10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor aannemers en studiebureaus vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn aannemers en studiebureaus verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Doel van deze verplichte verzekering is de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten weg te nemen.

Het toepassingsgebied van deze verplichte verzekering is beperkt. Het moet gaan om werken aan woningen of appartementen waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. De verzekering slaat bovendien enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het moet met andere woorden gaan om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning.

De aannemer is verplicht het verzekeringsattest te bezorgen aan de klant, aan de architect en aan de RSZ in het kader van de werfmeldingsplicht.

De klant is vervolgens verplicht dit verzekeringsattest aan de bank te bezorgen indien hij of zij voor de werken een lening heeft afgesloten.

Opstellen van uw factuur: in welke taal ?

Facturen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen moeten in het Nederlands opgesteld worden. Indien dat niet gebeurt zijn ze nietig en worden ze geacht nooit bestaan te hebben. Buitenlandse afnemers die het Nederlands niet verstaan, zullen bij voorkeur een factuur ontvangen in hun eigen taal. Wanneer de afnemer gevestigd is in de Europese Economische ruimte (buiten België) mag een bijkomende factuur opgesteld worden in een andere officiële taal van de Europese Economische ruimte. Deze andere taal moet door alle betrokken partijen begrepen worden. Deze factuur is “bijkomstig”; er moet bijgevolg altijd in de eerste plaats een Nederlandstalige versie worden opgesteld. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie van de factuur, primeert de Nederlandstalige versie.

Afnemers gevestigd buiten de EER of binnen België (in Brussel of Wallonië) kunnen wel een vertaling wensen van de Nederlandstalige factuur. Deze vertaling zal echter geen rechtsgeldige versie zijn.

Transitiepremie voor startende 45-plussers in hoofdberoep

De Vlaamse regering keurde een regeling goed over de transitiepremie. Inactieve 45-plussers die vanaf 15 maart 2018 een zelfstandige activiteit in hoofdberoep willen starten, kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. Een overgang van bijberoep naar hoofdberoep komt ook in aanmerking. De zelfstandige activiteit moet gedurende de hele periode dat de premie wordt toegekend in hoofdberoep blijven en de onderneming moet ook de hele periode gevestigd blijven in het Vlaamse Gewest. De aanvrager moet als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB en de dag vóór de start van de zelfstandige activiteit uitkeringen ontvangen. Bovendien moet de aanvrager een verplicht begeleidingstraject van minstens zes weken met succes hebben afgerond. Tijdens dit zogenaamde prestarterstraject leert de zelfstandige onder andere hoe een ondernemings en financieel plan opgesteld wordt.

ResQ bonussysteem als alternatieve verloningsvorm

ResQ is een digitaal bonussysteem waarbij werkgevers aan hun werknemer(s) toegang geven tot een budget dat ze kunnen gebruiken voor huishoudelijke diensten. ResQ staat voor Residential Quality. De bonus kan aangevraagd worden voor iedereen die een loon ontvangt, dus ook voor de bezoldigde zaakvoerder of bestuurder.

Hoe werkt het?

Personen die een dergelijk budget toegekend krijgen kunnen via het ResQ platform een uitvoerder kiezen voor de dienst. De dienstverlener werkt dan volgens forfaitaire uurtarieven. De werknemer kan echter ook een eigen dienstverlener kiezen. In dat geval spreekt hij zelf het uurtarief af met de dienstverlener. Nadat de uitgevoerde dienst door de werknemer is goedgekeurd, zorgt ResQ voor de facturatie aan de werkgever en de betaling aan de dienstverlener. ResQ volgt de besteding en de evolutie van het beschikbare saldo elektronisch op.

Voorafbetalingen voor vennootschappen: optimaliseren vóór 10 april is opnieuw een must!

Kenmerkend voor de voorafbetalingen van de laatste jaren was dat de vermeerdering klein was. Daardoor volstond een beperkte storting voor de vierde voorafbetaling om ervoor te zorgen dat er geen vermeerdering verschuldigd was.

Voor aanslagjaar 2016 en 2017 bedroeg het vermeerderingspercentage slechts 1,125%. Bovendien was er geen vermeerdering verschuldigd indien deze kleiner was dan 1% van de verschuldigde belasting of minder bedroeg dan 25 euro (geïndexeerd bedrag voor 2017 = 40 euro).

Voor aanslagjaar 2018 werden de regels voor de voorafbetalingen zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting gewijzigd. Het vermeerderingspercentage bedraagt vanaf dan altijd minstens 2,25%. De limieten die voorheen van toepassing waren om de vermeerdering niet toe te passen werden eveneens aangepast: vanaf dan is geen vermeerdering verschuldigd indien ze kleiner is dan 0,5% van de verschuldigde belasting of 50 euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2018: 80 euro). Voorheen was dit 1% of 25 euro.

Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering mogelijk

De voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, dus dat van 2015. Indien je kan aantonen dat je inkomen van 2018 aanzienlijk lager zal zijn dan dat van 2015, kan er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van sociale bijdragen aangevraagd worden. Dit kan onder meer het geval zijn bij een gewijzigde situatie zoals omschakeling van hoofd- naar bijberoep, uitzonderlijke opbrengsten in 2015, verminderde activiteit omwille van ziekte/arbeidsongeschiktheid, … Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. De aanvraag tot vermindering gebeurt best voordat de bijdrage van het eerste kwartaal 2018 betaald wordt.

Starten als zelfstandige in Vlaanderen: afschaffing getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer vermoedelijk al een jaartje vroeger

Onder druk van Europa is de vestigingswetgeving al een tijdje in beweging. Het Vlaamse Gewest is volop bezig met de voorbereiding van de afschaffing van het bedrijfsbeheer. 1 september 2019 was hiervoor oorspronkelijk als datum vooropgesteld, maar dit zou vermoedelijk al een jaartje vroeger zijn. Dit betekent dat je om te starten als zelfstandige (onder voorbehoud) vanaf 1 september 2018 geen bedrijfsbeheer meer zal moeten voorleggen.

Als je op dit moment wil starten als zelfstandige, moet je nog steeds een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer voorleggen of moet je een familielid hebben die voor jou de kennis bewijst. Dit zal waarschijnlijk al vanaf 1 september 2018 niet meer nodig zijn. In de toekomst zullen zelfstandigen meer continu vorming krijgen. De overheid werkt een actieplan uit waarbij via opleidingen de competenties van zowel startende als gevestigde zelfstandigen gestimuleerd en ondersteund worden.

Pensioensparen: keuzemogelijkheid om hogere bijdrage te betalen, weliswaar met een lager belastingvoordeel

Naast de mogelijkheid om 960,00 euro pensioenbijdragen te storten met een belastingvermindering van 30%, wordt het vanaf dit jaar mogelijk om tot 1.230,00 euro pensioenbijdragen te storten, maar dan wel met een belastingvermindering van slechts 25%. Deze keuze tussen het gewone of verhoogde pensioensparen is jaarlijks herzienbaar.

Vanaf het moment dat een hogere storting gedaan wordt dan 960,00 euro, levert de volledige storting een belastingvoordeel op van slechts 25% in plaats van 30%! Wie opteert voor het verhoogd pensioensparen stort dus best het volledige bedrag van 1.230,00 euro om op die manier toch ongeveer hetzelfde fiscaal voordeel te behouden als bij het gewone pensioensparen:

960,00 x 30% = 288,00 euro

1.230,00 x 25% = 307,50 euro
(om hetzelfde fiscaal voordeel te behouden is een minimale storting van 1.152,00 euro noodzakelijk: 1.152,00 x 25% = 288,00 euro)

Coda Boekhouders opent bijkomende vestiging te Opglabbeek (Oudsbergen)

In 2011 verhuisde Coda Boekhouders naar een gloednieuw kantoorgebouw, gelegen aan de kruising van de Stationsstraat en Beringersteenweg te Zonhoven.

Bijna 7 jaren later hebben we besloten om onze dienstverlening geografisch uit te breiden en werd er een bijkomende vestiging in gebruik genomen. Het nieuwe kantoor is gelegen te 3660 Opglabbeek (Oudsbergen), Industrieweg Noord 1192 en opende haar deuren op 01/02/2018. Hierdoor kunnen we ook onze huidige klanten uit deze regio beter van dienst zijn.

Bijkomende informatie is ook terug te vinden op de website codaboekhouders.be

Wijziging aftrek autokosten in de personenbelasting

Vanaf 1 januari 2018 is de aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting ook afhankelijk van de CO²-uitstoot van de wagen. Het tarief van de aftrekbaarheid wordt op dezelfde manier bepaald als in de vennootschapsbelasting. Voor voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 blijft de aftrekbaarheid echter minimum 75%.

Vanaf 1/1/2020 zal de formule voor berekening van de aftrekbaarheid aangepast worden (zowel voor de vennootschaps- als de personenbelasting). Formule percentage aftrekbaarheid: 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO²). Het percentage is maximum 100% en minimum 50%, of zelfs 40% voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk aan of groter dan 200 gr/km. De coëfficiënt bedraagt 1 voor dieselwagens, 0,90 voor voertuigen op aardgas en 0,95 voor andere wagens.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren
Comments