Voordeel alle aard onroerend goed: geen 3,8-regel meer

Bij de berekening van het voordeel voor een ter beschikking gesteld onroerend goed, wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt naargelang de verstrekker van het voordeel een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is. Het voordeel wordt als volgt berekend:

-      De verstrekker is een natuurlijk persoon: kadastraal inkomen x index x 100/60

-      De verstrekker is een rechtspersoon: er komt nog een extra vermenigvuldigingsfactor bij:

Aanvraag en levering kadastraal uittreksel kan voortaan online

Vanaf 1 november 2018 kan de aanvraag van een kadastraal uittreksel online gebeuren via www.myminfin.be onder de rubriek “Mijn vermogen” > “Online kadastrale uittreksels”. Op die manier krijgt de aanvrager het uittreksel sneller en goedkoper.

Voorheen moest men een kadastraal uittreksel aanvragen via een formulier in een kantoor van de FOD Financiën. De levering ervan nam 10 dagen in beslag en was duurder.

Online is het gevraagde en betaalde uittreksel binnen de 48 uur beschikbaar en kan de aanvrager het raadplegen en/of downloaden.

Belastingvrij bijklussen: verhoging maandgrens voor bepaalde seizoensgebonden sectoren

Voor de drie onderdelen van het belastingvrij bijklussen samen (verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en het verrichten van diensten in de deeleconomie) geldt om te beginnen een jaargrens van 6 130 euro.

Voor de inkomsten uit het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers geldt bovendien een globale maandgrens van 510,83 euro.

Bij KB kan deze maandgrens voor specifieke seizoensgebonden sectoren maximaal verdubbeld worden. De verhoging van de maandgrens zal waarschijnlijk voornamelijk in de sportsector worden doorgevoerd. De activiteiten in die sector zijn immers sterk seizoensgebonden, wat het respecteren van de maandgrens bemoeilijkt.

Een meer gematigde erfbelasting

De nieuwe erfwet van 20 juli 2018 voorziet in een meer gematigde erfbelasting vanaf 1 september 2018 door lagere tarieven bij verkrijgingen buiten de rechte lijn en door de invoering van nieuwe vrijstellingen.

Een verlaging van de tarieven en herziening van de hoogste en de laagste tariefschijven, voor verkrijgingen buiten rechte lijn: dat betekent concreet een lagere erfbelasting tussen broers en zussen onderling, en tussen personen belast aan het tarief “anderen”.

Verkrijgingen tussen broers en zussen:

Oude tarieven                                                Nieuwe tarieven

30% tot 75.000 EUR                                       25% tot 35.000 EUR

Bericht FOD Financiën infocentra

Zoals aangekondigd zijn onze kantoren voor de kmo-doelgroep vanaf 1 oktober enkel nog op afspraak open. Voor een persoonlijk contact zonder afspraak kunnen zelfstandigen, vrije beroepen, kmo's en vzw's en hun mandatarissen enkel nog in één van de 11 infocentra terecht. Voor vragen over een specifiek dossier nemen zij per telefoon of e-mail contact op met de dossierbeheerder wiens contactgegevens ze vinden op de briefwisseling.

Administratieve vereenvoudiging m.b.t. btw-register motorvoertuigen

Sinds 1992 zijn garagisten verplicht een papieren btw-register van de motorvoertuigen bij te houden. Per bedrijfszetel moet een register bijgehouden worden voor de inschrijving van alle voertuigen die geleverd worden (nieuw of tweedehands) en/of waar er een verrichting of tussenkomst mee gebeurt (met uitzondering van het wassen van voertuigen).

Het bijhouden van een geïnformatiseerd register was enkel mogelijk indien er een aanvraag tot vergunning werd ingediend bij het hoofd van het btw-controlekantoor waaronder de belastingplichtige valt. Indien de vergunning werd uitgereikt, was een geïnformatiseerd register enkel mogelijk onder strikte voorwaarden met verplicht te gebruiken documenten.

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting vanaf 1 oktober 2018

De afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie (zie voorgaand artikel). Voor die sloop en nieuwbouw geldt het btw-tarief van 21%.

Uitzondering: enkel in de centrumsteden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak direct gevolgd wordt door de wederopbouw en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. In Vlaanderen zijn er 13 centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Om een bestaande woning in lijn te krijgen met de huidige normen, is het soms interessanter om die woning te slopen en in de plaats een energiezuinige nieuwbouwwoning op te trekken. Vandaar dat bouwheren in stedelijke gebieden deze financiële stimulans krijgen onder de vorm van een verlaagd btw-tarief van 6%.

Wat als uw aannemer ten onrechte 6% btw aanrekent?

Een woning renoveren tegen het verlaagd btw-tarief van 6% is mogelijk indien aan een aantal voorwaarden voldaan is:

Burgerlijke vennootschappen verdwijnen!

Burgerlijke vennootschappen met een economische activiteit zoals vrije beroepers, zullen vanaf 1 november 2018 aan het ondernemingsrecht en in het bijzonder het insolventierecht worden onderworpen. Dit betekent dat vrije beroepen failliet kunnen worden verklaard.

De statuten vermelden het al dan niet burgerlijk karakter van de vennootschap. Ten gevolge van de wetswijziging en het afschaffen van dit onderscheid, dienen de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm” te worden geschrapt.

Het opheffen van het “burgerlijk karakter” volgens de wet, vereist volgens minister van Justitie Geens geen statutenwijziging. Wel kunnen de statuten worden aangepast wanneer een andere wijziging zich opdringt.

Nieuw boetebeleid BTW

In 2012 werden wettelijk zeer hoge BTW-boetes opgelegd, zonder daarbij rekening te houden met de aard van de overtreding. Een simpele fout die te goeder trouw werd gemaakt, werd dan ook zwaar bestraft.

Op vraag van de minister van Financiën past de administratie nu een nieuw boetebeleid toe. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat elke ondernemer te goeder trouw is. Voor welbepaalde overtredingen kan kwijtschelding van een boete verleend worden indien voldaan is aan vier voorwaarden:

Optionele verhuur met BTW: aangepaste regels

Nieuw of grondig verbouwde gebouwen

In onze nieuwsbrief van mei werden de voorwaarden om een nieuw of grondig verbouwd gebouw te verhuren met BTW kort toegelicht: Onroerende verhuur: vanaf 1 oktober 2018 soms met BTW

Waar de datum van inwerkingtreding aanvankelijk was voorzien op 1 oktober 2018, is dat nu volgens het wetsontwerp 1 januari 2019. Meer bepaald voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019. De datum van 1 oktober 2018 blijft echter wel van belang om uit te maken of het betreffende gebouw voldoet aan de voorwaarden om optioneel verhuurd te worden met BTW. Het moet gaan om gebouwen waarvoor de BTW ten vroegste op 1 oktober 2018 opeisbaar is geworden (werken uitgevoerd in september 2018 die uiterlijk op 15 oktober 2018 gefactureerd moeten zijn, komen dus ook in aanmerking).

Nieuwe procedure BTW-bouwaangifte

Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele BTW-bouwaangifte in te dienen door personen die een gebouw (laten) oprichten. Deze aangifte moest binnen de drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen ingediend worden met een uitgebreide opgave van de voor het bouwen ontvangen facturen. Voortaan volstaat het een aantal inlichtingen met betrekking tot het gebouw te verstrekken via een formulier waarvan het model nog zal worden vastgelegd. Er moeten geen ondersteunende documenten meer worden toegevoegd, maar zij moeten op verzoek van de administratie wel kunnen worden voorgelegd.

Verminderde registratiebelasting bij aankoop enige, eigen gezinswoning

Sinds 1 juni kan een natuurlijk persoon een eigen gezinswoning aankopen tegen een verlaagd tarief van 7% registratiebelasting in plaats van het standaardtarief van 10%. Voorwaarde is dat de koper geen eigenaar is van een andere woning of bouwgrond. De 7% geldt enkel voor de aankoop van de enige, eigen gezinswoning.

In sommige gevallen kan je bij de aankoop van een nieuwe woning al genieten van het tarief van 7%, ook al ben je nog eigenaar van je oude woning. Je moet je dan als koper verbinden om het onroerend goed waarvan je nog eigenaar bent uiterlijk één jaar na datum van de authentieke akte te verkopen én je moet kunnen aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen deze verkoop en de verkrijging van het verlaagde tarief van 7%.

De beoordeling in het kader van het tarief van 7% gebeurt per koper individueel. Heb jij geen andere eigendom in volle eigendom, maar je partner wel, dan zal jij kunnen genieten van de 7%, maar je partner niet.

Fiscale steunmaatregelen mogelijk bij hinder door infrastructuurwerken

Ondernemingen die hinder ondervinden bij belangrijke infrastructuurwerken en die kunnen aantonen dat ze hierdoor financiële moeilijkheden hebben, kunnen op “fiscaal vlak” bepaalde steunmaatregelen aanvragen. Hiervoor bestaat een modelformulier dat per post of via e-mail moet worden ingediend bij het bevoegde Regionaal invorderingscentrum.

Het moet gaan om werken met een minimumlooptijd van één jaar die in uitvoering zijn op 1 maart 2018 en een volledige heraanleg van de infrastructuur inhouden.

De steunmaatregelen kunnen betrekking hebben op de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Zij kunnen bestaan uit de toekenning van een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De aanvraag moet gebeuren per schuld op het moment van ontvangst van elk aanslagbiljet of betaalbericht inzake BTW dat voortvloeit uit een nieuw geopende bijzondere rekening.

Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: maatregel 500 euro bijverdienen treedt in werking vanaf 15 juli 2018

In de media is eerder al veel verschenen over het onbelast bijverdienen via verenigingswerk of occasionele dienstverlening aan burgers. Hierbij bestond echter het gevaar van oneerlijke concurrentie met de professionele sector. De overheid heeft daarom de toegelaten activiteiten afgebakend in twee lijsten. Vanaf 15 juli 2018 treedt de maatregel effectief in werking.

Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden komen vanaf 15 juli 2018 in aanmerking om tot 500 euro per maand (geïndexeerd 510 euro) en 6.000 euro per jaar (geïndexeerd 6.130 euro) onbelast bij te verdienen. Indien deze grens overschreden wordt, zullen al de inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd worden.

Enerzijds gaat het om hulp in het verenigingsleven (sportcoaches, begeleiders…) en anderzijds om klusjes waarbij burgers elkaar helpen.

Starten met een bouwbedrijf in het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2019 waarschijnlijk mogelijk zonder het voorleggen van beroepsbekwaamheid.

Na de afschaffing sinds 1 januari 2018 van de gereglementeerde activiteiten zoals schoonheidsspecialiste, bakker, kapper, garagist … en de opheffing van het bewijs van bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018 heeft de Vlaamse regering besloten om de lijn door te trekken voor de gereglementeerde beroepen in de bouwsector vanaf 1 januari 2019. Het voorstel is overgemaakt aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Als zij geen opmerkingen meer heeft, zal het Vlaams parlement over het voorstel stemmen. Het besluit treedt pas in werking nadat het vervolgens in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Het gaat om volgende beroepen:

Goedkeuring wetsvoorstellen zondagsarbeid en ouderschapsverlof

Op 4 juli keurde De Kamer een aantal wetsvoorstellen goed die zorgen voor meer flexibiliteit onder meer wat betreft de zondagsarbeid en het ouderschapsverlof.

Zondagsarbeid

Zondagsarbeid is toegestaan in kleinhandelszaken, kapsalons in badplaatsen, toeristische centra en luchtkuuroorden.

Arbeid op een volledige zondag is echter niet langer gekoppeld aan bepaalde periodes van het jaar en aan bepaalde voorwaarden. Voortaan is arbeid toegelaten op alle zondagen, weliswaar beperkt tot 39 zondagen per werknemer per kalenderjaar. Via een beurtrolsysteem kan de werkgever het volledige jaar door werknemers tewerkstellen op zondag.

Ouderschapsverlof

Jobstudenten: een flexibele oplossing

Om de drukte tijdens de zomervakantie, die vaak gepaard gaat met de afwezigheid van vast personeel op te vangen, kunnen jobstudenten een oplossing bieden. Jobstudenten zijn flexibel inzetbaar en werken bovendien aan een verlaagd RSZ-tarief. Hiervoor moet de student tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst op de ogenblikken dat hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling. Jobstudenten genieten 475 uur per kalenderjaar van een gunstig RSZ-tarief. Zij kunnen zowel met dag- als weekcontracten ingezet worden. Sinds 1 juli 2017 is studentenarbeid bovendien ook toegelaten voor jongeren in stelsels van alternerend leren en werken op voorwaarde dat de studentenarbeid verricht wordt bij een andere werkgever en de jongere geen werkloosheids- of inschakeluitkering krijgt.

Aftrekbaarheid ‘valse hybride wagens’ aangepast

‘Valse hybride wagens’ zijn wagens die uitgerust zijn met een brandstofmotor en daarnaast ook met een elektrische batterij, maar waarbij de batterij een te geringe energiecapaciteit heeft (< 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht) OF waarbij de wagen een CO²-uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscaal statuut van dergelijke wagens gewijzigd. Om de aftrekbaarheid van deze wagens te bepalen, wordt niet langer gekeken naar de officiële CO²-uitstoot van de wagen, maar wel naar het CO²-uitstootgehalte van het overeenstemmende voertuig voorzien van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

De wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Aangifte personenbelasting: tijdig indienen is een absolute must!

