Zomerakkoord federale regering

Op 26 juli bereikte de federale regering een zomerakkoord betreffende een vernieuwde fiscaliteit, de begroting en een aantal socio-economische hervormingen. Wij lichten enkele belangrijke fiscale maatregelen voor u toe.

1. Hervorming vennootschapsbelasting vanaf inkomstenjaar 2018 

 • Tariefverlaging vennootschapsbelasting
  • Het algemeen tarief van 33% zal in 2018 dalen naar 29% en vervolgens in 2020 naar 25%
  • Het verlaagd tarief waarvan KMO’s in de zin van artikel 15 W.Venn. momenteel genieten zal vanaf 2018 dalen tot 20% op de eerste schijf van 100.000,00 euro

   Huidig tarief:               0 – 25.000 EUR        24,25%
                             25.000 – 90.000 EUR        31,00%
                           90.000 – 322.500 EUR        34,50%

   Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet een vennootschap aan de volgende voorwaarden voldoen:
   Tarief van de vennootschapsbelasting | FOD Financiën
   ! De voorwaarde van de minimumbezoldiging wijzigt van 36.000,00 euro naar 45.000,00 euro. Zie volgend item ivm de hervorming van de vennootschapsbelasting
  • De aanvullende crisisbijdrage (ACB) bedraagt momenteel 3%. Deze wordt verlaagd naar 2% in 2018 en 2019 en zal in 2020 verdwijnen.

 • Minimale bezoldiging
  De minimale bezoldiging die aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd KMO-tarief, wordt verhoogd van 36.000,00 euro naar 45.000,00 euro. De bezoldiging mag enkel lager zijn dan 45.000,00 euro als de bezoldiging minimaal gelijk is aan het belastbaar inkomen van de vennootschap.
  Er wordt voorzien in een bijzondere heffing van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging.
  Voor startende vennootschappen wordt hierop een uitzondering gemaakt gedurende de eerste vier jaren.

 • Tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek
  Op investeringen die vanaf 1 januari 2018 gedaan worden, verhoogt de gewone investeringsaftrek van 8% naar 20%. Dit is maar een tijdelijke maatregel voor 2 jaar. Deze maatregel geldt eveneens voor éénmanszaken en vrije beroepen.

 • Effectieve belasting bij verhoging van de belastbare grondslag
  Vanaf 2018 zal er steeds effectief vennootschapsbelasting betaald moeten worden bij een verhoging van de belastbare grondslag naar aanleiding van een controle. Het supplement aan belastingen zal niet meer verminderd kunnen worden met beschikbare aftrekbare bestanddelen (zoals fiscaal overdraagbare verliezen), behalve de DBI aftrek van het betrokken boekjaar.

 • Voorafbetalingen
  Vennootschappen die fiscale winst maken, hebben opnieuw belang bij het verrichten van voldoende voorafbetalingen. Zonder voorafbetaling zal de vermeerdering immers minimaal 6,75% bedragen.
  De belastingvermeerdering zal bovendien steeds worden toegepast (ook indien ze minder bedraagt dan 50,00 euro of 0,5% van de belasting waarop ze is berekend).

 • Geen integrale aftrek meer van vooruitbetaalde kosten
  Vanaf 2018 zullen vooruitbetaalde kosten niet meer volledig aftrekbaar zijn in het jaar van betaling. Het gedeelte van de kosten dat verbonden is aan activiteiten of inkomsten van een volgend boekjaar, zal maar fiscaal aftrekbaar zijn in dat betreffende boekjaar.
  Het vooruitbetalen van kosten om de winst van het boekjaar te drukken is niet meer mogelijk (bijvoorbeeld een eerste hoge aanbetaling bij de renting van een wagen).

 • Autofiscaliteit
  Mogelijke wijzigingen in het verschiet, onder meer om de “Fake Hybrides” aan te pakken:

  • De huidige getrapte aftrekschalen met percentages voor diverse CO2-klassen worden vervangen door een lineaire formule:
   • Het aftrekpercentage kan nooit méér dan 100% bedragen. De huidige 120% voor elektrische voertuigen zou dus wegvallen.
   • De kostenaftrek voor auto’s met minstens 200 g/km CO2 zou nog slechts 40% bedragen.

  • De aftrekbaarheid van Plug-in hybrides zal afhangen van de batterij-energiecapaciteit in functie van het rijklaar gewicht van het voertuig. Per schijf van 100 kg rijklaar gewicht, zou het voertuig moeten beschikken over een batterij van minimum 1kWh. Indien daar niet aan voldaan is, zal hij slechts kunnen afgetrokken worden zoals de niet-Plug-In versie van hetzelfde model.

Deze aftrekregeling zou eveneens gelden voor de brandstofkosten, die momenteel nog aftrekbaar zijn aan 75%

De regeling zou bovendien ook gelden voor zelfstandigen, voor wie de autokosten momenteel nog aftrekbaar zijn aan 75%

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020 MAAR de regeling zal dan wel van toepassing zijn op de rijdende vloot op dat ogenblik.

De plug-In Hybrides die vanaf nu verkocht worden, zullen dus ook door de nieuwe regeling getroffen worden. Belangrijk om te weten indien de aanschaf van een Plug-In Hybride overwogen wordt.

2. De kloof tussen éénmanszaken en vennootschappen zal weggewerkt worden
Vanaf 2018 zal de wetgever de kloof tussen éénmanszaken en vennootschappen proberen weg te werken. Volgende maatregelen zitten eraan te komen:

 • Ook in de personenbelasting zullen de autokosten voor zelfstandigen aftrekbaar gemaakt worden in functie van hun CO2-uitstoot, in plaats van de huidige 75% (zie hoger).
 • De belasting op stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting wordt verlaagd.
 • Het forfait voor beroepskosten voor werknemers wordt ook toepasselijk op éénmanszaken.
 • Ook voor zelfstandigen stijgt de éénmalige investeringsaftrek vanaf 2018 van 8% naar 20% gedurende twee jaar (zie hoger)


3. Pensioensparen

Het bedrag dat jaarlijks maximaal in aanmerking komt voor een belastingvermindering wordt vanaf 2018 opgetrokken van 940,00 euro naar 1.200,00 euro.
! Wie kiest voor een storting van 1.200,00 euro zal echter maar recht hebben op een belastingvermindering van 25% in plaats van 30%.
Het extra fiscaal voordeel dat deze verhoogde storting oplevert is bijgevolg minimaal, je bouwt echter wel een groter spaartegoed op.
(940,00 x 30% = 282,00 euro belastingvermindering of 1.200,00 x 25% = 300,00 euro belastingvermindering). 

Dit is een beknopt overzicht onder voorbehoud van een aantal belangrijke aangekondigde fiscale maatregelen vanaf inkomstenjaar 2018. De definitieve uitwerking ervan in wetteksten ontbreekt voorlopig nog.

Indien u met personeel werkt, kan u een aantal aangekondigde hervormingen op dat vlak bekijken via onderstaande link van ADMB.

Het zomerakkoord van de federale regering | ADMB

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments