Wijziging BTW-wetgeving

1) Nieuwe termijnen voor de uitreiking van de factuur:

Uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit plaats vond (levering goed, voltooiing dienst of betaling voorschot) dient u de factuur op te maken (vroeger was dit de 5de werkdag). Gelieve hierbij ook rekening te houden met de indieningstermijn voor de BTW-aangifte en de verhoogde boetes bij laattijdige indiening.

 

2) Nieuwe factuur vermeldingen:

Registratie aannemer

De verplichting om zich als aannemer te laten registreren is volledig en definitief afgeschaft vanaf 1 september 2012. De erkenning van aannemers (verplicht bij overheidsopdrachten) blijft wel bestaan.

De registratie betekende vroeger dat de aannemer in regel was met zijn fiscale en sociale verplichtingen. Ook bij fiscale verminderingen en overheidspremies werd de registratie vaak als voorwaarde gesteld. Onder druk van Europa is de verplichting echter definitief afgeschaft.

Niettemin moet de opdrachtgever steeds nagaan of de aannemer geen fiscale en/of sociale schulden heeft op het moment van de betaling van de factuur. Is dit het geval, dan is er een inhoudingsplicht en moet het ingehouden bedrag steeds doorgestort worden naar de RSZ of fiscus. Als de inhoudingen niet of niet correct gebeuren, kan men hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van deze schulden. 

Verdubbeling niet-proportionele BTW-boeten vanaf 1 juli 2012

Het BTW-wetboek voorziet in proportionele en niet-proportionele fiscale geldboeten.

De jongste programmawet heeft het bedrag van de niet-proportionele boeten verdubbeld van 25 tot 2.500 € naar 50 tot 5.000 €.
Deze boeten hebben voornamelijk betrekking op inbreuken van de formele BTW-verplichtingen zoals het niet-indienen van een aangifte, uitreiken van foutieve facturen, …

Enkele voorbeelden :

  • De boete voor de niet-indiening van een periodieke BTW-aangifte werd opgetrokken van 500 € naar 1.000 €;   
  • De boete voor de betaling van verschuldigde BTW zonder gestructureerde mededeling werd verhoogd van 25 € naar 50 € per overtreding;


Het bedrag van de proportionele boeten blijft onveranderd. 

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!