Tot ongeveer een jaar geleden was er in de wet enkel sprake van een belastingverhoging in geval van een niet-aangifte of een onvolledige of onjuiste aangifte.

De wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in strijd tegen de fiscale fraude schrijft echter voor dat een belastingverhoging ook kan worden opgelegd bij de laattijdige indiening van een aangifte.

Indien een aangifte laattijdig wordt ingediend, kan de fiscus bovendien een ambtshalve aanslag vestigen. Dit houdt in dat de bewijslast in principe wordt omgekeerd. Het is dan aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van zijn juiste inkomsten.

Verzamel dus al je fiscale attesten en inkomstenfiches en bezorg ze aan je boekhouder. Als blijkt dat er nog documenten ontbreken, kan er nog tijdig een duplicaat aangevraagd worden. Alleen op die manier kan een tijdige indiening van je aangifte gegarandeerd worden.

Verplichte vermeldingen op de website of facebookpagina van uw onderneming

Heel wat ondernemingen hebben tegenwoordig een eigen website of facebookpagina. Op die manier kunnen consumenten, leveranciers of de overheid hen online vinden. Vaak is echter niet geweten dat de website een aantal verplichte zaken moet vermelden. Dat geldt ook indien er louter informatie meegedeeld wordt, zonder dat producten of diensten online worden aangeboden.

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website van de onderneming.

Volgende informatie moet zeker terug te vinden zijn op de website van uw onderneming:

Flitscontroles verricht door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Naast de klassieke controles verricht de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ook “flitscontroles”. Het doel van deze controles is werkgevers die in overtreding zijn bewust te maken dat ze wel degelijk het risico lopen gecontroleerd en gesanctioneerd te worden.

Een aantal sociale controles zijn reeds aangekondigd:

15 juni: garages en carwashes

5 juli: bewakingsfirma’s

21 september: land- en tuinbouwsector (ook aanleg van parken en tuinen)

16 november: taxi- en transportbedrijven

De SIOD beschikt over checklists die je kan raadplegen om je goed voor te bereiden op een dergelijke controle. Daarin is voor elke sector opgenomen wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Checklists flitscontroles SIOD

Forfaitaire terugbetaling van kosten beknot

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën heeft zodanig veel “dubbel gebruik” vastgesteld bij de terugbetaling van kosten door vennootschappen, dat ze beslist heeft deze aan banden te leggen.

Een aantal terugbetalingen van kosten door een professionele vennootschap aan haar zaakvoerder(s), enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s) worden beperkt tot een maximaal forfaitair bedrag per maand:

- een forfait van 15 euro per maand voor parkingkosten van maximum 10 euro

- een forfait van 15 euro per maand voor carwashkosten (het moet gaan om een bedrijfsvoertuig dat hoofdzakelijk beroepsmatig gebruikt wordt)

- een forfait van 20 euro per maand voor representatiekosten van maximum 5 euro

De terugbetaling van deze kosten op basis van werkelijk stukken is voortaan uitgesloten. De terugbetaling van andere kosten kan daarentegen nog steeds toegestaan worden op basis van werkelijke stukken.

Extra heffing voor vennootschappen bij te lage bezoldiging

Een vennootschap die onvoldoende bezoldiging uitkeert aan een bedrijfsleider zal een extra heffing moeten betalen.

Een vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk persoon een bezoldiging uitkeren die:

- ofwel minstens 45.000 euro bedraagt

- ofwel lager is dan 45.000 euro maar minstens even hoog is als het belastbaar inkomen van de vennootschap voor dat boekjaar.

Alle vormen van bezoldiging komen hierbij in aanmerking.

Indien aan die voorwaarde niet voldaan is, betaalt de vennootschap voortaan een extra heffing op het verschil tussen enerzijds 45.000 euro OF de minimale bezoldiging die toegekend had moeten zijn en anderzijds de hoogste bezoldiging die aan één van de bedrijfsleiders werd toegekend.

Onroerende verhuur: vanaf 1 oktober 2018 soms met BTW

Tot nu toe is de verhuur van onroerende goederen in beginsel vrijgesteld van BTW. Bijgevolg is er geen aftrek van de BTW op de bouwkosten mogelijk. De wet voorziet een aantal situaties waarin de vrijstelling niet geldt, zoals de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen en de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.

