Sociale bijdragen voor 2023

De nieuwe percentages en grensbedragen voor de berekening van de sociale bijdragen anno 2023 zijn bekend. Ze gaan omhoog in vergelijking met vorig jaar.

Zelfstandigen in hoofdberoep

Voor hen zijn de voorlopige bijdragen voor 2023 verschuldigd op een minimumbasis van 16.409,20 euro. De minimumbijdrage per kwartaal is voor 2023 gelijk aan 840,97 euro en de maximumbijdrage per kwartaal 4.819,65 euro. Bovenop deze bedragen komen nog de administratiekosten die verschillen naargelang het gekozen sociaal verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen worden voorlopig berekend op het geherwaardeerde beroepsinkomen van drie jaar terug. Voor de bijdragen van 2023 is 2020 bijgevolg het refertejaar.

Indien de zelfstandige in hoofdberoep echter aannemelijk kan maken dat zijn inkomen van 2023 lager zal zijn, kan hij zijn bijdragen laten berekenen op een door hem zelf geraamd inkomen, maar wel met in acht name van de minimumgrens van 16.409,20 euro.

Starters betalen tijdens de eerste drie volledige jaren in principe de minimumbijdrage van 840,97 euro. Indien zij echter een zelfstandige activiteit aanvatten of hernemen en de voorbije vijf jaar niet het statuut van zelfstandige in hoofdberoep hebben gehad, genieten zij tijdens de eerste vier kwartalen van een bijzondere regeling. Deze zogenaamde primo-starters zijn tijdens de eerste vier kwartalen bijdragen verschuldigd op een lagere minimumbasis van 8.473,80 euro. De minimumbijdrage bedraagt tijdens de eerste vier kwartalen bijgevolg 434,28 euro exclusief administratiekosten. Ook primo-starters kunnen hun bijdragen laten berekenen op een eigen geraamd inkomen, met in acht name van de minimumgrens van 8.473,80 euro.

Zelfstandigen in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep moeten geen voorlopige bijdragen betalen als hun netto beroepsinkomen als zelfstandige in 2020 lager was dan 1.815,41 euro. Vanaf een inkomen van 1.815,41 euro zijn zij aan dezelfde bijdragepercentages onderworpen als zelfstandigen in hoofdberoep. Hun minimumbijdrage per kwartaal bedraagt bijgevolg 93,04 euro en de maximumbijdrage per kwartaal 4.819,65 euro zoals bij de zelfstandigen in hoofdberoep.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. Zij kunnen hun bijdragen laten berekenen op een geraamd inkomen, dat zelfs lager mag zijn dan de minimumdrempel van 1.815,41 euro.

Starters betalen tijdens de eerste drie volledige jaren voorlopig bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van 93,04 euro per kwartaal.

Meewerkende echtgenoten

Meewerkende echtgenoten, geboren na 1 januari 1956, zijn onderworpen aan het volledige sociaal statuut van de zelfstandige. Zij betalen bijdragen op een minimumbasis van 7.208,56 euro. Voor het overige is de regeling volledig gelijklopend met die voor zelfstandigen in hoofdberoep. Voor 2023 is hun minimumbijdrage per kwartaal bijgevolg 369,44 euro en de maximumbijdrage 4.819,65 euro exclusief administratiekosten.

Student zelfstandigen

Student zelfstandigen zijn geen bijdrage verschuldigd op hun inkomen dat de helft van de minimumbasis voor zelfstandigen in hoofdberoep niet overschrijdt. De eerste schijf van 8.204,60 euro blijft dus volledig vrijgesteld. Vanaf het moment dat hun inkomen 8.204,60 euro overschrijdt, betalen zij 20,5% bijdragen op het gedeelte van het inkomen dat hoger is tot aan 16.409,20 euro; aldus een maximumbijdrage per kwartaal van 420,49 euro. Zodra hun inkomen 16.409,20 euro overschrijdt, volgen zij dezelfde regels als de zelfstandigen in hoofdberoep en geldt er ook geen vrijstelling meer voor de eerste schijf van 8.204,60 euro.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments