Voorafbetalingen aan belastingen: wijzigingen

De overschrijvingsformulieren van de voorafbetalingen zijn inmiddels verzonden. Vanaf nu dien je op het nieuwe rekeningnummer te storten. Zie ook onze vorige nieuwsbrief: https://www.codaboekhouders.be/actua/voorafbetalingen-aan-belastingen-wijzigingen-vanaf-2019 Indien je echter voor de eerste keer een voorafbetaling wenst te doen, krijg je geen overschrijvingsformulier toegestuurd. Ook de referte is gewijzigd (vroeger het ondernemingsnummer). In de nieuwe referte zit een stuk van het nationaal nummer vervat. Indien je geen overschrijvingsformulier hebt ontvangen en toch een voorafbetaling wil doen, vermeld je best jouw nationaal nummer in de vrije zone (voor natuurlijke personen) of het ondernemingsnummer (voor vennootschappen). In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat er op MyMinfin een berekeningsmodule beschikbaar zou worden om de juiste referte te bekomen. Deze is er echter nog niet.

 

Kort samengevat:

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

Nieuw vennootschapsrecht: afschaffing van de BVBA

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd in de Kamer.

Bijna alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan ingrijpende wijzigingen. De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019.

Na de hervorming zullen er nog maar vier vennootschapsvormen overblijven:

  • De BV (Besloten Vennootschap)
  • De NV (Naamloze Vennootschap)
  • De CV (Coöperatieve Vennootschap)
  • De maatschap


De BV, de NV en de CV zijn vormen van kapitaalvennootschappen. Dit zijn de vennootschapsvormen met een beperkte aansprakelijkheid.

De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap. Ze heeft al dan niet rechtspersoonlijkheid. Zowel de VOF als de Commanditaire Vennootschap zijn varianten van de maatschap die rechtspersoonlijkheid hebben.

Nieuw adres door gemeentefusie: wat met de KBO?

Door de fusies van 15 Vlaamse gemeenten kregen heel wat Belgen dit jaar een nieuw adres. De omzetting in de KBO gebeurde volledig automatisch voor de adressen van natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook voor die van vestigingseenheden en bijkantoren. In de gevallen waar er een zogenaamde ‘publicatieverplichting’ geldt, publiceerde de overheid deze adreswijzigingen kosteloos in het Belgisch Staatsblad.

Voor een kleine 6.000 adressen bleek de omzetting echter een probleem. Wil je zeker zijn dat de adresgegevens van je onderneming juist in de KBO vermeld staan, controleer dit dan even via public search. Mocht je adres niet correct zijn, kan je contact opnemen met de helpdesk van de KBO (02 277 64 00).

Voor de aanpassing van het adres van je vestigingseenheid kan je ook bij je ondernemingsloket terecht. Als je een getekend officieel attest van de gemeente meebrengt, is die aanpassing bovendien gratis.

Wijziging aansprakelijkheid aannemersschulden

In hoofde van een ondernemer die een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, bestaat er een inhoudingsplicht wanneer de betrokken aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Meer informatie over deze inhoudingsplicht: Inhoudingsplicht | CODA Boekhouders |

Levering van planten en bloemen: binnenkort uitbreiding verlaagd tarief BTW

Volgens de huidige reglementering moet een tuinaannemer die bij een klant een tuin gaat aanleggen 21 % BTW aanrekenen op zijn werkuren én op de planten. Het geheel wordt door de BTW-administratie immers beschouwd als een dienstverlening (werk in onroerende staat) en niet als een levering van goederen.

Op de aankoop van de planten betaalt de tuinaannemer slechts 6% BTW. Dat is ook het geval indien de klant zelf de planten gaat aankopen. Om die oneerlijke concurrentie weg te werken, werd door de Kamercommissie dan ook beslist om de levering van planten door een tuinaannemer binnenkort ook aan 6% BTW mogelijk te maken.

Van zodra de desbetreffende wet in het Belgische Staatsblad verschenen is, is het wel belangrijk dat de tuinaannemer een uitsplitsing maakt op zijn factuur. Op zijn werkuren blijft immers 21% BTW van toepassing, terwijl de levering van de planten aan 6% BTW kan. Zonder deze uitsplitsing zal alsnog het 21% btw-tarief op zijn volledige factuur gelden.

We houden je verder op de hoogte wanneer deze wet in voege gaat!

Belastingvermindering dakisolatie: enkel nog in het Waals Gewest

De FOD Financiën publiceerde onlangs een FAQ over de belastingvermindering voor dakisolatie.

Vanaf aanslagjaar 2015 zijn de gewesten bevoegd voor deze vermindering. De belastingvermindering voor dakisolatie bestaat vandaag enkel nog voor het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is deze vermindering opgeheven vanaf aanslagjaar 2017. In het Vlaams Gewest bestond er voor aanslagjaar 2018 (m.b.t. uitgaven gedaan in 2017) nog een overgangsregeling. Vanaf aanslagjaar 2019 (uitgaven gedaan vanaf 2018) wordt de belastingvermindering voor dakisolatie niet meer verleend in het Vlaams Gewest.

Het gewest waarvan de bepalingen zullen worden toegepast, is het gewest waar je fiscale woonplaats is op 1 januari van het aanslagjaar. De plaats waar de betreffende woning gelegen is, is dus niet bepalend om uit te maken of de dakisolatie nog in aanmerking komt voor belastingvermindering.

Snellere uitbetaling moederschapsuitkeringen

Kersverse zelfstandige mama’s krijgen sinds 1 januari 2019 de eerste uitbetaling van een moederschapsuitkering uiterlijk dertig dagen na de eerste opgenomen dag moederschapsrust. Die eerste uitbetaling heeft dan betrekking op de weken opgenomen moederschapsrust die op dat moment al verstreken zijn. De volgende uitbetalingen zullen maandelijks gebeuren. Tot voor kort betaalden de meeste ziekenfondsen de volledige uitkering in één keer. Bovendien deden ze dat vaak pas vier maanden na de bevalling.

Vrouwelijke zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, hebben naar aanleiding van een bevalling recht op maximum twaalf weken moederschapsrust. Elke opgenomen week moederschapsrust geeft recht op een moederschapsuitkering. Je moederschapsuitkering aanvragen doe je bij je ziekenfonds, dat ook instaat voor de uitbetaling.

Uitstel voor UBO-register tot 30 september 2019

De termijn voor het registreren van gegevens van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register wordt verlengd tot 30 september 2019. Dit bijkomend uitstel moet al de partijen de mogelijkheid bieden om deze verplichte registratie tijdig uit te voeren. Bovendien biedt het uitstel de mogelijkheid om bestaande onduidelijkheden omtrent de UBO-wetgeving verder uit te klaren.

 

Voorafbetalingen aan belastingen vanaf 2019: overgangsmaatregel voor ondernemingen met een gebroken boekjaar

De wijzigingen vanaf 2019 met betrekking tot de voorafbetalingen aan belastingen werden in onze vorige nieuwsbrief ook al behandeld. Uitgebreide informatie hierover kan u opnieuw bekijken via volgende link Voorafbetalingen aan belastingen: wijzigingen vanaf 2019

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten voortaan zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Sociale bijdragen 2019

Op 1 januari 2019 zijn er geen wijzigingen wat betreft de sociale bijdragen. De afgelopen jaren is het bijdragepercentage geleidelijk verlaagd. Waar dit in 2015 nog 22% bedroeg, betaalde een zelfstandige vorig jaar nog maximum 20,5 % van zijn netto belastbaar inkomen aan sociale bijdragen. In 2019 blijft dit percentage behouden op 20,50%.

De bijdragen worden berekend op het geherwaardeerd beroepsinkomen van drie jaar terug. Voor de bijdragen van 2019 is bijgevolg 2016 het refertejaar. De herwaardering gebeurt door het beroepsinkomen van 2016 te vermenigvuldigen met 1,0634.

Inhoudingsplicht: voor ondernemingen die een aannemingscontract afsluiten met een erkende aannemer

Alvorens een ondernemer een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, doet hij er goed aan te controleren of het verstandig is om met een bepaalde aannemer in zee te gaan. Door te surfen naar www.checkinhoudingsplicht.be en vervolgens op deze site het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven, kan je controleren of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft.

Indien de aannemer inderdaad sociale of fiscale schulden heeft, bestaat er immers een inhoudingsplicht in hoofde van de ondernemer die de werken laat uitvoeren. Het niet naleven van deze inhoudingsplicht kan vergaande gevolgen hebben!

Onroerende verhuur met BTW vanaf 1 januari 2019: aftrek en terugbetaling van de voorbelasting “de historische BTW”

Sinds 1 januari 2019 kunnen de verhuurder en de huurder er samen voor kiezen een nieuw opgericht gebouw te verhuren met BTW. De verhuurder mag dan de BTW op de bouwkosten in aftrek brengen.

Het moet gaan om gebouwen waarvoor de BTW ten vroegste op 1 oktober 2018 opeisbaar is geworden (werken uitgevoerd in september 2018 die uiterlijk op 15 oktober 2018 gefactureerd moesten zijn, komen dus ook in aanmerking).

Van belang hierbij is dat het enkel gaat over de “eigenlijke materiële bouwkosten” in de strikte zin. Volgende kosten mogen wel reeds eerder gemaakt zijn: voorafgaandelijke afbraak van een gebouw, grondwerken (saneringswerken, graafwerken), handelingen van intellectuele aard zoals de diensten van architecten, landmeters, veiligheidsexperten …, de aankoop van materialen die in het gebouw zullen worden ingelijfd, het huren van machines met het oog op de werkzaamheden.

Ook notariële akten voortaan beschikbaar in My Minfin

De webapplicatie My Minfin is uitgebreid met de akten opgemaakt door notarissen, deurwaardersexploten, vonnissen van rechtbanken, inschrijvingen van hypothecaire leningen … die sinds 2001 zijn ingeschreven in de hypotheekregisters. Wie betrokken partij is bij deze akten kan deze voortaan raadplegen en downloaden via My Minfin in de rubriek “Mijn documenten” onder “akten”.

Voorafbetalingen aan belastingen: wijzigingen vanaf 2019

Gelet op de toenemende digitalisering van de dienstverlening door de FOD Financiën zijn er vanaf aanslagjaar 2020 een aantal wijzigingen aangebracht aan de regels inzake voorafbetalingen aan belastingen.

BTW-rekening-courant: actuele stand voortaan te consulteren via MyMinfin

Belastingplichtigen en hun mandatarissen kunnen voortaan de actuele stand van de BTW-rekening-courant raadplegen via MyMinfinPro – rubriek fiscaliteit. Naast het driemaandelijks rekeninguittreksel is het voortaan mogelijk om op elk moment de actuele status te raadplegen.

Vrijgestelde kleine ondernemingen: geen BTW-nummer opgeven bij aannemer

Kleine ondernemingen die vrijgesteld zijn van BTW mogen sinds 1 oktober 2018 niet langer hun BTW-identificatienummer opgeven aan een in België gevestigde aannemer die bij hen werken in onroerende staat verricht.

De aannemer zal er anders vanuit gaan dat de klant periodieke BTW-aangiften indient en vervolgens zijn factuur ten onrechte opstellen met verlegging van BTW.

De aannemer zal voortaan ontlast zijn van de aansprakelijkheid om de BTW alsnog te voldoen indien de betrokken afnemer toch zijn BTW-identificatienummer zou hebben meegedeeld.

De navordering van het verschuldigde BTW-bedrag zal dan worden uitgevoerd bij de klant die in gebreke is gebleven door zijn BTW-nummer toch mee te delen!

 

Opheffing alle beroepsbekwaamheden in de bouwsector

Door een recente publicatie in het Belgisch Staatsblad zal vanaf 1 januari 2019 de derde wijziging in de vestigingswet in Vlaanderen in voege gaan.

In een eerste fase hief de Vlaamse Regering sinds 1 januari 2018 al 16 van de 27 gereglementeerde beroepen op, waarna op 1 september 2018 ook de verplichte basiskennis bedrijfsbeheer weg viel.

Vanaf volgend jaar worden nu ook de resterende 11 gereglementeerde beroepen definitief verleden tijd, met name:

Ruwbouwactiviteiten

Installateur-frigorist

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten

Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten

Campagne “Werf een eerste medewerker aan”

Bij veel ondernemers bestaat het idee dat een medewerker aanwerven te duur is. Als werkgever in de privésector kan je echter gebruik maken van een speciale steunmaatregel: voor je eerste werknemer ben je volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid.

Om dit extra in de verf te zetten, lanceerde de overheid de campagnewebsite "Eerstewerknemer.be"

Indien je een eerste medewerker aanwerft vóór 31 december 2020, krijg je voor deze medewerker levenslang vrijstelling van de patronale basisbijdragen. De bijzondere bijdragen zoals de sectorale bijdragen en vakantiebijdragen voor arbeiders zijn echter wel verschuldigd.

Vrijstelling sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van de activiteit

Nu ook voor zelfstandigen die langer werken dan de wettelijke pensioenleeftijd.

Het gaat om een symbolische maatregel zonder grote budgettaire impact, die desalniettemin een discriminatie tussen gepensioneerden wegwerkt.

Voortaan wordt er altijd een vrijstelling van bijdragen toegekend voor het kwartaal waarin de belanghebbende een rustpensioen als zelfstandige bekomt. Dat geldt nu ook voor het kwartaal waarin de zelfstandige zijn beroepsactiviteit stopzet, nadat hij de wettelijke pensioenleeftijd reeds heeft bereikt.

Tot nu toe was deze vrijstelling enkel voorbehouden aan zelfstandigen die hun pensioen vervroegd namen of die hun activiteit stopzetten in het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikten.

Voordeel alle aard onroerend goed: geen 3,8-regel meer

Bij de berekening van het voordeel voor een ter beschikking gesteld onroerend goed, wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt naargelang de verstrekker van het voordeel een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is. Het voordeel wordt als volgt berekend:

-      De verstrekker is een natuurlijk persoon: kadastraal inkomen x index x 100/60

-      De verstrekker is een rechtspersoon: er komt nog een extra vermenigvuldigingsfactor bij:

Aanvraag en levering kadastraal uittreksel kan voortaan online

Vanaf 1 november 2018 kan de aanvraag van een kadastraal uittreksel online gebeuren via www.myminfin.be onder de rubriek “Mijn vermogen” > “Online kadastrale uittreksels”. Op die manier krijgt de aanvrager het uittreksel sneller en goedkoper.

Voorheen moest men een kadastraal uittreksel aanvragen via een formulier in een kantoor van de FOD Financiën. De levering ervan nam 10 dagen in beslag en was duurder.

Online is het gevraagde en betaalde uittreksel binnen de 48 uur beschikbaar en kan de aanvrager het raadplegen en/of downloaden.

Belastingvrij bijklussen: verhoging maandgrens voor bepaalde seizoensgebonden sectoren

Voor de drie onderdelen van het belastingvrij bijklussen samen (verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en het verrichten van diensten in de deeleconomie) geldt om te beginnen een jaargrens van 6 130 euro.

Voor de inkomsten uit het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers geldt bovendien een globale maandgrens van 510,83 euro.

Bij KB kan deze maandgrens voor specifieke seizoensgebonden sectoren maximaal verdubbeld worden. De verhoging van de maandgrens zal waarschijnlijk voornamelijk in de sportsector worden doorgevoerd. De activiteiten in die sector zijn immers sterk seizoensgebonden, wat het respecteren van de maandgrens bemoeilijkt.

Een meer gematigde erfbelasting

De nieuwe erfwet van 20 juli 2018 voorziet in een meer gematigde erfbelasting vanaf 1 september 2018 door lagere tarieven bij verkrijgingen buiten de rechte lijn en door de invoering van nieuwe vrijstellingen.

Een verlaging van de tarieven en herziening van de hoogste en de laagste tariefschijven, voor verkrijgingen buiten rechte lijn: dat betekent concreet een lagere erfbelasting tussen broers en zussen onderling, en tussen personen belast aan het tarief “anderen”.

Verkrijgingen tussen broers en zussen:

Oude tarieven                                                Nieuwe tarieven

30% tot 75.000 EUR                                       25% tot 35.000 EUR

Administratieve vereenvoudiging m.b.t. btw-register motorvoertuigen

Sinds 1992 zijn garagisten verplicht een papieren btw-register van de motorvoertuigen bij te houden. Per bedrijfszetel moet een register bijgehouden worden voor de inschrijving van alle voertuigen die geleverd worden (nieuw of tweedehands) en/of waar er een verrichting of tussenkomst mee gebeurt (met uitzondering van het wassen van voertuigen).

Het bijhouden van een geïnformatiseerd register was enkel mogelijk indien er een aanvraag tot vergunning werd ingediend bij het hoofd van het btw-controlekantoor waaronder de belastingplichtige valt. Indien de vergunning werd uitgereikt, was een geïnformatiseerd register enkel mogelijk onder strikte voorwaarden met verplicht te gebruiken documenten.

Bericht FOD Financiën infocentra

Zoals aangekondigd zijn onze kantoren voor de kmo-doelgroep vanaf 1 oktober enkel nog op afspraak open. Voor een persoonlijk contact zonder afspraak kunnen zelfstandigen, vrije beroepen, kmo's en vzw's en hun mandatarissen enkel nog in één van de 11 infocentra terecht. Voor vragen over een specifiek dossier nemen zij per telefoon of e-mail contact op met de dossierbeheerder wiens contactgegevens ze vinden op de briefwisseling.

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting vanaf 1 oktober 2018

De afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie (zie voorgaand artikel). Voor die sloop en nieuwbouw geldt het btw-tarief van 21%.

Uitzondering: enkel in de centrumsteden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak direct gevolgd wordt door de wederopbouw en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. In Vlaanderen zijn er 13 centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Om een bestaande woning in lijn te krijgen met de huidige normen, is het soms interessanter om die woning te slopen en in de plaats een energiezuinige nieuwbouwwoning op te trekken. Vandaar dat bouwheren in stedelijke gebieden deze financiële stimulans krijgen onder de vorm van een verlaagd btw-tarief van 6%.

Wat als uw aannemer ten onrechte 6% btw aanrekent?

Een woning renoveren tegen het verlaagd btw-tarief van 6% is mogelijk indien aan een aantal voorwaarden voldaan is:

Burgerlijke vennootschappen verdwijnen!

Burgerlijke vennootschappen met een economische activiteit zoals vrije beroepers, zullen vanaf 1 november 2018 aan het ondernemingsrecht en in het bijzonder het insolventierecht worden onderworpen. Dit betekent dat vrije beroepen failliet kunnen worden verklaard.

De statuten vermelden het al dan niet burgerlijk karakter van de vennootschap. Ten gevolge van de wetswijziging en het afschaffen van dit onderscheid, dienen de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm” te worden geschrapt.

Het opheffen van het “burgerlijk karakter” volgens de wet, vereist volgens minister van Justitie Geens geen statutenwijziging. Wel kunnen de statuten worden aangepast wanneer een andere wijziging zich opdringt.

Nieuw boetebeleid BTW

In 2012 werden wettelijk zeer hoge BTW-boetes opgelegd, zonder daarbij rekening te houden met de aard van de overtreding. Een simpele fout die te goeder trouw werd gemaakt, werd dan ook zwaar bestraft.

Op vraag van de minister van Financiën past de administratie nu een nieuw boetebeleid toe. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat elke ondernemer te goeder trouw is. Voor welbepaalde overtredingen kan kwijtschelding van een boete verleend worden indien voldaan is aan vier voorwaarden:

Optionele verhuur met BTW: aangepaste regels

Nieuw of grondig verbouwde gebouwen

In onze nieuwsbrief van mei werden de voorwaarden om een nieuw of grondig verbouwd gebouw te verhuren met BTW kort toegelicht: Onroerende verhuur: vanaf 1 oktober 2018 soms met BTW

Waar de datum van inwerkingtreding aanvankelijk was voorzien op 1 oktober 2018, is dat nu volgens het wetsontwerp 1 januari 2019. Meer bepaald voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019. De datum van 1 oktober 2018 blijft echter wel van belang om uit te maken of het betreffende gebouw voldoet aan de voorwaarden om optioneel verhuurd te worden met BTW. Het moet gaan om gebouwen waarvoor de BTW ten vroegste op 1 oktober 2018 opeisbaar is geworden (werken uitgevoerd in september 2018 die uiterlijk op 15 oktober 2018 gefactureerd moeten zijn, komen dus ook in aanmerking).

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!