Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen daalt op 1 juli 2016

Werknemers die hun eigen voertuig gebruiken voor beroepsverplaatsingen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

Ofwel bewijst de werknemer het bedrag van de autokosten ofwel maakt men gebruik van een forfait die door de overheid wordt vastgelegd. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 kilometer per jaar. In geval er meer kilometers per jaar afgelegd worden, moet de werkelijke kostprijs in rekening gebracht worden.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 wordt verlaagd van € 0,3412 per kilometer naar € 0,3363 per kilometer.

Facturatieregels vanaf 1 januari 2016 – update

De regels in verband met de opeisbaarheid van de BTW zijn de voorbije jaren meermaals gewijzigd waardoor het een complexe en onduidelijke materie werd.
Vervolgens besliste de BTW-administratie om deze regels vanaf 01/01/2016 te vereenvoudigen.
Graag herinneren we jullie kort aan de belangrijkste punten.

Algemeen:

Vennootschappen: houd je beroepsrekeningen strikt gescheiden van je privé-bankrekeningen

Bij een vennootschap heeft een controleur de bevoegdheid om al de rekeninguittreksels op naam van de vennootschap na te kijken. Vennootschappen hebben per definitie immers enkel beroepsmatige bankrekeningen. Wij stellen echter vast dat uitgaven van de vennootschap maar al te vaak via een privé-rekening betaald worden. In dat geval is het al dan niet gebruik van de betreffende bankrekening als beroepsrekening een feitenkwestie. Het is dan aan de fiscus om te bewijzen dat de omstreden rekening beroepsmatig wordt gebruikt en bijgevolg volledig gecontroleerd mag worden. Dergelijke discussies kan je best vermijden en dat kan maar op één manier: houd je beroepsrekeningen strikt gescheiden van je privé-bankrekeningen. 

Voorwaarden BTW-vrijstelling intracommunautaire levering

Een intracommunautaire levering vanuit België is een levering van een goed door een Belgische BTW-plichtige aan een BTW-plichtige uit een andere EU-lidstaat, waarbij de goederen vanuit België naar het land van de afnemer vervoerd worden.

Dergelijke levering is vrij van BTW wanneer tegelijk aan drie voorwaarden voldaan is:

Werken in onroerende staat: BTW te voldoen door de medecontractant

De regeling ‘BTW te voldoen door de medecontractant’ is altijd van toepassing indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • het moet gaan om werken in onroerende staat;
  • de klant moet een Belgische belastingplichtige zijn die gehouden is tot het indienen van periodieke BTW-aangiften;
  • de werken moeten gebeuren aan een pand dat geheel of gedeeltelijk beroepsmatig wordt gebruikt (voor minstens 1%).


De dienstverrichter zal de BTW verleggen naar de klant en moet vervolgens geen verschuldigde BTW opnemen. Het is de klant die de BTW zal moeten aangeven bij de BTW-administratie (via zijn BTW-aangifte) en deze eventueel volledig of gedeeltelijk kan recupereren naargelang zijn aftrekrecht.

Bij gedeeltelijk beroepsmatig gebruik werden in het verleden vaak twee aparte facturen opgemaakt:

Nieuwe BTW-regeling voor esthetische handelingen

Sinds 1 januari 2016 is plastische chirurgie met een esthetisch karakter niet langer vrijgesteld van BTW. Dit zal onderworpen worden aan het BTW-tarief van 21%.

Het gaat om esthetische ingrepen die geen recht geven op terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering, uitgevoerd door artsen,

  • op zelfstandige basis in hun privé kabinet
  • in een door de overheid erkend ziekenhuis
  • in een privé kliniek.


Opgelet:
al de aanverwante prestaties tijdens de opname zijn eveneens aan BTW onderworpen (cardioloog, neuroloog, medische beeldvorming, anesthesist, nazorg door verplegend personeel, ziekenhuisverblijf, maaltijden…). Met andere woorden: al de gefactureerde handelingen vanaf de opname tot het ontslag.

Inleveren documenten aangifte personenbelasting

Naar jaarlijkse gewoonte is het weer tijd om de aangifte in de personenbelasting in te dienen!

De alom gekende bruine omslag valt echter bij de meesten onder jullie niet meer in de brievenbus. Wij dienen de aangiften immers elektronisch in via Tax-on-web. Sinds kort is Tax-on-web voor inkomstenjaar 2015 online beschikbaar.

Wij willen jullie dan ook vragen om ons ten laatste tegen maandag 23 mei 2016 alle reeds ontvangen fiscale attesten en inkomstenfiches te bezorgen. Indien u later nog bijkomende attesten of fiches ontvangt, kan u ze alsnog binnenbrengen. Tip! Tegenwoordig worden veel fiscale attesten online aangereikt en niet meer per post verstuurd. U mag ons deze per e-mail of per post bezorgen.

Deze regeling geldt ook voor familieleden, waarvoor u wenst dat wij de belastingbrief indienen.

Vernieuwd btw attest 6% voor renovatiewerken aan woningen

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief waarin de nieuwe maatregel inzake de voorwaarden van het verlaagd btw tarief voor renovatiewerken aan woningen werd voorgesteld, kan u op de onderstaande link het vernieuwde btw attest downloaden. Het aangepaste btw attest kan u ook terugvinden in het menu “downloads”.

Klik hier om het vernieuwde btw attest te downloaden

Coda Boekhouders haalt erkenning kmo-portefeuille binnen!

Met een grote fierheid kunnen wij u melden dat Coda Boekhouders en Fiscalisten erkend werd door het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen als dienstverlener kmo-portefeuille voor het domein algemeen advies. Deze erkenning is 5 jaar geldig.

Om als erkend dienstverlener te kunnen optreden werden wij recent onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole van een onafhankelijk auditbureau. Coda Boekhouders heeft deze audit met glans doorstaan.

Overgangsmaatregel voorwaarden verlaagd btw tarief voor renovatiewerken

Zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt de ouderdomsdrempel inzake het verlaagd btw tarief voor renovatiewerken aan een woning verhoogd van 5 naar 10 jaar. Deze maatregel ging oorspronkelijk van start gaan vanaf 01/01/2016, maar werd niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 2/02/2016 is de definitieve maatregel gepubliceerd en deze zal van kracht zijn binnen de 10 dagen na publicatie. Vanaf 12/02/2016 zijn de voorwaarden dus definitief gewijzigd. Voorlopig kan u nog tijdelijk het oude btw attest gebruiken, wij brengen u op de hoogte zodra het nieuwe btw attest klaar is.

Om te bepalen of uw klant (of uzelf) voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief moet u nagaan wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit levert voor het jaar 2016 drie concrete gevallen op.

Bron: FOD Financiën

Geregistreerde kassa horeca - vernietiging van de omzetdrempel van 10%

Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de horeca als volgt aan te passen:

- De huidige 10 % -regel wordt geschrapt. Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

- De grens voor de verplichting wordt gelegd op een omzet van 25.000 euro.

Bron: FOD Financiën

Fiscus kan boete innen via loon, huurinkomsten of bankrekeningen

Vanaf februari kan de fiscus achterstallige boetes innen via loon, huurinkomsten of rechtstreeks van de bankrekening van de schuldenaar. De fiscus zal dus werkgevers kunnen dwingen tot loonbeslag om zo het openstaande boetegeld sneller te innen. Hetzelfde geldt voor huurders die mogelijk een deel van de huursom rechtstreeks aan de belastingendienst moeten overmaken (i.p.v. aan de verhuurder die schulden heeft) of banken die verplicht worden om het verschuldigde bedrag bij voldoende provisie van de rekening te debiteren ten voordele van de fiscus. Er zijn wel beperkingen: de wetgever bepaalt dat 1.037 euro netto per maand niet vatbaar is voor beslag.

Bron: Diverse media

Verlaging van de sociale bijdragen zelfstandige vanaf 2016

De zelfstandigen zullen vanaf dit jaar minder sociale bijdragen betalen. In 2016 en 2017 zal het tarief telkens met 0,5% dalen om vanaf 2018 uit te komen op 20,5%.

De sociale bijdragen van een zelfstandige worden berekend als een percentage op het netto belastbaar beroepsinkomen van het bijdragejaar. Dit percentage bedraagt vanaf 2016 21,5% (i.p.v. 22%) voor zelfstandigen in hoofd- en in bijberoep op alle zelfstandige beroepsinkomsten tot en met € 56.182,45 per jaar. Wie meer verdient, betaalt 14.16% op zijn inkomen tot en met € 82.795,16. Op inkomsten boven dit bedrag zijn geen sociale bijdragen verschuldigd.

Bron: Zenito

Gepensioneerden mogen meer bijverdienen

Wie met pensioen is, mag tot aan een bepaalde inkomensgrens bijverdienen. Eind december besloot de regering om deze grensbedragen opnieuw te verhogen.

De grensbedragen hangen af van verschillende factoren: de aard van de uitgeoefende bezigheid, het tijdstip van de aanvang van het pensioen én het al dan niet ontvangen van een rust- of een overlevingspensioen.

Bron: Website ADMB

Bijzondere liquidatiereserve voor aj. 2013 en 2014

Door de interne liquidatie van de regering-Di Rupo (publicatie 2013 - eenmalig) en de liquidatiereserve van de regering-Michel (publicatie eind 2014 - jaarlijks) kunnen vennootschappen in ruil voor een anticipatieve heffing van 10% belaste reserves in de toekomst uitkeren met een lagere of zelfs zonder roerende voorheffing. Tussen beide systemen zit echter een leemte van tenminste 1 en meestal 2 boekjaren.

De programmawet van 10/08/2015 biedt een oplossing om deze tijdspanne te overbruggen en breidt het toepassingsgebied van de liquidatiereserve uit tot winsten die gekoppeld zijn aan aanslagjaar 2013 en 2014. Ook die winsten kunnen dus later belastingvrij of aan een voordeeltarief uitgekeerd worden. Deze bijzondere regeling verschilt maar op een aantal punten met de gewone liquidatiereserve (2014), met als voornaamste afwijking de betalingsmodaliteiten. De aanslag op de bijzondere liquidatiereserve moet echter al eerder betaald worden nl.:

Aanpassing voorwaarden verlaagd BTW tarief voor renovatiewerken

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat onder specifieke voorwaarden tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Momenteel moet o.a. een woning ouder zijn dan 5 jaar vooraleer het verminderd tarief kan gelden, maar hier komt vanaf 2016 verandering in. De ouderdomsdrempel van 5 jaar wordt namelijk verhoogd naar 10 jaar.

Indien u actief bent in de bouwsector kan u dus best uw klanten informeren dat ze hun renovatiewerken dit jaar nog laten uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de renovaties die u zelf op korte termijn heeft voorzien. Werken uitgevoerd of betaald vóór 1 januari 2016 vallen nog onder de oude regeling.

Voor meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van het btw-tarief van 6 % bij renovatie kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder of verantwoordelijke.

Kleine onderneming: extra verhoging drempel tot € 25.000 vanaf 2016

Door de uitbreiding van de btw-vrijstelling wordt het maximum aan jaaromzet dat een kleine onderneming zonder btw kan realiseren hoogstwaarschijnlijk verhoogd van €15.000 naar € 25.000.

De btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen heeft tot gevolg dat deze geen btw-aangiften moeten doen (wel 1x per jaar de btw listing). Hierdoor moeten zij geen btw aanrekenen aan hun klanten, maar genieten ze echter ook niet van het recht op aftrek (terugvorderen van btw). Afhankelijk van de specifieke situatie en aantal voorwaarden kan het interessant zijn om over te schakelen naar dit regime.

De aanpassing moet nog verder worden goedgekeurd en zou ingaan vanaf 1 januari 2016.

Tarief voor de schenking van onroerende goederen

Sedert 1 juli 2015 werden de tarieven van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd. Wie een energiebesparende renovatie uitvoert of het onroerend goed verhuurt voor een periode van meer dan 9 jaar, kan een bijkomende korting krijgen. Voor de schenking van bouwgronden is er tevens een specifiek gunstregime mogelijk.

Naast de verlaging van de tarieven, zet de Vlaamse Regering ook in op vereenvoudiging van de regelgeving rond schenkbelasting. Dit gebeurt onder meer door:

-       het aantal schijven in de tarieven te verminderen;

-       slechts twee tariefcategorieën te behouden.

Opgelet voor frauduleuze e-mails

Graag uw aandacht voor het onderstaande bericht van de FOD Financiën:

Er circuleren momenteel frauduleuze e-mails. In deze e-mails wordt u gevraagd om een bijlage te openen om een zogenaamde fout in uw belastingaangifte na te kijken. In werkelijkheid is het een poging tot phishing of besmetting van uw computer met een virus.

Als u zeker wilt zijn dat een e-mail werkelijk van de FOD Financiën komt, controleer dan systematisch het e-mailadres van de verzender. De e-mailadressen eindigen altijd met @minfin.fed.be. Deze golf frauduleuze e-mails gebruikt de extensie @minfin.fgov.be, wat er heel hard op lijkt maar niet wordt gebruikt door de belasting diensten.

Als u zo'n e-mail ontvangt, open dan in geen geval de bijlage en klik niet op de aanwezige links.

Bron: FOD Financiën

De liquidatiereserve: fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen

U kunt vanaf boekjaar 2014 de jaarlijkse winst na belasting in uw vennootschap “vastklikken” tegen een extra heffing van 10%, deze 10% wordt dan verrekend via uw aangifte vennootschapsbelasting. Achteraf kunnen deze winsten voordeliger uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Dit is een stuk interessanter dan een dividenduitkering volgens de normale regeling, dan betaalt u immers 25% RV of in sommige gevallen 15% RV (onder specifieke voorwaarden enkel voor nieuwe aandelen op naam uitgegeven na 01/07/2013 of bij vennootschappen opgericht na 01/07/2013).

Wat zijn nu de mogelijkheden van deze “geparkeerde” winst:

- u wacht minder dan vijf jaar: de vastgeklikte reserves kunnen uitgekeerd worden mits een bijkomende heffing van 15%. Globaal genomen heeft u 22,73% dividendbelasting betaald i.p.v. 25%.

Bron: Programmawet 2015

Hervorming aanslag geheime commissielonen

De regelgeving met betrekking tot de bijzondere aanslag geheime commissielonen is sinds de laatste programmawet sterk gewijzigd.  Het tarief van deze aanslag geheven op verdoken meerwinsten, niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard waarvoor geen fiscale fiche is opgesteld is gedaald van 309% naar 103%.

Het tarief van 103% is de nieuwe algemene regel, maar wordt beperkt tot 51,50% in de onderstaande gevallen:

- er kan worden aangetoond dat de verkrijger een rechtspersoon is.

- de verdoken meerwinsten (“zwarte inkomsten”) werden alsnog spontaan opgenomen in de boekhouding.

Kleine kosten die niet beroepsmatig blijken te zijn worden niet geviseerd en komen niet aanmerking voor de bijzondere aanslag (bv. restaurantkosten).

Bron: Programmawet 2015

Aankondiging controleacties fiscus 2015

Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, wil de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal  lopende of nog te verwachten controleacties.

Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen zult ontvangen van de FOD Financiën.

U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of er zal gevraagd worden om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

- er bepaalde indicaties zijn dat u ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten heeft;
- u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten afgetrokken heeft;
- er een vermoeden is, op basis van tekenen of indiciën van welstand, dat uw werkelijke inkomsten hoger zijn dan deze die u aangegeven heeft;

- de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat:

Bron: FOD Financiën

Mypension.be wordt online pensioenportaal

Mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Vanaf nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op mypension.be hun pensioen aanvragen en hun post elektronisch lezen.

Zelfstandigen, net als werknemers, kunnen nu ook:

    - uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen;
    - pensioenloopbaan inkijken;
    - onvolledigheden online signaleren.

Ambtenaren kunnen voorlopig enkel hun loopbaanoverzicht met prestaties van vóór 1 januari 2011 in PDF-formaat raadplegen.

Mypension.be is er niet alleen voor de gepensioneerden of diegenen die bijna op pensioen gaan, maar ook voor de actieve bevolking. Het portaal zal de volgende jaren systematisch uitbreiden.

Bron: Persbericht mypension.be

Nieuwe facturatieregels vanaf 2015

De nieuwe regeling over de facturatieregels, in het bijzonder m.b.t. “voorschotfacturen”, gaat definitief in vanaf 1 januari 2015. Hiermee komt stilaan een einde aan de overgangsperiode die loopt van 1 januari 2013 t.e.m. 31 december 2014.

De voornaamste verandering hierbij is dat BTW pas opeisbaar is (verschuldigd of aftrekbaar) bij de levering van een goed, voltooiing van een dienst of betaling van een voorschot.
Om dit te kunnen controleren moeten, naast de factuurdatum, 2 extra data permanent op de factuur staan:

- Datum van levering goed, voltooiing dienst of betaling voorschot;
- Vervaldatum van de factuur (vermoedelijke/uiterlijke betaaldatum);

Gelieve ook steeds op elke factuur (zowel aankoop als verkoop) aan te duiden als deze betaald is (bv. via een stempel “Betaald”), wanneer deze betaald is en de wijze waarop (bank, kas, privé).

Onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers

Vanaf 1 januari kunnen gepensioneerde 65-plussers onbeperkt bijverdienen. De ministerraad schafte de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met het pensioen.

Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, mag slechts 22.293 euro bijverdienen als loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (indien geen kinderen kinderen ten laste). Die grenzen vallen vanaf 2015 weg.

Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar zijn andere grensbedragen van toepassing.

Bron: Zenito

Aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat

Vanaf 1 april 2014 is de wet van 8 december 2013 in werking getreden. Die wet verplicht de registratie van personen die werken in onroerende staat uitvoeren op bepaalde werkplaatsen via de online toepassing “Checkinatwork”.

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 800 000 euro. Het gaat hier om contracten afgesloten door aannemers met een en dezelfde opdrachtgever.

Tot en met 31 december 2014 zullen er geen boetes opgelegd worden en zal de inspectie eerder de nadruk leggen op het informeren van de bedrijven die onderworpen zijn aan de aanwezigheidsregistratie.

Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Sociale Zekerheid.

Geregistreerde elektronische kassa: regeling vanaf 2015

In 2015 zullen een groot aantal horeca-uitbaters gebruik moeten maken van een elektronische, geregistreerde kassa. Op die manier wil de overheid fraude en zwartwerk tegengaan. De geregistreerde kassa zal alle bewerkingen bijhouden die in een dergelijke kassa worden ingevoerd.

Het Geregistreerde Kassasysteem (GKS) is verplicht voor iedereen die minstens 10% van zijn totale horeca-omzet haalt uit het aanbieden van maaltijden via restaurant- of cateringdiensten ter plaatse. De regeling is dus niet van toepassing op horecazaken waar de klanten maaltijden of bereidingen alleen maar komen afhalen.

Bron: FOD Financiën

Bescherming gezinswoning nu ook voor zelfstandigen in bijberoep

Het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit houdt persoonlijke risico’s in, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van beslag op de woning van de zelfstandige. Gezien de trauma’s waartoe dit risico kan leiden, is het een rem op de oprichting, ontwikkeling en overdracht van ondernemingen. De overheid wil die rem gedeeltelijk wegwerken door het de zelfstandige mogelijk te maken zijn privéwoning voor bepaalde schuldeisers veilig te stellen.

Voorheen konden alleen natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen genieten van deze bescherming van hun woning-hoofdverblijfplaats. Dankzij een recente aanpassing van de wet is deze regeling ook mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die nog beroepsactief zijn na hun pensionering. De wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake kmo's (wijziging van de wet van 25 april 2007) is inwerking getreden vanaf 13 februari 2014.

Bron: Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's, FOD Economie

Hervorming berekeningswijze sociale bijdragen van zelfstandigen vanaf 2015

De sociale bijdragen van een zelfstandige zullen anders berekend worden vanaf 1 januari 2015.

In ons huidige systeem betaalt u vanaf het vierde volledige jaar van uw zelfstandige activiteit sociale bijdragen op uw inkomen van drie jaar terug. Dit zal voortaan berekend worden op basis van de inkomsten van datzelfde lopende jaar. Hiermee kan o.a. vermeden worden dat zelfstandigen enorme sociale bijdragen moeten betalen op het hoge inkomen van 3 jaar geleden terwijl ze in het lopende jaar een enorme terugval van de winst kennen.

Zolang het inkomen van 2015 niet gekend is, zal de zelfstandige een voorlopige bijdrage betalen, berekend op zijn inkomen van 3 jaar geleden, 2012 dus. Van zodra het inkomen van 2015 gekend is (= in principe 2 jaar later, nl. in 2017), volgt er een regularisatie. Bij deze regularisatie worden de voorlopige bijdragen van 2015 omgezet naar definitieve bijdragen, berekend op het inkomen van 2015.

Bron: Zenito

Btw-verlaging voor leveringen van elektriciteit aan particulieren

Het btw-tarief van toepassing op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers is gedaald van 21% naar 6% vanaf 1 april 2014.

Een "huishoudelijke afnemer" is een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. De verlaging is dus enkel van toepassing voor de natuurlijke personen die een residentieel contract met hun leverancier hebben afgesloten. Vennootschappen, andere rechtspersonen en, meer algemeen, eenieder die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, zijn geen huishoudelijke afnemers.

De zelfstandige / natuurlijke persoon die een professioneel contract afsluit of heeft afgesloten met zijn elektriciteitsleverancier kan eveneens niet van het verlaagd tarief genieten. Bij een gemengd elektriciteitsverbruik (professioneel/privé) zal het verlaagd tarief enkel van toepassing zijn indien er een residentieel contract is afgesloten.

Bron: FOD Financiën
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!