Studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs: bijzondere regeling voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021

De uren studentenarbeid, verricht tijdens periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen, zijn tot een contingent van 475 uren per kalenderjaar onderworpen aan een gunstregime. Op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen zijn ze enkel onderworpen aan een speciale solidariteitsbijdrage. Bovendien zijn deze uren vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Eén van de sociale maatregelen ingevolge de covid-19 pandemie bestaat erin dat de gepresteerde uren studentenarbeid verricht in de zorgsector of in het onderwijs tijdens het vierde kwartaal 2020 of het eerste kwartaal 2021 niet in rekening gebracht worden voor de berekening van dit contingent van 475 uren. Deze uren zullen dus hoe dan ook onderworpen zijn aan het gunstregime.

Bovendien zullen deze inkomsten op fiscaal vlak niet in aanmerking genomen worden als bestaansmiddel bij de beoordeling of de student nog ten laste is van zijn ouders.

Sociale bijdragen verlagen

De sociale bijdrage die je betaalt aan je sociaal verzekeringsfonds is een voorlopige bijdrage, doorgaans gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden. Wanneer je inkomsten van 2021 vermoedelijk lager gaan zijn dan het referte-inkomen van drie jaar geleden, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering aanvragen op bepaalde drempelbedragen. Lagere inkomsten kunnen zowel te wijten zijn aan persoonlijke factoren, een evolutie van je activiteit, maar ook aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Let op!: Gevolgen van een onterechte verlaging

Een zelfstandige die onterecht zijn voorlopige bijdrage liet verminderen, loopt het risico op aanzienlijke verhogingen. Wie voor het einde van het bijdragejaar nog voldoende bijbetaalt, kan deze verhogingen vermijden. Als je vermindering van je voorlopige bijdragen verkregen hebt, komt het er dus op aan om de evolutie van je inkomen goed te evalueren!

Overbruggingsrecht anno 2021: andere voorwaarden in positieve zin bijgestuurd!

Overbruggingsrecht anno 2021: andere voorwaarden in positieve zin bijgestuurd!

Ook hier zijn er een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de voorwaarden die in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd werden.

Wie het moeilijk heeft door de Coronacrisis zal nog minstens tot 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, maar wel onder andere voorwaarden. De bestaande steunmaatregelen werden geëvalueerd en bijgestuurd.

Het nieuwe systeem bestaat uit drie pijlers.

Pijler 1: dubbel crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting of bij afhankelijkheid van een verplicht gesloten sector

Tot 28 februari 2021 blijft de bestaande regeling gelden voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten of die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector. De kans is zelfs groot dat het dubbel overbruggingsrecht wordt verlengd tot maart 2021.

Goed nieuws! Crisis-overbruggingsrecht uiteindelijk toch niet onderworpen aan sociale bijdragen!

In onze vorige nieuwsbrief gaven we volgende wijziging mee: “Zelfstandige verkrijgers van winsten of baten die naar aanleiding van Covid-19 crisis-overbruggingsuitkeringen ontvangen hebben, moeten hier sociale bijdragen op betalen, aangezien deze uitkeringen niet beschouwd worden als vervangingsinkomsten in de fiscale zin van het woord.”

De regering heeft haar standpunt daarover recent bijgesteld. Uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht zullen toch niet onderworpen zijn aan sociale bijdragen. De beslissing geldt voor zowel het klassieke overbruggingsrecht, het crisis- én het relance-overbruggingsrecht!

Brexit: wat met de BTW vanaf 1 januari 2021

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie getreden. De overgangsregeling die op 1 februari 2020 van start is gegaan, loopt af op 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is het VK niet langer een EU-lidstaat, maar een “derdelandsgebied”, hetgeen belangrijke veranderingen met zich mee brengt inzake BTW.

Transacties van goederen

Voor transacties van goederen tussen een Belgische en een Britse ondernemer (B2B) is vanaf 1 januari 2021 niet langer sprake van een intracommunautaire levering of verwerving, maar wel van in- en uitvoer. Deze transacties zullen onderworpen zijn aan de Britse of Belgische invoerbelasting en aan de douaneheffing. Noord-Ierland vormt hierop een uitzondering; hiervoor zal het communautaire stelsel blijven gelden. Om een onderscheid te kunnen maken met ondernemingen die gevestigd zijn in de rest van het VK, zullen de BTW-nummers van Noord-Ierse ondernemingen beginnen met de speciale prefix “XI” in plaats van ‘GB’.

Overbruggingsrecht anno 2021: andere voorwaarden

Wie het moeilijk heeft door de Coronacrisis zal nog minstens tot 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, maar wel onder andere voorwaarden. De bestaande steunmaatregelen werden geëvalueerd en bijgestuurd.

Het nieuwe systeem bestaat uit twee pijlers.

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting

Tot 31 januari 2021 blijft de bestaande regeling voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten en zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren onveranderd.

Crisis-overbuggingsrecht: vaak toch onderworpen aan sociale bijdragen!

Zelfstandige verkrijgers van winsten of baten die naar aanleiding van Covid-19 crisis-overbruggingsuitkeringen ontvangen hebben, moeten hier sociale bijdragen op betalen. Deze uitkeringen worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten in de fiscale zin van het woord. Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt de zelfstandige hiervoor een fiscale fiche 281.50. Op basis van deze fiche moeten crisis-overbruggingsuitkeringen aangegeven worden in deel 2 van de aangifte personenbelasting, net als de winsten of de baten. In de mate dat de uitkeringen de netto winsten of baten van de 4 voorgaande jaren niet overschrijden, worden ze afzonderlijk belast aan 16,5%; het gedeelte dat deze grens eventueel overschrijdt, wordt gezamenlijk belast tegen het progressief tarief.   

Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen

Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 (BIC PCHQBEBB). Die rekening zal geleidelijk voor meer en meer types schulden worden gebruikt. Op termijn zal u al uw betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen. Dat zal eenvoudiger, duidelijker en handiger zijn.

Gezinsfiscaliteit: wijzigingen mantelzorg en kinderopvang

In de vorige nieuwsbrief werd ook al aangehaald dat de nieuwe regering sleutelt aan de gezinsfiscaliteit. Het voorontwerp van Programmawet versoepelt de voorwaarden voor de belastingvermindering inzake kinderopvang en sleutelt aan de fiscale toeslag die men kan genieten wanneer ouders, broers of zussen ten laste zijn.

Mantelzorg

Wie een grootouder, ouder, broer of zus van minstens 65 jaar ten laste heeft, heeft volgens de bestaande regeling recht op een toeslag van het belastingvrij minimum (3 270 euro voor aanslagjaar 2021).

Deze toeslag wordt op verschillende punten aangepast.

BTW-tarief 6% bij afbraak en heropbouw woningen: uitbreiding mits strikte voorwaarden

In onze vorige nieuwsbrief werden al een aantal nieuwe fiscale maatregelen vermeld die de nieuwe regering in petto heeft.

De afbraak en heropbouw van gebouwen die bestemd zijn voor privébewoning en gelegen zijn in 32 centrumsteden van het land, genieten reeds het verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit verlaagd tarief zal gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid worden tot heel het Belgisch grondgebied.

Uit het ontwerp van nieuwe programmawet blijkt dat deze uitbreiding enkel geldt indien aan een aantal strikte voorwaarden voldaan is. Aan de bestaande regeling inzake afbraak en heropbouw in de 32 opgesomde steden wordt niet geraakt. Aan deze regeling worden geen beperkende of bijkomende voorwaarden gesteld.

Tijdelijke uitbreiding naar het hele Belgische grondgebied mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

Steunmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie

Het scala aan steunmaatregelen om het hoofd te bieden aan de Covid-19 pandemie die wild om zich heen slaat, wordt voortdurend aangepast, uitgebreid, verlengd ... in functie van de noden in de zwaarst getroffen sectoren.

Veel informatie hierrond krijg je uiteraard via de media, diverse beroepsorganisaties, maar ook de site van onze partner Liantis blijft steeds up-to-date.

Coda Boekhouders volgt uiteraard op welke klanten eventueel voor bepaalde maatregelen in aanmerking komen. Wij zullen jullie hierover contacteren.

Indien u zelf met vragen zit, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.

Nieuwe regering – nieuwe fiscale maatregelen

Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe regering alvast een aantal fiscale maatregelen op de agenda heeft staan. Hierna volgen er enkele:

Wat de gezinsfiscaliteit betreft plant de regering maatregelen om de fiscaliteit enerzijds te verlichten en anderzijds beter af te stemmen op de combinatie werk en gezin en de zorg voor oudere inwonende familieleden. Dat zal onder meer gebeuren door een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas en een verhoging van de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste die ouder zijn dan 65 jaar. Waar nodig zal de fiscaliteit ook aangepast worden aan moderne samenlevingsvormen (bijvoorbeeld nieuwe vormen van cohousing en solidariteit zoals kangoeroewonen).

Omwille van Covid-19 werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25% wat de gewone investeringen in vaste activa van natuurlijke personen en kleine vennootschappen betreft die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn verkregen of tot stand gebracht. Deze maatregel zal verlengd worden met twee jaar.

Betalingsuitstel sociale bijdragen brengt fiscale aftrek van premies VAPZ dan toch niet in gevaar!

Premies die een ondernemer stort voor zijn Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) zijn normaal gezien enkel aftrekbaar als al de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald zijn.

Door de corona-crisis kan er betalingsuitstel gevraagd worden voor de sociale bijdragen van 2020 en de regularisatie van de sociale bijdragen van 2018 die uiterlijk op 31 december 2020 vervalt. Ondanks dat deze bijdragen dan pas in 2021 betaald moeten worden, zullen de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen bij wijze van éénmalige administratieve tolerantie toch een aftrekbare beroepskost blijven voor 2020.

Wie betalingsuitstel van sociale bijdragen wenst, kan dat nog aanvragen tot uiterlijk 15 december.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal of de regularisatiebijdrage voor 2018 al heeft betaald, kan geen uitstel van betaling meer krijgen voor dat kwartaal of de regularisatiebijdrage.

Verkeersbelastingen: “beroepsplaat” en “nationale plaat”

Bij Koninklijk en Ministrieel Besluit van 15 december 2019 werden twee nieuwe types van nummerplaten ingevoerd: de “beroepsplaat” en de “nationale plaat”. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020.

De nieuwe beroepsplaat is bedoeld voor carrossiers en herstellers van voertuigen. De plaat blijft één jaar geldig. Zij mogen deze plaat per voertuig gebruiken voor een periode van maximaal vijf dagen, welke niet noodzakelijk op elkaar moeten volgen. De plaat kan gebruikt worden voor welbepaalde doeleinden zoals de levering van het voertuig, de controle van het voertuig na een herstelling… De plaat is onderworpen aan de normale verkeersbelasting, maar is vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling.

Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek: ook voor “specifieke” investeringen

De investeringsaftrek zou normaal gezien voor dit jaar 8% bedragen. Naast die ‘gewone’ investeringsaftrek is er zowel in de personen- als vennootschapsbelasting nog een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor onder meer milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca- inrichtingen, octrooien…

Door de Corona III-wet werd de gewone investeringsaftrek van 8% verhoogd naar 25% voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Zowel eenmanszaken als kleine vennootschappen kunnen voor “specifieke” investeringen, gedaan in deze periode, ook aanspraak maken op de verhoogde investeringsaftrek van 25%, hetgeen immers voordeliger is dan de normale verhoogde aftrek van 13,5%.

Fiscale impact crisis-overbruggingsrecht en relance-uitkering

Een uitkering in het kader van het “klassieke overbruggingsrecht”, waarop een zelfstandige verkrijger van winsten of baten of een bedrijfsleider beroep kan doen in geval van een noodgedwongen sluiting, wordt als vervangingsinkomsten belast tegen de normale progressieve tarieven.

Door de coronacrisis werden de voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen versoepeld en verruimd. Het belastingregime van het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen wijkt in bepaalde gevallen af van het klassieke overbruggingsrecht. Het is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Verkrijgers van winsten of baten

Voor overbruggingsvergoedingen die worden uitgekeerd naar aanleiding van een door de coronacrisis gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit, geldt een afwijkend fiscaal gunstregime.

Vervroegde verliesaftrek: wijziging periode voor vennootschappen

Deze maatregel werd reeds toegelicht in onze nieuwsbrief van juni "Vervroegde verliesaftrek"

Voor vennootschappen is de periode waarvan het verlies achterwaarts kan worden gecompenseerd echter gewijzigd.

De periode waarvan de winsten kunnen gecompenseerd worden met verliezen van het daaropvolgend belastbaar tijdperk, loopt van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020. Deze periode is dus verbonden aan aanslagjaar 2019 of 2020. De winsten van dat belastbaar tijdperk kunnen gecompenseerd worden met de verliezen van het volgende belastbaar tijdperk dat op zijn beurt verbonden is aan aanslagjaar 2020 of 2021.

Receptiekosten: tijdelijk volledig fiscaal aftrekbaar

Over de aftrekbaarheid van receptiekosten is al veel discussie gevoerd. Receptiekosten zijn slechts voor de helft aftrekbaar terwijl reclamekosten volledig aftrekbaar zijn. Het huidige standpunt van de regering luidde dat receptiekosten steeds slechts voor de helft aftrekbaar zijn ook al maken ze deel uit van een event dat tot doel heeft reclame te maken voor een onderneming of een bepaald product, zo bijvoorbeeld bij de organisatie van opendeurdagen of andere events voor klanten.

Daar komt nu tijdelijk verandering in. In de strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft de regering heel wat maatregelen afgekondigd. Eén ervan is de volledige aftrekbaarheid van receptiekosten.

De regering wil daarmee de zwaar getroffen evenementensector ondersteunen. Via de extra aftrek worden bedrijven aangemoedigd om events voor hun klanten (of leveranciers…) te organiseren.

De maatregel is weliswaar slechts tijdelijk. Om 100% aftrekbaar te zijn, moeten de kosten gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

In de strijd tegen de coronacrisis wordt ten behoeve van werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ingehouden op de bezoldigingen van hun werknemers, ingevoerd.

De vrijstelling slaat op de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het surplus aan bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus ten opzichte van de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020. Ze kan voor de drie maanden samen nooit meer bedragen dan 20 miljoen euro.

De consumptiecheque

Om de economie te steunen in tijden van corona, heeft de regering de consumptiecheque gelanceerd. De bedoeling is dat deze cheques besteed kunnen worden in sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis.

Werkgevers kunnen deze cheques onder bepaalde voorwaarden toekennen aan hun personeel. De werknemer wordt er niet op belast, terwijl de cheques voor de werkgever een aftrekbare beroepskost vormen.

De cheques kunnen vervolgens besteed worden in de horecasector, de culturele sector, bij erkende sportverenigingen en door een recente wetswijziging ook in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren.

De nominale waarde per cheque bedraagt maximum 10,00 euro; het totale bedrag per werknemer mag niet meer bedragen dan 300,00 euro. De cheques mogen uitgereikt worden tot 31 december 2020 en blijven 1 jaar geldig. In de horeca kunnen de cheques echter uiterlijk tot 7 juni 2021 gebruikt worden; tot 1 jaar na de heropening volgend op de verplichte sluiting.

Overuren in kritieke sectoren

De arbeidswet laat toe dat een werknemer op zijn initiatief en mits zijn akkoord maximum 100 overuren per kalenderjaar mag verrichten.

In de strijd tegen het coronavirus is dit maximum verhoogd met 120 overuren (dus tot 220 uren) voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, voor zover de werkgevers behoren tot bepaalde kritieke sectoren. Hiermee worden bedrijven bedoeld die behoren tot cruciale sectoren en die essentiële diensten verlenen.

De bezoldiging met betrekking tot deze 120 overuren is vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Aangepaste regeling studentenarbeid in tweede kwartaal 2020 naar aanleiding van de coronacrisis

De uren studentenarbeid gepresteerd tijdens het tweede kwartaal 2020 worden niet meegeteld voor het contingent van max. 475 uren per jaar waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Het doel van deze beslissing was om studenten de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk bij te springen in sectoren met een hoge werkdruk ten gevolge van de coronacrisis. Uiteindelijk geldt deze maatregel voor al de studenten, ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Om te voorkomen dat ouders hierdoor de kinderbijslag verliezen, zullen de regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen een aangepaste reglementering uitwerken.

