Geen BTW-voorschotten meer voor kwartaalaangevers: goede opvolging vereist om cash problemen te vermijden

In de vorige nieuwsbrief werd reeds aangehaald dat de BTW-voorschotten voor kwartaalaangevers vanaf 1 april 2017 geschrapt worden. Deze wijziging kadert in een vereenvoudiging van de BTW-wetgeving en administratie. Tegelijk wordt het probleem van de voorfinanciering van de BTW aangepakt. BTW-plichtigen met sterk schommelende bedragen aan verschuldigde BTW, moesten voorheen soms te hoge voorschotten betalen ten gevolge van een piek aan inkomsten in het voorgaande kwartaal.

Investeringen in beveiliging van beroepslokalen: verhoogde fiscale aftrek

Op de site www.besafe.be/ondernemers/investeringsaftrek-beveiliging van de dienst Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u een overzichtslijst van beveiligingsmaterialen die recht geven op een verhoogde investeringsaftrek (vb. specifiek inbraakwerend glas, beveiligingssystemen voor deuren, camerasystemen …)

Voorwaarde is dat de materialen geplaatst worden door een geregistreerd aannemer (raadpleeg hiervoor www.nelectra.be). De aannemer moet een schriftelijke verklaring afleveren waarin hij garandeert dat de materialen geheel volgens de wettelijke voorschriften werden geplaatst.

Bovendien kan u de investeringen maar aftrekken voor zover ze effectief betaald werden in het belastbaar tijdperk.

Voorafbetalingen aan belastingen inkomstenjaar 2017: stijging vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling

Gedurende de vorige twee inkomstenjaren bedroeg de vermeerdering in geval van onvoldoende voorafbetalingen slechts 1,125 %. Bijgevolg hebben veel belastingplichtigen tijdens die jaren geen of heel weinig voorafbetalingen gedaan. Vanaf inkomstenjaar 2017 bedraagt de verhoging minimum 2,25%. Er werd bovendien geen vermeerdering toegepast indien deze niet méér bedroeg dan hetzij 1% van de verschuldigde belasting, hetzij 40 euro (voor inkomstenjaar 2016). Deze limieten worden aangepast naar respectievelijk 0,5% en 80 euro (voor inkomstenjaar 2017).

Met enkel een betaling voor de vierde voorafbetaling (20 december) kan u voortaan geen vermeerdering vermijden.

Tijdstippen waarop voorafbetalingen gedaan kunnen worden: vóór 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS): een snellere en goedkopere schuldenregeling tussen bedrijven buiten de rechtbank

Ruim 30% van de schulden tussen ondernemingen wordt niet tijdig betaald, terwijl er vaak weinig discussie over bestaat. Sinds juli 2016 is er een nieuw KB Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) van kracht, waardoor schulden waarvoor geen betwisting bestaat sneller en goedkoper via een administratieve, volledig digitale procedure geïnd kunnen worden in plaats van via de trage en dure gerechtelijke weg. De IOS-betalingsbevelprocedure verloopt in stappen:

Vervroegd op pensioen in 2017: nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Reeds enkele jaren zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan steeds strenger geworden. Ook in 2017 moeten we met zijn allen opnieuw iets langer werken. Met een leeftijd van minstens 62,5 jaar en een loopbaan van minstens 41 jaar kan een werknemer in 2017 op een welverdiend pensioen vertrekken. De leeftijdsgrens verlaagt als je een loopbaan van 42 of 43 jaar hebt. Deze trend zet zich ook verder na 2017.

Ingangsdatum pensioen

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

Het ter beschikkingstellen van bedrijfswagens wordt duurder voor de vennootschappen-werkgevers

Tot en met 31 december 2016 waren volgende regels van toepassing: een vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking stelde aan een bedrijfsleider of werknemer, moest 17% van het voordeel dat belastbaar was in hoofde van de genieter toevoegen aan haar verworpen uitgaven. Wanneer de genieter van het voordeel een eigen bijdrage betaalt voor het persoonlijk gebruik van het voertuig, wordt zijn belastbaar voordeel verminderd met zijn persoonlijke bijdrage. Op die manier verkleinde de basis waarop het te verwerpen bedrag in hoofde van de vennootschap berekend moest worden.

Vanaf 1 januari 2017 zal het percentage van 17% opgetrokken worden naar 40% wanneer de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk door de vennootschap ten laste genomen worden. Bovendien zal bij het berekenen van het in hoofde van de vennootschap te verwerpen bedrag, voortaan de eigen bijdrage die de genieter van het voordeel betaalt buiten beschouwing gelaten worden.

Kwartaalvoorschotten BTW afgeschaft vanaf 1 april 2017

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van de btw-regelgeving en –administratie. Op deze manier wordt tevens het probleem van de voorfinanciering van de BTW opgelost.

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn.

Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering mogelijk

De voorlopige sociale bijdragen van 2017 worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, dus dat van 2014. Indien je inkomen van 2017 aanzienlijk lager zal zijn dan dat van 2014 kan er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van sociale bijdragen aangevraagd worden. Dit kan onder meer het geval zijn bij een gewijzigde situatie zoals een omschakeling van hoofd- naar bijberoep, uitzonderlijke opbrengsten in 2014, …. Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. De aanvraag tot vermindering gebeurt best voordat de bijdrage van het eerste kwartaal 2017 betaald wordt.

Nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp; wat te doen met de oude?

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt. Wanneer de zorgverlener zelf (via papieren facturatie) oude modellen van getuigschriften indient in het kader van de derdebetalersregeling, zal het ziekenfonds ze niet uitbetalen aan de zorgverlener.

Loon uitbetalen in cash voortaan verboden in horeca- en bakkerijsector

Zoals reeds eerder gemeld, moeten werkgevers sinds 1 oktober 2016 de lonen van hun medewerkers verplicht digitaal uitbetalen. Onder bepaalde voorwaarden konden de sectoren hierop een uitzondering maken. Dit was onder meer het geval in de horeca- en bakkerijsector, maar die specifieke uitzonderingen zijn inmiddels vervallen.

In de horeca werd een uitzondering gemaakt voor occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en flexi-jobbers). In de bakkerijsector gold de uitzondering voor studenten die als bedienden werken in bakkerijen.

Zowel voor de horeca- als de bakkerijsector werd het bestaan van een sectoraal gebruik rond het uitbetalen van lonen in cash verworpen. Voor de bakkerijsector betekent dit dat werkgevers vanaf 28 januari 2017 geen lonen meer mogen uitbetalen in cash. Voor de horecasector is dit verboden vanaf 2 februari 2017.

Nuttige informatie over je zakenrelaties (klanten/leveranciers): informeer bij ons!

Het is (te) weinig geweten dat wij als beroepsbeoefenaar jaarrekeningen kunnen opvragen van zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen, op voorwaarde dat ze een neerleggingsplicht van de jaarrekening hebben.

Alvorens als ondernemer samen te werken met derden (klant of leverancier) is het toch interessant te weten hoe deze er financieel voorstaat. Sta je op het punt belangrijke overeenkomsten af te sluiten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Op die manier kun je nalatige klanten vermijden of kan je te weten komen of er een risico is tot een inhoudingsplicht (bij samenwerking met aannemers).

Hypothecaire leningen en levensverzekeringen: verplichte elektronische aanlevering van gegevens aan de FOD Financiën

De wet van 18 december 2016 verplicht ons om de gegevens van hypothecaire leningen en levensverzekeringen elektronisch door te geven aan de overheid. Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen die fiscale attesten aan hun cliënten bezorgen, moeten vanaf aanslagjaar 2017 (fiscale aangifte over inkomstenjaar 2016) ook inlichtingen verstrekken aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Meldingsplicht en BTW voor groepspraktijken

Voor alle ondernemers die niet btw-plichtig zijn, kunnen er belangrijke wijzigingen zijn op vlak van doorrekening van kosten tussen collega’s die met u samenwerken.

U zal dan rekening moeten houden met een aantal nieuwe administratieve verplichtingen.

De vrijstelling van BTW voor wat betreft de behandeling van de patiënten blijft behouden.

We nodigen u uit op dinsdag 17 januari 2017 van 14u tot 15u om deze wetgeving toe te lichten bij ons op kantoor.

Gelieve voor 13 januari uw naam en het aantal deelnemers door te geven via Secretariaat@codaboekhouders.be.  De collega’s waarmee u samenwerkt zijn ook welkom.

De deelname is gratis.

Onderstaand treft u onze nota met de nieuwe wetgeving aan:

Bron: ci nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd.12/12/2016

Sociale bijdragen: eerste bijdrageherzieningen 2015 in aantocht

De berekeningswijze van de sociale bijdragen is vanaf bijdragejaar 2015 grondig gewijzigd. De sociale bijdragen van een bepaald jaar worden sindsdien berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf (tot en met 2014 werden de bijdragen berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien, zonder herziening achteraf).

Het gevolg is dat vanaf 2015 voor alle zelfstandigen eerst voorlopige sociale bijdragen aangerekend worden die jaar na jaar herzien worden. De voorlopige bijdrage wordt berekend op het netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien.

Aangezien de werkelijke inkomens van 2015 inmiddels officieel zijn vastgesteld door de fiscale administratie, zullen vanaf begin 2017 de eerste herzieningen van de bijdragen van 2015 verstuurd worden!

Studentenjobs: 50 dagen worden 475 uur

Op 1 januari 2017 zijn de regels op studentenarbeid gewijzigd. De 50 dagen waarin studenten mochten werken met verminderde sociale bijdragen, worden voortaan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.

Het vorige systeem was niet voor iedereen even interessant. Een student die maar een paar uur per dag werkte, was toch een dag kwijt. Daarom besloot de federale regering om de dagen om te zetten in uren. Vanaf 1 januari geldt een gewerkt uur dus als een uur en niet meer als een volledige dag. Bovendien verhoogde de regering het aantal uren tot 475, het equivalent van bijna 60 dagen (uitgaande van 8 uur per dag). Op fiscaal vlak genieten studentenbezoldigingen een vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing; deze zal voortaan eveneens toegepast worden op 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar.

Raadpleeg uw aanvullend pensioen voortaan via mypension.be

Iedereen, of u nu loontrekkend of zelfstandige bent, heeft voortaan toegang tot DB2P, de nationale databank van de aanvullende pensioenen, ook wel de tweede pensioenpijler genoemd. Via dit portaal raadpleegt u informatie van verzekeraars en pensioenfondsen over de pensioentoezegging waarop u aangesloten bent.

Welke gegevens vindt u op mypension.be?

Elk jaar kan u vanaf 1 oktober op www.mypension.be uw nieuwe situatie voor het lopende jaar bekijken. Nadat u zich met uw elektronische identiteitskaart aanmeldde, krijgt u een overzicht van:

Speed pedelecs: geen vrijstelling fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die tot 45 km per uur kunnen halen. Sinds 1 oktober moet al wie met een speed pedelec fietst een rijbewijs hebben, een nummerplaat aanvragen bij de DIV, een helm dragen en een verzekering afsluiten.

Aangezien dergelijke fietsen een ideaal alternatief vormen voor korte en middellange afstanden, voert de minister van mobiliteit gesprekken om de aankoop van dergelijke fietsen in de toekomst fiscaal aftrekbaar te maken.

Aangezien speed pedelecs volgens de huidige Belgische wetgeving beschouwd worden als “bromfietsen” vallen ze buiten de specifieke vrijstellingsregeling die geldt ten aanzien van de kilometervergoeding die werknemers ontvangen in verband met werkelijk met de fiets gedane woonwerkverplaatsingen. Voor elektrische fietsen met een trapondersteuning van max. 25 km per uur gelden daarentegen dezelfde fiscale voordeelmaatregelen als bij gewone fietsen.

Wordt vervolgd …

Geregistreerd kassasysteem is onverenigbaar met forfaitaire taxatie

Belastingplichtigen die hetzij “verplicht”, hetzij “vrijwillig” gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem, worden met ingang van 1 januari 2017 voor hun gehele activiteit uitgesloten van de forfaitaire regeling zowel inzake BTW als inzake personenbelasting.

Uitbaters van een restaurant- of cateringbedrijf zijn verplicht een BTW-kasticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken, indien hun jaaromzet exclusief BTW van de restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 EUR.

Verhoging roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%: tussentijds dividend nog aan 27%!

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%. Voor vennootschappen die in aanmerking komen om deze maand nog een tussentijds dividend uit te keren, kan de inhouding van de roerende voorheffing nog aan 27%.
De uiterste datum van betaalbaarstelling van het dividend is in dat geval 31 december 2016. De aangifte en betaling van de roerende voorheffing dient vervolgens binnen de 15 dagen te gebeuren, dus uiterlijk op 15 januari 2017.

Een tussentijds dividend is een dividend waartoe een bijzondere algemene vergadering op elk moment van het boekjaar kan beslissen en waarvan het bedrag ten hoogste gelijk mag zijn aan de uitkeerbare winst.

Verhoging boete bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Vanaf het inkomstenjaar 2017 betaalt u 2,25% boete als u geen of onvoldoende voorafbetalingen verricht op uw belasting. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Ons advies: voldoende voorafbetalen, bij voorkeur in het begin van elk boekjaar!

Giften aan hogescholen voortaan fiscaal aftrekbaar

Voortaan kunnen ook giften aan hogescholen recht geven op een belastingvermindering, indien voldaan is aan een aantal voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling;
  • de instelling moet een attest uitreiken voor de giften die zij ontvangt;
  • de gift moet in geld gedaan zijn;

Universiteiten vielen reeds onder de groep van erkende instellingen, hogescholen daarentegen niet. Zij waren tot voor kort uitgesloten, waardoor ze heel wat inkomsten misliepen.

Aangezien hogescholen, net als universiteiten, eveneens wetenschappelijk onderzoek, innovatieve en maatschappelijke dienstverlening verrichten, werden zij recent ook opgenomen in de lijst van erkende instellingen. Zij kunnen voortaan ook attesten uitreiken voor ontvangen giften.

Geheime commissielonen

Indien een vennootschap bepaalde vergoedingen of voordelen die ze heeft uitgekeerd niet op fiche zet, riskeert zij hierop belast te worden als geheim commissieloon (aan een tarief van 103%)!

Indien bij een fiscale controle de vaststelling gedaan wordt van dergelijke vergoedingen of voordelen waarvoor niet op correcte wijze een fiche werd ingediend, kan de vennootschap nog aan de bijzondere aanslag op geheime commissielonen ontsnappen, indien de verkrijger van de vergoedingen/voordelen op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd wordt. Deze vaststelling van de verkrijger moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar en zes maanden vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Eén van de manieren om een ondubbelzinnige identificatie te realiseren zou een schriftelijk akkoord van de verkrijger kunnen zijn met vermelding van zijn identiteit, nationaal nummer en het bedrag van de vergoedingen en voordelen dat hij verkregen heeft.

Nieuwe structuur van de FOD Financiën

In onze nieuwsbrief van augustus hebben we het reeds gehad over de hervormingen binnen de fiscale diensten van de FOD Financiën.

Sinds 1 juli 2016 is er voor elke belastingplichtige maar 1 kantoor meer bevoegd voor het beheer van alle materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw ...). Een zelfstandige of KMO kan dus vandaag voor zowel zijn personenbelasting, vennootschapsbelasting, als voor de btw bij hetzelfde kantoor terecht. Voor de onroerende voorheffing, roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing daarentegen zijn er, binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen, enkele specifieke kantoren bevoegd.

Huurovereenkomst voor korte termijn mogelijk: pop-up formule

In Vlaanderen is het sinds kort mogelijk om voor je onderneming een huurovereenkomst af te sluiten voor een periode van maximum een jaar. Op deze manier kan men gedurende een korte periode starten met een pop-up onderneming op een specifieke locatie en uittesten of het nieuwe concept succesvol is.

Pop-up ondernemingen zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze bieden de mogelijkheid aan creatieve ondernemers om een nieuw concept op een nieuwe locatie op te starten en zorgen voor minder leegstand van panden. Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een korte periode botste echter met de principes van de Handelshuurwet. Deze wet legt namelijk een minimumduur van 9 jaar vast. Dankzij het nieuwe Vlaamse pop-up decreet vormt dit voortaan geen hinderpaal meer en kan een huurovereenkomst van maximaal één jaar afgesloten worden. Eventuele aanpassingswerken in het pand mogen enkel uitgevoerd worden nadat dit schriftelijk werd overeengekomen met de eigenaar.

Mobiliteitsbudget – alternatief voor de bedrijfswagen

In België is de bedrijfswagen voor de werkgever een fiscaal aantrekkelijke vorm van verloning en een eenvoudige oplossing voor de mobiliteit van zijn werknemers. Groeiende milieu– en mobiliteitsproblemen vragen echter naar aantrekkelijke en duurzame alternatieven.

Het toekennen van een mobiliteitsbudget is hierbij een mogelijkheid. Dit budget kan de werknemer in functie van zijn persoonlijke behoeften vrij spenderen aan een brede waaier van vervoersmogelijkheden. Zo een flexibel budget zou de werknemer stimuleren om alternatieven voor de bedrijfswagen te overwegen zoals de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer. De invoering van een mobiliteitsbudget moet budgetneutraal kunnen gebeuren. Dit wil zeggen zowel vanuit werkgeversstandpunt (geen extra kost) als vanuit werknemersstandpunt (geen nettoloonverlies).

De toekomst zal moeten uitwijzen of het mobiliteitsbudget al dan niet succesvol zal zijn. De beleidsmakers willen het idee een valabele kans geven en optimaliseren.

Belastingvermindering dakisolatie: overeenkomst en voorschot uiterlijk voor eind 2016.

De belastingvermindering in verband met uitgaven voor de isolatie van het dak van een woning wordt geschrapt met ingang van aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017). Er is echter voorzien in een overgangsregeling. Indien aan volgende twee voorwaarden voldaan is, geven uitgaven die uiterlijk op 31 december 2017 werkelijk betaald zijn toch nog recht op de vermindering:

  • de uitgaven moeten betrekking hebben op een overeenkomst die uiterlijk op 31 december 2016 werd gesloten (let op: een offerte volstaat niet!)
  • in het kader van deze overeenkomst moet er, eveneens uiterlijk 31 december 2016, een voorschot betaald zijn.

Indien aan beide voorwaarden voldaan is, komen verdere uitgaven die uiterlijk op 31 december 2017 betaald zijn in het kader van deze overeenkomst, toch nog in aanmerking voor een belastingvermindering in de aangifte met betrekking tot aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).

Boekhoudkundige verwerking van geschenkcheques.

Aankoopcheques of cadeaubonnen bestaan in veel varianten en staan met stip op nummer 1, zowel om te geven als om liefst te krijgen.

Geschenkcheques zijn cheques van een handelaar die de begunstigde kan omruilen tegen producten/diensten verkrijgbaar bij deze handelaar. De cheque wordt aangekocht door een derde en later ingeruild voor de goederen of diensten die de begunstigde van de cheque wenst te kopen.

Voor de uitgever-handelaar is er pas sprake van een opbrengst op het ogenblik dat hij de goederen of diensten levert aan de begunstigde van de geschenkcheque. Er wordt m.a.w. geen omzet geboekt op het moment van de verkoop van de cheque. Ook de BTW-administratie ziet de verkoop van geschenkcheques als de overdracht van een onlichamelijk goed (een betaalmiddel) die vrijgesteld is van BTW. Bovendien zou bij de verkoop van de cheque moeilijk te bepalen zijn welk het BTW-bedrag is, aangezien het nog niet duidelijk is voor welke producten de cheque geruild zal worden.

Kleine ondernemingen: vrijstelling indienen ‘nihil’-listing

Vrijgestelde kleine ondernemingen moeten vanaf 1 juli 2016 niet langer een klantenlisting indienen, indien het een nihil-listing zou zijn.

Onder inwerkingtreding vanaf 1 juli 2016 moet worden verstaan dat de nieuwe regeling van toepassing is “vanaf de klantenlistings voor het jaar 2016”.

Ondernemingen die hun activiteit hebben stopgezet in de eerste zes maanden van 2016, moeten desgevallend nog altijd een nihil-listing indienen.

Flexi-jobs in de horeca

Sinds eind vorig jaar bestaat de mogelijkheid om als flexi-job werknemer of flexi-job uitzendkracht van start te gaan. Een nieuw statuut waarbij het voor een werknemer, die elders een hoofdjob heeft, mogelijk wordt om bij te klussen in de horeca.

Bijklussen in de horeca was tot voor kort niet interessant, aangezien men er als werknemer netto weinig aan over hield. De flexi-jobs werden dan ook ingevoerd door de overheid om zwartwerk in de horecasector tegen te gaan.

Werkloze mag starten als zelfstandige in bijberoep

Een werkloze mag vanaf 1 oktober een beperkte activiteit starten als zelfstandige in bijberoep met behoud van zijn werkloosheidsuitkering. Op deze manier wil de federale regering ook werklozen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar het zelfstandig ondernemerschap in hoofdberoep. Tot nu toe was deze cumul enkel onder strikte voorwaarden mogelijk voor wie zijn nevenactiviteit, tijdens zijn tewerkstelling als werknemer, reeds gedurende minstens drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag uitoefende.

Ook voor de nieuwe regeling gelden een aantal voorwaarden:

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!