Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen

Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 (BIC PCHQBEBB). Die rekening zal geleidelijk voor meer en meer types schulden worden gebruikt. Op termijn zal u al uw betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen. Dat zal eenvoudiger, duidelijker en handiger zijn.

Gezinsfiscaliteit: wijzigingen mantelzorg en kinderopvang

In de vorige nieuwsbrief werd ook al aangehaald dat de nieuwe regering sleutelt aan de gezinsfiscaliteit. Het voorontwerp van Programmawet versoepelt de voorwaarden voor de belastingvermindering inzake kinderopvang en sleutelt aan de fiscale toeslag die men kan genieten wanneer ouders, broers of zussen ten laste zijn.

Mantelzorg

Wie een grootouder, ouder, broer of zus van minstens 65 jaar ten laste heeft, heeft volgens de bestaande regeling recht op een toeslag van het belastingvrij minimum (3 270 euro voor aanslagjaar 2021).

Deze toeslag wordt op verschillende punten aangepast.

BTW-tarief 6% bij afbraak en heropbouw woningen: uitbreiding mits strikte voorwaarden

In onze vorige nieuwsbrief werden al een aantal nieuwe fiscale maatregelen vermeld die de nieuwe regering in petto heeft.

De afbraak en heropbouw van gebouwen die bestemd zijn voor privébewoning en gelegen zijn in 32 centrumsteden van het land, genieten reeds het verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit verlaagd tarief zal gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid worden tot heel het Belgisch grondgebied.

Uit het ontwerp van nieuwe programmawet blijkt dat deze uitbreiding enkel geldt indien aan een aantal strikte voorwaarden voldaan is. Aan de bestaande regeling inzake afbraak en heropbouw in de 32 opgesomde steden wordt niet geraakt. Aan deze regeling worden geen beperkende of bijkomende voorwaarden gesteld.

Tijdelijke uitbreiding naar het hele Belgische grondgebied mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

Steunmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie

Het scala aan steunmaatregelen om het hoofd te bieden aan de Covid-19 pandemie die wild om zich heen slaat, wordt voortdurend aangepast, uitgebreid, verlengd ... in functie van de noden in de zwaarst getroffen sectoren.

Veel informatie hierrond krijg je uiteraard via de media, diverse beroepsorganisaties, maar ook de site van onze partner Liantis blijft steeds up-to-date.

Coda Boekhouders volgt uiteraard op welke klanten eventueel voor bepaalde maatregelen in aanmerking komen. Wij zullen jullie hierover contacteren.

Indien u zelf met vragen zit, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.

Nieuwe regering – nieuwe fiscale maatregelen

Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe regering alvast een aantal fiscale maatregelen op de agenda heeft staan. Hierna volgen er enkele:

Wat de gezinsfiscaliteit betreft plant de regering maatregelen om de fiscaliteit enerzijds te verlichten en anderzijds beter af te stemmen op de combinatie werk en gezin en de zorg voor oudere inwonende familieleden. Dat zal onder meer gebeuren door een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas en een verhoging van de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste die ouder zijn dan 65 jaar. Waar nodig zal de fiscaliteit ook aangepast worden aan moderne samenlevingsvormen (bijvoorbeeld nieuwe vormen van cohousing en solidariteit zoals kangoeroewonen).

Omwille van Covid-19 werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25% wat de gewone investeringen in vaste activa van natuurlijke personen en kleine vennootschappen betreft die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn verkregen of tot stand gebracht. Deze maatregel zal verlengd worden met twee jaar.

Betalingsuitstel sociale bijdragen brengt fiscale aftrek van premies VAPZ dan toch niet in gevaar!

Premies die een ondernemer stort voor zijn Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) zijn normaal gezien enkel aftrekbaar als al de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald zijn.

Door de corona-crisis kan er betalingsuitstel gevraagd worden voor de sociale bijdragen van 2020 en de regularisatie van de sociale bijdragen van 2018 die uiterlijk op 31 december 2020 vervalt. Ondanks dat deze bijdragen dan pas in 2021 betaald moeten worden, zullen de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen bij wijze van éénmalige administratieve tolerantie toch een aftrekbare beroepskost blijven voor 2020.

Wie betalingsuitstel van sociale bijdragen wenst, kan dat nog aanvragen tot uiterlijk 15 december.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal of de regularisatiebijdrage voor 2018 al heeft betaald, kan geen uitstel van betaling meer krijgen voor dat kwartaal of de regularisatiebijdrage.

Verkeersbelastingen: “beroepsplaat” en “nationale plaat”

Bij Koninklijk en Ministrieel Besluit van 15 december 2019 werden twee nieuwe types van nummerplaten ingevoerd: de “beroepsplaat” en de “nationale plaat”. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020.

De nieuwe beroepsplaat is bedoeld voor carrossiers en herstellers van voertuigen. De plaat blijft één jaar geldig. Zij mogen deze plaat per voertuig gebruiken voor een periode van maximaal vijf dagen, welke niet noodzakelijk op elkaar moeten volgen. De plaat kan gebruikt worden voor welbepaalde doeleinden zoals de levering van het voertuig, de controle van het voertuig na een herstelling… De plaat is onderworpen aan de normale verkeersbelasting, maar is vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling.

Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek: ook voor “specifieke” investeringen

De investeringsaftrek zou normaal gezien voor dit jaar 8% bedragen. Naast die ‘gewone’ investeringsaftrek is er zowel in de personen- als vennootschapsbelasting nog een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor onder meer milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca- inrichtingen, octrooien…

Door de Corona III-wet werd de gewone investeringsaftrek van 8% verhoogd naar 25% voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Zowel eenmanszaken als kleine vennootschappen kunnen voor “specifieke” investeringen, gedaan in deze periode, ook aanspraak maken op de verhoogde investeringsaftrek van 25%, hetgeen immers voordeliger is dan de normale verhoogde aftrek van 13,5%.

Fiscale impact crisis-overbruggingsrecht en relance-uitkering

Een uitkering in het kader van het “klassieke overbruggingsrecht”, waarop een zelfstandige verkrijger van winsten of baten of een bedrijfsleider beroep kan doen in geval van een noodgedwongen sluiting, wordt als vervangingsinkomsten belast tegen de normale progressieve tarieven.

Door de coronacrisis werden de voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen versoepeld en verruimd. Het belastingregime van het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen wijkt in bepaalde gevallen af van het klassieke overbruggingsrecht. Het is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Verkrijgers van winsten of baten

Voor overbruggingsvergoedingen die worden uitgekeerd naar aanleiding van een door de coronacrisis gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit, geldt een afwijkend fiscaal gunstregime.

Vervroegde verliesaftrek: wijziging periode voor vennootschappen

Deze maatregel werd reeds toegelicht in onze nieuwsbrief van juni "Vervroegde verliesaftrek"

Voor vennootschappen is de periode waarvan het verlies achterwaarts kan worden gecompenseerd echter gewijzigd.

De periode waarvan de winsten kunnen gecompenseerd worden met verliezen van het daaropvolgend belastbaar tijdperk, loopt van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020. Deze periode is dus verbonden aan aanslagjaar 2019 of 2020. De winsten van dat belastbaar tijdperk kunnen gecompenseerd worden met de verliezen van het volgende belastbaar tijdperk dat op zijn beurt verbonden is aan aanslagjaar 2020 of 2021.

Receptiekosten: tijdelijk volledig fiscaal aftrekbaar

Over de aftrekbaarheid van receptiekosten is al veel discussie gevoerd. Receptiekosten zijn slechts voor de helft aftrekbaar terwijl reclamekosten volledig aftrekbaar zijn. Het huidige standpunt van de regering luidde dat receptiekosten steeds slechts voor de helft aftrekbaar zijn ook al maken ze deel uit van een event dat tot doel heeft reclame te maken voor een onderneming of een bepaald product, zo bijvoorbeeld bij de organisatie van opendeurdagen of andere events voor klanten.

Daar komt nu tijdelijk verandering in. In de strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft de regering heel wat maatregelen afgekondigd. Eén ervan is de volledige aftrekbaarheid van receptiekosten.

De regering wil daarmee de zwaar getroffen evenementensector ondersteunen. Via de extra aftrek worden bedrijven aangemoedigd om events voor hun klanten (of leveranciers…) te organiseren.

De maatregel is weliswaar slechts tijdelijk. Om 100% aftrekbaar te zijn, moeten de kosten gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

In de strijd tegen de coronacrisis wordt ten behoeve van werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ingehouden op de bezoldigingen van hun werknemers, ingevoerd.

De vrijstelling slaat op de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het surplus aan bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus ten opzichte van de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020. Ze kan voor de drie maanden samen nooit meer bedragen dan 20 miljoen euro.

De consumptiecheque

Om de economie te steunen in tijden van corona, heeft de regering de consumptiecheque gelanceerd. De bedoeling is dat deze cheques besteed kunnen worden in sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis.

Werkgevers kunnen deze cheques onder bepaalde voorwaarden toekennen aan hun personeel. De werknemer wordt er niet op belast, terwijl de cheques voor de werkgever een aftrekbare beroepskost vormen.

De cheques kunnen vervolgens besteed worden in de horecasector, de culturele sector, bij erkende sportverenigingen en door een recente wetswijziging ook in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren.

De nominale waarde per cheque bedraagt maximum 10,00 euro; het totale bedrag per werknemer mag niet meer bedragen dan 300,00 euro. De cheques mogen uitgereikt worden tot 31 december 2020 en blijven 1 jaar geldig. In de horeca kunnen de cheques echter uiterlijk tot 7 juni 2021 gebruikt worden; tot 1 jaar na de heropening volgend op de verplichte sluiting.

Overuren in kritieke sectoren

De arbeidswet laat toe dat een werknemer op zijn initiatief en mits zijn akkoord maximum 100 overuren per kalenderjaar mag verrichten.

In de strijd tegen het coronavirus is dit maximum verhoogd met 120 overuren (dus tot 220 uren) voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, voor zover de werkgevers behoren tot bepaalde kritieke sectoren. Hiermee worden bedrijven bedoeld die behoren tot cruciale sectoren en die essentiële diensten verlenen.

De bezoldiging met betrekking tot deze 120 overuren is vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Aangepaste regeling studentenarbeid in tweede kwartaal 2020 naar aanleiding van de coronacrisis

De uren studentenarbeid gepresteerd tijdens het tweede kwartaal 2020 worden niet meegeteld voor het contingent van max. 475 uren per jaar waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Het doel van deze beslissing was om studenten de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk bij te springen in sectoren met een hoge werkdruk ten gevolge van de coronacrisis. Uiteindelijk geldt deze maatregel voor al de studenten, ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Om te voorkomen dat ouders hierdoor de kinderbijslag verliezen, zullen de regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen een aangepaste reglementering uitwerken.

Op fiscaal vlak zal het loon voor de door studenten in het tweede kwartaal gepresteerde uren niet als bestaansmiddel in aanmerking genomen worden bij de beoordeling of zij nog ten laste zijn van hun ouders.

Coronacrisis en handelshuur

Heel wat handelaars en horecazaken moesten naar aanleiding van de coronacrisis hun vestiging verplicht een tijd lang sluiten. Toch moest de huur voor de locatie vaak volledig verder betaald worden. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep en vennootschappen die hun locatie een tijd lang volledig of gedeeltelijk moesten sluiten, kunnen op deze maatregel terugvallen op voorwaarde dat:

Nieuwe steunmaatregelen om investeringen aan te moedigen

Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming bevat onder andere een aantal nieuwe steunmaatregelen met als doel het aanmoedigen van investeringen. Concreet gaat het over:

Tijdelijk verlaagd BTW-tarief in de horecasector

In de strijd tegen de coronacrisis wordt het BTW-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6% voor de periode van 8 juni 2020 tot eind 2020.

Het gaat hier om het verstrekken van eten en niet alcoholische dranken met het oog op verbruik ter plaatse. Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komen in aanmerking als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten zoals het opnemen van bestellingen, de bediening aan tafel …

Het verschaffen van alcoholische dranken blijft uitgesloten van dit verlaagd BTW-tarief. Hiermee wordt bedoeld bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol. Deze blijven dus onderworpen aan 21% BTW.

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente en tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Tijdelijk Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen die minstens de minimum sociale bijdrage zoals in hoofdberoep betalen, kunnen voor de maand mei en/of juni tijdelijk ouderschapsverlof aanvragen wanneer zij hun activiteit verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen.

Opgelet: deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand!

Meer info betreffende voorwaarden en het bedrag kan je terugvinden op de site van onze partner Liantis Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Coronacrisis: specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

De FOD Financiën heeft op zijn site ook een aantal specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen bekendgemaakt. De maatregelen hebben zowel betrekking op de inkomstenbelastingen als de BTW.

Zo kunnen bepaalde belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden voor het eerste kwartaal 2020 éénmalig een inventaris opmaken per koopwarengroep van niet verkochte en vernietigde producten als gevolg van de Coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan caféhouders die omwille van de verplichte sluiting bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

Meer info hierover kan je terugvinden op de site van de FOD Financiën Steunmaatregelen forfaitaire belastingplichtigen

Coronacrisis: voorontwerp fiscale maatregelen van de federale regering

De regering werkt aan een wetsontwerp dat op twee manieren tegemoet moet komen aan vennootschappen en zelfstandigen die omwille van de Coronacrisis te kampen hebben met verliezen.

Coronacrisis: verlenging overbruggingsrecht tot 30 juni 2020

Voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteit onderbreekt, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2020.

Dit keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd. Wie de uitkering voor juni wil ontvangen, zal een nieuwe aanvraag moeten indienen.

De bouwsector had voor de maand mei nog automatisch recht op het overbruggingsrecht. Door de zware beperkingen die nog tot en met 3 mei van kracht waren voor de sector, werden zij voor de toekenning van het overbruggingsrecht beschouwd als sectoren met verplichte sluiting. Voor de maand juni is dat niet meer het geval: wie actief is in de bouwsector, zal dan enkel nog recht hebben op het overbruggingsrecht als hij zijn activiteiten uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

De regering wil het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering aanmoedigen en voert hiervoor een fiscaal voordeel in.

