Jobstudenten: een flexibele oplossing

Om de drukte tijdens de zomervakantie, die vaak gepaard gaat met de afwezigheid van vast personeel op te vangen, kunnen jobstudenten een oplossing bieden. Jobstudenten zijn flexibel inzetbaar en werken bovendien aan een verlaagd RSZ-tarief. Hiervoor moet de student tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst op de ogenblikken dat hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling. Jobstudenten genieten 475 uur per kalenderjaar van een gunstig RSZ-tarief. Zij kunnen zowel met dag- als weekcontracten ingezet worden. Sinds 1 juli 2017 is studentenarbeid bovendien ook toegelaten voor jongeren in stelsels van alternerend leren en werken op voorwaarde dat de studentenarbeid verricht wordt bij een andere werkgever en de jongere geen werkloosheids- of inschakeluitkering krijgt.

Aftrekbaarheid ‘valse hybride wagens’ aangepast

‘Valse hybride wagens’ zijn wagens die uitgerust zijn met een brandstofmotor en daarnaast ook met een elektrische batterij, maar waarbij de batterij een te geringe energiecapaciteit heeft (< 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht) OF waarbij de wagen een CO²-uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscaal statuut van dergelijke wagens gewijzigd. Om de aftrekbaarheid van deze wagens te bepalen, wordt niet langer gekeken naar de officiële CO²-uitstoot van de wagen, maar wel naar het CO²-uitstootgehalte van het overeenstemmende voertuig voorzien van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

De wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Aangifte personenbelasting: tijdig indienen is een absolute must!

Tot ongeveer een jaar geleden was er in de wet enkel sprake van een belastingverhoging in geval van een niet-aangifte of een onvolledige of onjuiste aangifte.

De wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in strijd tegen de fiscale fraude schrijft echter voor dat een belastingverhoging ook kan worden opgelegd bij de laattijdige indiening van een aangifte.

Indien een aangifte laattijdig wordt ingediend, kan de fiscus bovendien een ambtshalve aanslag vestigen. Dit houdt in dat de bewijslast in principe wordt omgekeerd. Het is dan aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van zijn juiste inkomsten.

Verzamel dus al je fiscale attesten en inkomstenfiches en bezorg ze aan je boekhouder. Als blijkt dat er nog documenten ontbreken, kan er nog tijdig een duplicaat aangevraagd worden. Alleen op die manier kan een tijdige indiening van je aangifte gegarandeerd worden.

Verplichte vermeldingen op de website of facebookpagina van uw onderneming

Heel wat ondernemingen hebben tegenwoordig een eigen website of facebookpagina. Op die manier kunnen consumenten, leveranciers of de overheid hen online vinden. Vaak is echter niet geweten dat de website een aantal verplichte zaken moet vermelden. Dat geldt ook indien er louter informatie meegedeeld wordt, zonder dat producten of diensten online worden aangeboden.

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website van de onderneming.

Volgende informatie moet zeker terug te vinden zijn op de website van uw onderneming:

Flitscontroles verricht door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Naast de klassieke controles verricht de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ook “flitscontroles”. Het doel van deze controles is werkgevers die in overtreding zijn bewust te maken dat ze wel degelijk het risico lopen gecontroleerd en gesanctioneerd te worden.

Een aantal sociale controles zijn reeds aangekondigd:

15 juni: garages en carwashes

5 juli: bewakingsfirma’s

21 september: land- en tuinbouwsector (ook aanleg van parken en tuinen)

16 november: taxi- en transportbedrijven

De SIOD beschikt over checklists die je kan raadplegen om je goed voor te bereiden op een dergelijke controle. Daarin is voor elke sector opgenomen wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Checklists flitscontroles SIOD

Forfaitaire terugbetaling van kosten beknot

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën heeft zodanig veel “dubbel gebruik” vastgesteld bij de terugbetaling van kosten door vennootschappen, dat ze beslist heeft deze aan banden te leggen.

Een aantal terugbetalingen van kosten door een professionele vennootschap aan haar zaakvoerder(s), enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s) worden beperkt tot een maximaal forfaitair bedrag per maand:

- een forfait van 15 euro per maand voor parkingkosten van maximum 10 euro

- een forfait van 15 euro per maand voor carwashkosten (het moet gaan om een bedrijfsvoertuig dat hoofdzakelijk beroepsmatig gebruikt wordt)

- een forfait van 20 euro per maand voor representatiekosten van maximum 5 euro

De terugbetaling van deze kosten op basis van werkelijk stukken is voortaan uitgesloten. De terugbetaling van andere kosten kan daarentegen nog steeds toegestaan worden op basis van werkelijke stukken.

Extra heffing voor vennootschappen bij te lage bezoldiging

Een vennootschap die onvoldoende bezoldiging uitkeert aan een bedrijfsleider zal een extra heffing moeten betalen.

Een vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk persoon een bezoldiging uitkeren die:

- ofwel minstens 45.000 euro bedraagt

- ofwel lager is dan 45.000 euro maar minstens even hoog is als het belastbaar inkomen van de vennootschap voor dat boekjaar.

Alle vormen van bezoldiging komen hierbij in aanmerking.

Indien aan die voorwaarde niet voldaan is, betaalt de vennootschap voortaan een extra heffing op het verschil tussen enerzijds 45.000 euro OF de minimale bezoldiging die toegekend had moeten zijn en anderzijds de hoogste bezoldiging die aan één van de bedrijfsleiders werd toegekend.

Onroerende verhuur: vanaf 1 oktober 2018 soms met BTW

Tot nu toe is de verhuur van onroerende goederen in beginsel vrijgesteld van BTW. Bijgevolg is er geen aftrek van de BTW op de bouwkosten mogelijk. De wet voorziet een aantal situaties waarin de vrijstelling niet geldt, zoals de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen en de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.

Vanaf 1 oktober 2018 kan er enerzijds onder bepaalde voorwaarden geopteerd worden om nieuwe gebouwen te verhuren met BTW.

Ook giften aan “stichting” van universitair ziekenhuis zijn voortaan fiscaal aftrekbaar

Giften vanaf 40 euro door particulieren gedaan aan universitaire ziekenhuizen geven recht op een belastingvermindering. Het werven van middelen ter financiering van hun wetenschappelijk onderzoek wordt door de ziekenhuizen echter vaak ondergebracht in een door hen opgerichte “stichting” die losstaat van het ziekenhuis. Op 19 april heeft de Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om ook de giften in geld aan de “stichtingen” in aanmerking te laten komen voor een belastingvermindering.

10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor aannemers en studiebureaus vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn aannemers en studiebureaus verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Doel van deze verplichte verzekering is de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten weg te nemen.

Het toepassingsgebied van deze verplichte verzekering is beperkt. Het moet gaan om werken aan woningen of appartementen waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. De verzekering slaat bovendien enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het moet met andere woorden gaan om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning.

De aannemer is verplicht het verzekeringsattest te bezorgen aan de klant, aan de architect en aan de RSZ in het kader van de werfmeldingsplicht.

De klant is vervolgens verplicht dit verzekeringsattest aan de bank te bezorgen indien hij of zij voor de werken een lening heeft afgesloten.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren