Overuren in kritieke sectoren

De arbeidswet laat toe dat een werknemer op zijn initiatief en mits zijn akkoord maximum 100 overuren per kalenderjaar mag verrichten.

In de strijd tegen het coronavirus is dit maximum verhoogd met 120 overuren (dus tot 220 uren) voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, voor zover de werkgevers behoren tot bepaalde kritieke sectoren. Hiermee worden bedrijven bedoeld die behoren tot cruciale sectoren en die essentiële diensten verlenen.

De bezoldiging met betrekking tot deze 120 overuren is vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Aangepaste regeling studentenarbeid in tweede kwartaal 2020 naar aanleiding van de coronacrisis

De uren studentenarbeid gepresteerd tijdens het tweede kwartaal 2020 worden niet meegeteld voor het contingent van max. 475 uren per jaar waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Het doel van deze beslissing was om studenten de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk bij te springen in sectoren met een hoge werkdruk ten gevolge van de coronacrisis. Uiteindelijk geldt deze maatregel voor al de studenten, ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Om te voorkomen dat ouders hierdoor de kinderbijslag verliezen, zullen de regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen een aangepaste reglementering uitwerken.

Op fiscaal vlak zal het loon voor de door studenten in het tweede kwartaal gepresteerde uren niet als bestaansmiddel in aanmerking genomen worden bij de beoordeling of zij nog ten laste zijn van hun ouders.

Coronacrisis en handelshuur

Heel wat handelaars en horecazaken moesten naar aanleiding van de coronacrisis hun vestiging verplicht een tijd lang sluiten. Toch moest de huur voor de locatie vaak volledig verder betaald worden. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep en vennootschappen die hun locatie een tijd lang volledig of gedeeltelijk moesten sluiten, kunnen op deze maatregel terugvallen op voorwaarde dat:

Nieuwe steunmaatregelen om investeringen aan te moedigen

Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming bevat onder andere een aantal nieuwe steunmaatregelen met als doel het aanmoedigen van investeringen. Concreet gaat het over:

Tijdelijk verlaagd BTW-tarief in de horecasector

In de strijd tegen de coronacrisis wordt het BTW-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6% voor de periode van 8 juni 2020 tot eind 2020.

Het gaat hier om het verstrekken van eten en niet alcoholische dranken met het oog op verbruik ter plaatse. Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komen in aanmerking als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten zoals het opnemen van bestellingen, de bediening aan tafel …

Het verschaffen van alcoholische dranken blijft uitgesloten van dit verlaagd BTW-tarief. Hiermee wordt bedoeld bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol. Deze blijven dus onderworpen aan 21% BTW.

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente en tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Tijdelijk Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen die minstens de minimum sociale bijdrage zoals in hoofdberoep betalen, kunnen voor de maand mei en/of juni tijdelijk ouderschapsverlof aanvragen wanneer zij hun activiteit verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen.

Opgelet: deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand!

Meer info betreffende voorwaarden en het bedrag kan je terugvinden op de site van onze partner Liantis Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Coronacrisis: specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

De FOD Financiën heeft op zijn site ook een aantal specifieke steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen bekendgemaakt. De maatregelen hebben zowel betrekking op de inkomstenbelastingen als de BTW.

Zo kunnen bepaalde belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden voor het eerste kwartaal 2020 éénmalig een inventaris opmaken per koopwarengroep van niet verkochte en vernietigde producten als gevolg van de Coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan caféhouders die omwille van de verplichte sluiting bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

Meer info hierover kan je terugvinden op de site van de FOD Financiën Steunmaatregelen forfaitaire belastingplichtigen

Coronacrisis: voorontwerp fiscale maatregelen van de federale regering

De regering werkt aan een wetsontwerp dat op twee manieren tegemoet moet komen aan vennootschappen en zelfstandigen die omwille van de Coronacrisis te kampen hebben met verliezen.

Coronacrisis: verlenging overbruggingsrecht tot 30 juni 2020

Voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteit onderbreekt, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2020.

Dit keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd. Wie de uitkering voor juni wil ontvangen, zal een nieuwe aanvraag moeten indienen.

De bouwsector had voor de maand mei nog automatisch recht op het overbruggingsrecht. Door de zware beperkingen die nog tot en met 3 mei van kracht waren voor de sector, werden zij voor de toekenning van het overbruggingsrecht beschouwd als sectoren met verplichte sluiting. Voor de maand juni is dat niet meer het geval: wie actief is in de bouwsector, zal dan enkel nog recht hebben op het overbruggingsrecht als hij zijn activiteiten uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

De regering wil het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering aanmoedigen en voert hiervoor een fiscaal voordeel in.

Indien aan al de voorwaarden en modaliteiten voldaan is, kunnen premies betaald vanaf 1 september 2019 tot een maximum van 310,00 euro recht geven op een belastingvermindering van 40%. Dit komt dus overeen met een maximale belastingvermindering van 124,00 euro op jaarbasis.

De verzekeraar zal hiervoor een fiscaal attest 281.63 afleveren.

Deze premies geven recht op een belastingvermindering en zijn derhalve niet aftrekbaar als beroepskost, zelfs al worden bepaalde risico’s uit de beroepssfeer gedekt.

Enkele van de voornaamste modaliteiten:

-      Het moet gaan om een individueel afgesloten verzekering

-      De verzekerde personen omvatten de verzekeringsnemer, diens samenwonende echtgenoot of partner en de inwonende en gedomicilieerde personen

Aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2019: vrijgestelde dividenden

Voor inkomstenjaar 2019 is een eerste schijf van 800,00 euro dividenden uit aandelen en winstbewijzen vrijgesteld van belastingen. Deze vrijstelling gaat echter niet gepaard met een vrijstelling van roerende voorheffing. De ingehouden roerende voorheffing mag daarom gerecupereerd worden via de aangifte personenbelasting.

Maximum RV te recupereren per partner: 240,00 euro (800,00 euro x 30%).

Indien u recht hebt op deze vrijstelling, mag u ons de bewijzen van de uitgekeerde dividenden en de ingehouden roerende voorheffing bezorgen samen met uw overige fiscale attesten en inkomstenfiches.

BTW en bedrijfsvoorheffing: ook uitstel voor de maand april

De BTW over de maand april moet uiterlijk 20 juli 2020 betaald zijn.

De betaaltermijn voor de bedrijfsvoorheffing van de maand april wordt verlengd tot 15 juli 2020.

Corona-steunmaatregelen: fiscale behandeling

De steunpremies die in het kader van de corona pandemie door de Gemeenschappen en gewesten worden toegekend aan ondernemingen en zelfstandigen zullen vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen.

Coronavirus: voorafbetalingen belastingen

Omwille van de coronacrisis zullen veel bedrijven hun belastingen die ze verschuldigd zijn over de inkomsten van 2020 pas in oktober en/of december kunnen vooraf betalen.

De regering wil vermijden dat deze bedrijven geconfronteerd worden met een hoge vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen. Het systeem voor de berekening van deze vermeerdering zal daarom aangepast worden voor 2020.

Coronavirus: bijkomende maatregelen Vlaams Gewest

Onroerende voorheffing: dit jaar zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing van bedrijven/rechtspersonen pas verstuurd worden vanaf september in plaats van vanaf mei. Eénmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verkeersbelastingen: voor bedrijven/rechtspersonen zal de betaaltermijn van twee op zes maanden gebracht worden. Ook hier kunnen eénmanszaken soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verplichtingen inzake erf- en registratiebelasting: om hieraan te voldoen wordt een algemene termijnverlenging getolereerd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Uitstel aanvragen is hiervoor niet nodig.

Coronavirus: verlenging overbruggingsrecht tot 31 mei 2020

Zelfstandigen die tot en met 3 mei 2020 (of langer) verplicht gesloten moeten blijven of die hun activiteiten in mei zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, hebben ook voor de maand mei recht op het overbruggingsrecht.

Had je het overbruggingsrecht reeds aangevraagd voor de maanden maart en/of april, dan ontvang je het overbruggingsrecht automatisch ook voor de maand mei. Alle zelfstandigen die in maart of april een uitkering ontvingen, zullen uiterlijk 15 mei een mail ontvangen van hun sociaal verzekeringsfonds.

Toch zullen sommige zelfstandigen géén recht hebben op de overbruggingsuitkering voor de maand mei. Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfzaak die in mei niet meer verplicht is te sluiten of aan een zelfstandige die niet langer vrijwillig sluit. Die zelfstandigen zullen hun sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte moeten brengen, zodra ze de e-mail ontvangen hebben (niet eerder!)

Dienstencheques: nog slechts 20% belastingvermindering in plaats van 30%

In Vlaanderen geven dienstencheques en wijk-werkcheques (die sinds 2018 de PWA-cheques vervangen) die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2020 slechts recht op een belastingvermindering van 20% in plaats van 30%.

De nominale waarde van de cheque (9 euro) en het absolute plafond per belastingplichtige dat recht geeft op een belastingvermindering (1 520 euro voor aanslagjaar 2021) blijven ongewijzigd.

! Wanneer je voor meer dan 1 520 euro dienstencheques per jaar aankoopt, is het raadzaam om de aankoop te splitsen op naam van beide partners. Beide partners hebben recht op een belastingvermindering op een maximum aankoopbedrag van 1 520 euro.

Daling verkooprecht in Vlaanderen: compensatie voor wegvallen woonbonus

Een daling van de registratiebelasting bij de aankoop van een eigen woning, wordt naar voor geschoven als compensatiemaatregel voor het wegvallen van de woonbonus, al klopt dit in de realiteit niet helemaal.

Tot eind 2019 bedroeg het basistarief voor de aankoop van een onroerend goed in het Vlaams Gewest 10%. Ging het om de aankoop van de volle eigendom van een woning, die als hoofdverblijfplaats gebruikt werd en had je bovendien geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom, dan bedroeg het tarief 7%.
In geval van een ingrijpende energetische renovatie werd dit verlaagd tarief nog verder verminderd tot 6%.

Vanaf 1 januari 2020 dalen deze tarieven:

Authentieke akte gesloten vanaf 1 januari 2020!

Het tarief van 7% voor de enige gezinswoning daalt naar 6%

Het tarief voor de enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie daalt van 6% naar 5%

Einde woonbonus sinds 1 januari 2020

Hypothecaire leningen voor de eigen woning van de belastingplichtige die woonachtig is in het Vlaams Gewest, waarvan de authentieke akte verleden is vanaf 1 januari 2020, geven geen enkel recht meer op enig fiscaal voordeel.

Een nieuwe lening of schuldsaldoverzekering voor een ander onroerend goed dan de eigen woning kan, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, wel nog recht geven op federale fiscale voordelen.

Een wederopname van reeds afgelost kapitaal, wordt altijd aanzien als een nieuwe lening. Indien de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod na 1 januari 2020 valt, gelden dezelfde regels als voor een nieuwe lening.

Een herfinanciering die plaatsvindt vanaf 1 januari 2020 wordt daarentegen beschouwd als de verderzetting van de bestaande lening en blijft dus recht geven op de oorspronkelijke fiscale voordelen, weliswaar beperkt tot het bedrag en de looptijd van de oorspronkelijke lening.

Ook bij pandwissel (hypotheekoverdracht) met een ongewijzigd leningscontract wijzigt er niets.

Coronavirus: compensatiepremie ingevoerd, ook voor bijberoepen

Op 1 april kondigde minister Jan Jambon de compensatiepremie aan.

Tot nu toe kregen enkel ondernemingen die verplicht werden te sluiten als onderdeel van de Corona-maatregelen een hinderpremie van 4.000 euro. De ondernemingen die niet verplicht werden te sluiten maar omwille van het virus hun omzet zien verminderen kunnen nu onder voorwaarden genieten van een compensatiepremie van 3.000 of 1.500 euro. Zowel hoofdberoepen als bijberoepen komen in aanmerking.

Meer uitleg over de compensatiepremie kan u terugvinden via de website van Unizo:

https://www.unizo.be/corona

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de premie kan aangevraagd worden via Coda Boekhouders. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, brengen we u op de hoogte!

Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

Onderwerp: Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

 

Beste klant

 

Graag willen wij u nog de volgende info meegeven :

 

Werking Coda boekhouders

Melding - gewijzigde dienstverlening (Ontwikkelingen van) COVID-19

Onze eerste prioriteit is om de gezondheid en de veiligheid van ons allemaal te verzekeren.

Daarom hebben we intern reeds maatregelen genomen waardoor een groot deel van onze medewerkers thuis werkt. U zal daar niets van merken want we kunnen onze telefoonlijnen doorschakelen.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden zal Coda boekhouders er alles aan doen om jullie optimaal te helpen en bij te staan.

 

Geplande afspraken

Indien u in de komende weken een afspraak zou maken met een medewerker van Coda boekhouders, dan bespreken we samen met u wat de beste oplossing is. Bij voorkeur willen we persoonlijke contacten zoveel mogelijk vermijden.

 

"Binnenbrengen" van documenten

Zowel in onze vestigingen te Oudsbergen en Zonhoven is een grote brievenbus voorzien.

Coronavirus – mogelijke steunmaatregelen

De coronacrisis laat zich inmiddels voelen in alle aspecten van ons leven. Zowel professioneel als privé is er geen ontkomen meer aan. Net zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact snel veel groter.

Ongetwijfeld roept deze uitzonderlijke situatie bij jullie als ondernemers/werkgevers veel vragen op. Op veel van deze vragen vindt u alvast een antwoord via volgende nuttige links van Liantis, Unizo, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio) en ons beroepsinstituut.

 

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

 

Brexit: voorlopig geen gevolgen inzake BTW, douane en sociale zekerheid

Het Europees Parlement en het Britse Parlement keurden eindelijk de Brexit-deal goed, waardoor het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU stapt. Vanaf dan start er een overgangsperiode die eindigt 31 december 2020, tenzij deze vóór 1 juli 2020 met maximum 2 jaar verlengd wordt.

Tijdens deze overgangsperiode zullen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelingen voeren over de samenwerking na het einde van de overgangsperiode.

Zolang de overgangsperiode loopt, verandert er niets voor ondernemers die zaken doen op beide grondgebieden of medewerkers die in het andere gebied actief zijn. De FOD Financiën bevestigt dat er zowel op vlak van BTW als douane voorlopig niets verandert. Ook de bestaande sociale zekerheidsrechten blijven gelden.

Het handelsakkoord bevat specifieke overgangsbepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.

Wij houden je uiteraard op de hoogte zodra de precieze inhoud van het akkoord na de overgangsperiode bekend is!

Voorafbetalingen belastingen zelfstandigen

Momenteel kan de gestructureerde mededeling bij een voorafbetaling aan belastingen zowel op basis van je nationaal nummer als op basis van je ondernemingsnummer.

De Dienst Voorafbetalingen vraagt echter bij voorkeur om deze op basis van uw nationaal nummer te gebruiken.

 

De voorafbetalingen uitgevoerd in 2019, kunnen geconsulteerd worden via MyMinfin.

Momenteel wordt er gewerkt aan de digitalisatie van de betalingsuitnodigingen. Gebruik bij uw betaling steeds uw gestructureerde mededeling die u ook kan terugvinden op MyMinfin.

Via MyMinfin kan voortaan ook een wijziging van bestemming (teruggaaf, overdracht) van de gedane voorafbetalingen aangevraagd worden.

Vervaldata voorafbetalingen:   vóór 10 april

Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden: ook voor buitenlandse ondernemingen!

Wat houdt de inhoudingsplicht in voor Belgische ondernemingen?

Alvorens een ondernemer een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, doet hij er goed aan te controleren of het verstandig is om met een bepaalde aannemer in zee te gaan. Door te surfen naar www.checkinhoudingsplicht.be en vervolgens op deze site het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven, kan je controleren of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft.

Indien de aannemer inderdaad sociale of fiscale schulden heeft, bestaat er immers een inhoudingsplicht in hoofde van de ondernemer die de werken laat uitvoeren. Het niet naleven van deze inhoudingsplicht kan vergaande gevolgen hebben!

Vanaf 01/03/2020 voorafgaande meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Voor buitenlandse werkgevers en hun werknemers en ook voor zelfstandigen die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden om daar grensoverschrijdende diensten te verlenen, geldt een meldingsplicht voorafgaand aan de werkzaamheden. Deze verplichting geldt voor werkzaamheden die aanvangen op of vanaf 1 maart 2020.

De grensoverschrijdende werkzaamheden moeten aangemeld worden bij het “Meldloket WagwEU”, een online systeem van de Nederlandse overheid. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020, moet u niet melden.

In het Nederlandse meldloket moet onder meer aangegeven worden welke werkzaamheden u gaat verrichten, voor wie, in welke periode, de verwachte duur, of u werknemers meebrengt …

Flitscontroles van de sociale inspectie in 2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt de volgende controles aan in 2020:

Schoonmaaksector: januari

Sector van de elektrotechniek en de bouwsector: maart

Sector van de taxi's en de transportsector: mei

Horecasector: datum nog te bevestigen

Land- en tuinbouwsector: juli

Carwashsector: september

Vleessector: november.

Het informatieve en preventieve karakter van die controles belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen.

Wat een sociale inspectie kan inhouden en hoe je je hierop kan voorbereiden, kan je uitgebreid nalezen op de site van onze partner Liantis: 

Sociale inspectie: kom goed voorbereid voor de dag

Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering of verhoging mogelijk

Begin februari zijn de aanrekeningen van de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 verstuurd. Via deze link vind je de bijdragetabel voor 2020: Bijdragetabel 2020

Nieuwe regels voor de verplaatsing van je zetel

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking en werd het van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen die vanaf die datum werden opgericht of kozen voor de opt-in* (hierna samen ‘nieuwe’ vennootschappen en verenigingen genoemd).

*opt-in: bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen konden opteren om zich vanaf 1 mei 2019 aan de nieuwe regels te onderwerpen door middel van een statutenwijziging.

Sinds 1 januari 2020 vallen echter ook de vennootschappen en verenigingen die voordien werden opgericht en niet voor de opt-in kozen (hierna ‘oude’ vennootschappen en verenigingen genoemd), onder het toepassingsgebied van het nieuwe WVV.

De regels voor een zetelverplaatsing nl. wie hierover mag beslissen en hoe dit dient te gebeuren, zijn gewijzigd. Afhankelijk van de vraag of het een ‘oude’ dan wel een ‘nieuwe’ vennootschap of vereniging betreft, zijn er andere regels van toepassing.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!