Indien aan al de voorwaarden en modaliteiten voldaan is, kunnen premies betaald vanaf 1 september 2019 tot een maximum van 310,00 euro recht geven op een belastingvermindering van 40%. Dit komt dus overeen met een maximale belastingvermindering van 124,00 euro op jaarbasis.

De verzekeraar zal hiervoor een fiscaal attest 281.63 afleveren.

Deze premies geven recht op een belastingvermindering en zijn derhalve niet aftrekbaar als beroepskost, zelfs al worden bepaalde risico’s uit de beroepssfeer gedekt.

Enkele van de voornaamste modaliteiten:

-      Het moet gaan om een individueel afgesloten verzekering

-      De verzekerde personen omvatten de verzekeringsnemer, diens samenwonende echtgenoot of partner en de inwonende en gedomicilieerde personen

Aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2019: vrijgestelde dividenden

Voor inkomstenjaar 2019 is een eerste schijf van 800,00 euro dividenden uit aandelen en winstbewijzen vrijgesteld van belastingen. Deze vrijstelling gaat echter niet gepaard met een vrijstelling van roerende voorheffing. De ingehouden roerende voorheffing mag daarom gerecupereerd worden via de aangifte personenbelasting.

Maximum RV te recupereren per partner: 240,00 euro (800,00 euro x 30%).

Indien u recht hebt op deze vrijstelling, mag u ons de bewijzen van de uitgekeerde dividenden en de ingehouden roerende voorheffing bezorgen samen met uw overige fiscale attesten en inkomstenfiches.

BTW en bedrijfsvoorheffing: ook uitstel voor de maand april

De BTW over de maand april moet uiterlijk 20 juli 2020 betaald zijn.

De betaaltermijn voor de bedrijfsvoorheffing van de maand april wordt verlengd tot 15 juli 2020.

Corona-steunmaatregelen: fiscale behandeling

De steunpremies die in het kader van de corona pandemie door de Gemeenschappen en gewesten worden toegekend aan ondernemingen en zelfstandigen zullen vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen.

Coronavirus: voorafbetalingen belastingen

Omwille van de coronacrisis zullen veel bedrijven hun belastingen die ze verschuldigd zijn over de inkomsten van 2020 pas in oktober en/of december kunnen vooraf betalen.

De regering wil vermijden dat deze bedrijven geconfronteerd worden met een hoge vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen. Het systeem voor de berekening van deze vermeerdering zal daarom aangepast worden voor 2020.

Coronavirus: bijkomende maatregelen Vlaams Gewest

Onroerende voorheffing: dit jaar zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing van bedrijven/rechtspersonen pas verstuurd worden vanaf september in plaats van vanaf mei. Eénmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verkeersbelastingen: voor bedrijven/rechtspersonen zal de betaaltermijn van twee op zes maanden gebracht worden. Ook hier kunnen eénmanszaken soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verplichtingen inzake erf- en registratiebelasting: om hieraan te voldoen wordt een algemene termijnverlenging getolereerd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Uitstel aanvragen is hiervoor niet nodig.

Coronavirus: verlenging overbruggingsrecht tot 31 mei 2020

Zelfstandigen die tot en met 3 mei 2020 (of langer) verplicht gesloten moeten blijven of die hun activiteiten in mei zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, hebben ook voor de maand mei recht op het overbruggingsrecht.

Had je het overbruggingsrecht reeds aangevraagd voor de maanden maart en/of april, dan ontvang je het overbruggingsrecht automatisch ook voor de maand mei. Alle zelfstandigen die in maart of april een uitkering ontvingen, zullen uiterlijk 15 mei een mail ontvangen van hun sociaal verzekeringsfonds.

Toch zullen sommige zelfstandigen géén recht hebben op de overbruggingsuitkering voor de maand mei. Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfzaak die in mei niet meer verplicht is te sluiten of aan een zelfstandige die niet langer vrijwillig sluit. Die zelfstandigen zullen hun sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte moeten brengen, zodra ze de e-mail ontvangen hebben (niet eerder!)

Dienstencheques: nog slechts 20% belastingvermindering in plaats van 30%

In Vlaanderen geven dienstencheques en wijk-werkcheques (die sinds 2018 de PWA-cheques vervangen) die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2020 slechts recht op een belastingvermindering van 20% in plaats van 30%.

De nominale waarde van de cheque (9 euro) en het absolute plafond per belastingplichtige dat recht geeft op een belastingvermindering (1 520 euro voor aanslagjaar 2021) blijven ongewijzigd.

! Wanneer je voor meer dan 1 520 euro dienstencheques per jaar aankoopt, is het raadzaam om de aankoop te splitsen op naam van beide partners. Beide partners hebben recht op een belastingvermindering op een maximum aankoopbedrag van 1 520 euro.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments