij spontaan gecontacteerd door haar sociaal verzekeringsfonds. Zelfstandige moeders die bevallen zijn voor deze datum, moeten nog steeds zelf en tijdig een aanvraag doen.

Starters: verlaging van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij de aanvang van de activiteit

Vanaf 1 januari 2018 zullen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep, gedurende de eerste twee sociale bijdragejaren, progressieve inkomstendrempels worden ingevoegd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage:

De eerste drie jaren zullen de zelfstandigen die van start gaan, sociale bijdragen betalen volgens onderstaand inkomstenschema:

                                                                  Nu                        Nieuwe drempel

Update gegevens KBO via myenterprise.be

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen gebundeld in een centrale databank van de FOD Economie: “ de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)”.

Om de gegevens gemakkelijker te kunnen updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking, My Enterprise. Deze toepassing geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO.

Een aantal van die data kan hij zelf 24/24 gratis beheren.

Afkopen studiejaren voor pensioen

De regelgeving over het afkopen of regulariseren van studieperiodes zal grondig veranderen. Het is de bedoeling om de regels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren te harmoniseren.

Huidige regeling: vandaag kan je als zelfstandige enkel de studieperiodes vanaf 1 januari van het jaar van je 20ste verjaardag afkopen om ze te laten meetellen voor je pensioen. Voorwaarde is dat je binnen de zes maanden na het afstuderen zelfstandige geworden bent.

Wat er op termijn verandert:

Mycareer.be: een betrouwbaar overzicht van uw loopbaan

Sinds 29 augustus kan elke Belg een volledig overzicht krijgen van zijn persoonlijke loopbaan via “mycareer.be”. Dit is een online platform dat onder meer wordt aangestuurd door de RSZ.

Aanmelden is mogelijk met je elektronische identiteitskaart.

Alle gegevens (vroegere en huidige werkgever(s), periode(s) van inactiviteit, gewerkte dagen, loon …) worden weergegeven in een overzichtelijke tijdlijn. Dit kan heel handig zijn om snel dingen op te zoeken, wat voorheen soms niet zo eenvoudig was.

Voortaan ook mobiel aanmelden op Tax-on-Web

Gebruikers van Tax-on-Web kunnen zich vanaf dit jaar ook aanmelden via hun tablet of smartphone. Eerst moet een app gedownload worden die Google, Apple of Windows hiervoor aanbieden. Vervolgens kan er aangemeld worden met een gebruikersnaam en wachtwoord, gevolgd door een éénmalige beveiligingscode die je via de aanmeldingsapp krijgt.

Aanmelden via papieren token wordt afgebouwd

Naar aanleiding van een beslissing van de Privacycommissie en het verdwijnen van de SIS-kaart, wordt de mogelijkheid om in te loggen met een papieren token voor bepaalde onlinediensten van de overheid afgebouwd.

In plaats daarvan is het mogelijk om via uw elektronische identiteitskaart aan te melden.

Onder andere mypension.be zal vanaf 1 januari 2018 niet meer via papieren token geconsulteerd kunnen worden. Ook een pensioenaanvraag is niet meer toegankelijk via token.

Zomerakkoord federale regering

Op 26 juli bereikte de federale regering een zomerakkoord betreffende een vernieuwde fiscaliteit, de begroting en een aantal socio-economische hervormingen. Wij lichten enkele belangrijke fiscale maatregelen voor u toe.

1. Hervorming vennootschapsbelasting vanaf inkomstenjaar 2018 

Attest bedrijfsbeheer niet meer nodig vanaf 1 september 2019

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daar vanaf 1 september 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer voor nodig. Enerzijds wil Vlaams minister van Economie Philippe Muyters met deze maatregel de drempel om te ondernemen verlagen. Anderzijds wil hij de Belgische wetgeving gelijkschakelen met de Europese. Elders in Europa is zo’n attest niet vereist.