Vanaf 1 oktober 2018 kan er enerzijds onder bepaalde voorwaarden geopteerd worden om nieuwe gebouwen te verhuren met BTW.

Ook giften aan “stichting” van universitair ziekenhuis zijn voortaan fiscaal aftrekbaar

Giften vanaf 40 euro door particulieren gedaan aan universitaire ziekenhuizen geven recht op een belastingvermindering. Het werven van middelen ter financiering van hun wetenschappelijk onderzoek wordt door de ziekenhuizen echter vaak ondergebracht in een door hen opgerichte “stichting” die losstaat van het ziekenhuis. Op 19 april heeft de Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om ook de giften in geld aan de “stichtingen” in aanmerking te laten komen voor een belastingvermindering.

10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor aannemers en studiebureaus vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn aannemers en studiebureaus verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Doel van deze verplichte verzekering is de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten weg te nemen.

Het toepassingsgebied van deze verplichte verzekering is beperkt. Het moet gaan om werken aan woningen of appartementen waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. De verzekering slaat bovendien enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het moet met andere woorden gaan om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning.

De aannemer is verplicht het verzekeringsattest te bezorgen aan de klant, aan de architect en aan de RSZ in het kader van de werfmeldingsplicht.

De klant is vervolgens verplicht dit verzekeringsattest aan de bank te bezorgen indien hij of zij voor de werken een lening heeft afgesloten.

Opstellen van uw factuur: in welke taal ?

Facturen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen moeten in het Nederlands opgesteld worden. Indien dat niet gebeurt zijn ze nietig en worden ze geacht nooit bestaan te hebben. Buitenlandse afnemers die het Nederlands niet verstaan, zullen bij voorkeur een factuur ontvangen in hun eigen taal. Wanneer de afnemer gevestigd is in de Europese Economische ruimte (buiten België) mag een bijkomende factuur opgesteld worden in een andere officiële taal van de Europese Economische ruimte. Deze andere taal moet door alle betrokken partijen begrepen worden. Deze factuur is “bijkomstig”; er moet bijgevolg altijd in de eerste plaats een Nederlandstalige versie worden opgesteld. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie van de factuur, primeert de Nederlandstalige versie.

Afnemers gevestigd buiten de EER of binnen België (in Brussel of Wallonië) kunnen wel een vertaling wensen van de Nederlandstalige factuur. Deze vertaling zal echter geen rechtsgeldige versie zijn.

Transitiepremie voor startende 45-plussers in hoofdberoep

De Vlaamse regering keurde een regeling goed over de transitiepremie. Inactieve 45-plussers die vanaf 15 maart 2018 een zelfstandige activiteit in hoofdberoep willen starten, kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. Een overgang van bijberoep naar hoofdberoep komt ook in aanmerking. De zelfstandige activiteit moet gedurende de hele periode dat de premie wordt toegekend in hoofdberoep blijven en de onderneming moet ook de hele periode gevestigd blijven in het Vlaamse Gewest. De aanvrager moet als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB en de dag vóór de start van de zelfstandige activiteit uitkeringen ontvangen. Bovendien moet de aanvrager een verplicht begeleidingstraject van minstens zes weken met succes hebben afgerond. Tijdens dit zogenaamde prestarterstraject leert de zelfstandige onder andere hoe een ondernemings en financieel plan opgesteld wordt.

ResQ bonussysteem als alternatieve verloningsvorm

ResQ is een digitaal bonussysteem waarbij werkgevers aan hun werknemer(s) toegang geven tot een budget dat ze kunnen gebruiken voor huishoudelijke diensten. ResQ staat voor Residential Quality. De bonus kan aangevraagd worden voor iedereen die een loon ontvangt, dus ook voor de bezoldigde zaakvoerder of bestuurder.

Hoe werkt het?

Personen die een dergelijk budget toegekend krijgen kunnen via het ResQ platform een uitvoerder kiezen voor de dienst. De dienstverlener werkt dan volgens forfaitaire uurtarieven. De werknemer kan echter ook een eigen dienstverlener kiezen. In dat geval spreekt hij zelf het uurtarief af met de dienstverlener. Nadat de uitgevoerde dienst door de werknemer is goedgekeurd, zorgt ResQ voor de facturatie aan de werkgever en de betaling aan de dienstverlener. ResQ volgt de besteding en de evolutie van het beschikbare saldo elektronisch op.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!