Op fiscaal vlak zal het loon voor de door studenten in het tweede kwartaal gepresteerde uren niet als bestaansmiddel in aanmerking genomen worden bij de beoordeling of zij nog ten laste zijn van hun ouders.

Coronacrisis en handelshuur

Heel wat handelaars en horecazaken moesten naar aanleiding van de coronacrisis hun vestiging verplicht een tijd lang sluiten. Toch moest de huur voor de locatie vaak volledig verder betaald worden. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep en vennootschappen die hun locatie een tijd lang volledig of gedeeltelijk moesten sluiten, kunnen op deze maatregel terugvallen op voorwaarde dat:

Nieuwe steunmaatregelen om investeringen aan te moedigen

Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming bevat onder andere een aantal nieuwe steunmaatregelen met als doel het aanmoedigen van investeringen. Concreet gaat het over:

Tijdelijk verlaagd BTW-tarief in de horecasector

In de strijd tegen de coronacrisis wordt het BTW-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6% voor de periode van 8 juni 2020 tot eind 2020.

Het gaat hier om het verstrekken van eten en niet alcoholische dranken met het oog op verbruik ter plaatse. Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komen in aanmerking als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten zoals het opnemen van bestellingen, de bediening aan tafel …

Het verschaffen van alcoholische dranken blijft uitgesloten van dit verlaagd BTW-tarief. Hiermee wordt bedoeld bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol. Deze blijven dus onderworpen aan 21% BTW.

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente en tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Tijdelijk Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen die minstens de minimum sociale bijdrage zoals in hoofdberoep betalen, kunnen voor de maand mei en/of juni tijdelijk ouderschapsverlof aanvragen wanneer zij hun activiteit verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen.

Opgelet: deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand!

Meer info betreffende voorwaarden en het bedrag kan je terugvinden op de site van onze partner Liantis Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Coronacrisis: specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

De FOD Financiën heeft op zijn site ook een aantal specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen bekendgemaakt. De maatregelen hebben zowel betrekking op de inkomstenbelastingen als de BTW.

Zo kunnen bepaalde belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden voor het eerste kwartaal 2020 éénmalig een inventaris opmaken per koopwarengroep van niet verkochte en vernietigde producten als gevolg van de Coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan caféhouders die omwille van de verplichte sluiting bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

Meer info hierover kan je terugvinden op de site van de FOD Financiën Steunmaatregelen forfaitaire belastingplichtigen

Coronacrisis: voorontwerp fiscale maatregelen van de federale regering

De regering werkt aan een wetsontwerp dat op twee manieren tegemoet moet komen aan vennootschappen en zelfstandigen die omwille van de Coronacrisis te kampen hebben met verliezen.

Coronacrisis: verlenging overbruggingsrecht tot 30 juni 2020

Voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteit onderbreekt, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2020.

Dit keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd. Wie de uitkering voor juni wil ontvangen, zal een nieuwe aanvraag moeten indienen.

De bouwsector had voor de maand mei nog automatisch recht op het overbruggingsrecht. Door de zware beperkingen die nog tot en met 3 mei van kracht waren voor de sector, werden zij voor de toekenning van het overbruggingsrecht beschouwd als sectoren met verplichte sluiting. Voor de maand juni is dat niet meer het geval: wie actief is in de bouwsector, zal dan enkel nog recht hebben op het overbruggingsrecht als hij zijn activiteiten uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

De regering wil het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering aanmoedigen en voert hiervoor een fiscaal voordeel in.

Indien aan al de voorwaarden en modaliteiten voldaan is, kunnen premies betaald vanaf 1 september 2019 tot een maximum van 310,00 euro recht geven op een belastingvermindering van 40%. Dit komt dus overeen met een maximale belastingvermindering van 124,00 euro op jaarbasis.

De verzekeraar zal hiervoor een fiscaal attest 281.63 afleveren.

Deze premies geven recht op een belastingvermindering en zijn derhalve niet aftrekbaar als beroepskost, zelfs al worden bepaalde risico’s uit de beroepssfeer gedekt.

Enkele van de voornaamste modaliteiten:

-      Het moet gaan om een individueel afgesloten verzekering

-      De verzekerde personen omvatten de verzekeringsnemer, diens samenwonende echtgenoot of partner en de inwonende en gedomicilieerde personen

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!