Gezinsfiscaliteit: wijzigingen mantelzorg en kinderopvang

In de vorige nieuwsbrief werd ook al aangehaald dat de nieuwe regering sleutelt aan de gezinsfiscaliteit. Het voorontwerp van Programmawet versoepelt de voorwaarden voor de belastingvermindering inzake kinderopvang en sleutelt aan de fiscale toeslag die men kan genieten wanneer ouders, broers of zussen ten laste zijn.

Mantelzorg

Wie een grootouder, ouder, broer of zus van minstens 65 jaar ten laste heeft, heeft volgens de bestaande regeling recht op een toeslag van het belastingvrij minimum (3 270 euro voor aanslagjaar 2021).

Deze toeslag wordt op verschillende punten aangepast.

De toeslag wordt verhoogd met 50% vanaf aanslagjaar 2022 wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 4 900 euro. Tegelijkertijd geldt eveneens vanaf aanslagjaar 2022 dat de persoon niet enkel ten laste moet zijn, hij moet bovendien zorgbehoevend zijn (het criterium hiervoor is een vermindering van de zelfredzaamheid met tenminste 9 punten). Wanneer de persoon gehandicapt is, wordt hij tot nu toe voor twee personen geteld, hetgeen neerkomt op een verdubbeling van de toeslag. Die verdubbeling wordt eveneens vanaf aanslagjaar 2022 geschrapt.

De vereiste leeftijd wordt in een eerste fase vanaf aanslagjaar 2026 verhoogd naar 66 jaar en in een tweede fase vanaf aanslagjaar 2031 naar 67 jaar.

Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling.

Wie voor aanslagjaar 2021 recht heeft op de toeslag volgens de oude regeling, zal ook voor de aanslagjaren 2022 tot 2025 recht hebben op de toeslag conform de oude regeling TENZIJ de toeslag volgens de nieuwe regeling voordeliger is. Dat is mogelijk wanneer de betrokkene zorgbehoevend is (in dat geval een verhoging van de uitkering met 50% volgens het nieuwe systeem), maar volgens de bestaande regels niet als gehandicapt kan worden beschouwd (en dus geen recht geeft op een verdubbeling van de toeslag).

Wie volgens de nieuwe regeling geen recht meer heeft op de bijzondere toeslag voor ascendenten of zijverwanten tot en met de tweede graad, kan eventueel wel terugvallen op de bijzondere toeslag op de belastingvrije som voor andere personen ten laste. Deze toeslag is echter de helft lager.

Er is bovendien een belangrijk verschil! Om als persoon ten laste te worden beschouwd, mogen de netto bestaansmiddelen van de betrokken persoon niet hoger zijn dan een bepaald plafond. Bij de bestaande regeling wordt bij de beoordeling van de grens inzake toegelaten bestaansmiddelen geen rekening gehouden met de pensioenen die de betrokken personen krijgen tot beloop van 27 230 euro voor aanslagjaar 2021. In de nieuwe regeling geldt dit enkel wanneer de betrokken persoon zorgbehoevend is.

Versoepeling belastingvoordeel kinderopvang

Uitgaven van kinderopvang geven volgens de bestaande regeling recht op een belastingvermindering totdat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt; voor zwaar gehandicapte kinderen is de leeftijdsgrens 18 jaar. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt deze maximumleeftijd opgetrokken naar respectievelijk 14 en 21 jaar.

De oppaskosten moeten betaald worden aan welbepaalde in de wet opgesomde instellingen. Organisaties die thuisopvang voor kinderen door professionele oppassers organiseren en zelfstandige oppassers die een ziek kind oppassen in het kader van hun beroepsactiviteit, worden hieraan toegevoegd vanaf aanslagjaar 2021.

De uitgaven komen per opvangdag en per kind maximum ten belope van 11,20 euro in aanmerking voor belastingvermindering. Dit bedrag is al verschillende jaren gelijk en werd niet geïndexeerd. Voortaan zal wel een indexatie toegepast worden in twee fasen. Voor aanslagjaar 2021 zal het maximumbedrag neerkomen op 13,00 euro per dag, voor aanslagjaar 2022 op 13,70 euro. Waarschijnlijk zal dit bedrag geplafonneerd worden en bijgevolg ook voor aanslagjaren 2023 en volgende onveranderd op 13,70 euro blijven.

In principe moeten de organisatoren van de opvang jaarlijks de nodige gegevens elektronisch meedelen aan de Administratie, tenzij ze nog niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!