Communicatie met de fiscus: digitaal wordt de regel, op papier de uitzondering

Voor de elektronische communicatie tussen de belastingplichtigen en de fiscus, zal op termijn gebruik gemaakt worden van de eBox. De e-Box is een digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus die de federale overheid ter beschikking stelt van elke burger en onderneming.

De e-Box is niet geheel nieuw. Belastingplichtigen die er voor kozen hun aanslagbiljet digitaal te ontvangen, krijgen sinds 1 oktober 2019 een bericht in hun e-Box dat hun aanslagbiljet beschikbaar is op MyMinfin. De e-Box functioneert dan ook als een portaal waarbij de burger wordt doorverwezen naar Myminfin. Via de e-Box wordt men op de hoogte gebracht dat bepaalde documenten beschikbaar zijn op Myminfin, waarnaar men kan doorklikken.

In principe wordt de e-Box verplicht voor communicatie naar en van de FOD Financiën.

Natuurlijke personen met een BTW-nummer (eenmanszaken) en vennootschappen komen er hoe dan ook niet onderuit.

Hebben echter de keuzemogelijkheid:

  • Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners
  • Inzake BTW geldt er een vrijstelling voor rechtspersonen en natuurlijke personen die niet geïdentificeerd zijn voor BTW-doeleinden volgens art. 50 van het BTW-wetboek

Zij kunnen bovendien op elk ogenblik terugkomen op de gemaakte keuze.

Zowel inzake inkomstenbelastingen als BTW, geldt een vrijstelling om langs elektronische weg te communiceren voor belastingplichtigen die om één of andere reden niet (kunnen) voldoen aan de identificatievoorwaarden van het elektronisch platform.

Wie de e-Box activeert, moet digitaal communiceren met elke overheidsdienst die gebruik maakt van de e-Box (bijvoorbeeld de FOD Pensioenen…).

De keuze voor de activatie is persoonlijk. Bij gehuwden of wettelijk samenwonenden kan één van beide partners verplicht zijn OF kiezen om gebruik te maken van de e-Box, terwijl de andere partner ervoor opteert om op papier te blijven communiceren.

De e-Box is niet te verwarren met de aangifte Tax-on-web. Wie ervoor opteert om zijn aangifte digitaal in te dienen via Tax-on-web, activeert daarmee niet automatisch de e-Box.

Ook derden, zoals mandatarissen die door een belastingplichtige gemachtigd zijn om voor hem op te treden, notarissen, gerechtsdeurwaarders, financiële instellingen… die in de uitoefening van hun beroep over een bepaalde belastingplichtige communiceren met de fiscale administratie, moeten dit doen via digitale weg.

Het komt erop aan de e-Box nauwgezet in het oog te houden. Antwoordtermijnen beginnen immers te lopen vanaf de eerste werkdag waarop een bericht op elektronische wijze ter beschikking gesteld werd!

Inwerkingtreding: 1 januari 2025. Bij KB kan echter bepaald worden om de inwerkingtreding gefaseerd te laten verlopen.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!