Loon uitbetalen in cash voortaan verboden in horeca- en bakkerijsector

Zoals reeds eerder gemeld, moeten werkgevers sinds 1 oktober 2016 de lonen van hun medewerkers verplicht digitaal uitbetalen. Onder bepaalde voorwaarden konden de sectoren hierop een uitzondering maken. Dit was onder meer het geval in de horeca- en bakkerijsector, maar die specifieke uitzonderingen zijn inmiddels vervallen.

In de horeca werd een uitzondering gemaakt voor occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en flexi-jobbers). In de bakkerijsector gold de uitzondering voor studenten die als bedienden werken in bakkerijen.

Zowel voor de horeca- als de bakkerijsector werd het bestaan van een sectoraal gebruik rond het uitbetalen van lonen in cash verworpen. Voor de bakkerijsector betekent dit dat werkgevers vanaf 28 januari 2017 geen lonen meer mogen uitbetalen in cash. Voor de horecasector is dit verboden vanaf 2 februari 2017.

Nuttige informatie over je zakenrelaties (klanten/leveranciers): informeer bij ons!

Het is (te) weinig geweten dat wij als beroepsbeoefenaar jaarrekeningen kunnen opvragen van zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen, op voorwaarde dat ze een neerleggingsplicht van de jaarrekening hebben.

Alvorens als ondernemer samen te werken met derden (klant of leverancier) is het toch interessant te weten hoe deze er financieel voorstaat. Sta je op het punt belangrijke overeenkomsten af te sluiten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Op die manier kun je nalatige klanten vermijden of kan je te weten komen of er een risico is tot een inhoudingsplicht (bij samenwerking met aannemers).

Hypothecaire leningen en levensverzekeringen: verplichte elektronische aanlevering van gegevens aan de FOD Financiën

De wet van 18 december 2016 verplicht ons om de gegevens van hypothecaire leningen en levensverzekeringen elektronisch door te geven aan de overheid. Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen die fiscale attesten aan hun cliënten bezorgen, moeten vanaf aanslagjaar 2017 (fiscale aangifte over inkomstenjaar 2016) ook inlichtingen verstrekken aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Meldingsplicht en BTW voor groepspraktijken

Voor alle ondernemers die niet btw-plichtig zijn, kunnen er belangrijke wijzigingen zijn op vlak van doorrekening van kosten tussen collega’s die met u samenwerken.

U zal dan rekening moeten houden met een aantal nieuwe administratieve verplichtingen.

De vrijstelling van BTW voor wat betreft de behandeling van de patiënten blijft behouden.

We nodigen u uit op dinsdag 17 januari 2017 van 14u tot 15u om deze wetgeving toe te lichten bij ons op kantoor.

Gelieve voor 13 januari uw naam en het aantal deelnemers door te geven via Secretariaat@codaboekhouders.be.  De collega’s waarmee u samenwerkt zijn ook welkom.

De deelname is gratis.

Onderstaand treft u onze nota met de nieuwe wetgeving aan:

Bron: ci nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd.12/12/2016

Sociale bijdragen: eerste bijdrageherzieningen 2015 in aantocht

De berekeningswijze van de sociale bijdragen is vanaf bijdragejaar 2015 grondig gewijzigd. De sociale bijdragen van een bepaald jaar worden sindsdien berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf (tot en met 2014 werden de bijdragen berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien, zonder herziening achteraf).

Het gevolg is dat vanaf 2015 voor alle zelfstandigen eerst voorlopige sociale bijdragen aangerekend worden die jaar na jaar herzien worden. De voorlopige bijdrage wordt berekend op het netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien.

Aangezien de werkelijke inkomens van 2015 inmiddels officieel zijn vastgesteld door de fiscale administratie, zullen vanaf begin 2017 de eerste herzieningen van de bijdragen van 2015 verstuurd worden!

Studentenjobs: 50 dagen worden 475 uur

Op 1 januari 2017 zijn de regels op studentenarbeid gewijzigd. De 50 dagen waarin studenten mochten werken met verminderde sociale bijdragen, worden voortaan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.

Het vorige systeem was niet voor iedereen even interessant. Een student die maar een paar uur per dag werkte, was toch een dag kwijt. Daarom besloot de federale regering om de dagen om te zetten in uren. Vanaf 1 januari geldt een gewerkt uur dus als een uur en niet meer als een volledige dag. Bovendien verhoogde de regering het aantal uren tot 475, het equivalent van bijna 60 dagen (uitgaande van 8 uur per dag). Op fiscaal vlak genieten studentenbezoldigingen een vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing; deze zal voortaan eveneens toegepast worden op 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar.

Raadpleeg uw aanvullend pensioen voortaan via mypension.be

Iedereen, of u nu loontrekkend of zelfstandige bent, heeft voortaan toegang tot DB2P, de nationale databank van de aanvullende pensioenen, ook wel de tweede pensioenpijler genoemd. Via dit portaal raadpleegt u informatie van verzekeraars en pensioenfondsen over de pensioentoezegging waarop u aangesloten bent.

Welke gegevens vindt u op mypension.be?

Elk jaar kan u vanaf 1 oktober op www.mypension.be uw nieuwe situatie voor het lopende jaar bekijken. Nadat u zich met uw elektronische identiteitskaart aanmeldde, krijgt u een overzicht van:

Speed pedelecs: geen vrijstelling fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die tot 45 km per uur kunnen halen. Sinds 1 oktober moet al wie met een speed pedelec fietst een rijbewijs hebben, een nummerplaat aanvragen bij de DIV, een helm dragen en een verzekering afsluiten.

Aangezien dergelijke fietsen een ideaal alternatief vormen voor korte en middellange afstanden, voert de minister van mobiliteit gesprekken om de aankoop van dergelijke fietsen in de toekomst fiscaal aftrekbaar te maken.

Aangezien speed pedelecs volgens de huidige Belgische wetgeving beschouwd worden als “bromfietsen” vallen ze buiten de specifieke vrijstellingsregeling die geldt ten aanzien van de kilometervergoeding die werknemers ontvangen in verband met werkelijk met de fiets gedane woonwerkverplaatsingen. Voor elektrische fietsen met een trapondersteuning van max. 25 km per uur gelden daarentegen dezelfde fiscale voordeelmaatregelen als bij gewone fietsen.

Wordt vervolgd …

Geregistreerd kassasysteem is onverenigbaar met forfaitaire taxatie

Belastingplichtigen die hetzij “verplicht”, hetzij “vrijwillig” gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem, worden met ingang van 1 januari 2017 voor hun gehele activiteit uitgesloten van de forfaitaire regeling zowel inzake BTW als inzake personenbelasting.

Uitbaters van een restaurant- of cateringbedrijf zijn verplicht een BTW-kasticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken, indien hun jaaromzet exclusief BTW van de restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 EUR.

Verhoging roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%: tussentijds dividend nog aan 27%!

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%. Voor vennootschappen die in aanmerking komen om deze maand nog een tussentijds dividend uit te keren, kan de inhouding van de roerende voorheffing nog aan 27%.
De uiterste datum van betaalbaarstelling van het dividend is in dat geval 31 december 2016. De aangifte en betaling van de roerende voorheffing dient vervolgens binnen de 15 dagen te gebeuren, dus uiterlijk op 15 januari 2017.

Een tussentijds dividend is een dividend waartoe een bijzondere algemene vergadering op elk moment van het boekjaar kan beslissen en waarvan het bedrag ten hoogste gelijk mag zijn aan de uitkeerbare winst.

Verhoging boete bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Vanaf het inkomstenjaar 2017 betaalt u 2,25% boete als u geen of onvoldoende voorafbetalingen verricht op uw belasting. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Ons advies: voldoende voorafbetalen, bij voorkeur in het begin van elk boekjaar!

Giften aan hogescholen voortaan fiscaal aftrekbaar

Voortaan kunnen ook giften aan hogescholen recht geven op een belastingvermindering, indien voldaan is aan een aantal voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling;
  • de instelling moet een attest uitreiken voor de giften die zij ontvangt;
  • de gift moet in geld gedaan zijn;

Universiteiten vielen reeds onder de groep van erkende instellingen, hogescholen daarentegen niet. Zij waren tot voor kort uitgesloten, waardoor ze heel wat inkomsten misliepen.

Aangezien hogescholen, net als universiteiten, eveneens wetenschappelijk onderzoek, innovatieve en maatschappelijke dienstverlening verrichten, werden zij recent ook opgenomen in de lijst van erkende instellingen. Zij kunnen voortaan ook attesten uitreiken voor ontvangen giften.

Geheime commissielonen

Indien een vennootschap bepaalde vergoedingen of voordelen die ze heeft uitgekeerd niet op fiche zet, riskeert zij hierop belast te worden als geheim commissieloon (aan een tarief van 103%)!

Indien bij een fiscale controle de vaststelling gedaan wordt van dergelijke vergoedingen of voordelen waarvoor niet op correcte wijze een fiche werd ingediend, kan de vennootschap nog aan de bijzondere aanslag op geheime commissielonen ontsnappen, indien de verkrijger van de vergoedingen/voordelen op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd wordt. Deze vaststelling van de verkrijger moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar en zes maanden vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Eén van de manieren om een ondubbelzinnige identificatie te realiseren zou een schriftelijk akkoord van de verkrijger kunnen zijn met vermelding van zijn identiteit, nationaal nummer en het bedrag van de vergoedingen en voordelen dat hij verkregen heeft.

Nieuwe structuur van de FOD Financiën

In onze nieuwsbrief van augustus hebben we het reeds gehad over de hervormingen binnen de fiscale diensten van de FOD Financiën.

Sinds 1 juli 2016 is er voor elke belastingplichtige maar 1 kantoor meer bevoegd voor het beheer van alle materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw ...). Een zelfstandige of KMO kan dus vandaag voor zowel zijn personenbelasting, vennootschapsbelasting, als voor de btw bij hetzelfde kantoor terecht. Voor de onroerende voorheffing, roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing daarentegen zijn er, binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen, enkele specifieke kantoren bevoegd.

Huurovereenkomst voor korte termijn mogelijk: pop-up formule

In Vlaanderen is het sinds kort mogelijk om voor je onderneming een huurovereenkomst af te sluiten voor een periode van maximum een jaar. Op deze manier kan men gedurende een korte periode starten met een pop-up onderneming op een specifieke locatie en uittesten of het nieuwe concept succesvol is.

Pop-up ondernemingen zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze bieden de mogelijkheid aan creatieve ondernemers om een nieuw concept op een nieuwe locatie op te starten en zorgen voor minder leegstand van panden. Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een korte periode botste echter met de principes van de Handelshuurwet. Deze wet legt namelijk een minimumduur van 9 jaar vast. Dankzij het nieuwe Vlaamse pop-up decreet vormt dit voortaan geen hinderpaal meer en kan een huurovereenkomst van maximaal één jaar afgesloten worden. Eventuele aanpassingswerken in het pand mogen enkel uitgevoerd worden nadat dit schriftelijk werd overeengekomen met de eigenaar.

Mobiliteitsbudget – alternatief voor de bedrijfswagen

In België is de bedrijfswagen voor de werkgever een fiscaal aantrekkelijke vorm van verloning en een eenvoudige oplossing voor de mobiliteit van zijn werknemers. Groeiende milieu– en mobiliteitsproblemen vragen echter naar aantrekkelijke en duurzame alternatieven.

Het toekennen van een mobiliteitsbudget is hierbij een mogelijkheid. Dit budget kan de werknemer in functie van zijn persoonlijke behoeften vrij spenderen aan een brede waaier van vervoersmogelijkheden. Zo een flexibel budget zou de werknemer stimuleren om alternatieven voor de bedrijfswagen te overwegen zoals de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer. De invoering van een mobiliteitsbudget moet budgetneutraal kunnen gebeuren. Dit wil zeggen zowel vanuit werkgeversstandpunt (geen extra kost) als vanuit werknemersstandpunt (geen nettoloonverlies).

De toekomst zal moeten uitwijzen of het mobiliteitsbudget al dan niet succesvol zal zijn. De beleidsmakers willen het idee een valabele kans geven en optimaliseren.

Belastingvermindering dakisolatie: overeenkomst en voorschot uiterlijk voor eind 2016.

De belastingvermindering in verband met uitgaven voor de isolatie van het dak van een woning wordt geschrapt met ingang van aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017). Er is echter voorzien in een overgangsregeling. Indien aan volgende twee voorwaarden voldaan is, geven uitgaven die uiterlijk op 31 december 2017 werkelijk betaald zijn toch nog recht op de vermindering:

  • de uitgaven moeten betrekking hebben op een overeenkomst die uiterlijk op 31 december 2016 werd gesloten (let op: een offerte volstaat niet!)
  • in het kader van deze overeenkomst moet er, eveneens uiterlijk 31 december 2016, een voorschot betaald zijn.

Indien aan beide voorwaarden voldaan is, komen verdere uitgaven die uiterlijk op 31 december 2017 betaald zijn in het kader van deze overeenkomst, toch nog in aanmerking voor een belastingvermindering in de aangifte met betrekking tot aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).

Boekhoudkundige verwerking van geschenkcheques.

Aankoopcheques of cadeaubonnen bestaan in veel varianten en staan met stip op nummer 1, zowel om te geven als om liefst te krijgen.

Geschenkcheques zijn cheques van een handelaar die de begunstigde kan omruilen tegen producten/diensten verkrijgbaar bij deze handelaar. De cheque wordt aangekocht door een derde en later ingeruild voor de goederen of diensten die de begunstigde van de cheque wenst te kopen.

Voor de uitgever-handelaar is er pas sprake van een opbrengst op het ogenblik dat hij de goederen of diensten levert aan de begunstigde van de geschenkcheque. Er wordt m.a.w. geen omzet geboekt op het moment van de verkoop van de cheque. Ook de BTW-administratie ziet de verkoop van geschenkcheques als de overdracht van een onlichamelijk goed (een betaalmiddel) die vrijgesteld is van BTW. Bovendien zou bij de verkoop van de cheque moeilijk te bepalen zijn welk het BTW-bedrag is, aangezien het nog niet duidelijk is voor welke producten de cheque geruild zal worden.

Kleine ondernemingen: vrijstelling indienen ‘nihil’-listing

Vrijgestelde kleine ondernemingen moeten vanaf 1 juli 2016 niet langer een klantenlisting indienen, indien het een nihil-listing zou zijn.

Onder inwerkingtreding vanaf 1 juli 2016 moet worden verstaan dat de nieuwe regeling van toepassing is “vanaf de klantenlistings voor het jaar 2016”.

Ondernemingen die hun activiteit hebben stopgezet in de eerste zes maanden van 2016, moeten desgevallend nog altijd een nihil-listing indienen.

Flexi-jobs in de horeca

Sinds eind vorig jaar bestaat de mogelijkheid om als flexi-job werknemer of flexi-job uitzendkracht van start te gaan. Een nieuw statuut waarbij het voor een werknemer, die elders een hoofdjob heeft, mogelijk wordt om bij te klussen in de horeca.

Bijklussen in de horeca was tot voor kort niet interessant, aangezien men er als werknemer netto weinig aan over hield. De flexi-jobs werden dan ook ingevoerd door de overheid om zwartwerk in de horecasector tegen te gaan.

Werkloze mag starten als zelfstandige in bijberoep

Een werkloze mag vanaf 1 oktober een beperkte activiteit starten als zelfstandige in bijberoep met behoud van zijn werkloosheidsuitkering. Op deze manier wil de federale regering ook werklozen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar het zelfstandig ondernemerschap in hoofdberoep. Tot nu toe was deze cumul enkel onder strikte voorwaarden mogelijk voor wie zijn nevenactiviteit, tijdens zijn tewerkstelling als werknemer, reeds gedurende minstens drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag uitoefende.

Ook voor de nieuwe regeling gelden een aantal voorwaarden:

Vrijstelling van sociale bijdragen voor pas bevallen zelfstandigen

Zelfstandige moeders, die vanaf 1 oktober bevallen, kunnen een nieuwe vrijstelling van sociale bijdragen genieten. Indien voldaan is aan de voorwaarden om moederschapsrust te genieten, moeten geen sociale bijdragen betaald worden in het kwartaal volgend op dat van de bevalling. Het eerste kwartaal dat vrijgesteld kan zijn, is het eerste kwartaal van 2017. Tijdens dit vrijgestelde kwartaal bouwt de zelfstandige moeder wel sociale rechten op.

Samen met deze maatregel werd ook het moederschapsverlof verlengd van 8 naar 12 weken. De verplichte periode blijft nog steeds 3 weken. Het is dus de facultatieve periode die met 4 weken verlengd wordt. Deze facultatieve periode kan bovendien halftijds opgenomen worden. De nieuwe regels zijn van toepassing op periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen te lopen.

Dit behoort tot de initiatieven van de regering om vrouwen te stimuleren om voor het ondernemerschap te kiezen!

Uitbetaling loon in de horecasector (voorlopig) nog mogelijk in cash

Zoals reeds meegedeeld via onze vorige Nieuwsbrief kan loon vanaf oktober niet meer uitbetaald worden in cash. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien dit zo voorzien is in een sectoriale CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) of indien dit voortvloeit uit een impliciet akkoord of gebruik in de sector bekendgemaakt op de website van FOD Werkgelegenheid. Horeca Vlaanderen laat weten dat voorlopig de uitbetaling van loon in cash mogelijk blijft in de horecasector. Deze  procedure wordt nog verder uitgewerkt.

Waakhond: aftrekbare kosten

Kosten van een waakhond (aankoop, hondenverblijf, voeding, dierenarts …) zijn aftrekbaar in verhouding tot het beroepsgebruik van de woning van de belastingplichtige. Uiteraard moet ook voldaan zijn aan de algemene voorwaarden van aftrekbaarheid als beroepskost. De belastingplichtige moet de echtheid en het bedrag van de kosten kunnen bewijzen.

Een belastingplichtige die zijn zelfstandige activiteit uitoefent in zijn privéwoning kan de kosten van een waakhond dus slechts aftrekken ten belope van het beroepsmatig gebruikt gedeelte van de woning.

Beperking van cashbetalingen

Sinds enige tijd zijn er limieten van toepassing op cashbetalingen bij verkopen door handelaars en dienstverrichters. Indien de prijs inclusief BTW minder dan 3.000 EUR bedraagt mag de klant cash betalen. Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 EUR dan mag tot 10% van het bedrag cash betaald worden met een absoluut maximum van 3.000 EUR. Deze limieten zijn niet van toepassing bij betalingen tussen particulieren of bij de storting van cash op de bankrekening.

Bij immobiliënverkopen of vastgoedtransacties zijn cashbetalingen sinds 1 januari 2014 helemaal verboden. Dit cashverbod geldt voor iedereen: kopers, verkopers, handelaars, particulieren.

Vanaf oktober 2016 komt er eveneens een beperking op de betaling van loon in cash.

Fiscaal co-ouderschap voortaan ook mogelijk voor ‘meerderjarige’ kinderen

Gescheiden ouders kunnen het fiscale voordeel voor de kinderen ten laste verdelen via de formule van ‘fiscaal co-ouderschap’, als voldaan wordt aan twee voorwaarden: gelijkmatig verdeelde huisvesting EN gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Op basis van de huidige regeling kan fiscaal co-ouderschap niet toegepast worden voor meerderjarige kinderen. Zij vallen immers niet meer onder ‘het ouderlijk gezag’.

Meerderjarige kinderen vergen echter vaak zwaardere financiële inspanningen van de ouders (hoger onderwijs, kledij, …)

Nieuw statuut student – zelfstandige

Recent heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het statuut van student-zelfstandige. Hierdoor kunnen studenten, die hun studies combineren met ondernemen, terugvallen op een bijzondere regeling op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen en onder bepaalde voorwaarden fiscaal toch nog als persoon ten laste beschouwd worden.

Het voorstel is van toepassing op student-zelfstandigen:

  • die minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud zijn;
  • die in hoofdzaak zijn ingeschreven om regelmatig lessen te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door de bevoegde instantie;
  • die een beroepsbezigheid uitoefenen waardoor ze onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen.

 

Op fiscaal vlak mogen kinderen maximum 3.140,00 EUR netto bestaansmiddelen hebben om nog ten laste te zijn van hun ouders. Voor kinderen ten laste van een alleenstaande ouder is dat 4.530,00 EUR (aanslagjaar 2017).

Dienstencheques – maximum 1.400 EUR per persoon

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven in het Vlaams gewest recht op een belastingvermindering van 30%. Op fiscaal vlak komt per persoon per jaar maximum 1.400,00 EUR uitgaven aan dienstencheques in aanmerking voor de toepassing van de belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben beiden recht op de belastingvermindering voor dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering genieten.

Indien één van beide partners reeds voor 1.400,00 EUR dienstencheques gekocht heeft, is het raadzaam over te stappen naar het gebruikersnummer van de andere partner. Uitgaven boven de 1.400,00 EUR leveren immers geen fiscaal voordeel op.

 

Reclame op uw auto – BTW 100% aftrekbaar

In het verleden beschouwde de BTW-administratie reclame op uw auto als een autokost en niet als een publiciteitskost. Reclame aangebracht op uw auto verloor m.a.w. haar eigen karakter. Dit had als gevolg dat de BTW op deze reclamekosten niet voor 100% aftrekbaar waren maar slechts ten belopen van het beroepsgebruik van de wagen met een maximum van 50%.

De BTW-administratie heeft haar standpunt echter herzien. Voortaan is de BTW geheven op reclamekosten op personenwagens 100% aftrekbaar. Meer zelfs, voor dergelijke kosten waarop in het verleden de BTW slechts gedeeltelijk afgetrokken werd, aanvaardt de BTW-administratie een herziening van de niet afgetrokken BTW. Hiervoor kan men teruggaan tot 2013.

Alternatief bewijs voor intracommunautaire levering

In onze nieuwsbrief van juni 2016 kon u reeds nalezen welke de voorwaarden zijn opdat een verkoop van goederen, aan een BTW-plichtige uit een andere lidstaat, onder een vrijgestelde intracommunautaire levering kan vallen.

In het verleden was het hierbij vaak moeilijk om het bewijs te leveren dat de goederen effectief vervoerd werden naar een andere lidstaat. Via alternatieve bewijsvoering kon men proberen aan te tonen dat het vervoer effectief had plaatsgevonden. In de praktijk zorgde dit echter vaak voor problemen.

Sinds 1 juli 2016 heeft de administratie de bewijsregels voor de intracommunautaire levering versoepeld. Het zogenaamde “bestemmingsdocument” volstaat als alternatief bewijsmiddel. Een conform opgesteld en ondertekend bestemmingsdocument wordt geacht juist te zijn tot de BTW-administratie het tegendeel levert. Er moeten een aantal verplichte vermeldingen in opgenomen worden zoals:

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments