Starters: maandelijkse teruggaaf van een BTW-tegoed mogelijk vanaf 2020

Startende ondernemingen kampen vaak met liquiditeitsproblemen. De aanvang van de activiteit kan immers gepaard gaan met grote uitgaven en investeringen. De BTW hierop kunnen ze met de huidige regeling pas terugvragen na het verstrijken van een kalenderkwartaal. Vervolgens duurt het nog eens drie maanden vooraleer de teruggave daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zij moeten deze BTW dus gedurende een vrij lange periode voorfinancieren.

Daarom geeft de regering de mogelijkheid aan starters om vanaf 1 januari 2020, gedurende de eerste 24 maanden na aanvang van hun activiteit, het stelsel van maandelijkse teruggaaf te vragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

Coda Boekhouders For Life

CODA BOEKHOUDERS PRESENTS

In de aanloop naar het eindejaar is ons land al enkele jaren in de ban van de warmste week. Er worden tal van initiatieven genomen om geld in te zamelen voor diverse goede doelen.

Ook wij willen met de collega’s de krachten bundelen en ons baktalent aanspreken om geld in te zamelen. De twee goede doelen die wij een warm hart toedragen zijn Menno’s droom en VZW Kleine Prins.

Er werken veel jonge mama’s en papa’s bij ons en we zijn ons ervan bewust dat elk gezin geconfronteerd kan worden met kanker of een andere levensbedreigende ziekte bij een kind.

Deadline UBO-register nadert

In onze nieuwsbrief van februari meldden we reeds dat de termijn voor het registreren van gegevens van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register werd verlengd tot 30 september 2019. Dit bijkomend uitstel moest al de partijen de mogelijkheid bieden om deze verplichte registratie tijdig uit te voeren en maakte het mogelijk om bestaande onduidelijkheden omtrent de UBO-wetgeving verder uit te klaren.

De deadline voor de registratie nadert ondertussen met rasse schreden: vóór 30 september 2019 moet iedereen zijn uiteindelijke begunstigden in het UBO-register inschrijven!

Investering in 2019 of 2020: groot fiscaal verschil voor vennootschappen!

De fiscale voordelen waarop investeringen recht geven, zullen aanzienlijk beperkt worden voor investeringen die gedaan worden vanaf 1 januari 2020. Deze beperkingen treffen vooral de kleine vennootschappen!

Voor vennootschappen wijzigen de fiscale gevolgen voor de investeringen vanaf 1 januari 2020:

Zonder BTW schenken aan een goed doel: uitbreiding

Sinds 2018 kunnen voedingsmiddelen bestemd voor menselijk gebruik zonder heffing van BTW gratis verstrekt worden aan liefdadigheidsinstellingen.

Sinds dit jaar mogen ook “niet-voedingsmiddelen” die aan de basisbehoeften voldoen, zonder heffing van BTW weggeschonken worden.

De schenkingen mogen enkel naar een erkend goed doel gaan en moeten bovendien volledig gratis zijn. Het moet gaan om goederen die niet langer verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden (houdbaarheidsdatum minder dan 5 dagen, beschadigde verpakking…)

In principe moet voor elke schenking een document opgesteld worden. De belastingadministratie staat echter toe dat ten laatste de vijftiende dag van elke maand een overzichtsdocument wordt opgesteld voor alle schenkingen die de voorbije maand gedaan werden.

Mantelzorg en zelfstandige: wie heeft recht op een vergoeding?

Ook als zelfstandige kan je kiezen voor het statuut van mantelzorger als iemand die je dierbaar is, zorgen nodig heeft.

Als mantelzorger heb je recht op een uitkering van 1.266,37 euro per maand wanneer je je activiteit volledig onderbreekt. Onderbreek je je activiteit niet volledig, maar wel minstens voor de helft, dan heb je recht op de helft van dit bedrag.

Per aanvraag heb je recht op 6 maanden uitkering; over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden uitkering ontvangen.

Meer informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure, duur en eventuele vrijstelling van sociale bijdragen vind je terug op de site van onze partner Liantis

Liantis: mantelzorg en zelfstandige

Lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouwsector goedgekeurd

De uiteindelijke goedkeuring door het parlement liet even op zich wachten, maar nu is het zover: de bouwsector krijgt eindelijk de lastenverlaging op ploegenarbeid waar het al bijna twee jaar op wacht. De maatregel geldt bovendien met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Meer info hierover vind je terug op de site van onze partner Liantis: "Lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouwsector"

Halftijds pensioen voor onbepaalde tijd uitgesteld

In onze nieuwsbrief van begin mei stond te lezen dat de maatregel die het zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren mogelijk zou maken om halftijds te blijven werken, maar ook al halftijds van het pensioen te genieten in werking zou treden vanaf 1 april 2020. Het betreffende wetsvoorstel zal echter niet meer goedgekeurd geraken tijdens de huidige legislatuur. Het halftijds pensioen wordt dus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019: wat moet je weten?

Uiterste indieningsdata:

  • Vrijdag 28 juni 2019 voor aangiften op papier
  • Donderdag 11 juli 2019 voor wie zelf zijn aangifte indient via Tax-on-web
  • Donderdag 24 oktober 2019 voor belastingplichtigen die hun aangifte via Tax-on-web laten indienen door een mandataris

Dividenden: vrijgesteld tot maximum 640,00 euro per partner!

Sinds 1 januari 2018 geniet elke belastingplichtige een dividendvrijstelling op een bedrag van maximaal 640,00 euro bruto. Op de dividenden wordt wel roerende voorheffing ingehouden; de vrijstelling kan echter nadien bekomen worden via twee nieuwe codes in de aangifte personenbelasting 1437/2437. Het moet gaan om dividenden van individuele beleggingen, groepsbeleggingen komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Aftrekbare autokosten: welke CO²-waarde is van tel?

Fiscaal gezien is de CO²-waarde van belang om te bepalen voor welk percentage de autokosten aftrekbaar zijn, maar ook voor de berekening van het voordeel voor het gratis gebruik van een auto.

Voor nieuwe auto’s aangekocht sinds 01/09/2018 vind je echter twee CO²-waarden terug op het gelijkvormigheidsattest.
Enerzijds is dat de theoretische NEDC-waarde in rubriek 49.1; dit is de oude alom bekende CO²-waarde die terug te vinden is op elk gelijkvormigheidsattest.
Anderzijds is dat de WLTP-waarde in rubriek 49.4; dit is de CO²-waarde die voortvloeit uit een door Europa naar voren geschoven nieuwe testmethode, de WLTP-test. Deze test houdt rekening met de werkelijke omstandigheden waarin een auto rijdt. Deze meer realistische CO²-uitstoot ligt doorgaans een stuk hoger.

Welke CO²-waarde is nu van tel? Tot 31/12/2020 mag je nog rekening houden met de lagere NEDC-waarde in rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest!

Halvering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie: opheffing regeling

Regeling sinds aanslagjaar 2017: wanneer een gebouw een ingrijpende energetische renovatie ondergaat, kent het Vlaams Gewest een tijdelijke vermindering van de onroerende voorheffing toe op voorwaarde dat het E-peil* van het gebouw daalt onder een bepaald maximum.

  - Tijdelijke, volledige vrijsteling OV: indien het gerenoveerde gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60

  - Tijdelijke halvering OV: indien het gerenoveerde gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E90

Deze halvering van de OV zal uitsluitend nog toegekend worden, indien de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31 december 2019 is aangevraagd. Voor latere aanvragen wordt deze regeling opgeheven. De regeling voor de tijdelijke, volledige vrijstelling blijft daarentegen ongewijzigd.

Opleidingsbudget toegekend aan ontslagen werknemers

In het kader van de “jobsdeal” is een regeling uitgewerkt om aan ontslagen werknemers een opleidingsbudget toe te kennen.

Een ontslagen werknemer kan vragen om maximaal één derde van zijn opzegvergoeding om te zetten in een opleidingsbudget. Dit budget moet hij vervolgens binnen de 60 maanden besteden aan opleidingskosten.

Op sociaal vlak zal deze omgezette opzegvergoeding enkel onderworpen zijn aan een patronale solidariteitsbijdrage van 25%.

Op fiscaal vlak zal het opleidingsbudget voorlopig vrijgesteld worden van belastingen. De vrijstelling wordt definitief wanneer de belastingplichtige het budget binnen de 60 maanden besteed heeft aan toegelaten opleidingskosten. Doet hij dit niet dan heeft dit twee fiscale gevolgen.

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: wanneer is vrijstelling mogelijk?

Vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen), zijn verplicht de vennootschapsbijdrage te betalen. De bijdrage dient om bijvoorbeeld de pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid …) van alle zelfstandigen te financieren.

Een startende vennootschap betaalt de eerste twee jaren een vennootschapsbijdrage van 347,5 euro. Nadien hangt de bijdrage af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Indien het balanstotaal kleiner of gelijk is aan 700.247,09 euro, bedraagt de bijdrage 347,5 euro, is het balanstotaal hoger dan bedraagt de vennootschapsbijdrage 868,00 euro.

Wanneer een eventuele vrijstelling mogelijk is, kan u lezen op de site van onze partner Liantis:

Overgang naar BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Voor zelfstandigen die momenteel onderworpen zijn aan de normale BTW-regeling en wensen over te gaan naar de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is deze omschakeling mogelijk vanaf 1 juli 2019 of vanaf 1 januari 2020.

Een omschakeling vanaf 1 juli 2019 moet vóór 1 juni aangevraagd worden! Wie wil omschakelen vanaf 1 januari 2020 moet de aanvraag indienen vóór 15 december 2019.

Wanneer de omzet van een onderneming over het kalenderjaar 2018 minder is dan 25.000 EUR (exclusief btw), kan de omschakeling aangevraagd worden. Een aantal sectoren zijn echter uitgesloten van deze vrijstellingsregeling:

Raadpleeg de brochure van de FOD-Financiën voor meer informatie

Nieuw fiscaal voordeel rechtsbijstandsverzekering

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken voor iedereen, heeft het parlement beslist er een fiscaal voordeel aan te koppelen.

Er zal een belastingvermindering van 40% worden toegekend via de aangifte personenbelasting op betaalde verzekeringspremies tot 310 euro; dat komt dus neer op een belastingvermindering van 124 euro.

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je met juridische bijstand wanneer je door een bepaalde gebeurtenis schade lijdt of schade veroorzaakt.

De waarborg van de verzekering moet ten minste 13.000 euro bedragen in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken, 3.375 euro per verzekerde persoon in echtscheidingszaken en 6.750 euro voor bepaalde bouwgeschillen.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 september 2019.

Premies die vanaf dan betaald worden, kunnen in geen geval meer afgetrokken worden als beroepskost; ze kunnen enkel een fiscaal voordeel opleveren via de aangifte personenbelasting.

Halftijds pensioen mogelijk vanaf 1 april 2020

Het systeem van halftijds pensioen biedt werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de mogelijkheid om halftijds te blijven werken, maar ook al halftijds van het pensioen te genieten.

Je moet hiervoor ofwel de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt hebben, ofwel voldoen aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen.

Bij het halftijds pensioen ontvang je de helft van het pensioenbedrag waar je op dat moment recht op hebt. Tegelijk blijf je nog verder pensioenrechten opbouwen, op basis van de beroepsactiviteit die je uitoefent. Die activiteit moet je beperken tot een halftijdse bezigheid.

Een zelfstandige werkt echter niet volgens een vast uurrooster. Dit betekent dat je als halftijds gepensioneerde zelfstandige je inkomen moet beperken. Je beroepsinkomen op jaarbasis mag niet meer bedragen dan de helft van het gemiddelde van de drie hoogste jaarinkomsten, die je tijdens de laatste 7 jaren vóór het halftijds pensioen verworven hebt.

Opnieuw werken op eigen tempo

In het verleden was het erg complex om op eigen tempo opnieuw aan het werk te gaan als je een ziekte-uitkering had. Nu is het mogelijk om een uitkering te combineren met stap voor stap het werk hervatten. Hier bestaan nog steeds misverstanden rond.

Daarom is er nu www.weeraandeslag.be met informatie en tips.

Gezinspensioen vanaf 1 juli ook mogelijk voor zelfstandige met ambtenaar-partner

Bij een gezinspensioen kennen de pensioendiensten jou en je partner automatisch een gezamenlijk pensioen toe, als dit pensioen hoger ligt dan de som van jullie afzonderlijke pensioenen. Dit gezinspensioen ligt bruto ongeveer 25% hoger dan de pensioenen van alleenstaanden.

Op dit moment kan het gezinspensioen voor een zelfstandige niet toegekend worden als de echtgenoot recht heeft op een pensioen als ambtenaar. Hier komt vanaf 1 juli 2019 verandering in. Meer info hierover vind je terug op de website van onze partner Liantis:

Gezinspensioen straks mogelijk voor zelfstandige met ambtenaar-partner

Vaderschapsverlof vanaf mei ook voor zelfstandigen mogelijk

Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader worden, net als werknemers, recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Dit recht blijft echter wel beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut.

De nieuwe wetgeving voorziet in een vaderschaps- of geboorteverlof van maximum tien dagen. De uitkering bedraagt 80,82 euro per dag.

Het verlof moet opgenomen worden binnen vier maanden na de geboorte, maar zal verder zeer flexibel zijn. Verschillende formules zijn mogelijk: 10 volle dagen aansluitend op de geboorte, 20 halve dagen, afwisselend halve en volle dagen, elke week een halve dag, om de twee weken een volle dag. Er kan eveneens gekozen worden voor acht dagen verlof, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques.

De regeling geldt voor kinderen geboren vanaf 1 mei 2019.

1 Mei 2019: nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking

Vorige maand werden al een aantal belangrijke wijzigingen ingevolge deze nieuwe wet opgenomen in onze nieuwsflash: "Nieuw vennootschapsrecht: afschaffing van de BVBA".

Op 1 Mei trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking.

Vennootschappen, stichtingen of verenigingen die na 1 mei opgericht worden, zijn volledig onderworpen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Carenztijd voor ziekte-uitkering zelfstandigen verdwijnt binnenkort

Een werknemer heeft in de meeste gevallen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van zijn ziekenfonds.

Voor zelfstandigen was er tot eind 2017 een wachtperiode van één maand vooraleer er aanspraak gemaakt kon worden op een uitkering. Sinds 1 januari 2018 bedraagt deze carenzperiode nog maar twee weken en krijg je al vanaf de vijftiende ziektedag een uitkering.

Op 1 juli verdwijnt de carenzperiode voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid. Wie vanaf die datum arbeidsongeschikt wordt, geniet van de eerste dag een uitkering op voorwaarde dat hij minstens acht dagen arbeidsongeschikt is én tijdig een aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.

Verhoging inkomen na controle: altijd belastingen te betalen!

Om belastingplichtige vennootschappen aan te sporen hun aangifteplicht correct(er) te vervullen, worden in bepaalde gevallen de rechtzettingen bij een controle zwaarder aangepakt.

Als het belastbaar inkomen naar aanleiding van een fiscale controle met minstens 10% verhoogd wordt, zal vanaf aanslagjaar 2019 op deze verhoging geen enkele fiscale aftrek meer mogen toegepast worden. Bijgevolg zal de vennootschap op het vastgestelde belastbaar inkomen altijd de vennootschapsbelasting moeten betalen.

Dit is vooral belangrijk voor vennootschappen die normaal gezien een aantal aftrekposten kunnen toepassen:

-      Verliezen van het jaar zelf

-      Investeringsaftrek

-      Giften

-      Overgedragen verliezen

-      Andere overgedragen aftrekposten

Levering planten en bloemen: uitbreiding verlaagd BTW-tarief vanaf 1 april 2019

In onze vorige nieuwsbrief werd reeds vermeld dat de Kamercommissie had beslist de levering van planten door een tuinaannemer binnenkort ook aan 6% BTW mogelijk te maken.

Deze maatregel gaat in op 1 april 2019.

Het is vanaf dan wel belangrijk dat de tuinaannemer een uitsplitsing maakt op zijn factuur. Op zijn werkuren blijft immers 21% BTW van toepassing, terwijl de levering van de planten aan 6% BTW kan. Zonder deze uitsplitsing zal alsnog het 21% btw-tarief op zijn volledige factuur gelden.

Forfaitaire beroepskosten: nu ook mogelijk voor zelfstandigen

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2018) kunnen ook zelfstandigen die winsten realiseren (belastbaar in de personenbelasting) een beroepskostenforfait toepassen op deze winsten. Ze zijn dus niet langer verplicht om hun werkelijke kosten te bewijzen. Dit systeem brengt minder administratieve rompslomp met zich mee, geen risico op discussies met de fiscus en is hoe dan ook interessant voor wie weinig kosten maakt.

Het forfaitaire kostenpercentage bedraagt 30% met een absoluut plafond van 4.720,00 euro voor aanslagjaar 2019. Vooraleer men het forfait berekent, mag de winst al verminderd worden met de betaalde sociale bijdragen en met de prijs van de aangekochte grondstoffen en handelsgoederen.

Belastingplichtigen die forfaitair belast worden zijn echter uitgesloten van dit systeem.

 

Wegenwerken aan Coda boekhouders

Vanaf maandag 1 april begint de volgende fase van de wegenwerken aan de Beringersteenweg. Deze zal in 2 fasen gebeuren. Eerst de weghelft met de oneven huisnummers (= zijde Coda boekhouders), de rioleringswerken starten er vanaf het kruispunt met de Stationsstraat. Vervolgens zal de weghelft met de even huisnummers aan de beurt zijn.

Langs de werken blijft doorgaand verkeer richting Hasselt mogelijk. De kruispunten in de werkzone zullen nooit samen afgesloten zijn. Coda is bereikbaar ofwel via de Stationsstraat ofwel via de Alkenhoofseweg (volgende straat rechts richting Hasselt).

Voor meer informatie lees de ontvangen brief van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Omstreden boete bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft

Bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting werd een bijzondere aanslag van 5% ingevoerd bij een tekort aan bedrijfsleidersbezoldigingen. Vanaf aanslagjaar 2019 moet de minimale bezoldiging minstens gelijk zijn aan 45.000,00 EUR of minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat (indien belastbare winst < 45.000,00 EUR).  Op 20 maart j.l. heeft de Kamercommissie Financiën beslist om de 5% afzonderlijke aanslag af te schaffen. De voorwaarden voor het verlaagde tarief blijven ongewijzigd.

 

Voorafbetalingen aan belastingen: wijzigingen

De overschrijvingsformulieren van de voorafbetalingen zijn inmiddels verzonden. Vanaf nu dien je op het nieuwe rekeningnummer te storten. Zie ook onze vorige nieuwsbrief: https://www.codaboekhouders.be/actua/voorafbetalingen-aan-belastingen-wijzigingen-vanaf-2019 Indien je echter voor de eerste keer een voorafbetaling wenst te doen, krijg je geen overschrijvingsformulier toegestuurd. Ook de referte is gewijzigd (vroeger het ondernemingsnummer). In de nieuwe referte zit een stuk van het nationaal nummer vervat. Indien je geen overschrijvingsformulier hebt ontvangen en toch een voorafbetaling wil doen, vermeld je best jouw nationaal nummer in de vrije zone (voor natuurlijke personen) of het ondernemingsnummer (voor vennootschappen). In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat er op MyMinfin een berekeningsmodule beschikbaar zou worden om de juiste referte te bekomen. Deze is er echter nog niet.

 

Kort samengevat:

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

Nieuw vennootschapsrecht: afschaffing van de BVBA

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd in de Kamer.

Bijna alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan ingrijpende wijzigingen. De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019.

Na de hervorming zullen er nog maar vier vennootschapsvormen overblijven:

  • De BV (Besloten Vennootschap)
  • De NV (Naamloze Vennootschap)
  • De CV (Coöperatieve Vennootschap)
  • De maatschap


De BV, de NV en de CV zijn vormen van kapitaalvennootschappen. Dit zijn de vennootschapsvormen met een beperkte aansprakelijkheid.

De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap. Ze heeft al dan niet rechtspersoonlijkheid. Zowel de VOF als de Commanditaire Vennootschap zijn varianten van de maatschap die rechtspersoonlijkheid hebben.

Nieuw adres door gemeentefusie: wat met de KBO?

Door de fusies van 15 Vlaamse gemeenten kregen heel wat Belgen dit jaar een nieuw adres. De omzetting in de KBO gebeurde volledig automatisch voor de adressen van natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook voor die van vestigingseenheden en bijkantoren. In de gevallen waar er een zogenaamde ‘publicatieverplichting’ geldt, publiceerde de overheid deze adreswijzigingen kosteloos in het Belgisch Staatsblad.

Voor een kleine 6.000 adressen bleek de omzetting echter een probleem. Wil je zeker zijn dat de adresgegevens van je onderneming juist in de KBO vermeld staan, controleer dit dan even via public search. Mocht je adres niet correct zijn, kan je contact opnemen met de helpdesk van de KBO (02 277 64 00).

Voor de aanpassing van het adres van je vestigingseenheid kan je ook bij je ondernemingsloket terecht. Als je een getekend officieel attest van de gemeente meebrengt, is die aanpassing bovendien gratis.

Wijziging aansprakelijkheid aannemersschulden

In hoofde van een ondernemer die een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, bestaat er een inhoudingsplicht wanneer de betrokken aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Meer informatie over deze inhoudingsplicht: Inhoudingsplicht | CODA Boekhouders |

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!