Tegenwoordig is het attest bedrijfsbeheer te behalen via verschillende centra van volwassenenonderwijs. De opleidingen zijn een beetje verouderd en focussen vooral op de periode vooraleer je een zaak start. Anderzijds leveren een aantal reguliere diploma’s het attest bedrijfsbeheer automatisch op, hetgeen niet altijd logisch is.

In de toekomst moeten zelfstandigen meer continu vorming krijgen. Unizo opteert ervoor een aanbod aan vrijwillige opleidingen en een degelijke omkadering van zelfstandigen uit te werken.

Premie voor 45-plussers die eigen zaak starten

Om meer 45-plussers aan te moedigen om zelfstandige te worden, wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters tot 1.000 euro per maand geven aan wie werkloos is en een zaak start. Muyters wil een duw in de rug geven via een premie die twee jaar lang wordt uitgekeerd.

De eerste drie maanden zou de premie 1.000 euro bedragen. Nadien gaat die stelselmatig omlaag, om na twee jaar uit te doven.

Muyters stelt binnenkort een decreet voor met het plan aan de Vlaamse regering. Om de nieuwe premie te financieren, wil hij de werkhervattingspremie afschaffen. Die bestaat nu voor 55-plussers die werkloos zijn geworden. 

Principieel akkoord rond mobiliteitsbudget

Wat is een mobiliteitsbudget: zie onze vorige nieuwsbrief : Mobiliteitsbudget – Alternatieven voor de bedrijfswagen:

De federale regering bereikte eind juni een principieel akkoord over het mobiliteitsbudget. Het akkoord moet nu verder uitgewerkt worden en zal vermoedelijk ten vroegste in werking treden vanaf begin 2018.

Volgens dit principieel akkoord kunnen werkgevers beslissen dat hun werknemers bedrijfswagens kunnen inleveren voor een extra bedrag in cash, bovenop hun loon. Het is vervolgens aan de werknemer om hier dan al dan niet voor te opteren.

Uitbreiding fiscale voordelen fietsen en toekenning bedrijfsfietsen

Onlangs zette men het licht op groen voor de toekenning van de fietsvergoeding bij het gebruik van de snelle elektrische fiets, de speed pedelec. In de toekomst zullen dit soort fietsen ook als bedrijfsfiets ter beschikking gesteld mogen worden. Dezelfde uitbreiding zal gemaakt worden voor koersfietsen en mountainbikes. Aanvankelijk werden enkel de gewone stads- of hybride fietsen aanvaard voor de ter beschikkingstelling van een fiets aan de werknemer. De wijzigingen zullen pas definitief worden wanneer het wetsontwerp wordt gefinaliseerd en in werking treedt.

Hinder door openbare werken

Vanaf 1 juli 2017 verdwijnen de bestaande steunmaatregelen voor inkomenscompensatievergoeding en rentetoelage. Ze worden vervangen door nieuwe, tweeledige steunmaatregelen:    

- een vast bedrag van € 2000 (de hinderpremie): deze wordt automatisch toegekend aan winkeliers die zich bevinden in de werfzone, ongeacht of er tijdens de duur van de werken wordt gesloten of niet                                                                                   

Flitscontroles in de bouwsector en de horeca

In het kader van het actieplan “Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping” worden in fraudegevoelige sectoren jaarlijks meerdere flitscontroles georganiseerd.
Op dinsdag 30 mei 2017 is het de beurt aan de bouwsector en de horeca.

Bij een zogenaamde sociale flitscontrole komen er meerdere inspectiediensten op hetzelfde moment ter plaatse om te kijken of uw onderneming alle regels correct toepast en de nodige documenten aanwezig zijn. 

De controles zijn erop gericht om het bewustzijn bij de werkgever te versterken om volledig in orde te zijn. Daarnaast is het de bedoeling om herhaaldelijke en zware fraude te detecteren en te sanctioneren.

Als werkgever binnen de bouwsector of de horeca kan u zich voorbereiden op deze controles door uw administratie op punt te stellen. Een handige checklist hiervoor vindt u terug op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) via onderstaande links

Fietsvergoeding: binnenkort ook voor de snelle elektrische fiets

De federale regering dient binnenkort een wetsontwerp in dat ervoor zal zorgen dat ook de snelle elektrische fietsen recht geven op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

De zogenaamde speed pedelecs, elektrische fietsen die snelheden halen tot 45 kilometer per uur, worden beschouwd als bromfietsen. Bedrijven geven dan ook geen fietsvergoeding voor werknemers die dergelijke fietsen gebruiken voor woon- werkverkeer, omdat ze er belastingen op zouden moeten betalen.

Dat zal op korte termijn echter veranderen. De fietsvergoeding voor de speed pedelecs zal binnenkort voor de werknemer beschouwd worden als een vrijgesteld sociaal voordeel. Voor de werkgevers zullen de betaalde vergoedingen voor 120 procent aftrekbaar zijn.

Mobiliteitsbudget – Alternatieven voor de bedrijfswagen

Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen staat de bedrijfswagen onder druk.
Er gaan steeds meer stemmen op voor even aantrekkelijke, maar duurzamere alternatieven. Bij voorkeur kan de werknemer vrij beschikken over een multimodaal mobiliteitsbudget. Zo’n budget kan een werknemer vrij spenderen aan een waaier van vervoersmogelijkheden. Over de praktische uitvoering bestaat echter nog heel wat discussie.

Het belangrijkste discussiepunt is hoe groot het resterende bedrag mag zijn dat de werknemer na de omwisseling van de bedrijfswagen in alternatieven, nog als loon ontvangt. Het is eveneens onduidelijk welke belastingen daar dan op betaald moeten worden.

Terwijl de sociale partners tegen de volledige omzetting van de bedrijfswagen in loon zijn, vertrekt het eerste wetsontwerp wél van dit standpunt. Werknemers zouden hun auto enkel integraal kunnen inruilen voor extra loon. Deze vergoeding zou op dezelfde gunstige manier belast worden als de bedrijfswagens.

Zelfstandigen en ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wanneer zelfstandigen ziek of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, gaan ze doorgaans toch weer snel aan de slag. Ze zijn in de eerste plaats bezorgd om hun inkomsten, maar ook het verlies aan klanten of het feit dat ze geen vervanging hebben, speelt een rol.

Veel zelfstandigen weten echter ook niet goed welke rechten ze hebben. Zo hebben ze na de eerste maand recht op een ziekte-uitkering en bovendien kunnen ze tijdens de ziekteperiode vrijgesteld worden van sociale bijdragen.

Via onderstaande link van de FOD Economie vindt u een overzicht van de rechten en verplichtingen van de zelfstandige.

Het sociaal statuut van de zelfstandigen - Ondernemingen & Zelfstandigen - Home

Jobstudenten nog ten laste van ouders?

Jaarlijks veranderen de fiscale bedragen voor jobstudenten. De grensbedragen bepalen hun vrijgesteld inkomen en of ze fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders. Even alles op een rijtje voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).

RSZ:

Tot maximaal 475 gepresteerde uren per jaar is een verminderde RSZ bijdrage mogelijk. Boven deze grens wordt er meer RSZ ingehouden en houdt de student bijgevolg netto minder over.

Kinderbijslag:

Om de kinderbijslag niet te verliezen, mag een student maximaal 240 uren per kwartaal werken. Voor het derde kwartaal wordt hierop een uitzondering gemaakt aangezien tijdens de zomermaanden vaak vakantiewerk verricht wordt. Gaat men hierover dan verliezen de ouders het kindergeld voor het betreffende kwartaal.

Aankopen van goederen in het buitenland door “vrijgestelde BTW-plichtigen” of door niet BTW-plichtigen

Het doorgeven van je Belgisch ondernemingsnummer kan vergaande gevolgen hebben!

Wie?

  • Vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben bijv. vrije beroepen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen


Waarover gaat het?

Zij zijn niet BTW-plichtig. Bijgevolg moet er op hun omzet of ontvangsten geen BTW aangerekend worden. Anderzijds kunnen ze de BTW op hun aankopen/onkosten niet recupereren.

Diensten verstrekt door een vrijgestelde BTW plichtige of een niet BTW-plichtige aan een buitenlandse BTW-plichtige klant

Wie?

  • Vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben bijv. vrije beroepen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen  


Waarover gaat het?

Deze personen zijn niet BTW-plichtig. Wanneer er echter in een kwartaal een dienst wordt verricht aan een buitenlandse BTW-plichtige klant, moet er op het einde van het lopend kwartaal een Intracommunautaire Opgave (ICO) ingediend worden.

Wat doen?

Verdere daling notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2018

Het basistarief van de aftrek voor risicokapitaal bij vennootschappen, de zogenaamde notionele intrestaftrek, bedraagt voor aanslagjaar 2018 nog slechts 0,237% (tegenover 1,131% voor vorig aanslagjaar). Voor kleine vennootschappen in de zin van art. 15 W. Venn. betekent dit dat het tarief 0,737% bedraagt voor aanslagjaar 2018.

Het einde van de ecocheque

De ecocheque werd in het leven geroepen in 2009. Het is een goedkope manier voor werkgevers om een extraatje te geven aan hun werknemers, die er vastgelegde ecologische producten mee kunnen kopen. Sinds 1 maart 2016 kan de werknemer ook herstellings- en onderhoudswerken van de ecologische producten betalen met de cheques. Maar tegen 2018, amper 10 jaar later, verdwijnt de ecocheque.

Hier bestaan verschillende redenen voor. Heel wat cheques blijken niet gebruikt na het verstrijken van de geldigheidsduur. De administratieve rompslomp en bijhorende kosten zouden andere drijfveren zijn om de cheque te laten verdwijnen. Voor werknemers was het niet altijd duidelijk wat ze met de cheques konden kopen. Handelaars op hun beurt interpreteerden de regels vaak heel breed, waardoor ook niet ecologische producten over de toonbank gingen in ruil voor ecocheques.

Tegen 2018 verdwijnen de cheques. Het zal echter mogelijk zijn om hetzelfde bedrag als nettoloon uit te betalen onder een nieuwe looncode.

Buitenlands inkomen en kinderen ten laste: indien nodig bezwaar indienen voor verlies verhoging belastingvrije som

Een verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste, komt in België toe aan de partner met het hoogste inkomen. Indien het hoogste inkomen verwezenlijkt werd in het buitenland, moet het inkomen wel aangegeven worden in België, maar is het in principe vrijgesteld onder het zgn. progressievoorbehoud. Het belastingvoordeel voor kinderen ten laste gaat in dat geval verloren. Tijd voor actie!

Volgens de minister is de wet “nog niet” aangepast. Na het indienen van een bezwaar zal er echter afgeweken worden van de wettelijke aanrekeningsregel (op het hoogste inkomen). De verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste zal dan worden toegekend aan de partner met het belastbaar Belgisch inkomen (ook al is dat niet het hoogste inkomen).

Er kan ook een ontheffing van ambtswege ingediend worden. Indien dat gebeurt voor het einde van dit jaar, kan er zelfs teruggegaan worden tot aanslagen die gevestigd zijn sinds 01.01.2012.

Geen BTW-voorschotten meer voor kwartaalaangevers: goede opvolging vereist om cash problemen te vermijden

In de vorige nieuwsbrief werd reeds aangehaald dat de BTW-voorschotten voor kwartaalaangevers vanaf 1 april 2017 geschrapt worden. Deze wijziging kadert in een vereenvoudiging van de BTW-wetgeving en administratie. Tegelijk wordt het probleem van de voorfinanciering van de BTW aangepakt. BTW-plichtigen met sterk schommelende bedragen aan verschuldigde BTW, moesten voorheen soms te hoge voorschotten betalen ten gevolge van een piek aan inkomsten in het voorgaande kwartaal.

Investeringen in beveiliging van beroepslokalen: verhoogde fiscale aftrek

Op de site www.besafe.be/ondernemers/investeringsaftrek-beveiliging van de dienst Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u een overzichtslijst van beveiligingsmaterialen die recht geven op een verhoogde investeringsaftrek (vb. specifiek inbraakwerend glas, beveiligingssystemen voor deuren, camerasystemen …)

Voorwaarde is dat de materialen geplaatst worden door een geregistreerd aannemer (raadpleeg hiervoor www.nelectra.be). De aannemer moet een schriftelijke verklaring afleveren waarin hij garandeert dat de materialen geheel volgens de wettelijke voorschriften werden geplaatst.

Bovendien kan u de investeringen maar aftrekken voor zover ze effectief betaald werden in het belastbaar tijdperk.

Voorafbetalingen aan belastingen inkomstenjaar 2017: stijging vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling

Gedurende de vorige twee inkomstenjaren bedroeg de vermeerdering in geval van onvoldoende voorafbetalingen slechts 1,125 %. Bijgevolg hebben veel belastingplichtigen tijdens die jaren geen of heel weinig voorafbetalingen gedaan. Vanaf inkomstenjaar 2017 bedraagt de verhoging minimum 2,25%. Er werd bovendien geen vermeerdering toegepast indien deze niet méér bedroeg dan hetzij 1% van de verschuldigde belasting, hetzij 40 euro (voor inkomstenjaar 2016). Deze limieten worden aangepast naar respectievelijk 0,5% en 80 euro (voor inkomstenjaar 2017).

Met enkel een betaling voor de vierde voorafbetaling (20 december) kan u voortaan geen vermeerdering vermijden.

Tijdstippen waarop voorafbetalingen gedaan kunnen worden: vóór 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS): een snellere en goedkopere schuldenregeling tussen bedrijven buiten de rechtbank

Ruim 30% van de schulden tussen ondernemingen wordt niet tijdig betaald, terwijl er vaak weinig discussie over bestaat. Sinds juli 2016 is er een nieuw KB Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) van kracht, waardoor schulden waarvoor geen betwisting bestaat sneller en goedkoper via een administratieve, volledig digitale procedure geïnd kunnen worden in plaats van via de trage en dure gerechtelijke weg. De IOS-betalingsbevelprocedure verloopt in stappen:

Vervroegd op pensioen in 2017: nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Reeds enkele jaren zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan steeds strenger geworden. Ook in 2017 moeten we met zijn allen opnieuw iets langer werken. Met een leeftijd van minstens 62,5 jaar en een loopbaan van minstens 41 jaar kan een werknemer in 2017 op een welverdiend pensioen vertrekken. De leeftijdsgrens verlaagt als je een loopbaan van 42 of 43 jaar hebt. Deze trend zet zich ook verder na 2017.

Ingangsdatum pensioen

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

Het ter beschikkingstellen van bedrijfswagens wordt duurder voor de vennootschappen-werkgevers

Tot en met 31 december 2016 waren volgende regels van toepassing: een vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking stelde aan een bedrijfsleider of werknemer, moest 17% van het voordeel dat belastbaar was in hoofde van de genieter toevoegen aan haar verworpen uitgaven. Wanneer de genieter van het voordeel een eigen bijdrage betaalt voor het persoonlijk gebruik van het voertuig, wordt zijn belastbaar voordeel verminderd met zijn persoonlijke bijdrage. Op die manier verkleinde de basis waarop het te verwerpen bedrag in hoofde van de vennootschap berekend moest worden.

Vanaf 1 januari 2017 zal het percentage van 17% opgetrokken worden naar 40% wanneer de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk door de vennootschap ten laste genomen worden. Bovendien zal bij het berekenen van het in hoofde van de vennootschap te verwerpen bedrag, voortaan de eigen bijdrage die de genieter van het voordeel betaalt buiten beschouwing gelaten worden.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments